thực hành kiểm tra định kỳ tiếng anh lớp 3

kiểm tra định kỳ tiếng việt lớp 3

kiểm tra định kỳ tiếng việt lớp 3
... 64 73 : 5786 : 64 73 5786 04 215 07 1157 17 28 23 36 Bi 2: Mi ý ỳng c 0, im 17 53 x (482 : 237 ) = 17 53 x (241 237 ) = 17 53 x = 7012 Bi 3: Mi ý ỳng c 0, im Cõu im B Cõu 5 im C 2009 : 2009 20 33 4 ... s ú l: (0, 25 im) 139 x = 278 (0,25 im) ỏp s: 278 Cõu 6: (1 im) Mi ý ỳng c 0, im a 37 x 18 x 74 + 100 b 15 x + 15 x 15 x = = = = 37 x 18 (9 x x 37 ) + 100 37 x 18 18 x 37 + 100 + 100 100 = ... 2009 : 2009 20 33 4 29 Cõu im D 1715 : 1715 31 245 35 404 + 156 : x = 404 + 39 x = 404 + 78 = 482 x : 47 = 111 x : = 105 (d 5) x :3 = 111 + 47 x = 105 x + x :3 = 158 x = 840 + x = 158 x x = 845 x =...
 • 12
 • 25
 • 0

Kiểm tra Định Kỳ Tiếng Anh 7

Kiểm tra Định Kỳ Tiếng Anh 7
... to check her health? 4/Why was Hoa absent from class yesterday? Hoàng Thúy Nga Hoằng Hóa Bài kiểm tra số lớp (BS2- HKII) Ma Trận Đề: Ma Trận Đề: Nhận biết Chủ đề TN TL phon 1,0 Laguage Focus ... enjoy watching programs for children in other countries on TV? Hoàng Thúy Nga Hoằng Hóa Bài kiểm tra số lớp (KT HKII) Ma Trận Đề: Nhận biết Thông hiểu Chủ đề TN TL TN TL phon 1,0 Laguage Focus ... enjoy/ watch/ programs/ children/ other countries / TV? I/1a II/ 2d 3d a well c slowly 2c 3a 6a 7c wash 2T Đáp án 4a b badly d late III/1b 4c 5a 8d IV/ saw 3.go practises V/ 1.T 3T 4F 5F 6T VI/...
 • 8
 • 135
 • 0

Kiểm tra Định Kỳ Tiếng Anh 6

Kiểm tra Định Kỳ Tiếng Anh 6
... (Not including the handout-time) Group: A Ma tran: Language focus Reading NhËn biÕt KQ TL 16 4,0 Th«ng hiÓu KQ TL Writing Tæng 16 1,5 5 3,5 Tæng 16 2,0 4,0 VËn dông KQ TL 2,5 2,5 28 4,0 3,5 2,5 ... front ) The flowers …………….in front of the house( am / is / are two/ are) Lan is a student of ……… 6C ( grade/ class/ school/ her class) She in HaNoi (live/lives) Her brother is .(six/seven/eight/nine) ... the questions.( 2.5 marks) Hi, I’m Lan I am twelve years old I’m a student of grade I’m in class 6C I live in HaNoi with my father, mother, brother and my grand mother I live near Hong river It...
 • 7
 • 150
 • 0

Kiểm tra Định Kỳ Tiếng Anh 9

Kiểm tra Định Kỳ Tiếng Anh 9
... bad floods II:( Moói caõu 0,25 ủ ) B 2.C 3.D C A A 7.D 8.A 9. B 10.B 11 C 12 D 13.C 14 D III :( Moói caõu 0,25 ủ ) 15 C 16.C 17.D 18.C 19. D 20.C 21.B 22.D IV : ( Moói caõu 0,25 ) 1.We went to Hanoi ... was easier ,and everything I had learned came back to me II 1A , 2A , 3B , 4D , 5C 6D 7A , 8B , 9B , 10B , 11C , 12D 13D , 14B 15A , 16B , 17B , 18D III It is environmental pollution Because ... D.giving 8.I think we should .off the faucets before leaving A.turn B.turns C.turning D.to turn 9. The baby laughed .as she played with her toys A.happy B.happily C.more happy D.more happier 10.My...
 • 10
 • 205
 • 0

bài kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh lớp 3

bài kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh lớp 3
... Full name:………………… Class: 3 …… Mark The first-semester examination Time: 35 minutes Exercise 1: Listen a/ Listen and tick Thanks fine It this school ... Thi… is a pe… Wha… is tha…? Sh… is Mary She is my frien… This is the li…rary It’s small… Exercise 3: Find in the blank School are name he break Hi, I’m Peter What’s your ………… ? What you at ……………time?...
 • 2
 • 179
 • 0

Đề thi kiểm tra định kỳ lần 2 lớp 1 môn Tiếng Việt tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014

Đề thi kiểm tra định kỳ lần 2 lớp 1 môn Tiếng Việt tỉnh Trà Vinh năm 2013 - 2014
... TP Trà Vinh Trường Tiểu học Phường Họ tên: …………………………………… Lớp: ………… Kì thi kiểm tra định lần II (20 13 20 14 ) Ngày thi: 12 / 12 / 2 013 Môn thi: Tiếng Việt ( Viết ) Thời gian làm bài: 40 phút Đề: ... điểm ) - GV đọc viết chữ thường bảng lớp, học sinh nhìn bảng viết Bay cao cao vút Chim biến Chỉ tiếng hót Làm xanh da trời Hết HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM TIẾNG VIỆT LỚP A Kiểm tra đọc ( 10 ... thành tiếng: ( điểm ) Đọc thành tiếng vần: ( điểm ) - Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: ( 0 ,25 đ/vần ) - Đọc sai không đọc (dừng giây/vần): ( điểm ) Đọc thành tiếng từ ngữ: ( 2 iểm...
 • 4
 • 178
 • 0

đề kiểm tra địnhtiếng anh 12 lần 4

đề kiểm tra định kì tiếng anh 12 lần 4
... A 46 2 C C B C D A A A B D B A A A B B A A D A 45 3 A B B C A B B D B C A A D C D C A D A C 43 4 D C D C B A C C B D A A D C A B A A A A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... - VINH PHUC EDUCATION & TRAINING SERVICE Lien Son High School - - WRITTEN TEST Time allowance: 45 minutes - Nội dung đề số 43 4 I Choose the option among ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 47 1 A D A A A C A A D A A B D A A B C A A C 46 2 B A D A D B A A D D A C A A D C C B A A 45 3 A C A A D D A D C B A A C C A B D A C A 43 4 A A A C A D B C C B B A B D...
 • 9
 • 97
 • 0

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 1

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 1
... ……………………………………………… ……………………………… HẾT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2 014 - 20 15 ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT - ĐỌC THẦM – LỚP Câu 10 Điểm 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 Đáp án A C B B HS nêu cảm nhận ... Trường Tiểu học: Số báo danh Họ tên: Học sinh lớp: KTĐK CUỐI NĂM HỌC 2 014 – 20 15 ĐỌC THẦM – Lớp Ngày 7 /5/ 20 15 Thời gian: 30 phút Giám thị Số mật mã Số thứ tự  ... đọc “Hoa địa lan” khoanh tròn vào Câu 1: … /0 ,5 A Mùa xuân A Gió xuân B Mùa hạ C Mùa thu Câu 2:… /0 ,5 Câu 3:… /0 ,5 B Nắng xuân chữ trước câu trả lời đúng: 1) Địa lan hoa vào mùa nào? 2) Tác động...
 • 5
 • 37
 • 0

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 2

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 2
... …………………………………………………………………………… Câu 10: /0 ,5 ……………………………………………………………………………… KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 20 14 - 20 15 ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT - ĐỌC THẦM – LỚP Câu Điểm 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 10 0 ,5 0 ,5 Đáp án D B ... học TRẦN HƯNG ĐẠO Họ tên: Học sinh lớp: Số báo danh KTĐK CUỐI NĂM HỌC 20 14 – 20 15 ĐỌC THẦM – Lớp Ngày 7 /5/ 20 15 Thời gian: 30 phút Giám thị Số mật mã Số thứ tự  ... trước câu trả Câu 1:… /0 ,5 lời đúng: 1) Ga-ri Play-ơ cầu thủ thi đấu môn thể thao gì? A Quần vợt B Bóng đá C Bóng rổ 2) Mọi người thường ước ao giống anh điểm nào? Câu 2: … /0 ,5 A Giàu có anh B Đập...
 • 4
 • 28
 • 0

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 3

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 3
... …………………………………………………… ………………………………… KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2014 - 20 15 ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT - ĐỌC THẦM – LỚP Câu 10 Điểm 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 Đáp án B C D B Theo suy nghĩ ... Câu nào? 4) Tiếng chim mang lại điều cho người nông dân? 5) Qua đọc, em có cảm nhận chim chiền chiện? …………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………… ………………………………… Câu 5: .… /0 ,5  ... cuốc … Nhưng tiếng chim hồn hậu nhập lặng lẽ vào tâm hồn họ (Theo Ngô Văn Phú) Số báo danh Trường Tiểu học TRẦN HƯNG ĐẠO Họ tên: Học sinh lớp: KTĐK CUỐI NĂM HỌC 2014 – 20 15 ĐỌC THẦM...
 • 5
 • 39
 • 0

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 1

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 1
... KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2 014 – 20 15 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP KIỂM TRA VIẾT …………… /5 Phần ghi lỗi I CHÍNH TẢ : ( 15 phút) Viết Cơng ước quyền trẻ em (viết ... ĐI MẤT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2 014 – 20 15 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP KIỂM TRA VIẾT …………… /5 Phần ghi lỗi II TẬP LÀM VĂN : (40 phút) Đề bài: Trong năm học Tiểu học, em làm quen ... Viết Cơng ước quyền trẻ em (viết tựa đoạn “Từ cơng ước………cứu trợ trẻ em.” – sách Tiếng Việt lớp 5, tập 2, trang 14 7.) ...
 • 4
 • 34
 • 0

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 2

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 2
... KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 20 14 – 20 15 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP KIỂM TRA VIẾT …………… /5 Phần ghi lỗi I CHÍNH TẢ : ( 15 phút) Viết “Chim họa mi hót” (Sách Tiếng Việt lớp 5/ tập 2, trang 123 ), ... NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 20 14 – 20 15 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP KIỂM TRA VIẾT …………… /5 Phần ghi lỗi II TẬP LÀM VĂN : (40 phút) Đề bài: Tả người thân (hoặc người...
 • 4
 • 39
 • 0

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 3

kiểm tra định kỳ cuối năm lóp 5 môn tiếng việt ĐỀ 3
... KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2014 – 20 15 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP KIỂM TRA VIẾT …………… /5 Phần ghi lỗi I CHÍNH TẢ : ( 15 phút) Viết “Buổi sang thành phố Hồ Chí ... VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM HỌC 2014 – 20 15 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP KIỂM TRA VIẾT …………… /5 Phần ghi lỗi II TẬP LÀM VĂN : (40 phút) Đề bài: Em tả người mà em u q Bài ... sang thành phố Hồ Chí Minh ”, (viết đầu đoạn “Một ngày bắt đầu … phút một” – sách Tiếng Việt lớp / tập 2, trang 132 ) ...
 • 4
 • 33
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu các nhân tố chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tác động đến mức độ sự hài lòng của doanh nghiệp nộp thuế tại chi cục thuế quận tân phú tp hồ chí minhNghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH RKW lotusBài tập học kỳ môn Luật Dân Sự đạt 8 Điểm: Phân tích nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định của BLDS 2015 và cho ví dụ minh họaVai trò của các phương tiện truyền thông mới đối với hoạt động truyền thông của ngành dân vậnNghiên cứu các nhân tố chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên ngành quản trị du lịch lữ hành, khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống bậc đại học chính quy trường đại học công ngKHOA HỌC QUẢN LÍ GIÁO DỤCMột Số Vấn Đề Về Công Tác Tuyên Giáo Trong Điều Kiện Hiện Nay Ở Việt Namphan tich 8 dac trung cua mo hinh cnxh docChủ Nghĩa Mác - Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Là Nền Tảng Tư Tưởng, Cơ Sở Lý Luận Của Cách Mạng Việt NamPhát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học các chủ đề lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thôngSo hop hội đồng và họp tổ chuyên mônbài phát biểu Khai mạc lớp Nhận thức về Đảng của lãnh đạo TTBDCTBài tập học kỳ môn Luật Hành Chính đạt 8 ĐIỂM: Phân tích các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính, đánh giá việc cải cách thủ tục hành chính ở nước ta trong giai đoạn vừa quaMối quan hệ giữa hoạt động đảm bảo chất lượng và sự hình thành văn hóa chất lượng trong trường đại họcGiải pháp tái cấu trúc tài chính Tổng Công ty Sông ĐàQuản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học cơ sở tiên thanh, thành phố hải phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcGIÁO án CHỦ đề GIA ĐÌNHĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm dịch vụ thẻ ATM autolink của ngân hàng việt nam thịnh vượng tại (VPBank) TP HCMCác nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số giá chứng khoán việt nam (VN INDEX)Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng TMCP quốc dân PGD tân hương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập