BÀI tập KINH tế LƯỢNG

Các dạng bài tập Kinh tế lượng

Các dạng bài tập Kinh tế lượng
... điều kiện cần để định dạng cho phương trình hệ Dùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (b) 3 Nêu cách sử dụng phương pháp hồi qui hai bước để ước lượng hệ phương trình Bài 10 Với biến AD ... u3 Dùng điều kiện cần để định dạng cho mô hình Dùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (c) Có thể dùng phương pháp ước lượng để ước lượng phương trình trên? Bài 11 Cho kết san mũ Holt-Winters ... Prob(F-statistic) 0.022059 Viết phương trình ước lượng Giải thích ý nghĩa kết hệ số ước lượng Kết ước lượng có phù hợp với lý thuyết không? Tìm ước lượng điểm GDP vốn đầu tư trực tiếp nước 5000...
 • 6
 • 22,551
 • 640

Các bài tập Kinh tế lượng hay.doc

Các bài tập Kinh tế lượng hay.doc
... 41794.3 Hãy ước lượng hàm Cobb-Duoglas có dạng sau : Y= A.eR.T.X21 X3 ể Trong T biến xu theo thời gian Hãy giải thích hệ số ước lượng R , theo ý nghĩa kinh tế BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Chỉ khu vực ... BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG d Ươc lượng mô hình hồi qui: Lạm phát quốc gia theo tỉ lệ lạm phát My (Lamphat)i = + (lamphat-USA)i + Ui Đọc đánh giá mô hình ước lượng ? Đưa kết luận ... yêu cầu ? BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Tiếp tục trình nầy tất biến lại có ý nghĩa Mô hình cuối nầy có giống mô hình giới hạn R mà bạn thu từ kết câu hay không ? từ kết bạn có suy gẫm gì? Bài 4: Tổng...
 • 11
 • 6,896
 • 10

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng
... trung bình hàng tuần tăng Bài 5: Bài tập 7.19, Gujarati (2003), trang 238 (Table 7.9) Rõ “Đa cộng tuyến” Y: tiêu dùng thòt gà / lượng cầu X2: thu nhập khả dụng thực tế X3: giá bán lẻ thực X4: ... giả thiết Ho Kết luận: nên đưa biến X3 (vốn đầu tư) vào mô hình Bài 4: Bài tập 7.16, Gujarati (2003), trang 235 (Table 7.6) Y: lượng hoa hồng tiêu thụ (bó) X2 = giá bán sỉ trung bình X3 = giá ... tử vong tăng (giảm) tương ứng xấp xỉ 223% trẻ, điều kiện yếu tố khác không đổi Bài Sử dụng file Table 7.3 YEAR = Year Y = Real Gross Product, Millions of NT $ (Tổng sản lượng thực) X2 = Labor Days,...
 • 9
 • 4,763
 • 157

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng 3

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng 3
... hơn, ta sử dụng biến cấp chẳng hạn - Có thể ràng buộc mặt pháp lý Bài 3: Bài tập 9.8, Gujarati (20 03) , trang 32 7 lnY=2.41+ 0 .36 74lnX1 + 0.2217 ln X2+ 0.08 03 lnX3- 0.1755D1+0.2799D2+0.5 634 D3- 0.2572D4 ... Prob -0.158881 0.765707 -0.207496 0. 837 4 0.669504 0.10 735 7 6. 236 216 0.0000 -0.000676 0. 133 7 53 -0.005057 0.996 0.878042 0.867 437 0.1646 53 0.6 235 43 11.6 032 4 0.9256 13 Mean dependent var S.D dependent ... mốc) -2- * Biến D4: antilog (0.2572) = 0.7 732 => 0.7 732 – = -0.2267  22.67% -3- Bài 4: Bài tập 9.16, Gujarati (20 03) , trang 33 0 Model I: ln(Pop)t = 4. 73 + 0.024t Model II: ln(Pop)t = 4.77 + 0.015t...
 • 7
 • 1,816
 • 40

Bài tập kinh tế lượng 4

Bài tập kinh tế lượng 4
... 0.725067 0 .48 5 X3 -103.5 042 51. 147 44 -2.023 644 0.0705 X4 6.115795 3.713679 1. 646 829 0.1306 X5 -105.9787 151. 942 8 -0.69 749 1 0.50 14 X6 0.123797 0.122672 1.0091 74 0.3367 R-squared 0.7 545 05 Mean dependent ... 3.2 548 59 19.11656 0.1702 64 0.8682 LOG(X2) 1.790153 0.873 24 2.050012 0.0675 LOG(X3) -4. 108518 1.599678 -2.568 341 0.028 LOG(X4) 2.127199 1.257839 1.6911 54 0.1217 LOG(X5) -0.03 044 8 0.121 848 -0. 249 8 84 ... 73586.8 3 944 .5 84 18.65515 0.0000 X 949 .5621 217. 941 7 4. 3569 54 0.0008 R-squared 0.593535 Mean dependent var 88051.8 Adjusted R-squared 0.562268 S.D dependent var 1 246 9.51 S.E of regression 8 249 .989...
 • 8
 • 2,348
 • 53

Bài tập kinh tế lượng 5

Bài tập kinh tế lượng 5
... 11 :58  Sample: 15  Included observations: 15    Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 7 358 6.8 3944 .58 4 18. 655 15 0.0000 X 949 .56 21 217.9417 4. 356 954 0.0008 R-squared 0 .59 353 5 Mean ... Sample: 15  Included observations: 15    Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 276.6629 3730. 955 0.074 153 0.942 SQRT(X) 1 452 .691 955 .9221 1 .51 96 75 0. 152 5 R-squared 0. 150 849 Mean ... 3.2 258 93 0.0019 HP 6.4064 45 1.620861 3. 952 496 0.0002 HP^2 -0.009948 0.002 856 -3.482819 0.0008 WT -18. 356 5 4.08077 -4.498294 0.0000 WT^2 0.123796 0.049 459 2 .50 29 85 0.01 45 R-squared 0.413 256 Mean...
 • 7
 • 2,885
 • 100

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng 1

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng 1
... 19 85 10 8.9 10 7.6 11 717 .64 11 577.76 11 859. 21 6.82 -3.645 13 .2836 46. 512 19 86 13 6 10 9.6 14 905.6 12 012 .16 18 496 8.82 23.455 550 .15 27 77.792 19 87 16 1.7 11 3.6 18 369 .12 12 904.96 2 614 6.89 12 .82 49 .15 5 ... 2 416 .247 16 4.352 19 88 14 9. 91 118 .3 17 734.353 13 994.89 22473. 01 17.52 37.365 13 96 .16 8 306.950 19 89 18 0.02 12 4 22322.48 15 376 32407.2 23.22 67.475 4552.9 21 539 .16 8 19 90 18 3.46 13 0.7 23978.222 17 082.49 ... β = 19 1986.2936 – 51( 105 .13 33) (15 .06886) / 13 48655.2 – 51( 105 .13 33)2 ˆ β = 0 .14 1652 ˆ ˆ α = Y - β* X = 15 .068863 – (0 .14 1652 * 10 5 .13 33) = 0 .17 6496 TSS= ∑Yi2 – n *( Y )2 = 27648. 81651* (15 .069)2...
 • 13
 • 1,511
 • 1

Bài tập kinh tế lượng

Bài tập kinh tế lượng
... hồi quy sản lượng tăng nhanh, chậm hay so với tăng nguồn vốn? j) Sản lượng tăng có tăng lao động hay không? BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG Bài (trang 45) đến (trang 56) sách Bài tập Kinh tế lượng với ... không? Tìm ước lượng điểm khoảng tin cậy cho phương sai yếu tố ngẫu nhiên Dự báo lượng bán trung bình giá bán 17USD Dự báo lượng bán cá biệt giá bàn 17USD BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG Bài (trang 37) ... giải thích ý nghĩa kinh tế hệ b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) số nhận Tìm ước lượng điểm cho lượng bán giá 17USD Giá bán có ảnh hưởng đến lượng bán không? Có thể giảm giá để tăng lượng bán không?...
 • 21
 • 15,486
 • 426

Bài tập Kinh tế lượng 2 có đáp án

Bài tập Kinh tế lượng 2 có đáp án
... giả thiết: H0: 2= 0, H1: 2 0 với mức ý nghĩa 5% t = 10.40648 (đề cho) tα /2( n -2) = t0. 025 (11) = 2. 201 t > t0. 025 (11) nên bác bỏ giả thiết H0 (với mức ý nghĩa 5%) Vậy 2 0 đáng kể mặt thống ... 0.08 32;  i σ = 0.00 32; X = 0.49 32 Ta có: n n ˆ ESS = ( β ) ∑ xi2  i =1 n ˆ 2 = ∑e i i =1 n 2 = ∑X i =1 n i n∑ x i i =1 n ∑ X i2 = i =1 i =1 = ESS 0.0358 = = 0.08 32 (đpcm) ˆ (0.6560) ( 2 ) (đpcm) ... β1 ))  2 n ∑X i =1 i = ˆ n∑ xi2 ( Se( β1 )) i =1 ˆ 2 19 * 0.08 32 * (0.0976) = 4.7057 0.00 32 Ta có: ( X )2 = i RSS 0.0544 = = 0.00 32 n − 19 − n ˆ Var ( β1 ) = ∑x n ∑x i =1 i n n = ∑ X i2 − n(...
 • 9
 • 29,514
 • 710

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS
... kết ước lượng Tìm ước lượng điểm lượng bán trung bình giá bán 20 nghìn đồng/lít 3 Lượng bán có thực phụ thuộc vào giá bán không? Giảm giá có làm tăng lượng bán không? Giá giảm nghìn lượng bán ... biến sản lượng? Theo kết này, thêm đơn vị lao động sản lượng thay đổi tối đa bao nhiêu? Có thể cho giảm đơn vị lao động sản lượng giảm chưa đến đơn vị không? Dự báo sản lượng trung bình lượng lao ... bình cá biệt lượng bán giá bán 18 nghìn/lít VÍ DỤ 3: Cho Y sản lượng, L lượng lao động, kết hồi quy mô sau: Anh(chị) trả lời câu hỏi sau: Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu; dấu ước lượng hệ...
 • 15
 • 8,811
 • 18

Bài tập kinh tế lượng

Bài tập kinh tế lượng
... Khoa Kinh tế ĐHQG Kinh tế lượng PS HK4/2008 Bài Chúng ta xác định Z = (X - µ)/ σ biến ngẫn nhiên chuẩn hóa Chứng minh E[Z] = Var[Z] = Bài Thống kê trình độ học vấn chủ ... thu thập liệu từ mẫu nhỏ gồm 10 sinh viên Khoa Kinh tế ĐHQG kết sau: GV: Lê Hồng Nhật Trần Thiện Trúc Phượng 2/4 Khoa Kinh tế ĐHQG STT Kinh tế lượng PS HK4/2008 Điểm trung bình (ĐTB) Thu nhập ... bình Average Trung vị Mean Yếu vị Mode GV: Lê Hồng Nhật Trần Thiện Trúc Phượng 3/4 Khoa Kinh tế ĐHQG Kinh tế lượng PS HK4/2008 Giá trị lớn Max Giá trị nhỏ Min Khoảng Range Phương sai Variance Độ...
 • 4
 • 1,556
 • 8

BÀI tập KINH tế LƯỢNG

BÀI tập KINH tế LƯỢNG
... nghĩa kinh tế hệ số hồi quy riêng: α = 0.339732 cho biết: Mexico giai đoạn 1955 – 1974, lượng lao động tăng ( giảm) 1% sản lượng GDP thực tăng (hoặc giảm) trung bình khoảng 0.339732 %, giữ lượng ... Hàm hồi quy Cobb- Douglas có dạng: Q= γ L α K β Trong đó: Q: Sản lượng GDP thực ( triệu Pesos) L: Lượng lao động ( ngàn người) K: Lượng vốn ( triệu Pesos) Lấy Ln vế: lnQ = lnγ + αlnL + βlnK Sau ... 0.845997 cho biết: Mexico giai đoạn 1955- 1974, lượng vốn tăng (hoặc giảm) 1% sản lượng GDP thực tăng (hoặc giảm) trung bình khoảng 0.845997%, lượng lao động không đổi 3/ Căn vào bảng kết hồi...
 • 13
 • 1,330
 • 16

Giải bài tập kinh lượng

Giải bài tập kinh tê lượng
... là: Các ước lượng bình phương nhỏ không chệch không hiệu Ước lượng phương sai bị chệch làm hiệu lực kiểm định Như kiểm định t F không đàng tin cậy VD: Trong mô hình Y= β1+ β2X + u Ước lượng OLS ... có tượng tương quan hậu xảy là: Phương sai phần dư thường ước lượng thấp σ2 Ước lượng R2 thường cao Var(b2) theo OLS thường ước lượng thấp giá trị Var(b 2) thực mô hình Các kiểm định t F không ... tính theo OLS : Thực tế Var(b2OLS)= σ2 /∑x12 Var(b2)= ∑x12σ21 / ( ∑x12)2 Như ước lượng thấp phương sai thực ước lượng bình phương nhỏ thu khoảng tin cậy hẹp khoảng tin cậy thực Điều làm ảnh hưởng...
 • 3
 • 5,823
 • 117

Bài tập kinh tế lượng

Bài tập kinh tế lượng
... nghĩa kinh tế hệ số hồi quy riêng: α = 0.339732 cho biết: Mexico giai đoạn 1955 – 1974, lượng lao động tăng ( giảm) 1% sản lượng GDP thực tăng (hoặc giảm) trung bình khoảng 0.339732 %, giữ lượng ... Hàm hồi quy Cobb- Douglas có dạng: Q= γ L α K β Trong đó: Q: Sản lượng GDP thực ( triệu Pesos) L: Lượng lao động ( ngàn người) K: Lượng vốn ( triệu Pesos) Lấy Ln vế: lnQ = lnγ + αlnL + β lnK Sau ... 0.845997 cho biết: Mexico giai đoạn 1955- 1974, lượng vốn tăng (hoặc giảm) 1% sản lượng GDP thực tăng (hoặc giảm) trung bình khoảng 0.845997%, lượng lao động không đổi 3/ Căn vào bảng kết hồi...
 • 14
 • 757
 • 6

bài tập kinh tế lượng bổ sung kiến thức

bài tập kinh tế lượng  bổ sung kiến thức
... likelihood ratio 4.418040 4.790159 Bùi Dương Hải – Toán kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Bài tập Kinh tế lượng Bổ sung kiến thức Bài tập Cho kết mô hình [3], kiểm định khuyết tật mô hình Dependent ... cách khắc phục khuyết tật (nếu có) Bùi Dương Hải – Toán kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Bài tập Kinh tế lượng Bổ sung kiến thức Bài tập Cho kết sau, với AGR giá trị gia tăng ngành Nông nghiệp ... ratio 5.621197 5.881683 Bùi Dương Hải – Toán kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Bài tập Kinh tế lượng Bổ sung kiến thức a Giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số góc b Biến độc lập thực giải thích...
 • 8
 • 2,690
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: Nâng cao chất lượng dịch vụ Moble Bankinh tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt nam - chi nhánh Đống ĐaNâng cao chất lượng hoạt động của phương thức thanh toán quốc tế tín dụng chứng từ tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Thăng LongNâng cao chất lượng nguồn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Thương Tín Chi nhánh Đống ĐaNâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Hội sở chínhNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH TM và DV vận tải Hiếu LinhNâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Hà NộiNâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đông nam á - Phòng giao dịch 562 Trần khát Chân.PDFNâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao CườngNâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần Viễn thông Hà AnNâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV Smartdoor 168Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Duy SơnSử dụng nguồn lao động ở nông thônSử dụng vốn tại Công ty xây lắp nhà nướcTác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới phỏt triển kinh tế - xó hội ở tỉnh Bình DươngTác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên HuếTác động của sự phát triển khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnhGiáo trình autolisp tập 180 bài tập trắc nghiệm luyện tập chuyên đề hàm số mẫn ngọc quang100 dạng toán về số tự nhiên trong violympic toán lớp 3 có hướng dẫnAnten thông tin áp dụng trong các hệ thống thông tin đa sóng mang
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập