ĐỀ CUONG địa 7 kì II

ĐỀ CUONG địa 7 II

ĐỀ CUONG địa 7 kì II
... tế công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải IV ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁP ÁN Đề kiểm tra Câu ( điểm) a Kể tên môi trường địa lí châu Âu? b Nêu vị trí địa lí, giới hạn Bắc Mĩ ? Câu : (3 điểm) Vì châu ... trường địa lí châu Âu là: ĐIỂM (3,0 -Môi trường ôn đới hải dương 0,5đ điểm) -Môi trường ôn đới lục địa 0,5đ -Môi trường ôn đới Địa Trung Hải 0,5đ -Môi trường núi cao 0,5đ Câu b Vị trí địa lí, ... Tên nước Nông - lâm - Công nghiệp xây dựng Pháp ngư nghiệp 3,0 U-crai-na 14,0 Dịch vụ 26,1 70 ,9 38,5 47, 5 Vẽ biểu đồ thể cấu kinh tế hai quốc gia trên? Nhận xét trình độ phát triển kinh tế Pháp...
 • 3
 • 245
 • 0

Đề thi DIA 7 KI II - PSN.doc

Đề thi DIA 7 KI II - PSN.doc
... đại học - Nhờ có kết hợp rộng rãI với nhiều nớc giới Câu (4 điểm) a/ Vẽ biểu đồ : xác, tỉ lệ (2,5đ) - Có tên biểu đồ - Có giải, ghi đủ ớc hiệu b/ Nhận xét.(1,5đ) Diện tích Châu lớn 4 370 0 nghìn ... (1đ) - Nhiều ngành công nghiệp mới, trang bị đại - Đợc xây dựng trung tâm công nghệ cao nh điện tử, khí xác tự động , công nghiệp hàng không b/ Nguyên nhân ccoong nghiệp phát triển(2đ) - Nhờ...
 • 2
 • 160
 • 0

Đe cuong li 7 ki II

Đe cuong li 7 ki II
... Bài 7: Một học sinh cho dòng điện qua vật dẫn mạnh vật dẫn nóng lên nhiều Theo em, quan niệm nh có không? Hãy lấy ví dụ để minh hoạ ý ki n mình? Bài 8: Để tránh bị điện...
 • 2
 • 96
 • 0

DE CUONG ANH 7 KI II GOOD

DE CUONG ANH 7 KI II GOOD
... at/ on/ for) ……………………………………………………………outdoors activities with their friends 47 He is a ( skillful/ skilled/ skillfully/ skill)…………………………………………… volleyball player I ( am / was / were )…………………………………………………… ... / last/ Hoa/ to / dentist / week? …………………………………………………………………………………………………………… skillfully /plays/Mr Long / volleyball …………………………………………………………………………………………………………… VIII Choose the underlined part that ... diet is good( to / with / in / for)……………………………………………………your health 57 Mai ( plays / playing / played / play)…………………………………………………………… badminton with her friends every Sunday morning 58 My students...
 • 8
 • 131
 • 0

Đề kiểm tra địa 7 II bài 2

Đề kiểm tra địa 7 kì II bài 2
... 2( 0.5) C1.5(0.5) C 2( 2.5) C 3(3.0) 5.0 2. 0 3.0 Tổng điểm 0.5 2. 0 0.5 0.5 0.5 0.5 2. 5 3.0 10.0 Thứ ngày .tháng năm 20 10 KIỂM TRA 45’- Bài số Môn: Đòa Lý Lời phê cô giáo §Ị kiĨm tra I PhÇn tr¾c nghiƯm: ... điểm địa hình Trung Nam Mĩ Tổng điểm Trường THCS Long Hưng Họ tên: Lớp:7A4 Điểm Nhận biết TN TL C 1.3(0.5) Thông hiểu TN TL Vận dụng TN TL C 4 (2. 0) C 1.4(0.5) C 1.1(0.5) C 2( 0.5) C1.5(0.5) C 2( 2.5) ... ®« thÞ ho¸ ë B¾c MÜ g¾n liỊn víi sù ph¸t triĨn cđa c«ng nghiƯp (1®) MA TRẬN HAI CHIỀU ĐỊA 7- 45’ SỐ Chủ đề Đặc điểm thị Bắc Mĩ Q trình thị hố Bắc Mĩ với Trung Nam Mĩ Hiệp định mậu dịch tự Bắc...
 • 3
 • 140
 • 0

Đề cuơng địa 7 học kỳ II năm học 2009-2010

Đề cuơng địa 7 học kỳ II năm học 2009-2010
... sát ven bờ c Địa vùng địa hình khuất gió d Dòng biển nóng Bra-xin 9/ Khí hậu lục địa Nam Mỹ có tính chất nóng ẩm chịu ảnh hưởng của: a Các dòng biển nóng chảy ven bờ b Vị trí lục địa nằm chí tuyến ... vực Trung Nam Mỹ dẫn đầu giới tốc độ đô thị hóa số dân sống đô thị chiếm: a 78 % dân số b 62% dân số c 75 % dân số d 67% dân số 13/ Nội dung “ Hiệp ước Nam Cực ” quy định 12 nước ký, a Phân chia ... môi trường đặc trưng kiểu khí a Ôn đới lục địa b Ôn đới hải dương, c Cận xích đạo d Cận nhiệt đới hải dương 11/ Dân cư Trung Nam Mỹ phân bố không đồng đều, tập trung đông ở: a Các miền ven biển...
 • 2
 • 109
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP II TOÁN 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ II TOÁN 7
... Q(x) = -2x2 +mx -7m+3 Xỏc nh m bit rng Q(x) cú nghim l -1 Dng 7: Bi toỏn thng kờ Bi 1: Thi gian lm bi ca cỏc hc sinh lp tớnh bng phỳt c thng kờ bi bng sau: 7 6 10 8 8 10 11 9 7 8 a- Du hiu õy ... thỡ giỏ tr ca bin ú l nghim ca a thc Tỡm nghim ca a thc mt bin Phng phỏp : B1: Cho a thc bng B2: Gii bi toỏn tỡm x B3: Giỏ tr x va tỡm c l nghim ca a thc Chỳ ý : Nu A(x).B(x) = => A(x) = hoc B(x) ... nghim ca cỏc a thc sau: F(x) = 3x 6; K(x) = x2-81; H(x) = 5x + 30 G(x) = (x-3)(16-4x) M(x) = x2 +7x -8 N(x) = 5x2+9x+4 Dng : Tỡm h s cha bit a thc P(x) bit P(x0) = a Phng phỏp : B1: Thay giỏ tr...
 • 8
 • 57
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập II môn sử lớp 7 (lần 2)

ĐỀ CƯƠNG ôn tập kì II môn sử lớp 7 (lần 2)
... chớnh dch sỏch ch Hỏn ch Nụm, lm ti liu hc Cõu Thi gian Nm 177 1 Nm 177 3 Nm 177 4 Nm 177 7 Nm 178 5 Nm 178 6 - Thỏng 6: Thỏng 7: Nm 178 8: - S kin Anh em Nguyn Nhc dng c ngha Tõy Sn thng o Chim ph ... Xuõn Lt chớnh quyn h Trnh ng Ngoi - Gia nm 178 8: Quõn Tõy sn tin quõn Bc tr ti V Vn Nhm - Cui nm 178 8: Nguyn Hu lờn ngụi Hong ri tin quõn Bc Nm 178 9: - ờm mựng tt: Võy n H Hi - Ngy tt: Vua Quang ... nm 178 4, 05 quõn Xiờm (thy-b) kộo vo Gia nh Gic bo, tn sỏt dõn ta 0Thỏng 01/ 178 5, Nguyn Hu tin quõn vo Gia nh ễng chn khỳc sụng Tin t Rch Gm n Xoi Mỳt lm trn a quyt chin 0Sỏng ngy 19/ 01/ 178 5,...
 • 5
 • 174
 • 1

DE CUONG ON TAP KI II LOP 10

DE CUONG ON TAP KI II LOP 10
... sits on the left side of the room and Dave sits on the right On television/ (the) radio: truyền hình/ đài phát Ví dụ: The presidents State of the Union Address will be on television and on the ... be here soon; she is on the telephone On the whole = in general : nói chung Ví dụ: On the whole, the rescue mission was well executed On the other hand: nhiên on the one hand on the other ... dụ: 'nation, pro'tection, interpre'tation Âm tiết liền trớc hậu tố -sion nhận trọng âm Ví dụ: de' cision, con'clusion, per'mission 7.1.1.1 Ngoại lệ: 'television (n): Ti vi Âm tiết liền trớc hậu tố...
 • 43
 • 983
 • 1

Đề cương toán 7 1

Đề cương toán 7 kì 1
... dơng 16 có bậc hai là: A ; B -4 ; C : 16 = - 16 = ; D Đáp án : C Câu 10 : Điền số thích hợp vào ô W + = W 16 50 :W = : ( 0, 06 ) C 12 W = 22 W 14 W : = D 36 W A Đáp án : 17 ; 12 55 B 10 Câu 11 : ... sau: x -1 y Đáp án: x -1 y -9 -6 -5 -2 Câu 39 :Sử dụng bảng sau để trả lời ba câu hỏi dới đây: x 10 y 11 13 15 *Nếu x = y = a) ; b) ; c) -9 ; d) 15 *Nếu x = y = a) ; b) ; c) -9 ; * Nếu x = 11 y = ... S ; C S Câu15 : Điền số thích hợp vào ô A ( 12 ) =W ; B 52 32 = 81 W C 0, 01 = Đáp án : W + 10 W A 11 ; B 13 ; C ; D 0,8 = 0, 64 W ; D.0 Câu 16 : Trong khẳng định sau khẳng định khẳng định...
 • 6
 • 337
 • 6

Đề cương toán 7 2

Đề cương toán 7 kì 2
... - 6x; 143x C - 0,5x2; - x2; x B 8x3y2z; - 2x2y3z; - 0,4x3y2z A - 3; D 2x2y2; 2( xy )2; 2x2y Câu 16 Điền đa thức thích hợp vào chỗ ( ) đẳng thức sau: 11x2y – ( ) = 15x2y + Câu 17 Nối ý cột A với ... thức 2x y + 2xy x = y = –3 A 24 B 12 C – 12 D 24 −1 x y .2 xy xy Câu 24 : Kết phép tính A −3 4 xy B −3 xy C xy D 4 xy Câu 25 : Biểu thức sau đơn thức ? 1 A y + B x − C - (2 + x2) D 2x2y 2 Câu 26 : ... x2y3 B –5x3y2 –5x2y3 C 4x2y –4xy2 Câu 27 : Bậc đơn thức D 4x2y 4xy2 x yz A B C D 8 Câu 28 : Bậc đa thức 2x − 7x + 8x − 4x − 6x + 4x là: A.6 B C D Câu 29 : Cho P(x) = 3x3 – 4x2 + x, Q(x) = x – 6x2...
 • 9
 • 365
 • 5

DE THI DIA 7 HK II 07-08

DE THI DIA 7 HK II 07-08
... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM 20 07 – 2008 MÔN: ĐỊA LÍ A – PHẦN TRẮC NGHIỆM (4Đ) Mỗi câu HS 0,4 đ Câu Đáp án a d a b c...
 • 2
 • 222
 • 1

De cuong on tap ki II Lop 10 CB

De cuong on tap ki II Lop 10 CB
... our duty is to study harder Object: * To infinitive is used as object of these verbs: agree, arrange, ask, attemp, begin, care, choose, decide, deserve, determine, edmand, desire, expect, fail, ... future intention or decision made at the moment of speaking Going to: * Form: (+): S + am/ is/ are + going to + V( bare infinitive) (-): S + am not/ isnt/ arent + going to + V ( wont) + V ( bare ... is used to express a future intention or decision thought about before the moment of speaking E.g: I heart you and John are going to get married Congratulations! UNIT 15: Mệnh đề nhợng Là loại...
 • 20
 • 368
 • 2

DE CUONG ON TAP KI II - LOP 11 CB

DE CUONG ON TAP KI II - LOP 11 CB
... painted is being shown in an exhibition The concert which were all looking forward, is next Saturday UNIT 10: Relative Pronouns with prepositions: Show the picture on the board Point to the boy and ... talking to? He is talking to the teacher Write on the board: The man is Toms teacher Tom is talking to him Ask Ps: Who can combine these two sentences into one? The man to Whom Tom is talking ... use of relative pronouns with prepositions from Ps Notes: - A relative pronoun can be the object of a preposition - In formal English we can put the preposition before whom or which We cannot leave...
 • 8
 • 701
 • 4

de cuong on tap ki II lop 10 co ban

de cuong on tap ki II lop 10 co ban
... có A P= const B V= const C T= const D m = const C T= const D m = const Câu 20 : trình đẳng tích trình có A P= const B V= const Câu 21 : Bọt khí đáy hồ lên mặt nớc thể tích bọt khí(coi nhiệt ... Khi qua v trớ cõn bng ,vn tc ca lc l A v = 10 m/s B v = 10m/s C.v = 10 m/s D v = 10 10 C õu 44: Mt bỡnh cú dung tớch 10l cha mt cht khớ di ỏp sut 30atm Coi nhit ca khớ khụng i Tớnh th tớch ca ... tốc vật hệ Mt vt cú lng 100 0 g ri t khụng tc u t cao h = 100 m xung t , ly g = 10 m/s2 ng nng ca vt ti cao cỏch mt t 20 m l bao nhiờu ? a 103 J b 200 J c 8 .102 J d 2 .102 J C õu37 : Mt lũ xo...
 • 6
 • 349
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNGCƠ sở điều KHIỂN tự ĐỘNG và cảm BIẾNÁp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án về Hôn nhân và gia đình trên địa bàn Hà NộiBÀNG GIẢNG CƠ HỌC THỦY KHÍBảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Việt NamBẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - HÀ NỘITHI CÔNG cơ bản và AN TOÀN LAO ĐỘNGCharacteristic of urban wastewaterin Hanoi City – nutritive value and potential risk in using for agricultureCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÙNGĐánh giá văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt NamĐể hiểu đúng và đủ về quy chế và nội suy hai khái niệm trong dụng họcDetermination of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Nsaids) in Surface Water at Ho Chi Minh CityDetermination of Operation Factors in Treating Piggery Wastewater by Membrane BioreactorDevelopment of cooperative research on assessment of climate change impacts on water resources of Vietnam-China transboundary river basinsDevelopment of Laser Beam Diffraction Technique for Determination of Thermal Expansion Coefficient of Polymeric Thin FilmsDịch văn bản luật pháp tiếng Việt sang tiếng Anh từ góc độ ngữ dụng họcSÁCH BÀI TẬP THỦY LỰCĐÔI ĐIỀU VỀ VĂN HÓA HÀ NỘI THỜI HỘI NHẬP QUỐC TẾĐổi mới kiểm tra đánh giá Từ thực tế của các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên tiểu họcEffect of Surfactant on Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (pahs) in Thermophilic Anaerobic Co-Digestion of Sludge from Kim-Ngưu River and Organic Waste
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập