LÝ THUYẾT HÓA HỌC VÀ BÀI TẬP ÔN THI PHPTQG

thuyết ngữ pháp bài tập về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

lý thuyết ngữ pháp và bài tập về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
... hard all day Khi trở nhà mệt Tôi làm việc vất vả ngày B Bạn dùng past perfect continuous để diễn tả việc diễn (had been happening) khoảng thời gian trước việc khác xảy ra: Our game of tennis was ... smoking for 30 years Ken bỏ thuốc hai năm Trước anh hút thuốc suốt 30 năm C Thì past perfect continuous (Had been -ing) dạng khứ present continuous I hope the bus comes soon I’ve been waiting for ... Trước trời mưa Lúc nhìn cửa sổ trời không mưa; mặt trời lúc chiếu sáng Nhưng trời mưa trước Đó mặt đất lại ẩm ướt Had been-ing past perfect continuous Hãy xem thêm số ví dụ sau: When the boys...
 • 17
 • 3,562
 • 14

thuyết ngữ pháp bài tập về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

lý thuyết ngữ pháp và bài tập về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
... (thì hoàn thành tiếp diễn) : Ở quan tâm đến hành động mà không quan tâm đến hành động hoàn tất hay chưa Ở ví dụ trên, hành động sơn tường chưa kết thúc Has painted present perfect simple (thì hoàn ... chưa kết thúc Has painted present perfect simple (thì hoàn thành) : Ở này, điều quan trọng hoàn thành hành động Has painted hành động hoàn tất Chúng ta quan tâm đến kết hành động thân hành động ... thúc kết có liên hệ hay ảnh hưởng tới tại: You’re out to breath Have you been running? (you are out of breath now) Bạn trông mệt đứt Bạn vừa chạy phải không? (hiện anh đứt hơi) Paul is very tired...
 • 29
 • 798
 • 0

tài liệu thuyết bài tập ôn thi hóa học

tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi hóa học
... Phần 2: Phần tập: Tổng hợp tập phong phú gồm nhiều tập hay, lạ lời giải đặc sắc thành viên Bookgol Bên cạnh phụ lục với phản ứng hóa học cần ý chương trình hóa học phổ thông Hy vọng tài liệu quà ... Tạo kỳ thi Quốc gia cấp bậc THPT Diễn đàn Bookgol chuẩn bị số quà nhỏ dành cho bạn năm Bài tập tổng hợp Bookgol quà Tài liệu chia làm phần Phần 1: Phần thuyết: Tổng hợp câu hỏi thuyết đa ... gia tổng hợp nội dung tài liệu Cảm ơn Admin Tinpee thành viên GS.Xoăn trình bày, soạn thảo tài liệu Cảm ơn Admin Uchiha Itachi trình bày bìa cho tài liệu Mặc dù cố gắng tài liệu khó tránh khỏi...
 • 75
 • 357
 • 1

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 14

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 14
... phân t Khí < 40 C1 - C4 Nhiên li u, nguyên li u THHC Xăng nh 40 - 200 C5 - C11 Nhiên li u, dung môi Ligorin 120 - 240 C8 - C11 Nhiên li u, dung môi D u th p 150 - 310 C12 - C18 Nhiên li u, th ... gia ph n ng trao đ i - d b thu phân có m t ki m III Ngu n hiđrocacbon thi n nhiên Trong thi n nhiên có ba ngu n cung c p hiđrocacbon là: khí thi n nhiên, d u m than đá Khí thi n nhiên − Thành ... l ng, dùng làm dung môi hoà tan cao su, ch t béo, d u m d) Freon - 12 (CCl2F2) ch t khí, không màu, không mùi, không cháy, không đ c Dùng làm ch t sinh hàn máy l nh Tuy v y, có c m l n phá hu...
 • 8
 • 268
 • 1

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 15

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 15
... n lư t là: A CH3-CH2-CH2OH, CH3-CH(OH)-CH3 B CH3-CH(OH)-CH3,CH3-CH(OH)-CH2-CH3 C CH3-CH(OH)-CH3, CH3-CH2-CH2OH D CH3-CH(OH)-CH2-CH3, CH3-CH2-CH2OH 91 Cho dãy bi n hoá sau: Buten-1 +dd NaOH, t0 ... Butanol-2 H2SO4,0đ c (Y) 170 (S n ph m chính) Trong dãy bi n hoá trên, ch t (X), (Y) có CTCT l n lư t là: A CH3-CH2-CH2-CH2Cl, CH3-CH=CH-CH3 B CH3-CHCl-CH2-CH3, CH3-CH=CH-CH3 C CH3-CH2-CHCl-CH3, ... lư ng công th c c u t o ng v i công th c phân t C4H10O là: A B C D 81 Tên qu c t c a h p ch t CH3-CH(CH3)-CH(OH)-CH(C2H5)-CH3 là: A) 2,4-dimetylhexanol-3 B) 2-etyl-4-metylpentanol-3 C) 3,5-dimetylhexanol-3...
 • 26
 • 284
 • 0

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 16

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 16
... B 10,8g C 216g D 21,6g 27 Dãy ch t sau đ u có ph n ng tráng gương A) HCHO, HCOOH, CH3CHO,HO-(CHOH)4-CHO B) HCHO, HCOOH, CH3CHO, CH2=CH-COOH C) HCHO, CH3CHO, HO-(CHOH)4-CHO, HO-CH2-CH2OH D) HCHO, ... Cu,t → 2Y + 2H2O   CTCT c a X Y l n lư t là: A CH3-COOH, CH3-CHO B CH3-COOH, CO2 C CH3-CHO, CH3 -COOH D CO2, CH3-COOH 18 Ba ch t: Rư u n-propylic, axit axetic, este metylfomiat có kh i lư ng ... i phóng H2, v a có ph n ng tráng b c B có c u t o là: A) HO-CH2CH2CHO ho c CH3-CH(OH)-CHO B) HO-CH2CH2CHO C) CH3-CH(OH)-CHO D) HCOO-CH2CH3 32 H n h p A g m hai andehit đơn ch c đ ng đ ng k ti...
 • 7
 • 281
 • 1

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 17

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 17
... HOCH2-CH2-OH có th thu đư c este A) CH3COO-CH2-CH2-OOCCH3 CH3COO-CH2-CH2OH B) CH3COO-CH2 -CH2-OH CH3COO-CH2-CH2-COO-CH3 C) CH3-OOC-CH2-CH2-OH CH3COO-CH2-CH2-OOC-CH3 D) CH3COO-CH2-CH2-OH CH3-OOC-CH2-CH2-COO-CH3 ... A) H-COO-C2H5 , C2H5 OH, CH3 COOH, C2 H5COOH B) C2H5COOH, CH3COOH, C2 H5OH, H-COO-C2H5 C) H-COO-C2H5, CH3COOH, C2 H5OH, C2H5COOH D) C2H5OH, CH3COOH, H-COO-C2H5, C2H5COOH 60 Axit cacboxylic không ... CH3COOH, HOOC-COOH, HO-CH2-COOH B) CH3COOH, C6H5OH, HCOOH, CH2 =CH-COOH C) HCOOH, CH3COOH, HOOC-COOH, HO-CH2-CH2-OH D) CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH2 =CH-COOH 63 A m t este đơn ch c có công th c đơn gi...
 • 22
 • 264
 • 0

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 18

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 18
... p ch c? A CH 3- CH 2- COOH B CH3 - CH- COOH OH C CH 3- CH- CH2 D HOOC- COOH OH OH 33 Ch t sau h p ch t t p ch c? A.CH2 - CH - CH2 OH B HOOC – COOH OH OH C.CH3 - CH - COOH D CH3 - CH2 - OH OH 34 H ... là: A CH3-CH2-OH, HCOOCH3 B CH3-O-CH3, HCOOCH3 C CH3-CH2 -OH, CH3 -COOH D CH3-O-CH3 , HO-CH2 -CHO 59.Hai ch t X Y dãy bi n hoá có CTCT l n lư t là: A CH3CH2OH, HCOOCH2CH2CH3 B CH3-O-CH3, CH3CH2CH2COOH ... D CH3 - CH2 - OH OH 34 H p ch t sau h p ch t đa ch c? A CH3 - CH2 – COOH OH B CH3 - CH - COOH OH C CH3 - CH - CH2 OH OH D CH2 - CH - CHO OH 35 Fructozơ h p ch t h u t p ch c A có c u t o c a...
 • 13
 • 290
 • 2

thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 19

Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 19
... g i là: CH3NH2 A Axit - - amino - - metyl butanoic C Axit - aminosecbutyric B Axit - - metyl - - amino butanoic D Axit-1, 1- metyl - - amino propanoic 44 H p ch t X có công th c phân t C4H9O2N ... v i CT tương ng: A H2N - CH2 - COOH : glixin B CH3 – CH2 - NH2 - COOH : Alanin C HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) COOH : axit glutamic D H2N - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 CH(NH2) - COOH: Lizin 24 Đ t cháy ... H2NCH=CHCOOH 68 H p ch t sau không ph i aminoaxit: A H2N - CH2 – COOH B CH3 - NH - CH2 - COOH C CH3 - CH2 - CO - NH2 D HOOC - CH2 - CH(NH2) - COOH 69 Alanin không tác d ng v i: A CaCO3 C C2H5OH...
 • 17
 • 251
 • 1

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 20 docx

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 20 docx
... NH3 t o k t t a màu vàng CTCT c a X Y l n lư t là: A CH3-CH=C=CH2, CH2=CH-CH=CH2 B CH3-CH=C=CH2, CH ≡ C-CH2-CH3 C CH2=CH-CH=CH2, CH ≡ C-CH2-CH3 D CH2=CH-CH=CH2, CH3-C ≡ C-CH3 44 Đ c m c u t o ... Cho ch t sau nh không bão hoà thành phân t l n 24 Nh ng ch t v t li u sau ch t d o: (1) CH2= CH- CH= CH2 (2) CH 3- CH- COOH Polietylen Đ t sét t NH2 (3) HCHO C6 H5OH (4) HO- CH 2- COOH Trư ng h p ... v m t hoá h c, không cháy đ b n nhi t không cao − Các lo i tơ poliamit: s n ph m trùng ngưng aminoaxit ho c điaxit v i điamin Trong chu i polime có nhi u nhóm amit - HN - CO - : + Tơ capron:...
 • 11
 • 634
 • 5

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 21 ppt

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 21 ppt
... ph n ng có mol e ch t kh ng mol e ch t oxi hoá thu vào - Các ví d : Ví d 1: Tr n 60g b t Fe v i 30g b t lưu huỳnh r i đun nóng (không có không khí) thu đư c ch t r n A Hoà tan A b ng dd axit ... t b o toàn kh i lư ng: mrư u = mete = mH O mH O = mrư u - mete = 132,8 – 111,2 = 21, 6 g 2 T ng s mol ete = s mol H2O = S mol m i ete = 21, 6 = 1,2 18 1,2 = 0,2 mol Ví d 4: Hoà tan hoàn toàn 23,8g ... có: x = Ví d 2: H n h p A g m kim lo i R1, R2 có hoá tr x, y không đ i (R1, R2 không tác d ng v i nư c đ ng trư c Cu dãy ho t đ ng hóa h c c a kim lo i) Cho h n h p A ph n ng hoàn toàn v i dd HNO3...
 • 11
 • 358
 • 2

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 1 docx

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 1 docx
... 1s22s22p63s23p63d14s2 10 0 : Nguyên t có s e 13 c u hình l p : A- 3s23p2 C 3s23p1 B- 2s22p1 D 3p14s2 10 1: T ng s h t p,n,e m t nguyên t 21 c u hình electron là: A- 1s22s22p4 B 1s22s22p2 B- C 1s22s22p3 D 1s22s22p5 ... 13 B- 10 nguyên t C- 500 nguyên t D- 10 00 nguyên t 77: V i đ ng v 6C12 16 8O 16 8O 16 8O 14 6C đ A- lo i C lo i B- 18 lo i ng v 8O16, 8O17, 8O18 s phân t CO2 đư c t o là: D 12 lo i 78 : M t nguyên ... sai : A- 1s < 2s B- 3d < 4s C 4s > 3s D 3p < 3d 45 99 : Kí hi u c a nguyên t : 21X s có c u hình electron là: A- 1s22s22p63s23p64s23d1 B- B 1s22s22p63s23p64s13d2 C- 1s22s22p63s23p63d3 D- 1s22s22p63s23p63d14s2...
 • 19
 • 316
 • 0

Tài liệu thuyết bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 2 ppt

Tài liệu Lý thuyết và bài tập ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - Chương 2 ppt
... 0,4 Cho nguyên t canxi (Z = 20 ), c u hình electron c a ion Ca2+ là: A 1s22s22p63s23p64s1 B 1s22s22p63s23p6 C 1s2 2s22p63s23p64s24p1 D 1s22s22p63s23p64s2 Khoanh tròn vào ch Đ n u phát bi u đúng, ... không phân c c : A N2, Cl2, HCl, H2, F2 B N2, Cl2, I2 , H2, F2 C N2, Cl2, CO2, H2, F2 D N2, Cl2, HI, H2, F2 Các ion Na+, Mg2+, F- có m chung : A Có s proton B Có s electron C Có s nơtron D Không ... nào? A H2SO3, SO3, Na2SO3, KHSO B H2SO4, SO3, Na2SO4, KHSO C H2SO3, SO2, Na2SO3, KHSO D H2SO3, H2S, Na2SO3, KHSO 20 Phân t metan có nguyên t cacbon tr ng thái lai hóa t di n Kí hi u c a lai hóa t...
 • 7
 • 343
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: TÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG SINH học 11Giáo án dạy bồi dưỡng ngữ văn 7Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.Bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sựĐặc điểm thể chân dung văn học của Hồ Anh TháiHỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh Trung học phổ thông hiện nayHoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayHợp tác phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mekong giai đoạn 1990-2020.Nghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số cho ứng dụng dựa trên công nghệ SharePointNghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngNghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanhPhân cụm thô của dữ liệu tuần tựPháp luật về cho vay mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp tại ngân hàng thương mại ở Việt NamPháp luật về quảng cáo căn hộ chung cư trên thị trường bất động sản ở Việt NamPhát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcPhát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở làng gốm Bát Tràng Hà Nội.Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giáo dục cho giáo viên trường THCS Anh Dũng - Dương Kinh - Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệpMột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Sao Việt Hải PhòngKhung Chính Sách Tái Định Cư
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập