Trac Nghiem Tin Hoc B cho cac nam

Đề thi trắc nghiệm tin học B

Đề thi trắc nghiệm tin học B
... A Không phân biệt chữ hoa hay thường B Bắt buộc phải viết hoa C B t buộc phải viết thường D Tùy theo trường hợp Sở GD-ĐT Tiền Giang Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ngày ... tên tập tin < /b> Access là: A .TXT B .MDB C .XLS D .DOC Câu Giả sử có b ng A B có quan hệ 1-N với nhau, muốn thêm liệu mẩu tin < /b> b ng A (b ng 1) Access tự động thêm liệu mẩu tin < /b> liên quan b ng B (b ng ... có liên quan với theo chủ đề < /b> lưu máy tính điện tử để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin < /b> nhiều người Sở GD-ĐT Tiền Giang Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ngày : 28/11/2010...
 • 8
 • 10,359
 • 251

Trắc nghiệm tin học B

Trắc nghiệm tin học B
... hỏi: Để tạo hộp văn Form b n dùng điều khiển: a Label b List box c Text box d Combo box e Câu hỏi chưa trả lời Câu hỏi: Muốn chuyển liệu truy vấn (Query) vào b ng (Table) ta sử dụng loại truy ... - Table Query b Select Query c Crosstab Query d Update Query e Câu hỏi chưa trả lời Câu hỏi: Để tạo nút lệnh Form dùng điều khiển (Control): a Label b Combo Box c Command button d Text box e ... mẫu biểu (Form) lấy từ b ng (Table) liệu b o cáo (Report) lấy từ truy vấn (Query) b Mẫu biểu (Form) cập nhật, điều khiển liệu b o cáo (Report) không làm thay đổi liệu sở liệu c Nguồn liệu mẫu biểu...
 • 9
 • 272
 • 25

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 141 pot

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 141 pot
... hai b ng: Hiển thị hai b ng muốn tạo liên kết Mở cửa sổ Relationships Kéo thả trường liên kết hai b ng Kích vào nút create A 2-4 - 3-1 B 2-3 - 4-3 C 2-1 - 3-4 D 2-1 - 4-3 Trang 1/2 - đề:< /b> 141 Sở GD-ĐT ... (đặt biệt liệu số, ngày) Phụ đề,< /b> tên trường biểu mẫu, b o cáo Độ rộng trường, quy định độ dài liệu A x->4, y -> 3, z -> 1, t->2 B x->2, y->3, z->1, t->4 C x->2, y->3, z->4, t->1 D x->2, y->4, z->1, ... (đặt biệt liệu số, ngày) Phụ đề,< /b> tên trường biểu mẫu, b o cáo Độ rộng trường, quy định độ dài liệu A x->4, y -> 3, z -> 1, t->2 B x->2, y->3, z->1, t->4 C x->2, y->4, z->1, t->3 D x->4, y->3, z->2,...
 • 8
 • 496
 • 8

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 148 potx

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 148 potx
... cột hay tên trường b ng Description d Xác định loại liệu lưu trữ trường A 1-c,2 -b, 3-a,4-d B 1-a,2 -b, 3-c,4-d C 1 -b, 2-c,3-d,4-a D 1 -b, 2-d,3-c,4-a Câu 19 Tên tập tin < /b> Access b t buộc phải đặt trước ... trường liên kết hai b ng Kích vào nút create A 2-3 - 4-3 B 2-1 - 4-3 C 2-1 - 3-4 D 2-4 - 3-1 Câu 13 Tên cột (tên trường) viết chữ hoa hay thường A B t buộc phải viết hoa B Không phân biệt chữ hoa hay thường ... (4) Chọn Blank Database A (1) -> (2) -> (3) -> (4) B (2) -> (3) -> (4) -> (1) C.(1) -> (2) -> (4) -> (3) D (2) -> (4) -> (3) -> (1) Câu Sắp xếp b ớc theo thứ tự thực để tạo liên kết hai b ng: Hiển...
 • 17
 • 482
 • 4

Đề thi trắc nghiệm tin học B -150 pptx

Đề thi trắc nghiệm tin học B -150 pptx
... Tâm Tin < /b> Học < /b> Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ngày : 29/05/2010 Thời gian: 30 phút – TN B Họ tên học < /b> viên : SBD : Đáp án mã đề:< /b> 150 01 D; 02 B; 03 B; ... cho biết trường Email có kiểu liệu ? A Number B Currency C Text D Yes/No Câu 20 Ta sửa liệu A Form B Query C Table D Cả câu Sở GD-ĐT Tiền Giang Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - ... sai Câu 20 B n ghi (Record) Table chứa gì? A Tên cột (Field) B Tên b ng (table) C Các giá trị cột (Field) D Cả câu Sở GD-ĐT Tiền Giang Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ngày...
 • 10
 • 877
 • 7

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 25/04/2010 Thời gian: 20 phút doc

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 25/04/2010 Thời gian: 20 phút doc
... 1-c,2 -b, 3-a,4-d B 1 -b, 2-d,3-c,4-a C 1 -b, 2-c,3-d,4-a D 1-a,2 -b, 3-c,4-d Câu 13 Giả sử có b ng A B có quan hệ 1-N với nhau, muốn xóa mẩu tin < /b> b ng A (b ng 1) Access tự động xóa mẩu tin < /b> liên quan b ng ... Sở GD-ĐT Tiền Giang Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ngày : 25/04 /201 0 Thời gian: 20 phút Họ tên học < /b> viên : SBD : đ : 261 ... Sở GD-ĐT Tiền Giang Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ngày : 25/04 /201 0 Thời gian: 20 phút Họ tên học < /b> viên : SBD : đ : 193...
 • 9
 • 873
 • 13

một số câu hỏi trắc nghiệm tin học B

một số câu hỏi trắc nghiệm tin học B
... Text Box B Label C Command Button D Combo Box 72 ðể tạo dòng tiêu ñề “CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ B N HÀNG” form ta chọn công cụ sau ñây? A Text Box B Label C Command Button D Combo Box 73 ðể b t/tắt ... [Blue];”chưa biết” B Format: @[blue];”chưa biết” C Input Mask: @[blue];”chưa biết” D Input Mask: [blue];”chưa biết” 30 Field Dongia giá trị số < /b> lấy tối ña số < /b> lẻ Muốn nhập ñúng ta ñịnh ràng buộc: A ... khỏi form ta chọn Actions sau ñây? A Quit Form B Close Form C Exit Form D Open Form 96 Combobox Listbox khác ñiểm: A Combobox lần hiển thị giá trị Listbox lần hiển thị nhiều giá trị B Combobox...
 • 44
 • 450
 • 2

839 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2014 hot

839 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2014 hot
... có câu Cả A B sai *Cả hai câu trả lời A C *Ý trả lời A B *Cả hai câu trả lời A C Câu 175 Câu 176 Câu 177 Câu 178 Câu 179 Câu 180 Câu 181 Câu 182 Câu 183 Trong cửa sổ Windows Explorer, để thi t ... Bật nút B Bật nút B và I U công công cụ cụ Formatting *Câu A B Bấm tổ hợp phím Ctrl + B Ctrl + I Formatting Câu 299 Câu 300 Câu 301 Câu 302 Câu 303 Câu 304 Câu 305 Câu 306 Để định dạng gạch chân ... chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tin Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin *Di chuyển tập tin Sao chép tập tin *Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tin *Nút...
 • 118
 • 14,644
 • 388

2000 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2015 hot

2000 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2015 hot
... Bạn tải môn kiến thức chung ôn thi công chức cà mau 2015 truy cập địa copy dán vào tìm kiếm: http://123doc.org/share-20-cau-hoi-kien-thuc-chung -thi- cong-chuc -2015/ NjQxNDc= http://123doc.org/share-bai-tap-mon-co-so-du-lieu-on -thi- cong-chuc -2015/ NjQyNTE= ... tính Bạn tải môn kiến thức chung ôn thi công chức cà mau 2015 truy cập địa copy dán vào tìm kiếm: http://123doc.org/share-20-cau-hoi-kien-thuc-chung -thi- cong-chuc -2015/ NjQxNDc= http://123doc.org/share-bai-tap-mon-co-so-du-lieu-on -thi- cong-chuc -2015/ NjQyNTE= ... Bin Bạn tải môn kiến thức chung ôn thi công chức cà mau 2015 truy cập địa copy dán vào tìm kiếm: http://123doc.org/share-20-cau-hoi-kien-thuc-chung -thi- cong-chuc -2015/ NjQxNDc= http://123doc.org/share-bai-tap-mon-co-so-du-lieu-on -thi- cong-chuc -2015/ NjQyNTE=...
 • 140
 • 923
 • 10

câu hỏi trắc nghiệm tin học B

câu hỏi trắc nghiệm tin học B
... form Sub vào form main D T o form Main/Sub 96 Combobox Listbox khác ñi m: A Combobox m i l n hi n th giá tr Listbox m i l n hi n th nhi u giá tr B Combobox chi m nhi u ch hình Listbox C Combobox ... LÝ B N HÀNG” form ta ch n công c sau ñây? A Text Box B Label C Command Button D Combo Box 73 ð b t/t t ch c ñi u n tr giúp form ta ch n công c sau ñây A Control Wizard B List Box C Select Object ... a b ng ch a khóa mu n s a -> b khóa c a b ng -> s a thi t k cho field Trung tâm Tin < /b> h c - Ngo i ng ðH LðXH (CSII) Trang Câu < /b> h i tr c nghi m ôn thi Tin < /b> h c B B C D Biên so n: Phan Thanh H i B...
 • 6
 • 139
 • 0

xây dựng chương trình thi trắc nghiệm tin đại cương cho các trường quân sự

xây dựng chương trình thi trắc nghiệm tin đại cương cho các trường quân sự
... th ng thi tr c nghi m tr ng Trung h c Qn s : Bài tốn c a tơi nh m thi t k h th ng thi tr c nghi m mơn Tin h c iC c ng cho tr ng Trung h c Qn S d a giáo trình Tin h c đ i ng, áp d ng cho k thi ki ... m t đ thi cho h c viên làm thi http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Cơng vi c thi ki m tra tr c nghi m: Theo l ch thi cơng báo tr ng, đ n ngày thi h c viên d thi vào phòng thi Sau ... Bài tốn đ t ph i xây d ng m t ch quan v mơn tin h c đ i c ng Ch m t k thi, ki m tra theo ch tr ng trình thi tr c nghi m khách ng trình đ c áp d ng t ch c cho ng, ki m tra h t mơn cho h c viên ng...
 • 87
 • 47
 • 0

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008
... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2008 Thời gian làm 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà Nẵng ĐỀ ... ĐỀ CHÍNH THỨC Họ tên thí sinh: Họ tên, chữ ký Giám thị Giám thị Số phách (HĐGK ghi)  Điểm thi Bằng số Bằng chữ Họ tên, chữ ký Giám khảo Giám khảo Đặt màu cho văn Chèn văn thông thường Chọn ... (theo chiều mũi tên) hình đây? A Z - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Trang 2/2 ...
 • 2
 • 583
 • 4

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008.

De thi trac nghiem tin hoc nam 2008.
... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2008 Thời gian làm 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà Nẵng ĐỀ ... tên, chữ ký Giám thị Giám thị Số phách (HĐGK ghi) Ngày sinh: .Số báo danh: Đơn vị dự thi:  Điểm thi Bằng số Bằng chữ ABC Họ tên, chữ ký Giám khảo Giám khảo UniKey VietKey Số phách (HĐGK ... (theo chiều mũi tên) hình đây? A Z - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Trang 2/2 ...
 • 2
 • 265
 • 1

De thi trac nghiem tin hoc nam 20081

De thi trac nghiem tin hoc nam 20081
... ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BẢNG A - TIỂU HỌC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2008 Thời gian làm 30 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Thành phố Đà Nẵng ĐỀ ... tên, chữ ký Giám thị Giám thị Số phách (HĐGK ghi) Ngày sinh: .Số báo danh: Đơn vị dự thi:  Điểm thi Bằng số Bằng chữ ABC Họ tên, chữ ký Giám khảo Giám khảo UniKey VietKey Số phách (HĐGK ... (theo chiều mũi tên) hình đây? A Z - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Trang 2/2 ...
 • 2
 • 224
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC PHÂN TÍCH KẾT CẤU CHỨNG CHỈ B docx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC PHÂN TÍCH KẾT CẤU CHỨNG CHỈ B docx
... a Chuyển vị đàn hồi, kết < /b> cấu < /b> chưa xuất vết nứt; b Chuyển vị đàn hồi, kết < /b> cấu < /b> xuất vết nứt; c Chuyển vị biến dạng dẻo, kết < /b> cấu < /b> xuất vết nứt; d Chuyển vị biến dạng dẻo, kết < /b> cấu < /b> chưa xuất vết nứt; ... chọn ? a Cartesian; b Cylindrical; c Câu < /b> a b đúng; d Câu < /b> a b sai; 45 Để tạo thêm hệ toạ trụ Etabs, ta chọn ? a Cartesian; b Cylindrical; c Câu < /b> a b đúng; d Câu < /b> a b sai; 46 Để tạo dựng mặt cắt chữ ... sư cho ý sau đây, theo b n ý ? a Etabs tự động tính trọng lượng thân kết < /b> cấu < /b> sau cộng thêm 10% gán vào trường hợp tải TLBT ; b Etabs tự động tính trọng lượng thân kết < /b> cấu < /b> sau cộng thêm 10% gán...
 • 8
 • 639
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm tin học btrac nghiem tin hoc thi cong chuc nam 2014839 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2014 hot839 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2014 miễn phítrac nghiem tin hoc b co dap ande thi trac nghiem tin hoc b co dap anđề trắc nghiệm tin học bbài tập trắc nghiệm tin học b839 câu trắc nghiệm tin học thi công chức năm 2014cau hoi trac nghiem tin hoc b co dap anngan hang trac nghiem tin hoc thi cong chuc nam 2014 co dap anđề thi trắc nghiệm tin học bcác đề thi trắc nghiệm tin học trình độ btrắc nghiệm tin học trình độ bđề thi trắc nghiệm tin học bằng bchuong 2 bai 15 2 40 1397704916chuong 2 bai 17 1 722 1397531850chuong 3 bai 5 2 202 1397705048chuong 3 bai 10 2 202 1397705048chuong 3 bai 14 3 966 1397883229chuong 3 bai 15 2 131 1397705227chuong 3 bai 18 2 131 1397705227chuong 4 bai 4 1 578 1397544642 (1)chuong 4 bai 7 2 693 1397705424Collins reading unit 3 education ANSWERSIdioms health answersĐiểm bất động của ánh xạ lipschitz suy rộng trong không gian metric nón với đại số banachMột số phương pháp tính gần đúng đạo hàm và tích phânMột số phương pháp số giải bài toán quy hoạch phi tuyến có ràng buộcNghiên cứu, tuyển chọn và khả năng lên men lactic trong quá trình tạo sản phẩm kombucha từ trà truyên quang trong các điều kiện môi trường khác nhauIELTS vocabulary educationchuong 1 bai 2 3 616 1397878662khao sat he thong dien than xe ford ranger HgAF5Le5nB 20130206021209 4chuong 1 bai 3 1 598 1397532421chuong 1 bai 8 3 183 1398918245