Cấu hình mạng SDH Ghép kênh số

Cấu hình mạng SDH Ghép kênh số

Cấu hình mạng SDH Ghép kênh số
... dung lượng thiết kế Loại cấu hình áp dụng cho tuyến có dung lượng nhỏ cự li ngắn Page | Cấu hình đa điểm Cấu hình mạng đa điểm Trong cấu hình hai nút đầu cuối có nút ADM Cấu hình đa điểm thích hợp ... áp lưng Cấu hình mạng vòng (Ring) Cấu hình vòng (ring) bao gồm tối thiểu ba nút ADM kết nối với cáp sợi quang tạo thánh vòng kín Vì vậy, cấu hình gọi cấu hình kín để phân biệt với cấu hình hở ... biệt mạng đa vòng mạng vòng đa lớp: + Mạng vòng đa lớp mạng vòng gồn nhiều lớp cấu hình vòng + Mạng đa vòng phải đòi hỏi có số nút vòng để đảm bảo lưu thông vòng Cấu hình nút ảnh hưởng tới số lượng...
 • 12
 • 64
 • 0

Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính - Bài 2: Mạng thông tin số - Phần A: Các thiết bị mạngcấu hình mạng

Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính - Bài 2: Mạng thông tin số - Phần A: Các thiết bị mạng và cấu hình mạng
... Phòng thí nghiệm & Truyền số liệu Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính a Thick coaxial: Thick coaxial cáp đồng trục sử dụng cấu hình mạng kiểu bus Các thiết bị mạng đấu nối với cáp thông qua ... thí nghiệm & Truyền số liệu Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính PHẦN C: CHIA SẺ VÀ SỬ DỤNG CÁC TÀI NGUYÊN TRÊN MẠNG I Share Folder: Để chia sẻ tài nguyên mạng, máy có tài nguyên phải cho phép máy ... Click vào thư mục manager Ghi nhận kết quả: Có truy xuất không? Có file đó? Trang 34 Phòng thí nghiệm & Truyền số liệu Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính PHẦN B: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TIN NTFS VÀ TÍNH...
 • 19
 • 235
 • 1

Cài đặt, cấu hình và triển khai một số dịch vụ của mạng máy tính cho doanh nghiệp nhỏ

Cài đặt, cấu hình và triển khai một số dịch vụ của mạng máy tính cho doanh nghiệp nhỏ
... tốt nghiệp Mục lục Lời nói đầu Phần 1: Cơ sở lý thuyết mạng máy tính Chơng 1: Giới thiệu mạng máy tính5 Sơ lợc lịch sử phát triển mạng máy tính. 5 Định nghĩa mạng máy tính mục đích việc kết nối mạng. 7 ... học Vinh Báo cáo đồ án tốt nghiệp Phần Cơ sở lý thuyết mạng máy tính Chơng Giới thiệu mạng máy tính Sơ lợc lịch sử phát triển mạng máy tính Vào năm 50 hệ máy tính đợc đa vào hoạt động thực tế với ... nối mạng máy tính. 7 2.2 Định nghĩa mạng máy tính Các đặc trng kỹ thuật mạng máy tính 3.1 Đờng truyền.8 3.2 Kỹ thuật chuyển mạch 3.3 Kiến trúc mạng 3.4 Hệ điều hành mạng9 Phân loại mạng máy tính...
 • 134
 • 224
 • 0

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 1 pps

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 1 pps
... 6& ? ♦ # )& & , A 1 3' D E1 I1 C1H P∆2 Q 6) ' , ? & EF 6& ,6) 3 O 6& #6) 6+ * & % 6& ( > 4 A " " & ENO 6& #6) 6+ 6) ' , ? ENO ? B F '5 10 E1I1 % * & 6& ? ' A ' & 6) ' ? '5 " B F '5 10 E1I1 0F1 & ... 6) 6& H A E P 0EE P E R 08E PIP 0FE % 7$ & 6& ( + & '5 6) # * $ )3 " S '5 , 10 30 ,6) S 0E1 0 81 0; '5 1F 6) 6) 2 )& F ? '5 99 91 I1 S 0N1 0O1 0R1 0F '5 6& $ ? O 6& 6) 6) 2 )& O ? '5 999 91 999 ... 91 I1 ♦ + , , % + D & $ ' " A # " + " ' 63 F '5 $ > # #6) > 4 63 , F '5 " , F '5 " " & # & & 6+ $ + 1* 6) 6& F '5 " 10 E1I1 0F% + &" * # E ' A & & $B 6) 6) H A H# E P 0EE P 08E PIP 0FER %1 2)&...
 • 17
 • 163
 • 1

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 2 potx

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 2 potx
... W D> # % D D F F -G0 ) H % I ; F - + 3J K 3; ) LM -B ) B % % # % # -E +% ) " ' " ; , " ; , = F ! - % ' " , - , % , L% ; % - N % '0 0% %1 % , ,...
 • 20
 • 130
 • 0

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 3 potx

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 3 potx
... H $ :-4 "#$ %& +(:S$ :T 3( / ! /3( / >= D D F F 3( / 8 3( /5 3( / 7×;L C = /$ ? 3( / 3( / X J = G? ? 3( / E F C F =< R N ? O F C 3( / GM C C 3( / ;L 3( / 3( / 3( / 3( / ;L ZC F =< ! D F 3( / F 3( ;L ... H F K 5L! F 3( .5 F %9.5 87 http://www.ebook.edu.vn 3( /.5 3( /5 N F µ O C ()* &+ ), $ %&' -( )* &+ ), $ %&' ()* &+ ), $ %&' $ %&' /0(1 1)2 3& ()* &+ ),4 25*1 (1) &6 7*8 92: ! F 3( F 3( .5 ;6 http://www.ebook.edu.vn ... 3( /5 3( / $ Q ; ; C F P =< =< 5! E D ^ F 3( F 3( ; http://www.ebook.edu.vn 3( / E 3( / @ /50B! 3( / D ? ? 3( / F 3( / E F F 3( /5 3( / 3( / E 8 3( /5 $ Q 3( / ; C ! F D =< ? 3( = F 83( 5 D F F 3( ...
 • 42
 • 60
 • 0

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 4 pps

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 4 pps
... http://www.ebook.edu.vn >>G 2= ;Q2R ;C GF 4 & 4 38 38 34 34 34 8 4 8 8 4 4 38 4 4 67 38 34 34 34 : ! 8 ; ; ; & 4 4 8 8 : % #, J > @GFI% 8 4 4 4 67 8 µ( 8 % ;C G % % % % + %, S % G ;C G '% $ #, ... 4 83 4 4 38 4 83 8 38 38 38 38 4 8 8 4 8 µ( 4 4 83 83 83 J % 83 38 > @?F % " % % DC > G ;< @ % % % % 38 DCG DC G DC G 38 " % : ( #, ! % % '% http://www.ebook.edu.vn >>G 2= ;Q2R ;C GF 4 & 4 38 ... #! + 01 2!#3 ! "#$% & ' 2!#3 ! "#$% &( ) " ! ' " *% + ,# )- & )- ' 2!#3 ! "#$% & ' 2!#3 $$ ) & ) #! % / ,+ 67 ' J !" # > @X%F % < )$ # = 0-( "#$ ) $ > < () )'# 0-( ) )1 ) $ http://www.ebook.edu.vn...
 • 27
 • 79
 • 0

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 5 doc

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 5 doc
... / - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 " $ 0 ! 0 & E& ! & & E& @ CA ) = 0 0 , ! & " / ! &# & 34G $$ ' - , * (/ - - - - - - 0 0 ") $ @ ! 0 C A1) = 0 , &# 345H ' ' ' ' http://www.ebook.edu.vn & ! ... K=O - P6 I5 ID ) K' ( < / H 1' (& ! &# & 34 / 1' ( < & 1' ' / ) I5 I5 I5 ID ID ID ! )I5 Q 55 55R55R7ID Q RR5R5RRR http://www.ebook.edu.vn 3" " 34 ! ...
 • 17
 • 45
 • 0

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 6 pps

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 6 pps
... W\\ µ ( % % & " # "+ ' I % 0( (/ $ * = W (/ , B % C % ? D?E >F G > I U6M T' '' ' X= 3 56% "7 ' υ, * (/ , $ T% " ,?O & ,?RX & I T% " ,?2[ & ,?IX CD ( % # '($ @ # ) % ! % B% " # / ) U6M ! " % B V ... (/ # ]\^ ?, / # G % ! % & " # $ * W X % " ,?O " # ,?R ,?2[ & ,?I @ / # G % ! % & " # P (/ $ * W ) # "9 ' S 8K?3 % ! ( & % ! ( - %+ / 9M @ )U M% % K ) U M T22\X % ! % & " # $ http://www.ebook.edu.vn ... FM ?IR T $ FIX % ( / G υ (! ( " # ( T 8K?3X @ ) U6M B '+ # \ % 3×IR $ @ $ K2 - % ! %+ _ ( 8K?2 " # 8K?R I I U MT' ` X 3 56% "9 ' ?S % ! ( & % ! ( - %+ / (/ ( , ' /@ ( / G ) % ! # / # G ?, / #G #$...
 • 8
 • 54
 • 0

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 7 pot

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 7 pot
... $ & 0 ,-( & YZd > 3$ LU !$ =!c & '!( & "! -( 7 F$! & ! (7 # % & & & D #!% ' 39 9< & ,@ & $9 '!( & " % 0!(7...
 • 17
 • 44
 • 0

Phân tích hệ thống RoF ghép kênh sóng mang phụ sử dụng máy thu coherence

Phân tích hệ thống RoF ghép kênh sóng mang phụ sử dụng máy thu coherence
... k thut tỏch súng ti u thu K thut tỏch súng trc tip Hỡnh 1.7 : K thut tỏch súng trc tip Thụng tin c gii mó bi biờn ca tớn hiu quang K thut tỏch súng coherence Hỡnh 1.8 : K thut tỏch súng Coherence ... CHNG PHN TCH H THNG ROF GHẫP KấNH SểNG MANG PH S DNG MY THU COHERENCE 4.1 Gii thiu chng Trong chng ny, tớnh hiu qu ca h thng RoF ghộp kờnh súng mang ph (RoF/ SCM) s dng mỏy thu Coherene s c phõn ... mang ph s dng mỏy thu tỏch súng trc tip H thng RoF ghộp kờnh súng mang ph s dng mỏy thu coherence Kt qu mụ phng v phõn tớch Chng 3: Tng quan v h thng thụng tin quang Coherence 4.2 H thng RoF...
 • 87
 • 155
 • 1

ORACLE và cấu hình mạng

ORACLE và cấu hình mạng
... cấu hình ONS Làm để chương trình listener server (chứa sở liệu Oracle) tự động đăng ký dòch vụ giao tiếp với máy ONS? Xem chi tiết cấu hình ONS mục (chương cấu hình mạng) Bộ quản lý kết nối Oracle ... client với máy chủ chứa sở liệu Bạn cấu hình sử dụng OCM Proxy dùng phép hay cấm máy client truy xuất vào sở liệu Xem thêm cấu hình cho OCM mục (chương Cấu hình mạng) ... làm gì? Cách cấu hình thiết lập proxy hạn chế máy client truy xuất vào sở liệu Oracle cung cấp mô hình kết nối tập trung thông qua chương trình quản lý Oracle Connection Manager Oracle Connection...
 • 3
 • 694
 • 10

Server Core - Các câu lệnh cấu hình mạng

Server Core - Các câu lệnh cấu hình mạng
... Windows Firewall Rule Group -> File and Printer Sharing Disk Management -> Windows Firewall Rule Group - Remote Volume Management Windows Firewall with Advanced Security -> Windows Firewall Rule ... Management Để kích hoạt toàn Rules trên, bạn sử dụng câu lệnh: Netsh advfirewall firewall set rule group=remote administration new enable=yes TH - HT (Theo Experts Exchange) ...
 • 2
 • 331
 • 9

Tìm hiểu về địa chỉ mạng IP và cấu hình mạng –Network Topology

Tìm hiểu về địa chỉ mạng IP và cấu hình mạng –Network Topology
... ra: Địa chỉ: ip 131.217.10.60 ip 131.217.10.10 có Net Ip trùng Suy hai máy có địa ip mạng II,Từ a c ta suy ra: Địa :ip 131.217.10.60 ip 131.217.10.145 có Net IP trùng Suy hai máy có địa ip mạng ... với mạng máy tính cách sử dụng tiêu chuẩn giao thức toàn cầu (IP) Mỗi địa IP cấp mạng Địa IP bao gồm có lớp mạng: Mạng lớp A: địa mạng (netid) Byte địa host (hostid) byte  Mạng lớp B: địa mạng ... dạng : Mạng. Mạng .Mạng. Node Ba Bit : 110 => Số mạng lớp C 2,097,152 mạng 254 máy mạng => Một địa IP mà Bit 110 hay dạng thập phân mà 192 - 223 máy tính mạng lớp C Hình 1.1: Cấu trúc lớp địa IP Một...
 • 32
 • 500
 • 0

THIẾT KẾ VÀ CẤU HÌNH MẠNG CHẠY OSPF

THIẾT KẾ VÀ CẤU HÌNH MẠNG CHẠY OSPF
... 68 Cấu hình OSPF .69 Cấu hình lựa chọn thông số 70 VI Cấu hình OSPF đa vùng 73 Cấu hình vùng Stub, Totally stub NSSA 73 Cấu hình liên kết ảo OSPF ... Phần III: Thiết kế cấu hình mạng sử dụng giao thức OSPF Phần IV: Kiểm tra gỡ rối mạng sử dụng giao thức OSPF Thiết kế mạng đề tài phức tạp, đòi hỏi kỹ sư phải có hiểu biết sâu hoạt động mô hình OSI, ... pháp trạng thái liên kết ( Link-state ) .46 PHẦN III 48 THIẾT KẾ VÀ CẤU HÌNH MẠNG CHẠY 48 GIAO THỨC OSPF .48 I Khái quát giao thức OSPF ( OSPF overview ) ...
 • 68
 • 600
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về mạng quang ghép kênh theo bước sóngcấu hình mạng truyền số liệuxét một số cấu hình mạng tương laicấu hình mạngcấu hình mạng lancấu hình mạng vlancấu hình mạng ethernetmạng quang ghép kênhghép kênh sơ cấphệ thống ghép kênh sơ cấpphân cấp ghép kênh sơ cấpgiáo trình kỹ thuật ghép kênh sốcấu hình mạng cảm nhận không dâycấu hình mạng wsnbài giảng ghép kênh sốCÔNG NGHỆ VẬT LIỆU ( GT)CƠ sở điều KHIỂN tự ĐỘNG và cảm BIẾNBÀI GIẢNG KHÍ NÉN THỦY LỰCÁp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoábài tập điều khiển tự độngBảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Việt NamCải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt NamCải cách kinh-tế-ở-Trung-Quốc-sau-khi-gia-nhập-tổ-chức-thương-mại-thế-giới-_WTO_-và-những-gợi-ý-về-c_Cấu trúc Quần xã ve giáp (Acari Oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng Vườn quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ như yếu tố chỉ thị sinh học biến đổi khí hậu theo đai cao trên mặt biểnĐa dạng sinh học của vi khuẩn kỵ khí ôxy hóa Fe(II), khử nitrate trong một số môi trường sinh thái và khả năng ứng dụng của chúngĐánh giá văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Namgiáo trình bảo dưỡng tàuDetermination of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Nsaids) in Surface Water at Ho Chi Minh CityĐịa vị pháp lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamDịch văn bản luật pháp tiếng Việt sang tiếng Anh từ góc độ ngữ dụng họcđiều khiển thủy khíĐiều chế và kiểm tra chất lượng kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ I-rituximab dùng trong điều trị U Lympho ác tính không HodgkinDoanh nhân Việt Nam với vấn đề nắm bắt cơ hội kinh doanhĐổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp thời kỳ hậu gia nhập WTODự báo kết quả học tập của học sinh dựa trên sự kết hợp phương pháp gần đúng Taylor và các mô hình xám
Đăng ký
Đăng nhập