Cấu hình mạng SDH Ghép kênh số

Cấu hình mạng SDH Ghép kênh số

Cấu hình mạng SDH Ghép kênh số
... dung lượng thiết kế Loại cấu hình áp dụng cho tuyến có dung lượng nhỏ cự li ngắn Page | Cấu hình đa điểm Cấu hình mạng đa điểm Trong cấu hình hai nút đầu cuối có nút ADM Cấu hình đa điểm thích hợp ... áp lưng Cấu hình mạng vòng (Ring) Cấu hình vòng (ring) bao gồm tối thiểu ba nút ADM kết nối với cáp sợi quang tạo thánh vòng kín Vì vậy, cấu hình gọi cấu hình kín để phân biệt với cấu hình hở ... biệt mạng đa vòng mạng vòng đa lớp: + Mạng vòng đa lớp mạng vòng gồn nhiều lớp cấu hình vòng + Mạng đa vòng phải đòi hỏi có số nút vòng để đảm bảo lưu thông vòng Cấu hình nút ảnh hưởng tới số lượng...
 • 12
 • 44
 • 0

Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính - Bài 2: Mạng thông tin số - Phần A: Các thiết bị mạngcấu hình mạng

Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính - Bài 2: Mạng thông tin số - Phần A: Các thiết bị mạng và cấu hình mạng
... Phòng thí nghiệm & Truyền số liệu Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính a Thick coaxial: Thick coaxial cáp đồng trục sử dụng cấu hình mạng kiểu bus Các thiết bị mạng đấu nối với cáp thông qua ... thí nghiệm & Truyền số liệu Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính PHẦN C: CHIA SẺ VÀ SỬ DỤNG CÁC TÀI NGUYÊN TRÊN MẠNG I Share Folder: Để chia sẻ tài nguyên mạng, máy có tài nguyên phải cho phép máy ... Click vào thư mục manager Ghi nhận kết quả: Có truy xuất không? Có file đó? Trang 34 Phòng thí nghiệm & Truyền số liệu Thí nghiệm TTDL & Mạng máy tính PHẦN B: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TIN NTFS VÀ TÍNH...
 • 19
 • 216
 • 1

Cài đặt, cấu hình và triển khai một số dịch vụ của mạng máy tính cho doanh nghiệp nhỏ

Cài đặt, cấu hình và triển khai một số dịch vụ của mạng máy tính cho doanh nghiệp nhỏ
... tốt nghiệp Mục lục Lời nói đầu Phần 1: Cơ sở lý thuyết mạng máy tính Chơng 1: Giới thiệu mạng máy tính5 Sơ lợc lịch sử phát triển mạng máy tính. 5 Định nghĩa mạng máy tính mục đích việc kết nối mạng. 7 ... học Vinh Báo cáo đồ án tốt nghiệp Phần Cơ sở lý thuyết mạng máy tính Chơng Giới thiệu mạng máy tính Sơ lợc lịch sử phát triển mạng máy tính Vào năm 50 hệ máy tính đợc đa vào hoạt động thực tế với ... nối mạng máy tính. 7 2.2 Định nghĩa mạng máy tính Các đặc trng kỹ thuật mạng máy tính 3.1 Đờng truyền.8 3.2 Kỹ thuật chuyển mạch 3.3 Kiến trúc mạng 3.4 Hệ điều hành mạng9 Phân loại mạng máy tính...
 • 134
 • 215
 • 0

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 1 pps

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 1 pps
... 6& ? ♦ # )& & , A 1 3' D E1 I1 C1H P∆2 Q 6) ' , ? & EF 6& ,6) 3 O 6& #6) 6+ * & % 6& ( > 4 A " " & ENO 6& #6) 6+ 6) ' , ? ENO ? B F '5 10 E1I1 % * & 6& ? ' A ' & 6) ' ? '5 " B F '5 10 E1I1 0F1 & ... 6) 6& H A E P 0EE P E R 08E PIP 0FE % 7$ & 6& ( + & '5 6) # * $ )3 " S '5 , 10 30 ,6) S 0E1 0 81 0; '5 1F 6) 6) 2 )& F ? '5 99 91 I1 S 0N1 0O1 0R1 0F '5 6& $ ? O 6& 6) 6) 2 )& O ? '5 999 91 999 ... 91 I1 ♦ + , , % + D & $ ' " A # " + " ' 63 F '5 $ > # #6) > 4 63 , F '5 " , F '5 " " & # & & 6+ $ + 1* 6) 6& F '5 " 10 E1I1 0F% + &" * # E ' A & & $B 6) 6) H A H# E P 0EE P 08E PIP 0FER %1 2)&...
 • 17
 • 151
 • 1

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 2 potx

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 2 potx
... W D> # % D D F F -G0 ) H % I ; F - + 3J K 3; ) LM -B ) B % % # % # -E +% ) " ' " ; , " ; , = F ! - % ' " , - , % , L% ; % - N % '0 0% %1 % , ,...
 • 20
 • 116
 • 0

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 3 potx

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 3 potx
... H $ :-4 "#$ %& +(:S$ :T 3( / ! /3( / >= D D F F 3( / 8 3( /5 3( / 7×;L C = /$ ? 3( / 3( / X J = G? ? 3( / E F C F =< R N ? O F C 3( / GM C C 3( / ;L 3( / 3( / 3( / 3( / ;L ZC F =< ! D F 3( / F 3( ;L ... H F K 5L! F 3( .5 F %9.5 87 http://www.ebook.edu.vn 3( /.5 3( /5 N F µ O C ()* &+ ), $ %&' -( )* &+ ), $ %&' ()* &+ ), $ %&' $ %&' /0(1 1)2 3& ()* &+ ),4 25*1 (1) &6 7*8 92: ! F 3( F 3( .5 ;6 http://www.ebook.edu.vn ... 3( /5 3( / $ Q ; ; C F P =< =< 5! E D ^ F 3( F 3( ; http://www.ebook.edu.vn 3( / E 3( / @ /50B! 3( / D ? ? 3( / F 3( / E F F 3( /5 3( / 3( / E 8 3( /5 $ Q 3( / ; C ! F D =< ? 3( = F 83( 5 D F F 3( ...
 • 42
 • 51
 • 0

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 4 pps

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 4 pps
... http://www.ebook.edu.vn >>G 2= ;Q2R ;C GF 4 & 4 38 38 34 34 34 8 4 8 8 4 4 38 4 4 67 38 34 34 34 : ! 8 ; ; ; & 4 4 8 8 : % #, J > @GFI% 8 4 4 4 67 8 µ( 8 % ;C G % % % % + %, S % G ;C G '% $ #, ... 4 83 4 4 38 4 83 8 38 38 38 38 4 8 8 4 8 µ( 4 4 83 83 83 J % 83 38 > @?F % " % % DC > G ;< @ % % % % 38 DCG DC G DC G 38 " % : ( #, ! % % '% http://www.ebook.edu.vn >>G 2= ;Q2R ;C GF 4 & 4 38 ... #! + 01 2!#3 ! "#$% & ' 2!#3 ! "#$% &( ) " ! ' " *% + ,# )- & )- ' 2!#3 ! "#$% & ' 2!#3 $$ ) & ) #! % / ,+ 67 ' J !" # > @X%F % < )$ # = 0-( "#$ ) $ > < () )'# 0-( ) )1 ) $ http://www.ebook.edu.vn...
 • 27
 • 76
 • 0

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 5 doc

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 5 doc
... / - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 " $ 0 ! 0 & E& ! & & E& @ CA ) = 0 0 , ! & " / ! &# & 34G $$ ' - , * (/ - - - - - - 0 0 ") $ @ ! 0 C A1) = 0 , &# 345H ' ' ' ' http://www.ebook.edu.vn & ! ... K=O - P6 I5 ID ) K' ( < / H 1' (& ! &# & 34 / 1' ( < & 1' ' / ) I5 I5 I5 ID ID ID ! )I5 Q 55 55R55R7ID Q RR5R5RRR http://www.ebook.edu.vn 3" " 34 ! ...
 • 17
 • 42
 • 0

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 6 pps

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 6 pps
... W\\ µ ( % % & " # "+ ' I % 0( (/ $ * = W (/ , B % C % ? D?E >F G > I U6M T' '' ' X= 3 56% "7 ' υ, * (/ , $ T% " ,?O & ,?RX & I T% " ,?2[ & ,?IX CD ( % # '($ @ # ) % ! % B% " # / ) U6M ! " % B V ... (/ # ]\^ ?, / # G % ! % & " # $ * W X % " ,?O " # ,?R ,?2[ & ,?I @ / # G % ! % & " # P (/ $ * W ) # "9 ' S 8K?3 % ! ( & % ! ( - %+ / 9M @ )U M% % K ) U M T22\X % ! % & " # $ http://www.ebook.edu.vn ... FM ?IR T $ FIX % ( / G υ (! ( " # ( T 8K?3X @ ) U6M B '+ # \ % 3×IR $ @ $ K2 - % ! %+ _ ( 8K?2 " # 8K?R I I U MT' ` X 3 56% "9 ' ?S % ! ( & % ! ( - %+ / (/ ( , ' /@ ( / G ) % ! # / # G ?, / #G #$...
 • 8
 • 48
 • 0

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 7 pot

Giáo trình ghép kênh số PDH & SDH - Chương 7 pot
... $ & 0 ,-( & YZd > 3$ LU !$ =!c & '!( & "! -( 7 F$! & ! (7 # % & & & D #!% ' 39 9< & ,@ & $9 '!( & " % 0!(7...
 • 17
 • 41
 • 0

Phân tích hệ thống RoF ghép kênh sóng mang phụ sử dụng máy thu coherence

Phân tích hệ thống RoF ghép kênh sóng mang phụ sử dụng máy thu coherence
... k thut tỏch súng ti u thu K thut tỏch súng trc tip Hỡnh 1.7 : K thut tỏch súng trc tip Thụng tin c gii mó bi biờn ca tớn hiu quang K thut tỏch súng coherence Hỡnh 1.8 : K thut tỏch súng Coherence ... CHNG PHN TCH H THNG ROF GHẫP KấNH SểNG MANG PH S DNG MY THU COHERENCE 4.1 Gii thiu chng Trong chng ny, tớnh hiu qu ca h thng RoF ghộp kờnh súng mang ph (RoF/ SCM) s dng mỏy thu Coherene s c phõn ... mang ph s dng mỏy thu tỏch súng trc tip H thng RoF ghộp kờnh súng mang ph s dng mỏy thu coherence Kt qu mụ phng v phõn tớch Chng 3: Tng quan v h thng thụng tin quang Coherence 4.2 H thng RoF...
 • 87
 • 126
 • 1

ORACLE và cấu hình mạng

ORACLE và cấu hình mạng
... cấu hình ONS Làm để chương trình listener server (chứa sở liệu Oracle) tự động đăng ký dòch vụ giao tiếp với máy ONS? Xem chi tiết cấu hình ONS mục (chương cấu hình mạng) Bộ quản lý kết nối Oracle ... client với máy chủ chứa sở liệu Bạn cấu hình sử dụng OCM Proxy dùng phép hay cấm máy client truy xuất vào sở liệu Xem thêm cấu hình cho OCM mục (chương Cấu hình mạng) ... làm gì? Cách cấu hình thiết lập proxy hạn chế máy client truy xuất vào sở liệu Oracle cung cấp mô hình kết nối tập trung thông qua chương trình quản lý Oracle Connection Manager Oracle Connection...
 • 3
 • 647
 • 10

Server Core - Các câu lệnh cấu hình mạng

Server Core - Các câu lệnh cấu hình mạng
... Windows Firewall Rule Group -> File and Printer Sharing Disk Management -> Windows Firewall Rule Group - Remote Volume Management Windows Firewall with Advanced Security -> Windows Firewall Rule ... Management Để kích hoạt toàn Rules trên, bạn sử dụng câu lệnh: Netsh advfirewall firewall set rule group=remote administration new enable=yes TH - HT (Theo Experts Exchange) ...
 • 2
 • 309
 • 9

Tìm hiểu về địa chỉ mạng IP và cấu hình mạng –Network Topology

Tìm hiểu về địa chỉ mạng IP và cấu hình mạng –Network Topology
... ra: Địa chỉ: ip 131.217.10.60 ip 131.217.10.10 có Net Ip trùng Suy hai máy có địa ip mạng II,Từ a c ta suy ra: Địa :ip 131.217.10.60 ip 131.217.10.145 có Net IP trùng Suy hai máy có địa ip mạng ... với mạng máy tính cách sử dụng tiêu chuẩn giao thức toàn cầu (IP) Mỗi địa IP cấp mạng Địa IP bao gồm có lớp mạng: Mạng lớp A: địa mạng (netid) Byte địa host (hostid) byte  Mạng lớp B: địa mạng ... dạng : Mạng. Mạng .Mạng. Node Ba Bit : 110 => Số mạng lớp C 2,097,152 mạng 254 máy mạng => Một địa IP mà Bit 110 hay dạng thập phân mà 192 - 223 máy tính mạng lớp C Hình 1.1: Cấu trúc lớp địa IP Một...
 • 32
 • 483
 • 0

THIẾT KẾ VÀ CẤU HÌNH MẠNG CHẠY OSPF

THIẾT KẾ VÀ CẤU HÌNH MẠNG CHẠY OSPF
... 68 Cấu hình OSPF .69 Cấu hình lựa chọn thông số 70 VI Cấu hình OSPF đa vùng 73 Cấu hình vùng Stub, Totally stub NSSA 73 Cấu hình liên kết ảo OSPF ... Phần III: Thiết kế cấu hình mạng sử dụng giao thức OSPF Phần IV: Kiểm tra gỡ rối mạng sử dụng giao thức OSPF Thiết kế mạng đề tài phức tạp, đòi hỏi kỹ sư phải có hiểu biết sâu hoạt động mô hình OSI, ... pháp trạng thái liên kết ( Link-state ) .46 PHẦN III 48 THIẾT KẾ VÀ CẤU HÌNH MẠNG CHẠY 48 GIAO THỨC OSPF .48 I Khái quát giao thức OSPF ( OSPF overview ) ...
 • 68
 • 582
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về mạng quang ghép kênh theo bước sóngcấu hình mạng truyền số liệuxét một số cấu hình mạng tương laicấu hình mạngcấu hình mạng lancấu hình mạng vlancấu hình mạng ethernetmạng quang ghép kênhghép kênh sơ cấphệ thống ghép kênh sơ cấpphân cấp ghép kênh sơ cấpgiáo trình kỹ thuật ghép kênh sốcấu hình mạng cảm nhận không dâycấu hình mạng wsnbài giảng ghép kênh sốIUH NANG CAO VI THE CUA DN VN TRONG TIEN TRINH HOI NHAP DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VON CO DINH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt namHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Long BiênIUH THUONG HIEU DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KHAI THAC TIEM NANG DU LICH TAI VAN LONG DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VIEC LAM VA GIAI QUYET VIEC LAM TRONG KE HOACH PHAT TRIEN KTXH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH THUC TRANG VA GIAI PHAP PHAT TRIEN NHA VA DO THI TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NN VE FDI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHCuộc kháng chiến chống quân xâm lược tống (1075 1077) lịch sử 7SÁCH KINH điển tập 45 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các trường đại học công lập Việt Nam.PDFHoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt nam.PDFChiến thắng bạch đằng do ngô quyền lãnh đạo (năm 938) lịch sử 4IUH KH TRONG KT NT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VAN DONG HANH LANG TRONG VU KIEN BAN PHA GIA CA BASA DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NN DOI VOI FDI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VAN DE PHAP LY TAI CAC DN LIEN DOANH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH CHONG BAN PHA GIA DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHCÂU hỏi TRẮC NGHIỆM LỊCH sử có đáp án
Đăng ký
Đăng nhập