Giáo trình khái niệm thông tin trong tin học

CHI PHÍ GIAO DỊCH VÀ KHÁI NIỆM THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG (1)

CHI PHÍ GIAO DỊCH VÀ KHÁI NIỆM THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG (1)
... trường bất định điều kiện thông tin không cân xứng tạo chi phí giao dịch Chi phí ảnh hường đến hiệu giao dịch thị trường nội doanh nghiệp 1.2 Các loại chi phí giao dịch - Chi phí tìm kiếm thông tin ... tin - Chi phí thương lượng - Chi phí thích nghi tái thương lượng - Chi phí phát sinh từ yếu tố bất định rủi ro thông tin thể chế - Chi phí ủy quyền, tác nghiệp thông tin bất cân xứng - Chi phí ... 2.1 Khái niệm: - Trong giao dịch bên thường rõ đối tác để có định xác phù hợp, chênh lệch không đầy đủ thông tin gọi thông tin bất cân xứng K09402B – Nhóm Hiện Kim Page - Thông tin bất cân xứng...
 • 13
 • 654
 • 4

Chi phí giao dịch và khái niệm thông tin bất cân xứng

Chi phí giao dịch và khái niệm thông tin bất cân xứng
... Các khái niệm : • Thông tin không đối xứng, hay gọi thông tin bất cân xứng việc bên tham gia giao dịch cố tình che đậy thông tin Thông tin bất cân xứng xảy bên giao dịch có nhiều thông tin ... hội xảy dẫn đến chi phí giao dịch lớn • Tính chuyên dụng tài sản c Đặc tính thông tin: Giao dịch điều kiện thông tin bất cân xứng làm tăng chi phí giao dịch 4.Giảm chi phí giao dịch a Tiết kiệm ... điều kiện thông tin bất cân xứng bên giao dịch có nhiều thông tin bên Thông tin không cân xứng thường hai dạng: thông tin kín hành động kín Thông tin kín diễn bên sở hữu thông tin bên đối tác...
 • 11
 • 1,260
 • 7

Luận văn tốt nghiệp: "CHI PHÍ GIAO DỊCH VÀ KHÁI NIỆM THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG"

Luận văn tốt nghiệp: "CHI PHÍ GIAO DỊCH VÀ KHÁI NIỆM THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG"
... 2.1 Khái niệm: - Trong giao dịch bên thường rõ đối tác để có định xác phù hợp, chênh lệch không đầy đủ thông tin gọi thông tin bất cân xứng - Thông tin bất cân xứng thường hai dạng: thông tin ... Chi phí tìm kiếm thông tin Chi phí thương lượng Chi phí thích nghi tái thương lượng Chi phí phát sinh từ yếu tố bất định rủi ro thông tin thể chế Chi phí ủy quyền, tác nghiệp thông tin bất cân ... 2.1 Khái niệm: K09402B – Nhóm Hiện Kim Page Mar I – Chi phí giao dịch (Transaction cost) 1. 1Khái niệm - Chi phí giao dịch thời gian tiền bạc chi vào hoạt động giao dịch tài...
 • 11
 • 326
 • 1

Giáo trình CDMA và thông tin di động - Phần 1 Ứng dụng công nghệ CDMA trong mạng thông tin di động - Chương 4 pptx

Giáo trình CDMA và thông tin di động - Phần 1 Ứng dụng công nghệ CDMA trong mạng thông tin di động - Chương 4 pptx
... 16 17 18 1 33 65 97 2 - - 3 - 4 12 16 19 22 25 28 32 35 38 41 44 48 51 54 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 32 64 96 12 16 19 22 25 28 32 35 38 41 44 48 51 54 57 8 Bẫng 4. 4 ... J +16 , J+8, J+ 24, J +4, J+20, J +12 , J+28, J+2, J+8, J +10 , J+26, J+6, J+22, J + 14 , J+30 Trong trûúâng húåp nây, J =1, http://www.ebooks.vdcmedia.com (4. 40) TRÕNH QËC BẪO 11 9 Hâng 10 11 12 13 14 15 16 ...
 • 60
 • 195
 • 0

Giáo trình CDMA và thông tin di động - Phần 1 Ứng dụng công nghệ CDMA trong mạng thông tin di động - Chương 3 pot

Giáo trình CDMA và thông tin di động - Phần 1 Ứng dụng công nghệ CDMA trong mạng thông tin di động - Chương 3 pot
... IMT-2000 CDMA DS: pha hưỵ trúå GSM/MAP, pha hưỵ trúå ANSI- 41 - IMT-2000 CDMA MC: pha hưỵ trúå ANSI- 41, pha hưỵ trúå GSM/MAP - IMT-2000 CDMA TDD: pha hưỵ trúå GSM/MAP, pha hưỵ trúå ANSI 41 - IMT-2000 ... ISDN: 14 4 Kbit/s = 2B + D; 38 4 Kbit/s = HO; 19 20 Kbit/s = H12) 3. 5 - Cấc cưng nghïå giao di ån vư tuën cho 3G WCDMA 3G chín hốa bùng thưng MHz Cố l cho sûå lûåa chổn nây: - Cấc tưëc àưå mc tiïu 14 4 ... bưå tấch chên vâ giẫi mậ Hònh 3 .1 Sú http://www.ebooks.vdcmedia.com àưì phất/thu CDMA TRÕNH QËC BẪO 46 3. 3 - Cấc àùåc tđnh ca CDMA 3. 3 .1 Tđnh àa dẩng ca phên têåp Trong hïå thưëng àiïìu chïë bùng...
 • 31
 • 184
 • 0

Giáo trình lý thuyết thông tin

Giáo trình lý thuyết thông tin
... Văn Hiếu Giáo trình: thuyết thông tin GIỚI THIỆU TỔNG QUAN GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT THÔNG TIN MỤC ĐÍCH Giáo trình cung cấp cho người đọc khối kiến thức thuyết thông tin như: Độ lượng tin (Measure ... Văn Hiếu Giáo trình: thuyết thông tin Mô hình thuyết thông tin theo quan điểm Shannon thuyết thông tin xét theo quan điểm Shannon Đối tượng nghiên cứu hệ thống liên lạc truyền tin (communication ... Dương Văn Hiếu 14 Giáo trình: thuyết thông tin CHƯƠNG 2: ĐỘ ĐO LƯỢNG TIN Mục tiêu: trình bày khái niệm độ đo lượng tin chưa biết biết biến ngẫu nhiên X Tính toán lượng tin thông qua định nghĩa...
 • 95
 • 682
 • 8

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 1

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 1
... Văn Hiếu Giáo trình: thuyết thông tin GIỚI THIỆU TỔNG QUAN GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT THÔNG TIN MỤC ĐÍCH Giáo trình cung cấp cho người đọc khối kiến thức thuyết thông tin như: Độ lượng tin (Measure ... Văn Hiếu Giáo trình: thuyết thông tin Mô hình thuyết thông tin theo quan điểm Shannon thuyết thông tin xét theo quan điểm Shannon Đối tượng nghiên cứu hệ thống liên lạc truyền tin (communication ... Giáo trình: thuyết thông tin CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1: Mục tiêu Sau hoàn tất học bạn biết: - Đối tượng nghiên cứu, - Mô hình thuyết thông tin theo quan điểm Shannon, - Các khái niệm Lượng tin...
 • 10
 • 438
 • 3

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 2

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 2
... Hiếu 12 Giáo trình: thuyết thông tin i p (Y = i ) = C n p i q n −i i Trong đó: C n = n! i!( n − i )! Vậy truyền sai Y ∈ {2, 3} có xác xuất là: Psai= P(y 2) = P(Y =2) + P(Y=3) = B (2, 3) + B (2, 3) ... Dương Văn Hiếu 14 Giáo trình: thuyết thông tin CHƯƠNG 2: ĐỘ ĐO LƯỢNG TIN Mục tiêu: trình bày khái niệm độ đo lượng tin chưa biết biết biến ngẫu nhiên X Tính toán lượng tin thông qua định nghĩa ... H(Y) với phân phối sau: Y P x1 x2 1/6 2/ 6 x3 1/6 x4 2/ 6 Biên soạn: TS L ê Quy ết Thắng, ThS Phan Tấn Tài & Ks Dương Văn Hiếu 18 Giáo trình: thuyết thông tin BÀI 2. 2: CÁC TÍNH CHẤT CỦA ENTROPY...
 • 10
 • 442
 • 1

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 3

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 3
... TS L ê Quy ết Thắng, ThS Phan Tấn Tài & Ks Dương Văn Hiếu 24 Giáo trình: thuyết thông tin Chứng minh định 3: Từ định định quan hệ Entropy, ta có: H(X,Y)=H(X)+H(Y/X)≤ H(X)+ H(Y) => ... 23 Giáo trình: thuyết thông tin M L M L ⇒ −∑ ∑ p ij log q ij ≥ −∑∑ p ij log p ij i =1 j = i (2) i =1 j =1 Đẳng thức xảy p(xi, yj)=pij =qij =p(xi)p(yj) hay X , Y độc lập (Theo bổ đề định ... bạn dựa vào định 1,2 với kết tính để so sánh minh họa Biên soạn: TS L ê Quy ết Thắng, ThS Phan Tấn Tài & Ks Dương Văn Hiếu 27 Giáo trình: thuyết thông tin BAI 2.5: ĐO LƯỢNG TIN (MESURE OF...
 • 10
 • 345
 • 1

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 4

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 4
... Giáo trình: thuyết thông tin Bộ mã gọi tách từ dãy ký tự mã nhận liên tục (được mã hóa từ mã này), ta luôn giải mã với kết dãy giá trị gốc X Shannon (1 948 ) lần đưa định sở sinh ... S3={11} Biên soạn: TS L ê Quy ết Thắng, ThS Phan Tấn Tài & Ks Dương Văn Hiếu 34 Giáo trình: thuyết thông tin Tập hợp S4={00, 110} Tập hợp S5={01, 0, 011, 110} Tập hợp S6={0, 10, 001, 110, 0011, ... Tấn Tài & Ks Dương Văn Hiếu 39 Giáo trình: thuyết thông tin BÀI 3.3: TÍNH TỐI ƯU CỦA ĐỘ DÀI MÃ Mục tiêu Sau hoàn tất học bạn có thể: - Hiểu định Shannon (1 948 ), - Biết tiêu chuẩn đánh giá...
 • 10
 • 324
 • 0

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 5

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 5
... x23 0. 45 x 156 4 0 .55 x2 0. 25 x2 0. 25 x564 0. 25 x1 0.3 x23 x3 0.2 x3 02 x2 0, 25 x564 0. 25 x4 0.1 x56 0. 15 x3 0.2 x5 0.1 x4 0.1 x6 0. 05 Thủ tục tiến: Bước Bước X W x 156 4 x23 X W x23 x1 00 x564 01 ... phân phối sau: X P x1 x2 x3 x4 x5 x6 0.3 0. 25 0.2 0.1 0.1 0. 05 Biên soạn: TS L ê Quy ết Thắng, ThS Phan Tấn Tài & Ks Dương Văn Hiếu 42 Giáo trình: thuyết thông tin Thủ tục lùi: Bước Bước Bước ... Phan Tấn Tài & Ks Dương Văn Hiếu 43 Giáo trình: thuyết thông tin Cho biến ngẫu nhiên Y có phân phối sau: Y P y1 y2 0.3 0.2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 0.2 0.1 0. 05 0. 05 0.04 0.03 0.03 Cho đoạn văn “thoi...
 • 10
 • 358
 • 0

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 6

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 6
... Quy ết Thắng, ThS Phan Tấn Tài & Ks Dương Văn Hiếu 53 Giáo trình: thuyết thông tin Các khái niệm kỹ thuật truyền tin Xét sơ đồ truyền tin sau: R Nguồn Kênh Bộ tạo mã ký tự mã Bộ giải mã nhiễu ... Quy ết Thắng, ThS Phan Tấn Tài & Ks Dương Văn Hiếu 57 Giáo trình: thuyết thông tin Bài tập 1 Cho ma trận truyền tin sau: x1 ⎡1 / / / 6 x2 ⎢1 / / / 2⎥ ⎢ ⎥ x3 ⎢1 / / / 3⎥ ⎣ ⎦ y1 y2 y3 Biết ... Giáo trình: thuyết thông tin – H(β,1-β) Định dung lượng kênh truyền Giả sử ma trạn A có dạng vuông có ma trận nghịch...
 • 10
 • 401
 • 2

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 7

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 7
... số bit thông tin ⇒ s=2k (vì với k bit thông tin ta biểu diên tối đa 2k trạng thái thông tin k bit) + Đoạn kiểm tra: gồm m bit dùng để kiểm tra mã sai + Đoạn thông tin: gồm k bit thông tin Mỗi ... Tài & Ks Dương Văn Hiếu 67 Giáo trình: thuyết thông tin Ví dụ tìm m nhỏ từ n e Giả sử biết trước n =7 e=1 Tìm số bit kiểm tra tối thiểu cần thiết mã chẵn lẻ Theo định điều kiện cần (Cận Hamming): ... cột ma trận A) Số bit thông tin k = n – m = => Số từ mã s=2k=8 từ mã Biên soạn: TS L ê Quy ết Thắng, ThS Phan Tấn Tài & Ks Dương Văn Hiếu 66 Giáo trình: thuyết thông tin Bước i: Tìm từ mã...
 • 10
 • 259
 • 4

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 8

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 8
... & Ks Dương Văn Hiếu 78 Giáo trình: thuyết thông tin BÀI 5.7: THANH GHI LÙI TỪNG BƯỚC Mục tiêu Sau hoàn tất học bạn biết: - Đặt vấn đề ghi lùi bước, - Cách biểu diễn vật ghi, - Cách biểu ... phương trình: A.w1=0, A.w2=0, A.w3=0 Các từ mã lại xác định theo phương pháp sinh mã nhanh Biên soạn: TS L ê Quy ết Thắng, ThS Phan Tấn Tài & Ks Dương Văn Hiếu 77 Giáo trình: thuyết thông tin ... bit, 3bit,… Biên soạn: TS L ê Quy ết Thắng, ThS Phan Tấn Tài & Ks Dương Văn Hiếu 73 Giáo trình: thuyết thông tin Lược đồ sửa lỗi theo hiệp hợp Bước 1: Lập bảng hiệp hợp ứng với lỗi cần thiết...
 • 10
 • 408
 • 1

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 9

Giáo trình: Lý thuyết thông tin 9
... vòng Biên soạn: TS L ê Quy ết Thắng, ThS Phan Tấn Tài & Ks Dương Văn Hiếu 85 Giáo trình: thuyết thông tin BÀI 5 .9: ĐA THỨC ĐẶC TRƯNG CỦA THANH GHI Mục tiêu Sau hoàn tất học bạn có thể: - Hiểu ... = 0, a3 = Biên soạn: TS L ê Quy ết Thắng, ThS Phan Tấn Tài & Ks Dương Văn Hiếu 89 Giáo trình: thuyết thông tin Bước 1: Sinh mã xoay vòng w1 =110010000000000 Bước 2: Sinh k -1 từ mã độc lập ... tính lại Biên soạn: TS L ê Quy ết Thắng, ThS Phan Tấn Tài & Ks Dương Văn Hiếu 83 Giáo trình: thuyết thông tin w2= 0a0a1a2…am-11000…0 (dịch w1 sang phải bit) k-2 bit ……… wk= 000…00a0a1a2…am-11...
 • 10
 • 245
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khái niệm thông tin trong nghiên cứu khoa họckhái niệm thông tin trong quản trị họckhái niệm thông tin trong quản lýgiáo trình điện tử thông tingiáo trình kỹ thuật thông tin công nghiệpgiáo trình nghệ thuật thông tingiáo trình bảo mật thông tingiáo trình kinh tế thông tingiáo trình kỹ thuật thông tin sốgiáo trình cơ sở thông tin sốkhái niệm thông tin đại chúnggiáo trình công nghệ thông tin và truyền thôngkhái niệm thông tin thư mụckhái niệm thông tin báo chígiáo trình an toàn thông tin mạngCâu nhấn mạnh Cleft sentences lớp 111000 câu loga Giải chi tiếtĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An Lần 1 File word Có lời giải chi tiếtTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực với PHÁT TRIỂN KINH tế xã hộiNghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học phần hóa học phi kim ở trường trung học phổ thông theo hướng dạy học kiến tạo – tương tác với sự trợ giúp của công nghệ thông tin”Kế hoạch hội thảo chuyên đề tổ chuyên mônTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ mô HÌNH KINH tế THỊ TRƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA đặc sắc TRUNG QUỐCtrươt lo dat anh di tim emTham luận Giải pháp nâng cao chất lượng dạy họcTham luận nâng cao chất lượng học tậpTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ tập bài GIẢNG về NHỮNG vấn đề KINH tế CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAMTHAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINHGiáo án Hóa 9 Bài 44 Rượu EtylicTính theo phương trình Hóa họcGiáo án Hóa 9 Bài 44 Rượu EtylicGiáo án điện tử Hóa 9 bài 47 Chất béoGiáo án điện tử Bài 18 NhômGiáo án điện tử Bài 45 Axit AxeticMIKE 11 ecoabl CLN song dong nai sai gon
Đăng ký
Đăng nhập