Asigment 3 đề số 1 đại học BK

Tài liệu SỞ GD& ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG LẦN II NĂM học 2011- 2012 Môn: ĐỊA LÍ pdf

Tài liệu SỞ GD& ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG LẦN II NĂM học 2011- 2012 Môn: ĐỊA LÍ pdf
... SỞ GD& ĐT NGHỆ AN ĐÁP ÁN- THI THỬ ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG LẦN II TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU Môn: ĐỊA LÍ - NĂM 20 13 Câu hỏi Câu I Câu II Nội dung Trình bày hoạt động gió ... sản - Cơ sở vật chất ngày đại, dịch vụ cung ứng phát triển Điểm 2,0 0,25 0,25 1,5 1,5 Trang Câu III - Thị trường ngày mở rộng có nhiều sách khuyến khích phát triển + Khó khăn: Thường có thi n tai ... tích Năm 1990 1995 1999 20 03 2006 Năng suất(tạ/ha) 31 ,8 36 ,9 41,0 46,4 48,9 Vẽ biểu đồ thể tốc độ tăng trưởng diện tích , sản lượng , suất lúa nước ta thời kỳ 1990-2006 a Tốc độ tăng trưởng ( % Năm...
 • 5
 • 277
 • 0

3 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010-LẦN 1 Môn thi: TOÁN – Khối A ,B,D và đáp án

3 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010-LẦN 1 Môn thi: TOÁN – Khối A ,B,D và đáp án
... ĐÁP ÁN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2 010 -LẦN TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH CÂU Ý Câu I (2,0đ) 1 (1, 0đ) Môn thi: TOÁN Khối A NỘI DUNG ĐIỂM ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2 010 -LẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Môn thi: TOÁN Khối B TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH Thời gian làm bài: 18 0 phút , không kể thời gian giao đề I PHẦN ... thay đổi SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2 010 -LẦN Môn thi: TOÁN Khối D Thời gian làm bài :18 0 phút, không kể thời gian giao...
 • 12
 • 160
 • 0

ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: Tiếng Anh – Khối D docx

ĐỀ SỐ 3 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: Tiếng Anh – Khối D docx
... 27A 28C 29A 31 C 32 B 33 A 34 B 35 B 36 D 37 D 38 C 39 C 41C 4 2D 4 3D 44C 45C 4 6D 47B 48C 49A 1 0D 20C 30 B 4 0D 5 0D 51B 61C 5 2D 6 2D 53A 63C 54C 64A 55B 65A 56C 6 6D 57A 67C 58B 68A 5 9D 6 9D 60A 7 0D ... raising C focused C affects C body C place C fetches C accidents D establish D product D Even D paying D connected D effects D part D site D enables D problems Chọn phương án (A B, C ,D) ứng với câu ... damaged C spoiled D wounded 30 .Would you be ……………… to hold the door open? A too kind b kind enough C as kind D so kind 31 .I am not sure ………… the green coat is A who’s B who C whose D whom 32 it was...
 • 6
 • 107
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 3 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 MÔN VẬT LÝ KHỐI A potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 3 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 MÔN VẬT LÝ KHỐI A potx
... 1A, 2A, 3D,4B, 5A, 6B,7D, 8A, 9D,10C,11C,1 2A, 13C,14B,1 5A, 16B,17D,18C,19B,20D,2 1A, 22B,2 3A, 24B,25C, 26B,2 7A, 28D,29D ,30 B ,31 C ,32 D ,33 AB ,34 . ,35 C ,36 B ,37 C ,38 A ,39 C,4 0A, 41C,4 2A, 4 3A, 44B,45D,46 , 4 7A, 48C,49D,50D,5 1A, 52B,5 3A, 5 4A, 55B,56D,57B,58C,59C,60C ... quang in qua t bo quang in b trit tiờu trng hp no sau õy? mv max mv max mv max mv max A UAK = AUAK = B UAK > D UAK > C 2e 2e e 2e (cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm) P N 1A, 2A, 3D,4B, 5A, 6B,7D, 8A, 9D,10C,11C,1 2A, 13C,14B,1 5A, 16B,17D,18C,19B,20D,2 1A, 22B,2 3A, 24B,25C, ... catt bc x cú =0 ,33 m Tớnh hiu in th ngc UAK cn t vo gia ant v catt dũng quang in trit tiờu: A UAK -1 ,88 V B UAK -1 ,16 V C UAK -2 ,04 V D UAK -2 ,35 V Câu 24 : So với hiệu điện dòng điện xoay...
 • 6
 • 121
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 3 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 3 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A potx
... 1A, 2A, 3D,4B, 5A, 6B,7D, 8A, 9D,10C,11C,1 2A, 13C,14B,1 5A, 16B,17D,18C,19B,20D,2 1A, 22B,2 3A, 24B,25 C,26B,2 7A, 28D,29D ,30 B ,31 C ,32 D ,33 AB ,34 . ,35 C ,36 B ,37 C ,38 A ,39 C,4 0A, 41C,4 2A, 4 3A, 44B,45D,46 ,4 7A, 48C,49D,50D,5 1A, 52B,5 3A, 5 4A, 55B,56D,57B,58C,59C,60C ... 34 : trường 0,25m/s Số cực đại dao thoa khoảng S1, S2 là: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ A Câu 35 : A Câu 36 : A Câu 37 : 7; B 3; C 1; D 5; ánh sáng truyền từ mặt trời đến mắt người quan sát trái đất theo ... qua tế bào quang điện bị triệt tiêu trường hợp sau đây? mv max mv max mv max mv max A UAK = AUAK = B UAK > D UAK > C 2e 2e e 2e (cỏn coi thi khụng giải thớch gỡ thờm) ĐÁP ÁN 1A, 2A, 3D,4B, 5A, 6B,7D, 8A, 9D,10C,11C,1 2A, 13C,14B,1 5A, 16B,17D,18C,19B,20D,2 1A, 22B,2 3A, 24B,25...
 • 6
 • 77
 • 0

Đồ án chi tiết máy hộp giảm tốc bánh răng côn đề 1-đại học BKHN

Đồ án chi tiết máy hộp giảm tốc bánh răng côn đề 1-đại học BKHN
... Ta chn kiu lp ghộp chung l H7/k6 (dựng cho mi ghộp khụng yờu cu thỏo lp thng xuyờn, thỏo khụng thun tin hoc cú th gõy h hi cỏc chi tit c ghộp; kh nng nh tõm ca mi ghộp cao hn m bo chiu di may l ... d1 Bulụng cnh , d2 Bulụng ghộp bớch np v thõn, d3 Vớt ghộp np , d4 Vớt ghộp np ca thm, d5 Mt bớch ghộp np v thõn: Chiu dy bớch thõn hp, S3 Chiu dy bớch np hp, S4 B rng np v thõn, K3 Kớch thc gi ... Chn bờ mt ghộp np v thõn i qua tõm trc 18.1 [2] : Theo bng 85 Tờn gi Chiu dy: Thõn hp, Np hp, Gõn tng cng: Chiu dy, e Chiu cao, h dc ng kớnh: Bulụng nn, d1 Bulụng cnh , d2 Bulụng ghộp bớch np...
 • 50
 • 374
 • 0

Đồ án chi tiết máy hộp giảm tốc bánh răng trụ đề 1- đại học BKHN

Đồ án chi tiết máy hộp giảm tốc bánh răng trụ đề 1- đại học BKHN
... MY Tmax - Mô men xoắn lớn tác dụng lên bánh xét ti - Tổng số làm việc bánh ti = 20000( gi) Với bánh nhỏ (bánh 1): nI = 726,75 ( vòng/phút) với bánh lớn (bánh 2): nII = 145,35 ( vòng/phút) NHE1=60 ... , ta chọn: Bánh nhỏ (bánh 1) + Thép 45 cải thiện + Độ rắn: HB = (192240) + Giới hạn bền: b1 = 750 Mpa + Giới hạn chảy : ch1 = 450 Mpa Chọn độ rắn bánh nhỏ : HB1= 240 Bánh lớn (bánh 2) : + Thép ... liệu chế tạo bánh Đối với hộp giảm tốc bánh tr rng nghiờng1 cấp chịu công suất trung bình, nhỏ, ta cần chọn loại vật liệu nhóm I Vật liệu nhóm I loại vật liệu có độ rắn HB 350, bánh đợc thờng...
 • 68
 • 372
 • 2

Giải bài tập quản trị rủi ro số 1 đại học Thương Mại

Giải bài tập quản trị rủi ro số 1 đại học Thương Mại
... -Chi phí kiểm định, bảo quản, sản xuất -Giảm long tin, trung thành nhân viên -Tạo điều kiện cho đối thủ cạnh tranh phát triển 1. 2.3.Kiểm soát tài trợ rủi ro Kiểm soát rủi ro  Giảm uy tín cửa hàng: ... việc: -Cần có sách đãi ngộ nhân viên tốt Tài trợ rủi ro  Tốn chi phí kiện tụng, bồi thường cho khách hàng  Tốn chi phí kiểm định, chi phí bảo quản, sản xuất loại sản phẩm khách hàng mua  Có ... sinh an toàn thực phẩm -Thương lượng với khách hàng để tránh kiện tụng  Mất khách hàn trung thành, đối tác: -Tăng cường tìm kiếm khách hàng đối tác thông qua hình thức quảng cáo, xúc tiến,… -Tạo...
 • 2
 • 1,957
 • 46

Gián án 3 đề thi thử Đại học Môn Toán và đáp án tham khảo

Gián án 3 đề thi thử Đại học Môn Toán và đáp án tham khảo
... chữ số chẵn ba chữ số lẻ -Hết- Đáp án đề thi thử đại học khối A – môn Toán I.Phần dành cho tất thí sính Câu Đáp án Điể m (1,25 điểm) a.TXĐ: D = R\{-2} b.Chiều biến thi n +Giới hạn: lim y = lim ... ⇔P+ = a3 1+ b a3 2 1+ b2 b3 + b2 + + a 1+ c 2 1+ b2 + 0,25 A1 H AH a = AA1 + c2 + 1+ b 2 c3 1+ a + + a2 b3 + c2 + b2 + c2 1+ a2 a6 b6 c6 + + + ≥ 33 + 33 + 33 16 16 16 2 1+ a2 1+ a2 c3 c2 0,25 ... c = Tìm giá trị nhỏ biểu thức P= a3 + b2 + b3 + c2 + c3 1+ a2 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN Bài Khi m = ta có hàm số: y = x − x + x − • BBT: x -∞ y/ y + +∞ 3 - -∞ + 1đ +∞ y ' = x − 6(m +1) x...
 • 13
 • 536
 • 6

Tài liệu 3 đề thi thử Đại học Môn Toán và đáp án

Tài liệu 3 đề thi thử Đại học Môn Toán và đáp án
... chẵn ba chữ số lẻ -Hết- Đáp án đề thi thử đại học khối A – môn Toán I.Phần dành cho tất thí sính Câu Đáp án Điể m (1,25 điểm) I (2 điểm) a.TXĐ: D = R\{-2} b.Chiều biến thi n +Giới hạn: lim y = ... c3 1+ a2 ⇒P+ 2 = + ≥ a3 1+ b a3 1+ b2 c2 1+ a2 23 2 + b2 + + + a b3 1+ c 2 1+ b2 + 0,25 A1 H AH a = AA1 c3 + c2 + 1+ b 2 1+ a + + a2 b3 + c2 + b2 + c2 + + c2 0,5 1+ a2 a6 b6 c6 ≥ 33 + 33 + 33 ... c = Tìm giá trị nhỏ biểu thức P= a3 + b2 + b3 + c2 + c3 1+ a2 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN Bài Khi m = ta có hàm số: y = x − x + x − • BBT: x -∞ y/ + y +∞ 3 - -∞ + 1đ +∞ y ' = x − 6(m +1) x...
 • 14
 • 201
 • 1

Đề 3 - Đề thi thử đại học môn toán 2011 pot

Đề 3 - Đề thi thử đại học môn toán 2011 pot
... t2 - t + Xột phng trỡnh: t + 2t - t - t +1 = m (m - 1)t - (m + 2)t + m + = (1) cú nghim m = hoc D = (m + 2)2 - 4(m - 1)(m + 3) Kt lun: - (1) 2( 13 + 1) 2( 13 - 1) ÊmÊ 3 4( 13 + 1) 4( 13 - ... ờm = - 2 ã Cỏc tip tuyn ti A v B vuụng gúc vi y (1).y (-1 ) = -1 (4 + 2m ) = ờm = - 2 ỡy = - x - x ộ x = 1; y = ù x = -3 ; y = 15 ỡy = - x - 5x ù ùộ x = Cõu II: 1) H PT ớờ ờ x = -1 - 7; ... z = - 2t ù z = 2t ợ ợ uuu r Gi s: A(1 + 2t1; -1 + t1 ;2t1 ) , B((2 + 2t2 ; t2 ;1 - 2t2 ) ị AB = (t2 - 2t1 + 1; t2 - t1 + 1; -2 t2 - 2t1 + 1) uuu r r t - 2t1 + t2 - t1 + -2 t2 - 2t1 + ỡt = -1 =...
 • 3
 • 161
 • 0

3 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG MÔN HÓA: BÌNH ĐỊNH, HÀ TĨNH, BẮC NINH

3 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC- CAO ĐẲNG MÔN HÓA: BÌNH ĐỊNH, HÀ TĨNH, BẮC NINH
... 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC ... 2C 3A 4D 5C 6A 7C 8D 9B 10A Trang 19/20 11B 21C 31 C 41D 12B 22D 32 B 42D 13C 23D 33 D 43C 14D 24D 34 C 44D 15B 25A 35 D 45B 16A 26A 36 B 46D 17B 27B 37 C 47A 18A 28B 38 D 48C 19A 29B 39 D 49C 20A 30 A ... 13/ 20 SỞ GD-ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BN (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I, NĂM 2008-2009 Môn thi: HOÁ HỌC, khối A, B Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi...
 • 20
 • 111
 • 0

3 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN: HƯNG YÊN, NAM ĐỊNH, BÌNH ĐỊNH

3 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN: HƯNG YÊN, NAM ĐỊNH, BÌNH ĐỊNH
... 3 VT + 3 +3 +3 16 16 16 ⇒ VT + 0.25 3 ≥ ( x2 + y + z ) = 0.25 26 23 2 9 3 ⇒ VT ≥ − = − = = VP (đpcm) 2 2 2 2 2 ( Dấu bằng xảy và chỉ x = y = z = 1) SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNH KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC ... c2 b3 + b2 + + + a 1+ c 2 1+ b2 + + c2 + 1+ b 2 c3 1+ a + + a2 b3 + c2 + b2 + c2 + + c2 1+ a2 a6 b6 c6 ≥ 33 + 33 + 33 16 16 16 2 1+ a2 1+ a2 3 9 3 ⇒ P+ ≥ (a + b + c ) = ⇒ P ≥ − = − = 2 23 2 26 ... 1) x3 y3 z3 2 + y )+( + z )+( + x2 ) Ta có: VT + = ( 2 1+ y 1+ z 1+ x điểm + y2 y3 y3 + z2 ⇔ VT + =( + + ) +( + + ) 2 2 + y2 + y2 4 2 1+ z 1+ z x3 x3 0.25 0.25 + x2 +( + + ) + x2 + x2 z3 z3 x6...
 • 13
 • 178
 • 0

3 đề thi thủ Đại học môn Toán khối A, B, D và đáp án

3 đề thi thủ Đại học môn Toán khối A, B, D và đáp án
... với CD; Q giao điểm PT với AD TD DD ' = = Vẽ DD’ // BC, ta có: DD’=BM ⇒ TC MC TD AP QD DP CP = = ⇒ AT / / DP ⇒ = = = Mà: TC AC QA AT CA VA PQN AP AQ 1 = = = ⇒ VA.PQN = VABCD (1) Nên: VA.CDN ... CHÂU TRINH CÂU Ý1 (1,0đ) Môn thi: TOÁN – Khối D Ý Câu I (2,0đ) ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010-LẦN NỘI DUNG ĐIỂM Tập xác định: D = R \ { −1} 0,25 đ Sự biến thi n: • Giới hạn tiệm cận: ... ĐÁP ÁN SỞ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010-LẦN TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH CÂU Ý Câu I (2,0đ) Ý1 (1,0đ) Môn thi: TOÁN – Khối A NỘI DUNG ĐIỂM...
 • 12
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở 1 đại học công nghiệp hà nộiđề thi thử đại học số 11 số đề thi thử đại học môn văn1 số đề thi thử đại học năm 20111 số đề thi thử đại học môn toánđề thi thử đại học số 1 của boxmathtuyển chọn 100 đề luyện thi đại học môn toán de so 3chuyen de on thi dai hoc 3 11 số đề thi thử đại học môn hóa1 số đề thi thử đại học môn sinhđề thi thử đại học môn toán số 11 số đề thi thử đại học môn toán 2015đề thi kiểm tra pháp luật đại cương đề số 1 trường đại học kinh tế tp hcmđề thi thử đại học môn toán số 3 có đáp ánde thi thu dai hoc mon anh de so 1bài tập trắc nghiệm hình học không gianNGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO OLIGOCHITOSANNANO BẠC VÀ THỬ NGHIỆM BẢO QUẢN BƯỞI DA XANHNghiên cứu hệ thống hóa phương pháp phát hiện các dạng ma túy thường gặp, bước đầu truy nguyên nguồn gốc một số chất ma túy tổng hợp ở Việt Nam (LA tiến sĩ)nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát tác dụng chống viên cấp của phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ cây dây đòn gánh ( gouania leptostachya dc) họ táo ta (rhamnaceae)Nghiên cứu thực trạng ngộ độc nấm, đặc điểm sinh học, độc tính của một số loài nấm độc thường gặp tại tỉnh Cao Bằng (LA tiến sĩ)Đo lường và phân tích mức độ tổn thương của hộ gia đình và doanh nghiệp khi xuất hiện các cú sốc bất lợiNghiên cứu biến đổi lâm sàng, điện thần kinhcơ ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ (LA tiến sĩ)MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ ATS DÙNG PLC LOGOThực trạng, các yếu tố ảnh hưởng mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Bắc Giang và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (20122013) (LA tiến sĩ)Sách về các bệnh liên quan đến phổiNghiên cứu biến đổi kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân tăng huyết áp bằng siêu âm Doppler tim (LA tiến sĩ)Sách về mô học u phổiBài 2 vấn đề ý thức trong triết học mácNghiên cứu kết quả điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng trên bệnh nhân thiếu máu và một số yếu tố tiên lượng (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ xã hội đức, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnVật chất và những phương thức, hình thức tồn tại của vật chấtTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng lãnh đạo đất nước xin ga poTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ sự phát triển và những bài học trong quá trình lãnh đạo đất nước của đảng nhân dân cách mạng làoTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ ở mỹ hiện nayTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới công nghệ cầm quyền của đảng xã hội pháp và những bài học gợi mở cho đảng cộng sản việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập