nang luong mat troi

Năng lượng mặt trời lý thuyết và ứng dụng

Năng lượng mặt trời lý thuyết và ứng dụng
... (låïn hån 110 láưn âỉåìng kênh Trại âáút), cạch xa trại âáút 150.106km (bàòng mäüt âån vë thiãn vàn AU ạnh sạng Màût tråìi cáưn khong âãø vỉåüt qua khong ny âãún Trại âáút) Khäúi lỉåüng Màût tråìi...
 • 214
 • 675
 • 25

Hệ thống năng lượng mặt trời - P1

Hệ thống năng lượng mặt trời - P1
... cuả công xuất lượng mặt trời tứ 10% đến 20% kinh nghiệm vế thiết kế mạch điện điện tử nguyên hệ thống lượng mặt trời HỆ THÔNG NĂNG LƯƠNG MẶT TRỜI ỨNG DỤNG CHO MỘT CĂN HỘ TIÊU DÙNG NĂNG LƯNG Bộ ... Việt Nam, hệ thống thiết bị lượng nầy có tiềm lớn để giải nhu cầu thiếu hụt lượng cho tương lai Các lợi điểm việc xử dụng lượng mặt trời Vào năm 2003, mức sản xuất hệ thống biến lượng mặt trời thành ... Vũng Tàu Hệ thống Lượng mặt trời Dẩn nhập : Tương tự nguồn lượng đến từ gió, cơng nghệ từ ánh sáng (solar technologies) xử dụng nguồn lượng mặt trời để biến cải thành nhiệt năng, điện năng, việc...
 • 16
 • 354
 • 7

Hệ thống năng lượng mặt trời - P

Hệ thống năng lượng mặt trời - P
... (PhoTovoltaic gọi PV) phận yếu hệ thống lượng mặt trời Bảng nhật cấu tạo phân tử (Photovoltaic cell), phân tử gắn nối ti p hay song song với với vật liệu bán dẫn Năng lượng mặt trời cấu tạo phân tử bán ... cung c p đầy đủ lượng cho khu cơng nghi p cao (máy móc hãng xưởng kỷ nghệ.) Cung c p điện xoay chiều 110V hay 220V SHP LLC HỆ THỐNG NĂNG LƯNG MẶT TRỜI Bảng Nhật Năng (Photovoltaic) Bảng nhật (PhoTovoltaic ... Vũng Tàu Hệ thống Lượng mặt trời Dẩn nh p : Tương tự nguồn lượng đến từ gió, cơng nghệ từ ánh sáng (solar technologies) xử dụng nguồn lượng mặt trời để biến cải thành nhiệt năng, điện năng, việc...
 • 15
 • 308
 • 2

Năng lượng mặt trời - Chương 1

Năng lượng mặt trời - Chương 1
... Si Ha - Mars 0,64 6,79 4,0 2,27 -5 0 3,72 1n 687n 24 Fe Si Mäüc - Jupiter 19 00 14 3 1, 3 7,77 -1 50 22,8 9h 11 N 13 H, He 16 Thä - Saturn 598 12 1 0,7 14 ,3 -1 80 9,05 10 h 30N 10 H, He 22 ThVỉång-Uranus ... 51 1,6 28,7 -2 14 7,77 10 h 84N H, He 15 HVỉång-Neptune 10 3 50 1, 7 45,0 -2 20 11 ,0 15 h 16 5N CH4,NH3 DVỉång-Pluto 5,5 2,3 2,03 59 ,1 -2 30 4,37 6n 248N 4,7 H2O,Si Tràng-Moon 0,073 3,47 3,4 3,74 -1 70 ... t 10 C tinh Màût tråìi-Sun 2 .10 Thy - Mercury 0,33 4,88 5,7 0,58 17 3 3,78 58n 88n 48 Fe, Si Kim - Venus 4,57 12 ,1 5,3 1, 08 54 8,60 243n 225n 35 Fe Si Âáút - Earth 5,98 12 ,76 5,5 1, 50 9, 81 1n...
 • 19
 • 253
 • 5

Năng lượng mặt trời - Chương 2

Năng lượng mặt trời - Chương 2
... + (2 N − 1)r + (2 N − 1)r⊥ ⎦ 23 (1-r) r r (1-r) r (1-r) (1-r) (1-r) (1-r) r r r (1-r) d rN = r (1-r) 2 (1-r) r (1-r) r H×nh 2. 11 Qu¸ tr×nh trun33 tia bøc x¹ qua líp phđ kh«ng hÊp thơ cđa 2. 3.3 ... ≈ 32 hçnh 2. 2 C0 = 5,67 W/m2.K4 - hãû säú bỉïc xả ca váût âen tuût âäúi T ≈ 57 62 oK -nhiãût âäü bãư màût màût tråìi (xem giäúng váût âen tuût âäúi) ⎛ 2. 3,14. 32 ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ 360.60 ⎠ 5,67.⎛ 57 62 ⎞ ... =τn /2, våïi E(τ) = En.sinϕ(τ) τn =24 h = 24 .3600s sau: ϕ(τ) = ω.τ l gọc nghiãng tia nàõng so våïi màût âáút, ω= 2 τn = 2 = 7, 72. 10 −5 rad / s l täúc âäü gọc tỉû xoay ca trại âáút, 24 .3600 En[W/m2]...
 • 20
 • 214
 • 4

Năng lượng mặt trời - Chương 3

Năng lượng mặt trời - Chương 3
... ta dùng lợng mặt trời để phát điện theo kiểu tháp lợng mặt trời Solar power tower Australia tiến hành dự án xây dựng tháp lợng mặt trời cao Hỗnh 3. 3 Tháp lợng Mặt trời 1km với 32 tuốc bin khí ... lợng mặt trời Bếp lợng mặt trời đợc ứng dụng rộng rãi nớc nhiều NLMT nh nớc Châu Phi Việt Nam việc bếp lợng mặt trời đợc sử dụng phổ biến Năm 2000, Trung tâm Nghiên cứu thiết bị áp lực lợng - Đại ... lợng địa nhiệt, lợng gió lợng mặt trời hớng quan trọng kế hoạch phát triển lợng, nớc phát triển mà với nớc phát triển Năng lợng mặt trời (NLMT )- nguồn lợng tiềm tàng - đợc loài ngời thực đặc biệt...
 • 9
 • 225
 • 6

Năng lượng mặt trời - Chương 4

Năng lượng mặt trời - Chương 4
... đun nóng hấp thụ lượng mặt trời Phần đáy khay sơn đen để tăng q trình hấp thu xạ mặt trời, nước xem suốt việc truyền xạ sóng ngắn từ mặt trời Bề mặt hấp thụ nhận nhiệt xạ mặt trời truyền nhiệt ... cân lượng thiết bị chưng cất có dạng: P = k (T-T1) + εσ (T4-T41) + m r(w-w1), (4. 27) Trong đó: P(W/m2) lượng xạ mặt trời đến, ε độ đen tổ hợp bề mặt hấp thụ nước, r (Wh/kg) nhiệt hố nước Với ... âäü 16o bàõc, l En = 56 ∑ Eni = 940 W/m2 365 t o 100 C o 95 ,4 C o 94 C 80 t â(τ) o 72o C 64 C 60 t (τ) 40 30 o 45 C o 36 C 20 τm 10 12 12,9 τ 14 16 18h Hçnh 4. 9 Hm nhiãût âäü ténh t(τ) v âäüng...
 • 35
 • 234
 • 6

Năng lượng mặt trời - Chương 5

Năng lượng mặt trời - Chương 5
... håi cho turbine phạt âiãûn Hçnh 5. 3 Så âäư nh mạy âiãûn màût tråìi dng hãû gỉång phn xả 85 Hçnh 5. 4 Nh mạy âiãûn màût tråìi dng hãû gỉång phn xả 5. 3 Gỉång nọn 5. 3.1 Gỉång nọn củt Gỉång nọn củt ... dng bäún gỉång phàóng cng phn xả lãn mäüt màût thu hçnh vng thç cọ 1...
 • 7
 • 180
 • 5

Nang luong mat troi - PGSTS Hoang Duong Hung.PPT

Nang luong mat troi - PGSTS Hoang Duong Hung.PPT
... Trà ng-Moon 0,073 3,47 3,4 3,74 1 0-3 -1 70 +130 1,6 27n 7h43’ 365,25 (1) Fe Si - M 1024 kg d Mà ût trå ì i-Sun 2.106 Th y - Mercury Kim -Venus Âá út -Earth Ho í a-Mars Mä üc - J upiter Thä ø - Saturn ... 7,7 14, 28, 45, 59, -1 50 -1 80 -2 14 -2 20 -2 30 9h 10h 10h 15h 6n 11N 30N 84N 165N 248N 13 10 4,7 H, He H, He H, He DVỉå ng-Pluto 143 121 51 50 2,3 22,8 ThVỉå ng-Uranus HVỉå ng-Neptune 1900 598 87 ... TR Ì Ã À G Ỉ G À Å I 1- Hép ngoµi - MỈt phan x¹ 3- Nåi 4- N¾p kÝnh 5- G­¬ng ph¼ng phan x¹ 6- Líp c¸ch nhiƯt 7- ®Õ ®Ỉt nåi B Ú P N N L Å Ü N M Û T TR Ì Ã À G Ỉ G À Å I A-A a 70 A d2 a A d1 h H...
 • 113
 • 445
 • 5

Lập kế hoạch Dự án Bán hàng Pin năng lượng mặt trời,và sản phẩm điện năng lượng mặt trời.doc

Lập kế hoạch Dự án Bán hàng Pin năng lượng mặt trời,và sản phẩm điện năng lượng mặt trời.doc
... Lập kế hoạch Dự án Bán hàng Pin lượng mặt trời,và sản phẩm điện lượng mặt trời I Giới thiệu dự án Nhận thấy nguồn nượng không nhiều, hết để tạo nguồn lượng cần thiết để phục ... sát Dự án Xây dựng kế hoạch chi tiết dự án bán hang 3.Tính toán chi phí tài NPV, IRR 4.Xin giấy phép KD 7.Thuê Trụ sở cty 5.Xây dựng Website bán hàng Quảng cáo xúc tiến bán hàng Tiến hành bán hàng ... sát Dự án Xây dựng kế hoạch chi tiết dự án bán hang 3.5 4.5 Tính toán chi phí tài NPV, IRR Xin giấy phép KD Thuê Trụ sở cty Xây dựng Website bán hàng Quảng cáo xúc tiến bán hàng Tiến hành bán hàng...
 • 25
 • 1,123
 • 19

Năng lượng mặt trời Lý thuyết và Ứng dụng - Chương 1,2

Năng lượng mặt trời Lý thuyết và Ứng dụng - Chương 1,2
... trçnh chạy - tàõt - nẹn - chạy âỉåüc tàng täúc, liãn tiãúp thỉûc hiãûn cạc phn ỉïng tảo ngun täú måïi O16 -> Ne20 -> Na22 -> Mg24 -> Al26 -> Si28 -> P30 -> S32 -> -> Cr52 -> Mn54 -> Fe56 Cạc ... BỈÅÏC SỌNG ( 10exp -8 10exp -6 10exp -4 10exp -2 10exp 10exp 10exp 10exp 10exp 10exp 10 Bỉïc xả nhiãût Tỉí Tia Gamma Radar, TV, Radio 25 Tia Cosmic Tia X Ạnh sạng tháúy 0.38 - 0.78 Gáưn xa Tia ... − T - hãû säú gọc bỉïc xả giỉỵa Trại âáút v Màût tråìi ϕ D −T = β / β (2.2) - gọc nhçn màût tråìi v β ≈ 32’ hçnh 2.2 C0 = 5,67 W/m2.K4 - hãû säú bỉïc xả ca váût âen tuût âäúi T ≈ 5762 oK - nhiãût...
 • 26
 • 289
 • 8

Năng lượng mặt trời Lý thuyết và Ứng dụng - Chương 3

Năng lượng mặt trời Lý thuyết và Ứng dụng - Chương 3
... xục p-n låïp p Bỉåïc âiãûn trỉåìng Präton låïp n tiãúp xục p-n låïp p âiãûn tỉí tỉû ti âiãûn Hçnh Ngun l l hoảt âäün ca pin màû tråì Hçnh 3. 32 .3 Ngun hoảt âäüng g ca pinmàût ttråìii 35 3. 1.2 ... liãûu dáùn (mm2) Cu Al Fe 1,0 11 1,5 14 11 2,5 20 16 4,0 25 20 10 6,0 31 24 12 10,0 43 34 17 16,0 75 60 30 25,0 100 80 35 3. 3 ỈÏNG DỦNG PIN MÀÛT TRÅÌI Pin màût tråìi l phỉång phạp sn xút âiãûn ... trçnh: (3. 2) Ev + hν -> e- + h+ Âiãưu kiãûn âãø âiãûn tỉí cọ thãø háúp thủ nàng lỉåüng ca photon v chuøn tỉì vng hoạ trë lãn vng dáùn, tảo càûp âiãûn tỉí - läù träúng l hν = hc/λ ≥ Eg = Ec - Ev...
 • 24
 • 245
 • 5

Năng lượng mặt trời Lý thuyết và Ứng dụng - Chương 4.1

Năng lượng mặt trời Lý thuyết và Ứng dụng - Chương 4.1
... phàóng háúp thủ cọ nhiãût âäü l Ta Ta α c2-a αbx -a c2 R1 Tc2 α c1-c2 Tc2 αbx1-c2 c Tc1 αbx p-c Tc1 α p-c1 S Tp Qhi R2 R3 S Tp δ λ R4 Tb α b-a Tb αbx b-a R5 Ta a) Qhi Ta b) Hçnh 4.5 Så âäư mảng ... âäü ca váût C1 E oλ = λ e C2 λT (4.1) −1 âọ C1, C2 [m.K] - cạc hàòng säú Planck: C1 = 0,3 74.1 0-1 5 W.m2; C2 = 1,439.1 0-2 m.K λ, [m] - chiãưu di bỉåïc sọng, T, [K] - nhiãût âäü tuût âäúi, Tỉì biãøu ... sau: - Nhiãût lỉåüng lm tàng näüi nàng v häüp: dU = mo.Codt - Nhiãût lỉåüng lm tàng entanpy lỉåüng nỉåïc ténh: dIm = m.Cpdt - Nhiãût lỉåüng lm tàng entanpy dng nỉåïc: dIG = Gdτ Cp (t - to) - Nhiãût...
 • 32
 • 238
 • 6

Năng lượng mặt trời Lý thuyết và Ứng dụng - Chương 4.2

Năng lượng mặt trời Lý thuyết và Ứng dụng - Chương 4.2
... thiãút cho quạ trçnh náúu (τ) âäư thë trãn hçnh 4.26 A-A a 70 A d2 a A 0.25m 0.2m H a Hình 4.25 Kích thước cấu tạo bếp Dỉûa vo âäư thë trãn hçnh 4.26 thç ta cọ thãø âỉåüc âỉåìng kênh d2 ca bãúp ... nhanh hån Hçnh 4.29 Triãøn khai ỉïng dủng Bãúp 4.2. 2 Bãúp Parabän Ngun l cáúu tảo bãúp 1234 5- Âãú âàût näưi Näưi chỉïa thỉïc àn Màût phn xả Khung âåỵ Thanh chọng âiãưu chènh 6- Hãû thống chân ... [m] d2 τ 0.455195 100 2000 4000 6000 8000 τ 10 10 Thêi gian [s] Hçnh 4.26 Âäư thë quan hãû d2(τ) Vê dủ: Theo âäư thë hçnh 4.26 thç mún náúu säi 10lêt nỉåïc (cọ nhiãût âäü 25oC ) thåìi gian 1h...
 • 14
 • 176
 • 4

Năng lượng mặt trời Lý thuyết và Ứng dụng - Chương 4.3

Năng lượng mặt trời Lý thuyết và Ứng dụng - Chương 4.3
... äøn âënh - Nàûng (vỉỵng chàõc) - Khäng sàơn cọ åí mi nåi Kênh - Bãưn láu - Cọ thãø ráút âàõt - Dãù våỵ nẹm âạ -Nhẻ - Âäü bãưn ( ty theo dảng ) tỉì -Dãù lm (sỉí dủng) vi thạng âãún vi nàm - Sàơn ... Collector háúp thủ nhiãût - Låïp cạch nhiãût - Låïp âãûm táúm ph sút - Táúm ph sút - Âỉåìng nỉåïc nọng - Bãư màût háúp thủ nhiãût 6- Låïp tän bc 7- Âỉåìng nỉåïc lảnh vo 8- Khung âåỵ Collector 102 ... nåi - Âäü bãưn cáưn phi cán nhàõc Táúm nhỉûa - Kh nàng xun so sạnh âãún giạ c sút ạnh sạng låïn (âãún 98% ) - Nhẻ - Kh nàng xun ạnh sạng Kênh täøng - Dãù lm (sỉí dủng) kẹm (do måì âủc) håüp - Tênh...
 • 44
 • 268
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu năng lượng mặt trờilợi ích năng lượng mặt trờiứng dụng năng lượng mặt trờinăng lượng mặt trờipin nang luong mat troi49 mạch điện về năng lượng mặt trờithiết bị thu năng lượng mặt trờinấu ăn bằng năng lượng mặt trờicách sử dụng năng lượng mặt trờithiết kế năng lượng mặt trờivai trò năng lượng mặt trờichức năng năng lượng mặt trờitháp năng lượng mặt trờibộ thu năng lượng mặt trờithiết bị năng lượng mặt trờiBC thanh tich ca nhan tam(2013 2014 nop)Tâm lý học phát triển Vũ Thị NhoChống độc quyền doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện naychuẩn đoán và điểu trị bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thiếu enzym 21-hydroxylase ở trẻ emChưng cất dầu thô áp suất thườngChuyên đề Hệ thống bảo vệ so lệch thanh cáiTăng cường quản trị hoạt động bán hàng của công ty Cơ - Điện - Đo lường – Tự động hóa DKNECTạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu tại Công ty Sản xuất-Dịch vụ &Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội (HAPRO) – Thực trạng và giải phápThay đổi cơ cấu Giải pháp kích thích có hiệu lực duy nhấtTHẾT KẾ HỆ THỐNG MỞ CỬA TỰ ĐỘNG BẰNG MÃThị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam – cơ hội và thách thứcThị trường sản phẩm thuỷ sản thực trạng và tiềm năngThiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220 kV Xuân MaiThiết kế bộ điều khiển cho hệ thống mạ dây hàn điện tại công ty cổ phần que hàn Việt ĐứcTHIẾT KẾ CHI TIẾT MÁYThiết kế công tắc tơ điện từ xoay chiều ba phaThiết kế dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha Roto lồng sócThiết kế đường dây và trạm biến ápThiết kế hệ thống điều khiển cho máy gia công cắt gọt kim loạiThiết kế hệ thống giao tiếp I2C giữa hai vi điều khiển PIC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập