Tài liệu về : “HIẾN PHÁP VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN

Tài liệu CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM pptx

Tài liệu CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIẾN PHÁP VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM pptx
... liên bang Hiến pháp tạm thời – Hiến pháp lâu dài Hiến pháp mềm, Hiến pháp cứng Hiến pháp đặc biệt cứng Hiến pháp xã hội chủ nghĩa Hiến pháp tư bản chủ nghĩa Lịch sử lập hiến Việt ... chất đặc điểm đặc điểm của Hiến pháp của Hiến pháp 1.3. Phân loại Hiến pháp 1.3. Phân loại Hiến pháp 2.2. Lịch sử lập hiến Việt Nam Lịch sử lập hiến Việt Nam 2.1. Hiến pháp năm ... 19462.1. Hiến pháp năm 19462.2. Hiến pháp năm 19592.2. Hiến pháp năm 19592.3. Hiến pháp năm 19802.3. Hiến pháp năm 19802.4. Hiến pháp năm 1992 Hiến pháp năm 1992 (sửa 2.4. Hiến pháp năm...
 • 23
 • 344
 • 3

PHÂN TÍCH SỰ KẾ THỪA PHÁT TRIỂN CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN TRONG LỊCH SỬ LẬP HiẾN ViỆT NAM

PHÂN TÍCH SỰ KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN TRONG LỊCH SỬ LẬP HiẾN ViỆT NAM
... trong lịch sử, địa vị diện. Lần đầu tiên trong lịch sử, địa vị pháp lí của công dân đã được ghi nhận pháp lí của công dân đã được ghi nhận cụ thể địa vị đó gắn liền với độc lập cụ thể ... Hiến pháp ngày 9/11/1946 bản Hiến pháp đầu tiên của 9/11/1946 bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.  Hiến pháp ... là xây dựng Hiến pháp, ngày 20/09/1945 xây dựng Hiến pháp, ngày 20/09/1945 Chính phủ lâm thời ra Sắc lệnh thành lập Chính phủ lâm thời ra Sắc lệnh thành lập Ban dự thảo Hiến pháp ...
 • 34
 • 170
 • 0

Sự kế thừa phát triển các quyền về văn hoá, giáo dục của công dân trong lịch sử lập hiến Việt Nam

Sự kế thừa và phát triển các quyền về văn hoá, giáo dục của công dân trong lịch sử lập hiến Việt Nam
... Lời mở đầu Lịch sử lập hiến Việt nam được đánh dấu bằng bốn bản hiến pháp : hiến pháp năm 1946, hiến pháp 1959, hiến pháp 1980 hiến pháp 1992 mà thời điểm ra đời của mỗi hiến pháp gắn liền ... hiến pháp 1980 so với hiến pháp 1959: Hiến pháp 1980 là hiến pháp thứ ba trong lịch sử lập hiến Việt Nam. Các quyền về văn hoá của công dân trong hiến pháp 1980 đã giữ nguyên năm quyền mà hiến ... trong lịch sử lập hiến Việt Nam 2 2.1 Sự kế thừa phát triển các quyền về văn hoá - giáo dục của công dân trong hiến pháp 1959 so với hiến pháp 1946: Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu...
 • 10
 • 212
 • 0

CHẾ ĐỊNH CHỦ TỊCH NƯỚC TRONG LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM

CHẾ ĐỊNH CHỦ TỊCH NƯỚC TRONG LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM
... gia được tổ chức khác nhau qua các Hiến pháp. Hiến pháp 1946 Hiến pháp 1959 là Chủ tịch nước, đến Hiến pháp năm 1980 là Hội đồng Nhà nước tại Hiến pháp năm 1992, thiết chế Chủ tịch nước ... được tổ chức khác nhau qua các bản Hiến pháp. Hiến pháp năm 1946 1959 là Chủ tịch nước. Đến Hiến pháp năm 1980 là Hội đồng nhà nước, hiện nay, tại Hiến pháp năm 1992 trở lại hình thức Chủ ... 2007 5. " ;Hiến pháp 1946 sự kế thừa phát triển", Nxb Tư pháp 6. "Bình luận khoa học Hiến pháp năm 1992", Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995. 7. " ;Lịch sử lập hiến Việt...
 • 20
 • 94
 • 0

Lâp kế hoạch lịch trình thực hiện dự án ODA

Lâp kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án ODA
... (Bảng 1) họn công cụ thích hợp để lập kế hoạch lịch trình dự án xem ghi nhận một số nguyên tắc cơ bản của việc lập kế hoạch lực hiện dự án. 1. Công tác lập kế hoạch phải được tiến hành ... sốt đánh giá tiến trình thực hiện chất lượng dự án. ) Hãy ghi nhận mơ tả sơ bộ về đặc điểm của một số phương pháp lập kế hoạch lịch trình thực hi Một n ện dự án số cơng cụ lập ...  Lịch trình thường dựa trên các kế hoạch hành động và/ hoặc Cấu trúc chia nhỏ công việc (WBS). đó là một điều tốtrong WBS được lập lịch trình trong đó đề cập đến mọi gói công việc.  Lịch...
 • 25
 • 523
 • 9

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP