Giáo trình thực hành máy và thiết bị khoa Hóa

Giáo trình thực hành máy quá trình thiết bị ( hệ trung cấp ) - Bài 7 doc

Giáo trình thực hành máy và quá trình thiết bị ( hệ trung cấp ) - Bài 7 doc
... Khoá Hóa - Giáo trình thực hành Quá trình thiết bò Tăng cường q trình trao đổi chất bao gồm q trình truyền khối q trình hố học 2.3 Hệ thống thiết bị khuấy: 2.3.1 Mơ tả thiết bị: Chất lỏng ... Quá trình thiết bò Số vòng quay n (rpm) 300 500 70 0 900 TN Cường độ (A) Điện (V) Cơng suất (kW) Re 4. 2- Đồ thị: Xây dựng giản đồ cơng suất khuấy khuấy theo chế độ dòng P = f(Re) 4. 3- Bàn luận: - ... thí nghiệm bao gồm - Hệ thống khuấy đơn giản - Bộ điều khiển điện 3.2 Phương pháp tiến hành thí nghiệm 1) Cho chất lỏng vào hệ thống (nước) 2) Bật cơng tắc điện hệ thống 3) Áp đặt tốc độ vòng...
 • 5
 • 571
 • 1

Giáo trình thực hành máy quá trình thiết bị ( hệ trung cấp ) - Bài 6 docx

Giáo trình thực hành máy và quá trình thiết bị ( hệ trung cấp ) - Bài 6 docx
... phi tuyế hình vẽ n : H N Hlt=f(Q) Nth=f(Q) 36 >90o Hth=f(Q) Khoá Hóa Giáo trình thực hành Quá trình thiết bò Hình2: Đ c tuyế thư ï tế a bơm ly tâ ặ n c củ m Mố quan hệlý thuyế giư õ cá giá trò ... Khoá Hóa Giáo trình thực hành Quá trình thiết bò Các thông số bơm - Năng suất bơm : tích chấ lỏ g bơm cung cấ ốg đ y mộ thể t n p o n ẩ t 3 đ vòthờgian Kýhiệ : Q (m /s ; m /h ; l/s ) ơn i u - Cột ... Lư u ý đ n quátả bá g ta phả tắbơm : è i o n i t IV PHÚC TRÌNH 4.1 Bảng kết số liệu thí nghiệm : STT Q (m3/s) H (mH2O) 4.2 Tính toán vẽ đồ thò : - Vẽ ờg đ c tuyế bơm H=f(Q), N=f(Q) ờg đ c tuyế...
 • 7
 • 342
 • 1

Giáo trình thực hành máy quá trình thiết bị ( hệ trung cấp ) - Bài 5 pps

Giáo trình thực hành máy và quá trình thiết bị ( hệ trung cấp ) - Bài 5 pps
... ờg ốg n t t n n 29 ( 13 ) Khoá Hóa Giáo trình thực hành Quá trình thiết bò h1 l v2 d g : tổg hệsố lư ï cụ bộtrong ốg n trở c c n ( 14 ) : hệsố sá ma t u i đ n n l, d : chiề d ờg kính ốg Như ... sau ó n t a t c c ò n c N Trong đ : ó (kW) kk Q.H (7 ) 1000 n c t o Q : lư u lư ợg khí đ ợ hú và. (m /s) Q (8 ) v A t n n n A: tiếdiệ đ ờg ốg (m ) A d2 (9 ) n n n d : đ ờg kính ốg dẩ : hiệ suấcủ ... l d ( 11 ) ( z2 z1 ) ( 12 ) 16 d g suấđ u ầ củ ốg dẫ p t ầ o đu a n n u ầ o đu a n n z1 , z2 : chiề cao đ u ầ củ ốg dẫ v1,v2 : h1 ( 10 ) vậ tố chấlỏ g tạhai đ u ốg (xem v = v1 = v 2) n...
 • 5
 • 393
 • 7

Giáo trình thực hành máy quá trình thiết bị ( hệ trung cấp ) - Bài 4 ppsx

Giáo trình thực hành máy và quá trình thiết bị ( hệ trung cấp ) - Bài 4 ppsx
... m tố c a) Tốc độ sấy giai đoạn giảm tốc : dW (2 ) K(W Wc ) d Dấ (- ) tố đ sấ giả dầ u c ộ y m n 24 Khoá Hóa Giáo trình thực hành Quá trình thiết bò K gọlà số y, phụ i hệ sấ thuộ chế ộsấ (tố đ sấ ... tấ cókích thư m y c i m c p giấ c i m c 200 x300 x 0.001 (mm) 25 Khoá Hóa Giáo trình thực hành Quá trình thiết bò TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: - Đ câ giấ lọ đ xá đ nh G0, sau đ ẩ đ u em n y c ể c ò ó ... đ ng tố : i y oạ ẳ c W1 Wkqu N (h) (1 ) Trong đ : ó W1 : Đ ẩ ban đ u củ vậ liệ (% ) ộ m ầ a t u Wkqu : Đ ẩ tớ hạ qui (% ) ộ m i n c N : Tố đ sấ giai đ n đ ng tố (% /h) c ộ y oạ ẳ c Giai đoạn sấy giảm...
 • 5
 • 202
 • 0

Giáo trình thực hành máy quá trình thiết bị ( hệ trung cấp ) - Bài 3 doc

Giáo trình thực hành máy và quá trình thiết bị ( hệ trung cấp ) - Bài 3 doc
... Khoá Hóa Giáo trình thực hành Quá trình thiết bò A- Đ m hã iể m B- Đ m treo iể C- Đ m đ o pha iể ả D- Đ m sặ iể c OA- Chế ộmàg đ n AB- Chế ộtreo đ BC-Chế ộnhũ ơng đ tư CD- Chế ộké theo ... vớ nư u t n nư c 1= lỏ g/ n nư = nế chấ lỏ g c = 19 (1 1) Khoá Hóa Giáo trình thực hành Quá trình thiết bò Do đ sư ï n hệ giư õ trê giả đ log - log sẽxá đ nh mộ biể đ ó liê a n n c ò t u lụcủ cộ, ... bòcôg nghệhó chấ – nxb khoa họ thuậ n a t c kỹ t 21 Khoá Hóa Giáo trình thực hành Quá trình thiết bò SƠĐ À H Ä TH ÁN T AP Đ ÄM O E O G H Ù E V L3 V L2 V L4 V L5 V V1 K 1- Bơmlỏ g n 2- Thù chư...
 • 7
 • 359
 • 6

Giáo trình thực hành máy quá trình thiết bị ( hệ trung cấp ) - Bài 2 potx

Giáo trình thực hành máy và quá trình thiết bị ( hệ trung cấp ) - Bài 2 potx
... QN2 = QN3 = 12 QN1 = QN2 = QN3 = 12 QN1 = QN2 = QN3 = 12 QL = ( B) ng QL = ( C) ng V TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN b1 - Tính nhiệ lư ợg Q theo côg thư ù (1 ) t n n c b2 - Tính log theo (3 ) b3 - Tính hệsố ... Khoá Hóa Nu Giáo trình thực hành Quá trình thiết bò 0 ,25 Pr 0,5Re 0,5 Pr 0,38 Prt Chế ộchả chuyể tiế 103 < Re < 2. 105 đ y n p Nu Pr Prt 0 ,25 Re 0,6 Pr 0,38 0 ,25 Chế ộchả rố 2. 105 < Re < 2. 106 đ y ... Cá giátròcủ C theo Re c a Re.103 C 2, 1 1,9 2, 2 2, 2 2, 3 2, 4 3,3 3,8 2, 5 4,4 14 10,3 15,5 19,5 27 10 33 Khoá Hóa Giáo trình thực hành Quá trình thiết bò Bảng 4: cá giátròcủ c a l theo tỷsố l/d...
 • 6
 • 203
 • 0

Giáo trình thực hành máy quá trình thiết bị ( hệ trung cấp ) - Bài 1 ppsx

Giáo trình thực hành máy và quá trình thiết bị ( hệ trung cấp ) - Bài 1 ppsx
... BỊLỌ 53 I O P T C Khoá Hóa Giáo trình thực hành Quá trình thiết bò MÔN HỌC: THỰC HÀNH MÁY VÀ THIẾT BỊ Mã môn học : 038TP320 Số đơn vò học trình: Trình độ thuộc khối kiến thức: Khốkiế ... 04 /19 99/QĐn ầ ủ m a c BGD&Đ T 11 Thang điểm: 10 /10 12 Mục tiêu môn học: Trang bòcho sinh viê õ g kiế thư ù bả vềcơ sở n n n c n lýthuyếchuyê ngàh hoáhọ t n n c Khoá Hóa Giáo trình thực hành Quá ... i, 19 92 c kỹ t nộ [2] Nguyễ Bin - Tính toá trình, thiế bò côg nghệ hó chấ n n t n a t thư ï phẩ Tậ 1, - NXB Khoa họ thuậ, 19 99 c m p c kỹ t [3] Phạ Vă Bô, Nguyễ Đ Thọ Qu trình t bò côg nghệhó...
 • 9
 • 435
 • 4

Giáo trình thực hành máy quá trình thiết bị hệ trung cấp

Giáo trình thực hành  máy và quá trình thiết bị  hệ trung cấp
... 71 i o p t n t Khoa Hóa Giáo trình thực hành Quá trình thiết bò MÔN HỌC: THỰC HÀNH QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ Mã môn học : 038TP220 Số đơn vò học trình: Trình độ thuộc khối kiến thức: Khốkiế ... đ u khiể n iề n Cư û hú khí a t Cư û xả khí a Khoa Hóa Giáo trình thực hành Quá trình thiết bò 43 Khoa Hóa Giáo trình thực hành Quá trình thiết bò BÀI 7.A QUẠT LY TÂM I MỤC ĐÍCH Khả sá khảnăg ... tư a n y bề t n t 19 Khoa Hóa Giáo trình thực hành Quá trình thiết bò Đ c đ m bềmặtruyề nhiệ bao gồ đ nhá , hình dạg… ặ iể t n t m ộ m n III THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM Hệ thốg thiế bò thí nghiệ có loạ...
 • 72
 • 109
 • 0

Giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh - Chương 1

Giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh - Chương 1
... Xoài - Hoa nói chung - Cúc - Huệ - Phong lan C 045 0,54 14 14 416 11 ,54 13 ,5 447 10 0 41 043 042 5 415 0 41 -1 8 -1 8 - 29 044 10 042 -1 8 -2 40 -1 8 -1 40,5 13 14 3 1, 6 1, 6 4,5 khôngkhí,% thông gió 85 Mở ... muối, sấy Lơn sống 042 -1 75480 10 0 Đóng 244 244 243 243 -1 411 243 243 12 415 -1 44 -1 8 4-2 0 1, 544 7 415 0 410 042 50 75480 85 410 0 85 410 0 85 410 0 85 410 0 Mở 12 Tháng Vài tháng Vài tháng 75480 75480 ... băng bị chảy Hình 1- 4 hình 1- 5 mô tả sơ đồ hệ thống lạnh sơ đồ hệ thống cấp nớc muối làm lạnh sân băng -8 C -1 0C -1 0C 1- Sân băng; 2- Bơm nớc muối; 3- Bể nớc muối; 4- Nớc muối vào Hình 1- 4 : Sơ...
 • 41
 • 1,252
 • 7

Giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh - Chương 2

Giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh - Chương 2
... 1-5 /8 1-5 /8 1-3 /8 2- 1 /8 1-5 /8 2- 1 /8 1-5 /8 1-5 /8 1-5 /8 2- 1 /8 1-3 /8 1-5 /8 1-5 /8 1-5 /8 2- 1 /8 2- 1 /8 1-5 /8 1-5 /8 1-5 /8 1-5 /8 1-5 /8 1-3 /8 1-5 /8 1-3 /8 1-3 /8 1-5 /8 1-3 /8 1-5 /8 1-5 /8 1-5 /8 1-3 /8 1-5 /8 1-3 /8 ... 40 0-3 -2 4 AS 45 0 -2 -2 4 324 ,2 360,4 385 ,2 426 ,1 42, 2 42, 2 57,5 63,6 2, 8 3,0 1,1 1,1 1 92 220 24 0 170 1660 1960 25 60 25 05 325 325 325 22 0 569 569 569 375 AS 55 0-3 -1 8 AS 60 0-3 -2 4 AS 65 0-3 -1 8 AS 85 0-3 -2 4 ... 184 ,2 1 92, 6 22 4,4 23 2,6 26 7,9 35 23 2 ,2 224 ,0 21 1,8 26 1,0 26 5,8 24 9,0 23 7,0 95,0 317,8 0 29 9,1 27 7,4 23 5,8 27 1,7 40 23 8 ,2 230,0 21 7,8 26 8,3 27 2,9 25 6,0 24 3,3 101,4 326 ,8 8,0 5,9 20 5,5 24 3,0 24 2,9...
 • 54
 • 648
 • 9

Giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh - Chương 3

Giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh - Chương 3
... (Tôn lạnh) K -3 K-5 K-10 K-20 0 ,3 1,5 0,5 2 ,3 4,5 0,1 0,15 0 ,3 1,5 K -3 5 K-50 5,5 11 K 100 10 45 K 150 15 68 K 200 20 90 K 250 25 1 13 K 33 0 33 150 1,5 2, 13 2,88 4,2 5,55 9,42 15 0, 435 0, 737 2,2 3- 3 ,7 ... 696 ,3 50,9 134 ,1 201,2 268,2 274,7 412,1 549,4 686,8 49,5 130 ,4 195,6 260,9 265,9 39 8,9 531 ,9 664,8 -5 63, 1 166 ,3 249,4 33 2,7 33 9,1 508,7 678 ,3 847,8 62,1 1 63, 9 245,8 32 7,7 33 4,2 501,2 688 ,3 835 ,4 ... lớp; 7- Dao cắt đá; 8- Hộp giảm tốc Hình 3- 1 0: Cấu tạo bên cối đá vảy 3. 3.2 Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh máy đá vảy Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh máy đá vảy đợc trình bày hình 3- 1 1, bao gồm thiết...
 • 45
 • 658
 • 4

Giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh - Chương 4

Giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh - Chương 4
... khối lợng ,% Ban đầu Cuối 4 -8 -8 -8 -1 8 -2 3 -1 5 0, 140 ,2 0, 540 ,8 344 40 26 16 2,58 2,35 2,20 37 37 37 -8 -8 -8 -2 3 -3 0 -3 5 0, 140 ,2 0, 540 ,8 142 36 24 20 1,82 1,60 1,20 4. 1.5 .4 Làm đông hổn hợp đá ... nớc GN; 9- Bình trung gian; 1 0- Bộ lọc; 1 1- Bể nớc; 1 2- Bơm xả băng Hình 4- 1 : Sơ đồ hệ thống lạnh kho cấp đông môi chất R22 156 Hệ thống gồm thiết bị sau - Máy nén: Hệ thống sử dụng máy nén cấp ... mặt tf = tb x 0,7 = -3 5 x 0,7 = -2 4, 5oC - Nhiệt độ tâm sản phẩm là: tt = x ttb - tf = x (-1 8) - (-2 4, 5) = -3 6 + 24, 5 = -1 1,5oC Vì chọn nhiệt độ tâm sản phẩm -1 2oC Quá trình làm lạnh đông thực phẩm...
 • 81
 • 536
 • 4

Giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh - Chương 5

Giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh - Chương 5
... HE Hình 5- 1 0 : Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh hoạt động nhiều chế độ bay 5. 3.3 Hệ thống lạnh xe tải lạnh Trên hình 5- 1 1 giới thiệu sơ đồ hệ thống máy lạnh xe tải lạnh Máy đợc sử dụng làm lạnh không ... khí vào * Các loại FCU : CLA : Loại giấu, VLA, VMA đặt 5. 3 Hệ thống lạnh Tủ LạNH GIA ĐìNH THƯƠNG NGHIệP 5. 3.1 Hệ thống lạnh tủ lạnh gia đình Hệ thống lạnh tủ lạnh gia đình đơn giản Máy nén máy ... máy hoàn toàn tự động nhờ thermostat sv sv sv 1- Máy nén; 2- Dàn ngng; 3- Bình chứa; 4- Lọc ẩm; 5- TB hồi nhiệt 6- Tiết lu; 7- Dàn lạnh, SV- Van điện từ Hình 5- 1 1 : Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh...
 • 25
 • 1,747
 • 9

Giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh - Chương 6

Giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh - Chương 6
... quạt; 4- Mô tơ quạt; 5- Bộ chắn nớc; 6- ng gas vào; 7- ng góp; 8- ng cân bằng; 9- ồng hồ áp suất; 1 0- ống lỏng ra; 1 1- Bơm nớc; 12-Máng hứng nớc; 1 3- Xả đáy bể nớc; 1 4- Xả tràn Hình 6- 7 : Thiết bị ... hàn : 1- ống trao đổi nhiệt có cánh; 2- Cánh tản nhiệt; 3- Vỏ; 4- Vỏ hàn vào ống xoắn; 5- Lỏng frêôn ra; 6- Hơi frêôn vào Hình 6- 3 b: Bình ngng frêôn Hình 6- 3 c: Bình ngng frêôn 250 * Ưu điểm - Bình ... ngang 1- Nắp bình, 2, 6- Mặt sàng; 3- ống TĐN; 4- Lỏng ra; 5- Không gian giứa ống Hình 6- 3 a: Bình ngng frêôn 249 a): Kiểu mặt bích: 1- Vỏ; 2- Mặt sàng; 3- Nắp; 4- Bầu gom lỏng; 5Van lấy lỏng; 6- Nút...
 • 31
 • 708
 • 10

Giáo trình hệ thống máy thiết bị lạnh - Chương 7

Giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh - Chương 7
... dàn lạnh theo kiểu xơng cá 280 1- Bình giữ mức-tách lỏng; 2- Hơi máy nén; 3- ống góp hơi; 4- Góp lỏng vào; 5- Lỏng vào; 6- Xả tràn nớc muối; 7- Xả nớc muối ; 8- Xả cạn; 9- Nền cách nhiệt; 1 0- Xả ... 285 1- Quạt dàn lạnh; 2- ống môi chất vào, ra; 3- Hộp đấu dây; 4- ống xả nớc ngng; 5- Máng nớc ngng; 6- Bách treo Hình 7- 8 : Dàn lạnh kho lạnh 7. 3 Tính toán thiết bị bay Có hai toán tính toán thiết ... (hình 7- 6 a), dàn ống xoắn đầu ( 7- 6 b), dàn ống xoăn đuôi ( 7- 6 c) dàn ống có 02 ống góp ( 7- 6 d) a) c) 2 b) d) 1- ống trao đổi nhiệt; 2- Cánh tản nhiệt; 3- ống góp; 4- Thanh đỡ Hình 7- 6 : Dàn lạnh đối...
 • 16
 • 507
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnhgiáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh chương 5giáo trình hệ thống máy và thiết bị lạnh docxgiáo trình thực hành máy điệnquy trình vận hành máy móc thiết bịgiáo trình đo lường điện và thiết bị đodownload giáo trình thực hành máy điệngiáo trình thực hành máy lạnh dân dụnggiáo trình quản trị mạng và thiết bị mạng pdfhiện tượng xâm thực ở máy và thiết bị làm việc với chất nướctác vận hành máy và thiết bịtính toán chọn máy và thiết bị điều hòa không khígiáo trình thực hành sửa chữa máy và thiết bị lạnhgiáo trình máy và thiết bị chế biến thực phẩmgiáo trình máy và thiết bị thực phẩmPhong thủy toàn tập quyển 2 phần đầuÔN TẬP CHƯƠNG HALOGEN HAYCau anle dau vu gia pdfQuan the am chieu tai phapTieu chu khoa dai toanQuy trình tổng hợp RanolazineĐề thi cuối kỳ biến đổi năng lượng điện cơ BKHCMMake your bookie your ATM machineGiáo án dự thi TÍCH HỢP LIÊN MÔN bài PHƯƠNG SAI và độ LỆCH CHUẨNEbook Tiếp thị liên kết từ A đến Zbài tập trắc nghiệm hàm số chương 2 lớp 10QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINHđại cương mĩ học dhspReview 456 lesson 1unit 5unit 12NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TỈNH HÀ GIANG, GIAI ĐOẠN 2017 2020Ủy ban Kiểm tra kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật ĐảngMau ban kiem diem HK
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập