Nghiên cứu khả năng chuyển hóa kẻm của nấm CORDYCEPS SP

Nghiên cứu khả năng chuyền nạp Gen của hai giống bông vải SSR60F và COKER 312

Nghiên cứu khả năng chuyền nạp Gen của hai giống bông vải SSR60F và COKER 312
... luận: “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium Tumefaciens” nhằm tìm hiểu khả chuyển nạp gen hai giống vải SSR60F Coker 312 phƣơng ... luận Nghiên cứu khả chuyển nạp gen hai giống vảI SSR60F Coker 312 vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens” đƣợc thực nhằm mục đích nhằm tìm hiểu khả chuyển nạp gen hai giống vải SSR60F Coker 312, ... 8/2005 “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens” Giảng viên hƣớng dẫn: TS TRẦN THỊ CÚC HÒA Nghiên cứu chuyển nạp gen vào...
 • 65
 • 310
 • 1

Nghiên cứu khả năng chuyển nạp gen của hai giống bông vải coker312 và VN36P bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu khả năng chuyển nạp gen của hai giống bông vải coker312 và VN36P bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens
... nghiên cứu thực để tìm hiểu khả chuyển nạp gen vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens giống vải trồng Vi t Nam Vì vi c thực đề tài Nghiên cứu khả chuyển nạp gen ba giống vải Coker 312 VN36P vi khuẩn ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu khả chuyển nạp gen hai giống vải Coker 312 VN36P vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens, sử dụng plasmid pManCa (Hoa Bong, 2003) mang gen pmi gen ... Agrobacterium tumefaciens để đưa gen mong muốn vào gen trồng Phương pháp sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens để chuyển nạp gen gọi phương pháp chuyển nạp gen gián tiếp 2.3.1 Đặc điểm vi khuẩn Agrobacterium...
 • 41
 • 485
 • 7

Nghiên cứu khả năng chuyển nạp Gen của hai giống bông vải SSR60F và Coker 312 bằng vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu khả năng chuyển nạp Gen của hai giống bông vải SSR60F và Coker 312 bằng vi khuẩn agrobacterium tumefaciens
... KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F COKER 312 BẰNG VI KHUẨN AGROBACTERIUM TUMEFACIENS 13 1.2 Mục tiêu Khóa luận: “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI ... 8/2005 “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens Giảng vi n hƣớng dẫn: TS TRẦN THỊ CÚC HÒA Nghiên cứu chuyển nạp gen vào ... khả chuyển nạp gen hai giống vảI SSR60F Coker 312 vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens đƣợc thực nhằm mục đích nhằm tìm hiểu khả chuyển nạp gen hai giống vải SSR60F Coker 312, tập trung nghiên cứu...
 • 65
 • 253
 • 9

Nghiên cứu khả năng chuyển nạp gen của ba giống bông vải Coker 312 và VN36P bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

Nghiên cứu khả năng chuyển nạp gen của ba giống bông vải Coker 312 và VN36P bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens
... nghiên cứu thực để tìm hiểu khả chuyển nạp gen vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens giống vải trồng Vi t Nam Vì vi c thực đề tài Nghiên cứu khả chuyển nạp gen ba giống vải Coker 312 VN36P vi khuẩn ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu khả chuyển nạp gen hai giống vải Coker 312 VN36P vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens, sử dụng plasmid pManCa (Hoa Bong, 2003) mang gen pmi gen ... Agrobacterium tumefaciens để đưa gen mong muốn vào gen trồng Phương pháp sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens để chuyển nạp gen gọi phương pháp chuyển nạp gen gián tiếp 2.3.1 Đặc điểm vi khuẩn Agrobacterium...
 • 41
 • 305
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI COKER312 VÀ VN36P BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens (Trang Bìa)

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI COKER312 VÀ VN36P BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens (Trang Bìa)
... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI COKER312 VN36P BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium ... GIỐNG BÔNG VẢI COKER312 VN36P BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens Giáo vi n hướng dẫn: TS.TRẦN THỊ CÚC HÒA Sinh vi n thực hiện: NGÔ VI T DUY Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 9/2005 ...
 • 2
 • 188
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI COKER312 VÀ VN36P BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens(Phần phụ)

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI COKER312 VÀ VN36P BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens(Phần phụ)
... TẮT NGÔ VI T DUY, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2005 “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI COKER 312 VÀ VN36P BẰNG VI KHUẨN AGROBACTERIUM TUMEFACIENS ” Giáo vi n hướng ... khóa luận nhằm nghiên cứu khả chuyển nạp gen hai giống vải Coker 312 VN36P vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens, chủ yếu nghiên cứu hiệu hệ thống chọn lọc mannose, hệ thống chọn lọc vải Trong khoá ... xuất Vi t Nam 2.1.4 Tình hình sản xuất Thế Giới 2.2 Một số nghiên cứu chuyển nạp gen vải .9 2.3 Chuyển nạp gen vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens 11 2.3.1 Đặc điểm vi khuẩn Agrobacterium...
 • 8
 • 251
 • 3

nghiên cứu khả năng chuyển nạp gen của ba giống bông vải Coker 312 và VN36P bằng vi khuẩn

nghiên cứu khả năng chuyển nạp gen của ba giống bông vải Coker 312 và VN36P bằng vi khuẩn
... nghiên cứu thực để tìm hiểu khả chuyển nạp gen vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens giống vải trồng Vi t Nam Vì vi c thực đề tài Nghiên cứu khả chuyển nạp gen ba giống vải Coker 312 VN36P vi khuẩn ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu khả chuyển nạp gen hai giống vải Coker 312 VN36P vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens, sử dụng plasmid pManCa (Hoa Bong, 2003) mang gen pmi gen ... công vi c chuyển nạp gen vào vải phương pháp tiêm DNA qua ống phấn, phương pháp gặp khó khăn vi c xác định chuyển gen nhiều tạo thành số chuyển nạp gen (Chen ctv, 2000) 11 2.3 Chuyển gen vi khuẩn...
 • 41
 • 156
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu khả năng chuyển nạp gen của ba giống bông vải Coker 312 và VN36P bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens part 4 ppt

Luận văn : Nghiên cứu khả năng chuyển nạp gen của ba giống bông vải Coker 312 và VN36P bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens part 4 ppt
... thống lọc giống sử dụng khác 33 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết bước đầu thu nhận khả đáp ứng chuyển nạp gen vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens hai giống vải Coker 312 VN36P vi c ứng ... thống lọc đường mannose có nhận xét sau: -Các giống vải Coker 312 VN36P sau chuyển nạp gen vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens (sử dụng vắc tơ pManCa mang gen pmi gen gus), sau vòng lọc môi trường ... đường mannose để ứng dụng vi c nghiên cứu khả chuyển nạp gen giống trồng Vi t Nam 34 CHƢƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VI T Lê Trần Bình, 2001 Thực trạng chuyển nạp gen Vi t Nam Hội Nghị Nhận Thức...
 • 9
 • 197
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu khả năng chuyển nạp gen của ba giống bông vải Coker 312 và VN36P bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens part 3 docx

Luận văn : Nghiên cứu khả năng chuyển nạp gen của ba giống bông vải Coker 312 và VN36P bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens part 3 docx
... mannose gen thị gus chủng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens LBA 4404 (Hoekema ctv, 19 83) Hình 3. 3 Sơ đồ vector pManCa mang gen pmi gen gus 3. 4.2.2 Chuẩn bị vi khuẩn Chủng vi khuẩn LBA4404 mang ... sẹo chuyển nạp gen (Hình 4.8) Hình 4.6 Mẫu cấy giống Coker 31 2 chết môi trường lọc lần A: mẫu đối chứng, B: mẫu lây nhiễm Hình 4.7 Khối mô sẹo giống Coker 31 2 sau lọc lần A: mô sẹo tách nhỏ chuyển ... xanh vàng chắc, số mô sẹo có xu hướng rời chạm kẹp vào Theo Mishra ctv (20 03) mô sẹo đáp ứng tốt với khả tái sinh Hình 4 .3 Mẫu cấy giống Coker 31 2 sau tuần môi trường lọc lần A: mẫu đối chứng, B:...
 • 9
 • 163
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu khả năng chuyển nạp gen của ba giống bông vải Coker 312 và VN36P bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens part 2 docx

Luận văn : Nghiên cứu khả năng chuyển nạp gen của ba giống bông vải Coker 312 và VN36P bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens part 2 docx
... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu khả chuyển nạp gen hai giống vải Coker 3 12 VN36P vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens, sử dụng plasmid pManCa (Hoa Bong, 20 03) mang gen pmi gen ... Agrobacterium tumefaciens để đưa gen mong muốn vào gen trồng Phương pháp sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens để chuyển nạp gen gọi phương pháp chuyển nạp gen gián tiếp 2. 3.1 Đặc điểm vi khuẩn Agrobacterium ... nhóm mannityl opine 2. 3 .2. 2 Chức gen vir Vùng vir Plasmid Ti có khoảng 25 gen nhận biết đơn vị phiên mã l : virA, virB, virC, virD, virE, virG, virF (Nguyễn Đức Lượng ctv, 20 02) vùng có kích thước...
 • 9
 • 159
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F VÀ COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens part 7 pptx

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F VÀ COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens part 7 pptx
... CaCl2.2H2O 440 8800 MgSO4.7H2O 370 74 00 KH2PO4 170 3400 Fe-EDTA 100X FeSO4.7H2O 27, 85 278 0 Na2-EDTA.2H2O 37, 25 372 5 Khoáng vi lƣợng 100X MnSO4.4H2O 22,300 2230,0 ZnSO4.7H2O 8,600 860,0 H3PO4 6,200 ... - Ống ly tâm: Cell StarR (Cat.No 2 272 61) - Máy đo pH: Themo orion (Model 420) - Kính hiển vi: Olympus TL3 - Máy lắc (200 rpm ): Orbital incubator S150 - Tủ cấy: Holten LaminAir (model 1.8) Microflow ... 200 μM PH: 6,5 (Bằng KOH) Phụ lục Thành phần môi trƣờng phục hồi MsRe Môi trƣờng Ms-Co Carbenicillin 500 mg/l PH: 6,5 (bằng KOH 0,1N) Phụ lục Thành phần môi trƣờng lọc lần MSS MS salts B5 vitamin...
 • 5
 • 158
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F VÀ COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens part 6 ppt

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F VÀ COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens part 6 ppt
... toàn chuyển nạp gen sử dụng kháng sinh lọc 53 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Với kết thu đƣợc khả đáp ứng chuyển nạp gen vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens hai giống vải Coker 312 SSR60F, ... biến đổi gen - Chú ý giống vải SSR60F để sử dụng chƣơng trình tạo giống biến đổi gen Vi t Nam 54 55 CHƢƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VI T Lê Trần Bình, 2001 Thực trạng chuyển nạp gen Vi t Nam ... nạp gen, tỷ lệ sống sót 1,73% giống Coker 312 3 ,67 % giống SSR60F - Vi c tách nhỏ khối mô sẹo trƣớc cho lọc lần cần thiết để tránh tình trạng thoát (escape) lọc vi c chọn mẫu sống sót chuyển nạp...
 • 10
 • 132
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F VÀ COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens part 5 pptx

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F VÀ COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens part 5 pptx
... triển mô sẹo mẫu chuyển nạp gen Ở mẫu đối chứng không chuyển nạp gen, tỷ lệ chết 100% giống; mẫu chuyển nạp gen, tỷ lệ sống sót 1,73% giống Coker 312 3,67% giống SSR60F Vi c tách nhỏ khối mô sẹo ... chứng mẫu lây nhiễm giống lần lƣợt l : - Giống Coker3 1 2: 100% 97,40% - Giống SSR60F: 100% 98,08% Hình 4.7 Mô sẹo giống Coker 312 sau 14 ngày môi trƣờng MSS1 A: mẫu đối chứng, B: mẫu lây nhiễm 4.2.2 ... lần có 0 ,5% (w/v) glucose nên mẫu đối chứng phát triển đƣợc - Tỷ lệ mô sẹo sống sót mẫu đối chứng mẫu lây nhiễm giống lần lƣợt: - Giống Coker3 1 2: 100% 97,28% - Giống SSR60F: 100% 98,2 95 - So sánh...
 • 10
 • 132
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F VÀ COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens part 4 pptx

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F VÀ COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens part 4 pptx
... LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Vật liệu Giống vải: hạt giống vải Coker 312 (đối chứng), SSR60F đƣợc thu từ nhà lƣới Bộ Môn Công Nghệ Sinh Học, Vi n Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long Hạt giống vải ... nhiễm đƣợc cấy chuyển lên môi trƣờng lọc lần (MSS1) Hình 4. 1 Các khúc trụ hạ diệp đồng nuôi cấy với vi khuẩn (A: Giống Coker 312, B: Giống SSR60F) 39 Hình 4. 2 Mô sẹo giống Coker 312 sau ngày môi ... có kết luận khả đáp ứng chuyển nạp gen giống Phần mềm sử dụng trình phân tích số liệu: Microsoft Excel (Microsoft Office 2003) 37 Bảng 3.2 Tóm tắt quy trình chuyển nạp gen vào vải vi khuẩn...
 • 10
 • 153
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F VÀ COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens part 3 pdf

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHUYỂN NẠP GEN CỦA HAI GIỐNG BÔNG VẢI SSR60F VÀ COKER 312 BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens part 3 pdf
... đoạn chuyển nạp gen tái sinh Ngoài ra, pH môi trƣờng nuôi cấy ảnh hƣởng đáng kể đến hiệu chuyển nạp gen Sự chuyển nạp gen phụ thuộc vào kiểu gen Chỉ có số giống định có khả tái sinh chuyển nạp gen ... chuyển nạp gen (Chen ctv., 2000) 2 .3 Chuyển nạp gen vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens Chuyển nạp gen kỹ thuật chuyển gen ngoại lai vào gen sinh vật nghiên cứu Những thành tựu kỹ thuật nuôi cấy ... đƣa gen mong muốn vào gen trồng Phƣơng pháp sử dụng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens để chuyển nạp gen đƣợc gọi phƣơng pháp chuyển nạp gen gián tiếp (Bùi Chí Bửu Nguyễn Thị Lang, 2000) 23 2 .3. 1...
 • 10
 • 174
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng hấp phụ lân của vật liệu tự chế chứa canxi hydroxitnghiên cứu khả năng tích luỹ carbon của rừng trồng keo lai acacia hybrid tại vùng đệm của khu bảo tồn thần sa phượng hoàng huyện võ nhai tỉnh thái nguyênnghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng trồng keo tai tượng ở các tuổi khác nhau tại huyện yên bình – tỉnh yên báinghiên cứu khả năng tích luỹ cacbon của rừng trang kandelia obovata sheue liunghiên cứu khả năng cố định đạm của đậu phộng lạc agachis hyporaea l trên đất xám bằng phương pháp đồng vị đánh dấu 15nnghiên cứu khả năng hấp thụ asen của vật liệu mcm 41HÌNH TƯỢNG THIÊN NHIÊN TRONG THƠ NGUYỄN KHUYẾNHÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN DẠ NGÂNFestival du lịch Hà NộiMastering linux securityBất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở việt namnhap mon co so du lieuNhững yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng mua sách trực tuyến khu vực thành phố hồ chí minhSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML9Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML6Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML7BÀI tập đại số CHƯƠNG igiải đề part 5 và 6 đề IIG 2017ebook đọc hiểu toeic ms huong bí kíp đạt 990 điểmtìm hiểu từ trái nghĩa trong tiếng hán hiện đạiTai lieu on tap dai so lop 7 chương 1 so huu tyTÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VSATLUY THUA DAI SO LOP 7Bài giảng nhi khoa tập 2BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA HỌC 10Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp tỉnh tại Thái Nguyên giai đoạn 20162020
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập