đồ án tốt nghiệp xử lý nước, nước thải

DO AN TOT NGHIEP XU LY NUOC THAI COD TU PHONG THI NGHIEM

DO AN TOT NGHIEP XU LY NUOC THAI COD TU PHONG THI NGHIEM
... O and Ongwandeeb M (2007), "Removal of Heavy Metals from COD Analysis Wastewater With an Organic Precipitant” [7] Dallago, R M., M D Luccio, et al (2008), "Extraction and reocovery of silver and ... trước sau xử lý BOD COD BOD lượng oxy cần thi t cho vi sinh vật sử dụng để oxy hoá chất hữu có khả phân huỷ sinh học, COD lượng oxy cần thi t để oxy hoá hợp chất hữu có nước Do đó, COD không thay ... đánh giá tính nguy hại nước thải COD từ đề xu t phương án quản lý chặt chẽ từ khâu phát sinh đến thu gom, xử lý giảm thi u trước thải bỏ an toàn GVHD: Ngô Thị Thanh Diễm SVTH: Lê Thị Lệ Nguyên...
 • 38
 • 322
 • 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: XỬ NƯỚC THẢI TINH BỘT KHOAI MÌ BẰNG BÈO LỤC BÌNHNgành:CÔNG NGHỆ SINH HỌCGiảng viên hướng dẫn : ThS. VŨ HẢI YẾN Sinh viên thực hiện MSSV: 105111079 : HUỲNH THỊ THUẬN L pptx

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: XỬ LÝ NƯỚC THẢI TINH BỘT KHOAI MÌ BẰNG BÈO LỤC BÌNHNgành:CÔNG NGHỆ SINH HỌCGiảng viên hướng dẫn : ThS. VŨ HẢI YẾN Sinh viên thực hiện MSSV: 105111079 : HUỲNH THỊ THUẬN L pptx
... cha tinh bt, cu to t cellulose nờn cng nh g gi l x L i c khoai mỡ trung tõm dc t cung n chuụi c cung l i to nht ri nh dn ti chuụi, chim 0,3 1% trng lng c Thnh phn l i l cellulose v hemicellulose ... .17 II.6 Phng phỏp x l nc thi tinh bt khoai mỡ .17 II.6.1 X l c hc 17 II.6.2 X l húa hc 17 II.6.3 X l húa l .18 II.6.4 X l sinh hc 19 ... qu x l nc thi tinh bt khoai mỡ bng Lc Bỡnh SVTH: Hunh Th Thun Trang MSSV: 105111079 ẹo aựn toỏt nghieọp GVHD: Th.S V Hi Yn I.2 Mc tiờu nghiờn cu _ Dựng cõy bốo Lc Bỡnh x l nc thi ch bin tinh...
 • 67
 • 408
 • 1

đồ án tốt nghiệp: xử nước thải y tế cua bệnh viện liên chiểu đà nẵng

đồ án tốt nghiệp: xử lý nước thải y tế cua bệnh viện liên chiểu đà nẵng
... quyền ban lãnh đạo bệnh viện đầu tư nhiều cho việc x y dựng hệ thống xử nước thải số bệnh viện 2.1.3 Vấn đề xử nước thải bệnh viện Hiện lương nước sử dụng bệnh viện nước ta lớn, lượng nước ... thống xử nước thải bệnh viện đại, đảm bảo quy chuẩn kỹ thật quốc gia nước thải y tế việc làm đắn cần thiết Chính mà đề tài: “ Thiết kế hệ thống xử nước thải bệnh viện đa khoa Liên Chiểu ... thống xử nước thải bệnh viện qua bước xử lý: học, sinh học hóa học Nhìn chung phương án xử nước thải bệnh viện có nhiều ưu điểm: - Chất lượng nước đầu đạt tiêu chuẩn - Hệ thống xử khơng...
 • 93
 • 535
 • 6

đồ án tốt nghiệp xử nước nhiễm amoni

đồ án tốt nghiệp xử lý nước nhiễm amoni
... sinh vật trình xử lý, tàng trử chuyển tải nước đến người tiêu dùng Vì việc xử amoni nước đối tượng đáng quan tâm Với mục đích áp dụng phương pháp trao đổi ion để xử amoni nước ngầm vật liệu ... loại amoni khỏi nước ngầm Sinh viên:Đào Chánh Thuận Lớp CNMT-K47-QN Đồ án tốt nghiệp Viện Khoa Học & Công Nghệ Môi Trường Chương1 TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM AMONI VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ ... NGHIỆM XỬ LÝ AMONI TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRAO ĐỔI ION Sinh viên:Đào Chánh Thuận 37 Lớp CNMT-K47-QN Đồ án tốt nghiệp Viện Khoa Học & Công Nghệ Môi Trường 3.1 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích đồ án...
 • 73
 • 488
 • 4

đồ án tốt ngiệp xử nước thải

đồ án tốt ngiệp xử lý nước thải
... sinh nước thải: Các nguồn nước thải gồm: Nước thải sản xuất khoảng 350m3/ngày Nước thải sinh hoạt khoảng 47m3/ngày Nước mưa chảy tràn khoảng 9500m3/ngày 1.6.2.1 Nước thải sản xuất: Nước thải ... hoại Nước thải xử Bể khử trùng Bể lắng thứ cấp Bể RBC (đĩa quay sinh học Hình 2.3 Sơ đồ qui trình công nghệ xử nước thải theo phương án  Mô tả hoạt động hệ thống Nước thải từ nguồn thải ... thành xử m3 nước thải 4100 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ -o0o 43 KẾT LUẬN: Với quy trình xử nước thải theo tính toán trên, nước thải sau xử đạt tiêu môi trường đạt tiêu chuẩn nước thải loại A Do...
 • 45
 • 161
 • 0

Đồ án thiết kế xử nước thảinghiệp chế biến thủy sản sông đốc

Đồ án thiết kế xử lý nước thải xí nghiệp chế biến thủy sản sông đốc
... Đồ án xử nước thải CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢNSÔNG ĐỐC 2.1 TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP 2.1.1 Sơ lược nghiệp - Tên nghiệp: nghiệp chế biến thủy sản sông Đốc ... 2.1: Sơ đồ công nghệ chế biến tôm nhúng đông IQF(trong báo cáo) Đồ án xử nước thải Nguyên liệu Nước thải (mỡ, SS, BOD cao ) Nước chế tôm Nước sôi Rửa Nước thải có nhiệt độ cao Nước Rửa ... Sơ đồ công nghệ chế biến tôm thịt đông bloc(trong báo cáo) Đồ án xử nước thải Nguyên liệu Nước Rửa sơ chế Nước + Chlorine 10 ppm Rửa Nước thải (SS, BOD…) Nước thải chứa chlorine Phân loại Nước...
 • 17
 • 107
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp "Xử cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP và ứng dụng trong Gateway PSTN-IP" doc

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp
... http://www.ebooks.vdcmedia.com Đồ án tốt nghiệp "Xử gọi dịch vụ điện thoại IP ứng dụng Gateway PSTN -IP" SVTH: THẤI QUANG TNG LÚÂI NỐI ÀÊÌU Trïn thïë giúái, cưng nghïå àiïån thoẩi IP àậ àûúåc thûúng mẩi ... thoẩi IP Àiïån thoẩi IP 1.1 Giúái thiïåu 1.2 Cấc ûáng dng ca àiïån thoẩi IP 1.3 Lúåi đch ca àiïån thoẩi IP 1.4 Ûu àiïím vâ nhûúåc àiïím ca àiïån thoẩi IP ... dõch v àiïån thoẩi IP vâ ûáng dng Gateway PSTN -IP àïí lâm àưì ấn tưët nghiïåp Àưì ấn àûúåc chia lâm chûúng nhû sau: + Chûúng 1: Giúái thiïåu dõch v àiïån thoẩi IP, àûa nhûäng ûáng dng, lúåi đch...
 • 114
 • 192
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Xử cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP và ứng dụng trong Gateway PSTN - IP doc

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Xử lý cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP và ứng dụng trong Gateway PSTN - IP doc
... dõch v àiïån thoẩi IP vâ ûáng dng Gateway PSTN -IP àïí lâm àưì ấn tưët nghiïåp Àưì ấn àûúåc chia lâm chûúng nhû sau: + Chûúng 1: Giúái thiïåu dõch v àiïån thoẩi IP, àûa nhûäng ûáng dng, lúåi đch ... triïín sẫn phêím Gateway PSTN - IP vúái giao tiïëp mẩng thoẩi lâ lìng E1 Trong chûúng nây àûa mc tiïu cêìn àẩt àûúåc, cấc giẫi phấp phêìn cûáng, giúái thiïåu kiïën trc phêìn cûáng, phên chia cêëu ... qua gateway2 àïën gateway1 Sau cåc gổi àûúåc thiïët lêåp, cấc gateway cố nhiïåm v chuín àưíi giûäa cấc gối tin thoẩi trïn mẩng IP vâ cấc lìng PCM truìn trïn mẩng PSTN P S T N Gateway I Gateway...
 • 113
 • 209
 • 0

Đồ án môn học Xử Nước Thải

Đồ án môn học Xử Lý Nước Thải
... cho xử nước thải chăn nuôi heo công suất 500m 3/ngđ Không áp dụng cho nước thải ngành khác Chất thải rắn khí không tính đến đồ án GVHD: ThS Nguyễn Xuân Hoàn Trang Đồ án môn học Xử Nước Thải ... Sơ đồ khái quát sau sở lựa chọn mô hình xử thích hợp GVHD: ThS Nguyễn Xuân Hoàn Trang Đồ án môn học Xử Nước Thải Lớp ĐHMT1 Hình 2.1: Sơ đồ tổng quát xử nước thải giàu chất hữu sinh học ... tâm đến vấn đề xử nước thải chăn nuôi GVHD: ThS Nguyễn Xuân Hoàn Trang Đồ án môn học Xử Nước Thải Lớp ĐHMT1 Nhiều nhà nghiên cứu Trung Quốc tìm nhiều công nghệ xử nước thải thích hợp...
 • 69
 • 336
 • 9

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp "Xử cuộc gọi dịch vụ điện thoại IP và ứng dụng trong Gateway PSTN-IP" pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp
... thoẩi IP Àiïån thoẩi IP 1.1 Giúái thiïåu 1.2 Cấc ûáng dng ca àiïån thoẩi IP 1.3 Lúåi đch ca àiïån thoẩi IP 1.4 Ûu àiïím vâ nhûúåc àiïím ca àiïån thoẩi IP ... dõch v àiïån thoẩi IP vâ ûáng dng Gateway PSTN -IP àïí lâm àưì ấn tưët nghiïåp Àưì ấn àûúåc chia lâm chûúng nhû sau: + Chûúng 1: Giúái thiïåu dõch v àiïån thoẩi IP, àûa nhûäng ûáng dng, lúåi đch ... qua gateway2 àïën gateway1 Sau cåc gổi àûúåc thiïët lêåp, cấc gateway cố nhiïåm v chuín àưíi giûäa cấc gối tin thoẩi trïn mẩng IP vâ cấc lìng PCM truìn trïn mẩng PSTN P S T N Gateway I Gateway...
 • 113
 • 239
 • 0

báo cáo tốt nghiệp xử nước thải

báo cáo tốt nghiệp xử lý nước thải
... độ cần thiết xử nước thải cho ta thấy cần phải xử sinh học hoàn toàn IV TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ IV.1 Lựa chọn sơ đồ công nghệ trạm xử Việc lực chọn sơ đồ công nghệ xử dựa vao yếu ... CỦA NƯỚC THẢI : III XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ CẦN THIẾT XỬ LÝ NƯỚC THẢI : IV TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ IV.1 LỰA CHỌN SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ CỦA TRẠM XỬ LÝ IV.2 TÍNH NGĂN TIẾP NHẬN NƯỚC ... xử nước thải phương pháp sinh học hoàn toàn không hoàn toàn Nó công trình xử sinh học nhân tạo có dạng bể chứa kéo dài hình chữ nhật , có trình xử nước thải bùn hoạt tính Quá trình xử...
 • 31
 • 476
 • 0

luận văn tốt nghiệp xử nước thải chăn nuôi heo

luận văn tốt nghiệp xử lý nước thải chăn nuôi heo
... pháp xử phân gia súc 14 2.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO 17 2.2.1 Thành phần, tính chất nước thải chăn nuôi heo 17 2.2.2 Các phương pháp xử nước thải chăn nuôi ... riêng trình xử phân nước thải Nước thải chăn nuôi xử hệ thống biogas, phân thu gom xử riêng trình làm phân bón Cặn lắng từ khâu xử nước thải thu gom xử chung với phân nước rỉ trình ... trình xử nước thải, hồ sinh học phương pháp xử tốn Đối với nước thải chăn nuôi heo trại chăn nuôi heo Xuân Thọ III, hồ sinh học công trình thích hợp nguyên nhân sau : Trại chăn nuôi heo Xuân...
 • 116
 • 379
 • 4

ĐỒ ÁN MÔN HỌC XỬ NƯỚC THẢI pdf

ĐỒ ÁN MÔN HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI pdf
... pháp học - Phương pháp hóa học - Phương pháp hóa – - Phương pháp sinh học MỘT SỐ SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM Công nghệ xử nước thải dệt nhuộm nước Công nghệ xử nước thải ... nhuộm nước Công nghệ xử nước thải dệt nhuộm giới Công nghệ xử nước thải dệt nhuộm sợi Hà Lan Song chắn rác Thiết bị lắng bùn Bể điều hòa Bể sinh học Bể keo tụ Thiết bị xử bùn Công nghệ xử ... làm tăng BOD, COD nguồn nước Độ màu cao lượng thuốc nhuộm dư vào nước thải gây màu cho dòng tiếp nhận CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM Về nguyên xử lý, nước thải dệt nhuộm áp dụng...
 • 142
 • 699
 • 0

đồ án thiết kế xử nước thải khách sạn

đồ án thiết kế xử lý nước thải khách sạn
... xử nước thải sinh hoạt Do thành phần tính chất nước thải khách sạn giống nước thải sinh hoạt nên sở thuyết phương pháp xử nước thải khách sạn sở xử nước thải sinh hoạt Đặc trưng nước ... nghệ xử nước thải khách sạn Dựa vào điều kiện tự nhiên, kinh tế, đặc tính nước thải khách sạn tiêu chuẩn thải nước, khách sạn nước sau xử thải thẳng nguồn nước mặt nên ta phải xử đạt ... doanh khách sạn. Do xử ly nước thải khách sạn điều cần thiết Để hiểu biết rõ vấn đề nước thải sinh hoạt từ khách sạn em định chọn đề tài “ Tính toán thiết kế hệ thống xử ly nước thải khách sạn công...
 • 124
 • 408
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lou noi dau cho do an tot nghiep xu ly nuoccach viet loi o dau cho do an tot nghiep xu ly nuocloi mo dau cho do an tot nghiep xu ly nuocluận văn tốt nghiệp xử lý nước thảibáo cáo tốt nghiệp xử lý nước thảibáo cáo thực tập tốt nghiệp xử lý nước thảiđồ án tính toán xử lý nước thải tại tổng công ty giấy việt namdo an cong nghe xu ly nuoc thai cong suat 12000bao cao thuc tap tot nghiep xu ly nuoc thaiđồ án tốt nghiệp kiến trúc nước ngoàidự án nhà máy xử lý nước thải yên xádự án nhà máy xử lý nước thải yên sởđồ án tốt nghiệp quản lý khách sạnđồ án tốt nghiệp quản lý môi trườngđồ án tốt nghiệp quản lý công việc trên webChủ Đề : Thế giới Thực vật tho hoa ket traiCON ONG VA CON MUOIPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH HÓA ĐỂ DẠY CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 12 THEO CẤU TRÚC ĐƯỜNG THẲNGBồi dưỡng HSG Cơ chế phản ứng hữu cơThực trạng du lịch đền chùa ở hà nội mở rộngSự tác động của đổi mới hệ thống chính trị với sự phát triển kinh tế của việt namTrọn bộ giáo án lớp 3 năm 2017Tuần 2Phát triển du lịch nông thôn tại Bát TràngQuy trình sản xuất bánh mìSli lượn và lễ hội oóc pò của người nùng phàn SLình ở hoà bình đồng hỷ thái nguyênPhân loại và phương pháp giải bài toán hỗn hợp sắt và các hợp chất của sắtPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải phan thànhNghiệp vụ lễ tân tại khách sạn kim liênĐề ôn thi môn KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁ GIỐNGNguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáoGiáo dục giá trị sống cho học sinh thông qua dạy học môn đạo đức ở các trường tiểu học thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nayGiáo dục kỹ năng hợp tác cho trẻ 5 6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề ở các trường mầm non thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênNghiên cứu quá trình lên men lactic từ mật rỉ đườngCon lắc lò xo treo thẳng đứngKhảo sát tuyến điểm du lịch ở nước ta thực trạng và giải pháp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập