Giáo trình đào tạo từ xa tâm lý học mầm non phần 2

Giáo trình Nghiệp vụ Thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

Giáo trình Nghiệp vụ Thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1
... phẩm khác từ thuốc Rượu a) Rượu từ 20 độ trở lên Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 010 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2 012 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 013 b) Rượu 20 độ Bia Từ ngày 01 tháng 01 năm 2 010 đến hết ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA - QUAN HỆ DOANH NGHIỆP TH.S PHẠM THỊ THÚY HẰNG ===  === NGHIỆP VỤ THUẾ (Giáo trình đào tạo từ xa) VINH, NĂM 2 011 =  = Phân công biên soạn: - Chủ ... Phương pháp tính thuế - Kê khai, nộp thuế 2 .1 TỔNG QUAN VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 2 .1. 1 Khái niệm, đặc điểm thuế xuất khẩu, nhập ( thuế XNK) 2 .1. 1 .1 Khái niệm Thuế XNK sắc thuế gián thu đánh...
 • 82
 • 86
 • 0

Giáo trình Nghiệp vụ Thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

Giáo trình Nghiệp vụ Thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2
... phí hợp lý xác định thu nhập chịu thuế 5 .2. 2 .2 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25 % - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động tìm kiếm, thăm dò, ... số 164 /20 03/NĐ- CP ngày 22 / 12/ 2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN + Thông tư số 128 /20 03/ NĐ- CP ngày 22 / 12/ 2003 Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164 /20 03/QĐ- ... 10 Trên 120 đến 21 6 Trên 10 đến 18 15 Trên 21 6 đến 384 Trên 18 đến 32 20 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 Trên 960 Trên 80 35 119 b Biểu thuế toàn phần thu...
 • 65
 • 113
 • 0

Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2
... Sổ kế toán tổng hợp: Chứng từ - ghi sổ Sổ đăng ký chứng từ - ghi sổ Sổ Cái TK 621 , 622 , 627 ,154, Trình tự ghi sổ Chứng từ kế toán Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ Cái TK 621 , 622 , 627 ,154, ... toán trình bán hàng toán với người mua bao gồm: tổ chức hạch toán ban đầu bán hàng toán với người mua; tổ chức chi tiết bán hàng; tổ chức hạch toán chi tiết toán với người mua; tổ chức hạch toán ... tiếp, tổ chức hạch toán chi tiết chi phí nhân công trực tiếp, tổ chức hạch toán chi tiết chi phí sản xuất chung) tổ chức hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất theo hình thức kế toán khác - Tổ chức hạch...
 • 64
 • 114
 • 0

Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1
... 85 86 88 90 93 10 5 10 5 10 5 10 5 10 6 11 0 11 0 11 0 11 3 11 8 11 8 11 8 11 9 11 9 12 0 12 1 12 2 12 3 12 5 12 6 LỜI NÓI ĐẦU Tổ chức hạch toán kế toán doanh nghiệp môn học sinh viên chuyên ngành kế toán trường đại ... kế toán 1. 2 .1 Tổ chức chức quản lý 1. 2.2 Khái niệm tổ chức hạch toán kế toán 1. 2.3 Nội dung tổ chức hạch toán kế toán 1. 2.4 Đối tượng tổ chức hạch toán kế toán 1. 2.5 ý nghĩa tổ chức hạch toán kế ... chứng từ bán hàng 2.4 Phương hướng hoàn thiện tổ chức chứng từ kế toán 2.5 Câu hỏi tập thự ực h ành Chương III Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Trang 5 7 10 11 11 11 11 12 12 12 14 14 14 ...
 • 66
 • 349
 • 2

Giáo trình Kiểm toán tài chính (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

Giáo trình Kiểm toán tài chính (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2
... QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 12 2.1 Lập kế hoạch kiểm toán tài 12 2.1.1 Vai trò lập kế hoạch kiểm toán 12 2.1 .2 Trình tự giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 13 2. 2 Thực ... Thực kế hoạch kiểm toán 23 2. 2.1 Thực thử nghiệm kiểm soát 23 2. 2 .2 Thực thử nghiệm 23 2. 3 Kết thúc kiểm toán 24 2. 3.1 Khái niệm 24 2. 3 .2 Vai trò, ... cáo kiểm toán 24 2. 3.3 Trách nhiệm lập, trình bày gửi báo cáo kiểm toán báo cáo tài 25 2. 3.4 Các yếu tố báo cáo kiểm toán báo cáo tài 25 2. 3.5 Ý kiến kiểm toán viên trình bày báo cáo kiểm...
 • 39
 • 158
 • 1

Giáo trình Kiểm toán tài chính (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

Giáo trình Kiểm toán tài chính (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1
... TK 11 21 – Đông Nam Á: 11 1.320.790 Có TK 11 21- ACB: 11 1.320.790 Điều chỉnh giảm tiền gửi ngân hàng di trả tiền vật tư hạch toán sai ngân hàng: Nợ TK 11 21 – Đông Nam Á: 11 2.380.000 Có TK 11 21 – ... 39 Số tài khoản Tên tài khoản 31/ 12/2 010 31/ 12/2009 Biến động (+,-) 420 .10 0.000 11 1 Ghi % 76,3 tiền 550.780.000 13 0.680.000 (1) mặt quỹ 11 2 Tiên 6.879.3 21. 632 6.787.666.5 61 ( 91. 655.0 71) (1, 6) ... TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA - QUAN HỆ DOANH NGHIỆP THS.ĐẶNG THÚY ANH ===  === KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH (Giáo trình đào tạo từ xa) VINH, NĂM 2 011 =  = LỜI MỞ ĐẦU Kiểm toán tài lĩnh vực kiểm toán chủ...
 • 57
 • 137
 • 1

Giáo trình Kế toán thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

Giáo trình Kế toán thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1
... TK 3 31, 11 1, 11 2 Cú TK 15 2, 15 3, 211 - Phn ỏnh thu nhp khu c hon li ghi gim giỏ tr hng nhp khu N TK 3333: Nu tr vo s thu phi np k sau N K 11 1, 11 2: Nu c hon li bng tin Cú TK 15 2, 15 3, 211 4) ... Cú TK 3 31: 1.000 x 20.000 = 20.000.000 N TK 11 2: 428.000.000 Cú TK 511 : 428.000.000 N TK 511 : 28.000.000 Cú TK 3333( XK): 28.000.000 N TK1 31: 1. 417 .500.000 Cú TK 511 : 1. 417 .500.000 N TK 511 : 67.500.000 ... 01 thỏng 01 nm 2 010 n ht ngy 31 44 Thu sut (%) 65 45 thỏng 12 nm 2 012 T ngy 01 thỏng 01 nm 2 013 b) Ru di 20 Bia T ngy 01 thỏng 01 nm 2 010 n ht ngy 31 thỏng 12 nm 2 012 T ngy 01 thỏng 01 nm 2 013 ...
 • 119
 • 77
 • 0

Giáo trình Kế toán thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

Giáo trình Kế toán thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2
... (%) Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh kỳ ( [27 ]= [27 ] [28 ]+ [29 ]) Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế suất chung a [28 ] ( [28 ]= [22 ]x [24 ] x [25 ]) Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo thuế ... sinh kỳ [21 ] [22 ] a Doanh thu theo thuế suất chung b Doanh thu dự án theo thuế suất ưu đãi [23 ] Tỷ lệ thu nhập chịu thuế doanh thu (%) [24 ] Thuế suất [25 ] a Thuế suất chung (%) [26 ] b Thuế suất ... 10 Trên 120 đến 21 6 Trên 10 đến 18 15 Trên 21 6 đến 384 Trên 18 đến 32 20 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 Trên 960 Trên 80 35 158 b Biểu thuế toàn phần thu...
 • 81
 • 71
 • 0

Giáo trình Kế toán tài chính 1 (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

Giáo trình Kế toán tài chính 1 (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2
... BT1) Nợ TK 2 41 (2 411 ): 400 Nợ TK 13 3 (13 32) : 20 Có TK 11 2: 420 BT2) Nợ TK 2 41 (2 411 ): Nợ TK 13 3 (13 32) : 0 ,15 Có TK 11 1: 3 ,15 BT3) Nợ TK 21 1 ( 21 1 3): 403 Có TK 2 41 (2 411 ): 403 BT4) Nợ TK 414 : 20 0 ... 13 3 (13 31) : 25 .000 Có TK 3 31( K): 27 5.000 a Nợ TK 3 31( K): 27 5.000 Có TK 11 2: 27 5.000 d Nợ TK 6 21 : 320 .000 Có TK 611 ( 611 1-VL): 320 .000 e Nợ TK 6 42: 11 .000 Có 11 .000 TK 611 ( 611 1-CCDC): b Nợ TK 11 1: 2. 750 ... TK 15 1: 65.000 c Nợ TK 611 ( 611 1-CCDC): 43.000 Có TK 15 3: 43.000 Có TK 611 ( 611 1-VL): 35.000 c Nợ TK 15 3: 32. 000 Có TK 611 ( 611 1-CCDC): 32. 000 * Trong kỳ `1 Nợ TK 611 ( 611 1-VL): 25 0.000 Nợ TK 13 3 (13 31) :...
 • 99
 • 128
 • 0

Giáo trình Kế toán tài chính 1 (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

Giáo trình Kế toán tài chính 1 (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1
... hàng Nợ TK 11 11 Có TK 13 1 - Rút TGNH nhập quỹ Nợ TK 11 11 Có TK 11 2 - Nhận tiền ký quỹ ký cược ngắn hạn, dài hạn Nợ TK 11 11 Có TK 12 1,2 21, 222,223,228 - Thu tạm ứng Nợ TK 11 11 Có TK 14 1 - Kiểm kê ... quỹ ký cược Nợ TK 14 4,244 Có TK 11 11 - Chi nộp TM vào NH Nợ TK 11 2 Có TK 11 11 - Kiểm kê phát thiếu Nợ TK 13 81 Có TK 11 11 - Phương pháp kế toán ngoại tệ * Các quy định hạch toán ngoại tệ + Quy ... TK 3 31 Có TK liên quan (15 2, 15 3, 15 6, 211 , 213 … + Khi toán tiền hàng cho người bán Nợ TK 3 31( chi tiết đối tượng): Số tiền toán Có TK liên quan (11 1, 11 2) Có TK liên quan ( 311 , 3 41) Có TK 13 1(chi...
 • 140
 • 71
 • 0

Giáo trình Kế toán quản trị (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

Giáo trình Kế toán quản trị (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2
... C Doanh thu 900 20 0 300 400 Biến phí 550 150 20 0 20 0 Lãi biến phí (3=1 -2) 350 50 100 20 0 Định phí phận 153 40 52 61 - Tiền lương 81 22 28 31 - Quảng cáo 30 10 12 - Bảo hiểm 42 10 14 18 Số dư ... xuất chung Phần tiền cộng thêm - Tỷ lệ phần tiền cộng thêm - Chi phí sản phẩm Giá bán sản phẩm Số tiền 62 25 20 17 54 2. 000.000 + 2. 200.000 + 8.000.000 x 15% 62 x 100.000 62 116 = 0,871 5 .2. 3 Định ... thông tin kế toán, đòi hỏi nhà quản trị phải xem xét để định đắn Các phương án xem xét bao gồm nhiều thông tin kế toán thông tin chi phí nhằm đạt hiệu kinh tế cao Thông tin mà kế toán quản trị cung...
 • 71
 • 54
 • 0

Giáo trình Kế toán quản trị (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

Giáo trình Kế toán quản trị (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1
... niệm kế tốn quản trị 1. 2 Đối tượng kế tốn quản trị 1. 3 Vai trò, nhiệm vụ kế tốn quản trị 1. 4 Kế tốn quản trị với kế tốn tài mơn khoa học khác 1. 5 Phương pháp nghiệp vụ kế tốn quản trị Chương 2: Kế ... lục 10 CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ Chương I gồm nội dung: 1. 1 Khái niệm Kế tốn quản trị 1. 2 Đối tượng Kế tốn quản trị 1. 3 Vai trò, nhiệm vụ Kế tốn quản trị 1. 4 Kế tốn quản trị ... phương án, định phù hợp tối ưu 1. 4 KẾ TỐN QUẢN TRỊ VỚI KẾ TỐN TÀI CHÍNH VÀ CÁC MƠN KHOA HỌC KHÁC 1. 4 .1 Kế tốn quản trị kế tốn tài Kế tốn quản trị kế tốn tài hai phận kế tốn, chúng có mối quan hệ...
 • 80
 • 65
 • 0

Giáo trình luật lao động (giáo trình đào tạo từ xa) phần 1

Giáo trình luật lao động (giáo trình đào tạo từ xa) phần 1
... TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA Chủ biên Lê Văn Đức GIÁO TRÌNH LUẬT LAO ĐỘNG (Giáo trình đào tạo từ xa) Vinh – 2 011 Phân công biên soạn Chủ biên: Lê Văn Đức Từ Chương đến Chương 12 Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT ... LUẬT LAO ĐỘNG NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. 1 Khái niệm Thuật ngữ Luật lao động hiểu ba phương diện khoa học Luật lao động, môn học Luật lao động ngành Luật lao động Dưới góc độ khoa học Luật lao động Luật ... ngành Luật lao động khoa học Luật lao động có trùng lặp với ngành Luật lao động Nhưng khoa học Luật lao động ngành Luật lao động không đồng với Ngoài quy phạm ngành luật, khoa học Luật lao động...
 • 62
 • 363
 • 0

Giáo trình luật lao động (giáo trình đào tạo từ xa) phần 2

Giáo trình luật lao động (giáo trình đào tạo từ xa) phần 2
... pháp luật lao động điều kiện lao động việc bảo vệ người lao động trình lao động, sản xuất, làm việc quy định thời làm việc, tiền lương; an toàn lao động, vệ sinh lao động; việc sử dụng lao động ... lao động, vệ sinh lao động; 2. 2 .2 Điều tra tai nạn lao động vi phạm tiêu chuẩn vệ sinh lao động; 2. 2.3 Xem xét, chấp thuận tiêu chuẩn an toàn lao động, giải pháp an toàn lao động luật chứng kinh ... Văn Luật 21 3 .2 Văn Luật 22 CHƯƠNG QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG QUAN HỆ PHÁP LUẬT VỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 24 1.1 Khái niệm 24 1 .2 Cơ cấu quan hệ pháp luật...
 • 54
 • 233
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lịch thi ngành qtkt trung tâm đào tạo từ xa trường đại học mở tp hcmchương trình đào tạo từ xa đại học bách khoachương trình đào tạo từ xa đại học đà nẵngchương trình đào tạo từ xa đại học mởchương trình đào tạo từ xa qua mạngchương trình đào tạo từ xatrung tâm đào tạo từ xa trường đại học huếhệ đào tạo từ xa trường đại học huếđào tạo từ xa trường đại học huếhệ đào tạo từ xa trường đại học đà nẵnghệ đào tạo từ xa trường đại học hà nộiđào tạo từ xa trường đại học hà nộiđào tạo từ xa trường đại học bình dươnghệ đào tạo từ xa trường đại học bình dươngđào tạo từ xa của đại học cần thơMục lục đề ánCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuÔn tập Công nghệ sinh học đại học Y Dược tp HCMTrắc nghiệm -SHPT- SGK đại học Y Dược tp HCMHarry Potter and the Prisoner of AzkabanU.S. PASSPORT RENEWAL APPLICATION FOR ELIGIBLE INDIVIDUALSĐề cương Dược liệu Đại học Cao đẳngLUẬN văn THẠC sĩ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hội đối với CÔNG NHÂN các KHU CÔNG NGHIỆP ở TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAYỨng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học và học lịch sử lớp 12Adult General Passport ApplicationNọi dung de an (THANHNGUYEN-TPs in Konflikt stehende Kopie 2017-05-29)Nâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 20172021Sách bài tập tiếng anh 6 (Pearson) thí điểm mớiNâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20172020Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc, giai đoạn 20162020GIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCĐầu tư cải tạo, nâng cấp hoạt động của các trạm bơm tưới nước ven sông trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc trước tác động của biến đổi khí hậu, giai đoạn 20162020”Vở bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm tập 1Câu nhấn mạnh Cleft sentences lớp 11bài giảng luật cạnh tranh 4 chương (tệp)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập