Phân tích quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại công ty kiểm toán tư vấn độc lập IAC

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ (TP. HỒ CHÍ MINH)

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ  TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ (TP. HỒ CHÍ MINH)
... quan Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ Chương 4: Phân tích đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ Chương 5: Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải ... quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ, ... hoàn thiện quy trình 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ Phân tích đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả sở áp dụng...
 • 97
 • 354
 • 1

phân tích quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại công ty kiểm toán vấn độc lập iac

phân tích quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại công ty kiểm toán tư vấn độc lập iac
... nghiệp Phân tích quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ CÔNG TY TNHH AAA CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP IAC 4.1 ... THIỆU CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP IAC QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN IAC 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Kiểm Toán Vấn Độc Lập ... toán nợ phải trả (khoản mục phải trả người bán khoản nợ vay) quy trình kiểm toán công ty TNHH kiểm toán vấn độc lập IAC Nội dung đề tài bước cụ thể quy trình kiểm toán khoản phải trả công ty kiểm...
 • 71
 • 174
 • 0

phân tích quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại công ty kiểm toán và dịch vụ phần mềm tdk

phân tích quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại công ty kiểm toán và dịch vụ phần mềm tdk
... KIỂM TOÁN TDK QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TDK 3.1.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN V À DỊCH VỤ PHẦN MỀM TDK 3.1.1 Giới thiệu Công ty TNHH kiểm toán v dịch vụ phần ... pháp phân tích s ố liệu 24 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TDK QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TDK 25 3.1.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN V À DỊCH ... nghiệp Phân tích quy trình ki ểm toán nợ phải trả - Tỷ lệ nợ phải trả người bán tổng nợ ngắn hạn Tỷ lệ nợ phải trả tổng nợ ngắn hạn = Nợ phải trả cuối kỳ Tổng nợ ngắn hạn Tỷ lệ nợ phải trả hạn Nợ phải...
 • 73
 • 118
 • 0

Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại Công ty Kiểm toán vấn (A&C)

Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
... TỐN VÀ TƯ V N (A&C) 1- c i m chung c a Cơng ty Cơng ty Ki m tốn v n (A&C)- g i t t Cơng ty- c thành l p t năm 1992, ti n thân Chi nhánh c a Cơng ty Ki m tốn Vi t Nam (VACO) n năm 1995, Cơng ty ... theo chương trình ACCA Ho t ng ki m tốn m t ho t ng c a Cơng ty Cơng ty m t nh ng cơng ty ki m tốn Vi t Nam xây d ng c m t h th ng quy trình, quy ch m u cho t t c b ph n cơng vi c Quy trình v i ... ch c quy n thành ph - Xét ơn xin c a Giám c Cơng ty Ki m tốn v n QUY T NH i u I: Cho phép chuy n Văn phòng i di n c a Cơng ty Ki m tốn v n t i Hà N i thành Chi nhánh Cơng ty Ki m tốn v...
 • 84
 • 535
 • 4

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại công ty kiểm toán mỹ (aa)

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại công ty kiểm toán mỹ (aa)
... trình kiểm toán khoản nợ phải trả áp dụng công ty kiểm toán Mỹ (AA) - Vận dụng quy trình kiểm toán nợ phải trả công ty kiểm toán Mỹ để kiểm toán công ty khách hàng (cụ thể công ty ABC) - Đánh giá ... LVTN: Đánh giá quy trình kiểm toán nợ phải trả công ty kiểm toán Mỹ Tại công ty kiểm toán Mỹ thông thường quy trình kiểm toán báo cáo tài nói chung hay quy trình kiểm toán khoản mục phải trả tiến ... giá quy trình kiểm toán nợ phải trả công ty kiểm toán Mỹ kỳ kiểm toán công ty kiểm toán Xuất phát từ vấn đề nên người viết chọn đề tài Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả Công ty...
 • 128
 • 139
 • 0

Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại Công ty Kiểm toán vấn (A&C)

Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
... KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) I – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) 1- Đặc điểm chung Công ty Công ty Kiểm toán vấn (A&C)- gọi tắt Công ty- được ... chương trình kiểm toán nợ phải trả 2.2- Thực kiểm toán khoản mục nợ phải trả Báo cáo tài Công ty HAL Mục đích thực kiểm toán nợ phải trả thu thập chứng nợ phải trả Công ty HAL: nợ phải trả có ... 2- Thực quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả Công ty HAL Công việc kiểm toán khoản mục nợ phải trả theo quy định Công ty bao gồm: chuẩn bị kiểm toán, thực kiểm toán kết thúc kiểm toán 2.1-...
 • 89
 • 100
 • 0

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại công ty tnhh kiểm toán mỹ chi nhánh cần thơ

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại công ty tnhh kiểm toán mỹ chi nhánh cần thơ
... quan công ty TNHH Kiểm toán Mỹ Chƣơng 4: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả ngƣời bán công ty TNHH Kiểm toán Mỹ Chƣơng 5: Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải ... quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả ngƣời bán công ty TNHH Kiểm toán Mỹ 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU  Quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả ngƣời bán công ty TNHH Kiểm toán Mỹ gì?  Quy trình ...  Quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả ngƣời bán công ty TNHH Kiểm toán Mỹ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả ngƣời bán công ty...
 • 112
 • 58
 • 0

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VẤN (AC)

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (AC)
... tổ chức quy n thành phố đơn xin Giám đốc Công ty Kiểm toán T vấn Quy t định Điều I: Cho phép chuyển Văn phòng đại diện Công ty Kiểm toán T vấn Hà Nội thành Chi nhánh Công ty Kiểm toán T vấn Hà ... nhánh Công ty Kiểm toán T vấn phải chấp hành đầy đủ quy định quản lý địa bàn thành phố theo quy định hành pháp luật thành phố Hà Nội Điều III: Chánh văn phòng UBND thành phố, Trởng ban tổ chức quy n ... CễNG TY KIM TON V T VN (A&C) 1- c im chung ca Cụng ty Cụng ty Kim toỏn v T (A&C)-gi tt l Cụng ty- c thnh lp t nm 1992, tin thõn l Chi nhỏnh ca Cụng ty Kim toỏn Vit Nam (VACO) n nm 1995, Cụng ty...
 • 90
 • 107
 • 0

Kiểm toán khoản mục Nợ phải trả tại Công ty cổ phần Đường Biên Hòa.doc

Kiểm toán khoản mục Nợ phải trả tại Công ty cổ phần Đường Biên Hòa.doc
... đề kiểm toán Công ty cổ phần Đường Biên Hòa CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển - Ngày 27/03/2001 Công ty Đường Biên ... Chuyên đề kiểm toán Công ty cổ phần Đường Biên Hòa MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung Thực quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả, nhằm kiểm tra khoản mục Nợ phải trả có trình bày ... Chuyên đề kiểm toán Công ty cổ phần Đường Biên Hòa Đối chiếu bảng số dư chi tiết nợ phải trả khoản vay với sổ sổ chi tiết Mục tiêu kiểm toán: Các khoản nợ phải trả khoản vay ghi chép xác Công việc:...
 • 55
 • 1,013
 • 16

phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại công ty kiểm toán sgn

phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại công ty kiểm toán sgn
... Liên Phương pháp thu thập chứng kiểm toán khoản mục nợ phải trả công ty kiểm toán SGN 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu phương pháp thu thập chứng kiểm toán khoản mục Nợ phải trả áp dụng công ... Liên Phương pháp thu thập chứng kiểm toán khoản mục nợ phải trả công ty kiểm toán SGN 3.1.2 Sơ đồ cấu tổ chức công ty Kiểm Toán SGN Đội ngũ nhân viên công ty kiểm toán SGN bao gồm kiểm toán viên, ... ý kiến 3.5 PHƯƠNG PHÁP THU TH ẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN 3.5.1 Phương pháp thu thập chứng kiểm toán nợ phải trả việc tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội...
 • 103
 • 168
 • 0

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu tại công ty tnhh bdo việt nam

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu tại công ty tnhh bdo việt nam
... ngành kế toán, kiểm toán học vào thực tế - Thực kiểm toán khoản mục Nợ phải thu công ty TNHH BDO Việt Nam - Đánh giá qui trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu công ty TNHH BDO Việt Nam để đưa ... kiểm toán khoản mục Nợ phải thu công ty TNHH BDO Việt Nam - Thực phân tích quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu áp dụng Công ty Cổ phần Ánh Dương - Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục ... Đánh giá quy trình kiểm toán Nợ phải thu công ty TNHH BDO Việt Nam CHƯƠNG GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH BDO VIỆT NAM VÀ QUI TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY...
 • 134
 • 138
 • 0

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu tại công ty tnhh kiểm toán cảnh xuân

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu tại công ty tnhh kiểm toán cảnh xuân
... cứu: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CẢNH XUÂN GVHD: Th.s.Võ Hồng Phượng Trang SVTH: Nguyễn Thị Nhiên Luận văn tốt nghiệp Kiểm toán Nợ Phải Thu Công Ty TNHH ... nghiệp Kiểm toán Nợ Phải Thu Công Ty TNHH DJM CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CẢNH XUÂN VÀ CÔNG TY TNHH DJM 3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CẢNH XUÂN 3.1.1 ... nghiệp Kiểm toán Nợ Phải Thu Công Ty TNHH DJM Các khoản không đủ xác định nợ phải thu theo quy định phải xử lý khoản tổn thất Có đủ xác định khoản Nợ phải thu khó đòi: Nợ phải thu hạn toán ghi...
 • 69
 • 309
 • 0

hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu tại công ty tnhh kiểm toán việt mỹ

hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu tại công ty tnhh kiểm toán việt mỹ
... hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu công ty TNHH kiểm toán Việt Mỹ GVHD: Trần Quế Anh - 30 - SVTH: Nguyễn Thị C m Tú Hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải thu Công ty TNHH kiểm ... khác quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu áp dụng Công ty TNHH kiểm toán Việt Mỹ, từ đề xuất số giải pháp góp phần làm hoàn thiện cho quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu kiểm toán ... kiểm toán để hoàn thiện chương trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu, nên sinh viên định chọn đề tài Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu Công ty TNHH kiểm toán Việt Mỹ để nghiên...
 • 103
 • 80
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập