Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng của công ty kiểm toán tư vấn độc lập

hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng của công ty kiểm toán vấn độc lập

hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng của công ty kiểm toán tư vấn độc lập
... tớch quy trỡnh kim toỏn khon mc N phi thu ang ỏp dng ti cụng ty kim toỏn t c lp Vn dng quy trỡnh kim toỏn n phi thu khỏch hng ca cụng ty kim toỏn t c lp vo quy trỡnh kim toỏn thc t ti cụng ty XXX ... doanh thu nhm np ớt thu i Do ú, sai sút cú th xy ra: khai khng hay khai thp doanh thu, iu ú cú nh hng n khon n phi thu + Tớnh s vũng quay n phi thu Doanh thu bỏn chu Vũng quay n phi thu = N phi thu ... gia nm vi nm trc Doanh thu bỏn hng Giỏ T l lói gp = Doanh thu bỏn hng Khi mun qung cỏo v kt qu kinh doanh ca mỡnh cụng ty thng khai khng doanh thu lờn Cũn np thu GTGT, thu thu nhp doanh nghip thỡ...
 • 85
 • 133
 • 0

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng của công ty kiểm toán mỹ (aa)

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng của công ty kiểm toán mỹ (aa)
... ki m toán M (phân tích bư c th nghi m áp d ng quy trình) - V n d ng quy trình ki m toán n ph i thu khách hàng c a công ty AA vào quy trình ki m toán th c t t i công ty ABC - ánh giá quy trình ... tích quy trình ki m toán kho n m c N ph i thu khách hàng ang áp d ng t i công ty ki m toán M (AA) T ó, ánh giá quy trình ưa gi i pháp góp ph n hoàn thi n nâng cao ch t lư ng c a quy trình ki m toán ... vào nghiên c u quy trình ki m toán kho n m c n ph i thu khách hàng Kh o sát vi c áp quy trình vào th c t thông qua phân tích bư c ki m toán kho n m c n ph i thu c a khách hàng công ty c ph n ABC...
 • 134
 • 169
 • 0

hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty tnhh kiểm toán việt úc (vaal)

hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty tnhh kiểm toán việt úc (vaal)
... pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc 1.2.2 Mục tiêu chi tiết Thực quy trình kiểm toán trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng đƣợc Công ... Công ty TNHH kiểm toán Việt Úc áp dụngvào trình kiểm toán trực tiếp hai Công ty Khách hàng A Khách hàng B Đánh giá quy trình kiểm toán Nợ phải thu Khách hàng Công ty TNHHKiểm toán Việt Úc đƣợc ... nghiên cứu quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng Công ty TNHH kiểm toán Việt Úc Sử dụng phƣơng pháp sau để kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng hai Khách hàng A Khách hàng B: - Kiểm tra...
 • 116
 • 84
 • 0

Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng do Công ty TNHH kiểm toán vấn DCPA thực hiện.doc

Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn DCPA thực hiện.doc
... trọng khoản mục nợ phải thu khách hàng nên trình thực tập công ty TNHH kiểm toán vấn DCPA em chọn đề tài: “ Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng công ty TNHH kiểm toán vấn DCPA ... toán khoản mục nợ phải thu khách hàng kiểm toán báo cáo tài công ty TNHH kiểm toán vấn DCPA thực Chương 2: Nhận xét giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng kiểm ... CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN DCPA THỰC HIỆN 1.1 Khái quát tổ chức công tác kiểm toán...
 • 63
 • 1,192
 • 10

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty tnhh bdo việt nam

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty tnhh bdo việt nam
... Đánh giá quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng công ty BDO Việt Nam CHƯƠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY BDO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI ... An Đánh giá quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng công ty BDO Việt Nam 2.1.3.2 Các sai phạm thường gặp khoản mục nợ phải thu khách hàng Trong khoản mục nợ phải thu nợ phải thu khách hàng ... An Đánh giá quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng công ty BDO Việt Nam CHƯƠNG GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH BDO VIỆT NAM 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN - Công ty TNHH BDO Việt Nam công ty...
 • 112
 • 170
 • 0

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty tnhh kiểm toán mỹ

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty tnhh kiểm toán mỹ
... quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu Cty TNHH Kiểm toán Mỹ CHƯƠNG GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG 3.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH KIỂM ... đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng công ty TNHH Kiểm toán Mỹ - Đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng công ty TNHH Kiểm toán Mỹ 1.3 ... Ngọc Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu Cty TNHH Kiểm toán Mỹ phải thu khách hàng dự phòng phải thu khó đòi phản ánh số nợ phải thu thuần, tức giá trị thực Riêng khoản Phải thu...
 • 111
 • 175
 • 0

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty tnhh kiểm toán và dịch vụ tin học thanh phố hồ chí minh

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty tnhh kiểm toán và dịch vụ tin học thanh phố hồ chí minh
...  Quy trình kiểm toán nợ phải thu công ty TNHH kiểm toán dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh Kiến thức thu chuyến thực tế kiểm toán công ty khách hàng công ty TNHH kiểm toán dịch vụ tin học ... cứu quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu theo chuẩn mực kiểm toán hành Thực kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng Công ty ABC Đánh giá quy trình kiểm toán nợ phải thu công ty kiểm toán ... dụng quy trình kiểm toán Nợ phải trả vào công ty khách hàng cụ thể (Công ty B) Từ đó, so sánh với lý thuyết học để đánh giá quy trình kiểm toán Nợ phải trả Công ty TNHH Kiểm toán Dịch vụ Tin học...
 • 140
 • 129
 • 0

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty tnhh kiểm toán và tin học sài gòn

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty tnhh kiểm toán và tin học sài gòn
... Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng công ty TNHH Kiểm toán tin học Sài Gòn thực với mục tiêu đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng công ty TNHH ... Kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng công ty TNHH A Sau đánh giá lại quy trình kiểm toán Nợ phải thu công ty TNHH Kiểm toán Tin học Sài Gòn để từ tìm ưu nhược điểm quy trình kiểm toán Nợ phải ... Huỳnh Như 31 Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục NPTKH công ty Kiểm toán S.A CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TIN HỌC SÀI GÒN 4.1 GIAI...
 • 101
 • 129
 • 0

luận văn kế toán phân tích quy trình và kết quả kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty tnhh kiểm toán sao việt

luận văn kế toán phân tích quy trình và kết quả kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty tnhh kiểm toán sao việt
... Đặng Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT 4.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO ... CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT 35 4.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT ... đề tài phân tích quy trình kết kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng công ty TNHH kiểm toán Sao Việt để từ đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán công ty 1.2.2 Mục tiêu...
 • 97
 • 122
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng do công ty TNHH kiểm toán vấn DCPA thực hiện

Chuyên đề tốt nghiệp Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn DCPA thực hiện
... trọng khoản mục nợ phải thu khách hàng nên trình thực tập công ty TNHH kiểm toán vấn DCPA em chọn đề tài: “ Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng công ty TNHH kiểm toán vấn DCPA ... DCPA THỰC HIỆN 2.1 Nhận xét quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng kiểm toán báo cáo tài công ty TNHH kiểm toán vấn DCPA thực 2.1.1 Ưu điểm thực kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách ... chức công tác kiểm toán báo cáo tài công ty TNHH kiểm toán vấn DCPA thực 1.1.1 Tổ chức kiểm toán công ty kiểm toán DCPA Cũng công ty kiểm toán khác, kiểm toán công ty TNHH kiểm toán DCPA bao...
 • 60
 • 52
 • 0

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty tnhh kiểm toán sao việt chi nhánh cần thơ

đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty tnhh kiểm toán sao việt chi nhánh cần thơ
... khách hàng Công ty TNHH Kiểm toán SaoViệt chi nhánh Cần Thơ để làm đề tài nghiên cứu 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu Công ty TNHH ... HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH HỒ NGỌC KIỂN MSSV: 4104149 ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN ... cậy kết kiểm toán kiểm toán Công ty SVC 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu Công ty SVC thông qua việc tham gia trực tiếp kiểm toán công ty khách hàng nhằm...
 • 127
 • 46
 • 0

Chương trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty aasc chi nhánh tp.hcm

Chương trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty aasc chi nhánh tp.hcm
... triển 21 2.3 Chương trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng công ty AASC chi nhánh TP.HCM 21 2.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 21 2.3.1.1 Lập kế hoạch chi n lược 21 ... TẾ VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU TẠI AASC 2.1 Giới thiệu chung công ty dịch vụ tư vấn tài kế toán kiểm toán AASC 2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển 15 2.1.2.Các dịch vụ công ty ... nghiệp vụ bán hàng 13 b.5 Xem xét khoản nợ phải thu khách hàng bị cầm cố, chấp 13 b.6 Đánh giá chung trình bày, công bố nợ phải thu khách hàng báo cáo tài 14 CHƯƠNG2: TÌNH...
 • 4
 • 2,305
 • 100

đánh giá qui trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán vấn a&c

đánh giá qui trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn a&c
... v Công ty TNHH Ki m toán v n A&C qui trình ki m toán kho n m c N ph i thu khách hàng t i công ty T sâu vào tìm hi u qui trình ki m toán kho n m c N ph i thu khách hàng t i công ty khách hàng ... i thu khách hàng t i công ty A&C - Th c hi n ki m toán kho n m c N ph i thu khách hàng t i công ty c ph n ABC - Đánh giá ưu m c m c a qui trình ki m toán kho n m c N ph i thu khách hàng t i công ... ph i thu khách hàng hi n có c a công ty A&C th nào? - Công vi c ki m toán kho n m c N ph i thu khách hàng c a công ty A&C t i công ty khách hàng đư c th c hi n th nào? - Qui trình ki m toán kho...
 • 168
 • 249
 • 0

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Kế toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty cổ phần vấn xây dựng Vĩnh Phúc

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Kế toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vĩnh Phúc
... luận thực tiễn, kế toán nợ phải thu khách hàng Tìm hiểu thực trạng kế toán công tác quản lý nợ phải thu khách hàng Công ty Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tình hình quản lý nợ phải thu khách ... doanh hàng hóa, dịch vụ diễn hàng ngày thường xuyên phát sinh khoản nợ phải thu khách hàng Thị trường xây dựng, bất động sản đóng băng năm vừa qua Công ty cổ phần vấn xây dựng Vĩnh Phúc công ty ... cá nhân/ Tổng nợ phải t hu khách hàng Biểu đồ thể cấu đối ng nợ Công ty năm 2014 Kết nghiên cứu Quản lý nợ phải thu khách hàng Công ty Phân loại giám sát khoản nợ phải thu khách hàng Quản lý...
 • 27
 • 274
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập