Tài liệu ôn Kinh tế vi mô 1 2016

Tài Liệu Môn Kinh Tế Môi Trường

Tài Liệu Môn Kinh Tế Môi Trường
... thống kinh tế mơi trường tự nhiên Luật nhiệt động học giải thích hệ thống tài ngun thiên nhiên hập thụ chất thải Kinh tế mơi trường khác Kinh tế tài ngun thiên nhiên nào? Chất thải từ quan hệ kinh ... khác III Nội dung mơn học Bài 1: Giới thiệu: Kinh tế mơi trường A Đối tượng nghiên cứu kinh tế mơi trường B Ngun nhân vấn đề mơi trường từ giác độ kinh tế C Vai trò kích khích việc giải thích ... Thị trường xanh: Kinh tế phát triển bền vững Chương Quy mơ vấn đề trang 1-38 Bài 2: Mối liên hệ Kinh tế- Mơi trường tổng quan vấn đề tài ngun/ mơi trường Chủ đề 1: Mối liên hệ Kinh tế- Mơi trường...
 • 67
 • 3,836
 • 0

tài liệu ôn tập môn thanh toán quốc tế

tài liệu ôn tập môn thanh toán quốc tế
... dung HP không cần ghi rõ lý việc đòi tiền  hối phiếu có tính trừu tượng 5, Tính lưu thông hối phiếu: Hối phiếu phải lưu thông cách dễ dàng - Nếu lưu thông nhằm mục đích đòi tiền  lưu thông hối ... Séc Công ước Genevo 1930 Công ước Geneno 1931 Luật công cụ chuyển nhượng Việt Luật công cụ chuyển nhượng VN Nam 2005… Tiêu đề 2005… CƯ Genevo 1930 Luật CCCN Bắt buộc phải có tiêu đề  không 2005 ... Song có luật quy định hối phiếu số luật coi trả ngay( Công ước coi hối phiếu trả Geneva 1930, Luật công cụ ( Công ước Geneva 1930, Luật công chuyển nhượng Việt Nam 2005) cụ chuyển nhượng Việt...
 • 19
 • 730
 • 1

Tài liệu ôn thi máy tính bỏ túi cấp THCS

Tài liệu ôn thi máy tính bỏ túi cấp THCS
... học - Qua đề thi tỉnh, thi khu vực năm, đặc biệt từ năm 2001 đến (tháng 05/2005), đề thi thể rõ nét nhận xét Có thể nhìn thấy đề thi từ năm 2001 đến soạn theo định hướng sau đây: Bài thi học sinh ... cứu tốn học nghiêm túc  Trong kỳ thi tỉnh dạng chiếm khoảng 20% - 40%, kỳ thi khu vực khoảng 40% - 60% số điểm thi Có thể nói dạng tốn định thí sinh tham dự kỳ thi có đạt giải hay khơng Như vậy, ... hợp (Xem đề thi chương sau) Tài liệu ơn thi: Giải tốn máy tính điện tử Casio 28 GV: Nguyễn Tấn Phong Tổ: Tốn – tin Trường THCS Đồng Nai – Cát Tiên – Lâm Đồng Chương II: Một số Đề thi Học sinh...
 • 51
 • 1,018
 • 6

Bài soạn Tài liệu ôn thi HSG

Bài soạn Tài liệu ôn thi HSG
... lại tam giác vuông 4, Cho tam giác vuông Biết tỉ số hai cạnh góc vuônglà : cạnh hguyền 125 cm, Tính độ dài cạnh góc vuông hình chiếu cạnh góc vuông cạnh huyền 5, Cho tam giác ABC vuông A, biết AB ... 730 43' , tg 64 , cot g 750 Bài tập 8: Cho tam giác ABC vuông A, kẻ đờng cao AH Biết hai cạnh góc vuông Tính yếu tố lại tam giác vuông Bài tập 9: Cho tam giác MNP vuông M, kẻ đờng cao MH Biết ... chiếu hai cạnh góc vuông 12 Tính yếu tố lại tam giác vuông Bài tập 10: Cho tam giác PRK vuông R, kẻ đờng cao RH Biết đờng cao RH hình chiếu Tính yếu tố lại tam giác vuông Bài tập 11: Tính giá...
 • 30
 • 312
 • 0

Tài liệu ôn tập môn vật lý lớp 9 ôn thi vào lớp 10 tham khảo

Tài liệu ôn tập môn vật lý lớp 9 ôn thi vào lớp 10 tham khảo
... công suất định mức dụng cụ Khi hai đầu dụng cụ điện có hiệu điện hiệu điện định mức hoạt động bình thờng công suất tiêu thụ công suất định mức Công thức tính công suất điện P = UI = I R = UR 10 ... có ghi 110V- 60W 110V- 75W a) Biết tằng dây tóc hai bóng đèn vônfam có tiết diện Hỏi dây tóc đèn có độ dài lớn lớn lần? b) Có thể mắc hai bóng đèn nối tiếp với vào hiệu điện 220V đợc không? Tại ... tóc khác có ghhi 220V - 75W hiệu điện 220V Tính công suất tiêu thụ đèn mạch Coi điện trở bóng đèn không đổi Bài Một dây dẫn làm vônfam có p = 5,5 10- 8 .m, đờng kính tiết diện d = 1mm chiều dài...
 • 14
 • 309
 • 0

Tài liệu ôn tập môn toán 9 Chuyên đề tứ giác nôi tiếp tham khảo

Tài liệu ôn tập môn toán 9 Chuyên đề tứ giác nôi tiếp tham khảo
... tho¶ m·n ®iỊu kiƯn g× ®Ĩ tø gi¸c AIKD lµ h×nh b×nh hµnh Bµi tËp 49 Cho ®êng trßn (O;R) vµ mét ®iĨm A n»m trªn ®êng trßn Mét gãc xAy = 90 0 quay quanh A vµ lu«n -8- www.VNMATH.com tho¶ m·n Ax, Ay c¾t ... Cho nưa ®êng trßn (O) ®êng kÝnh AB vµ hai ®iĨm C, D thc nưa ®êng trßn cho cung AC nhá h¬n 90 0 vµ gãc COD = 90 0 Gäi M lµ mét ®iĨm trªn nưa ®êng trßn cho C lµ ®iĨm chÝnh gi÷a cung AM C¸c d©y AM, BM ... ®iĨm ®èi xøng cđa N qua BC Chøng minh r»ng AM.AF = AN.AE Bµi tËp 22 Cho tam gi¸c vu«ng ABC ( ∠A = 90 ); trªn ®o¹n AC lÊy ®iĨm D (D kh«ng trïng víi c¸c ®iĨm A vµ C) §êng trßn ®êng kÝnh DC c¾t BC...
 • 16
 • 274
 • 0

tài liệu ôn thi đại học môn toán phần tích phân

tài liệu ôn thi đại học môn toán phần tích phân
... TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN A PHƯƠNG PHÁP GIẢI b  u(x).v(x)dx  u(x).v(x) Công thức: b a a b b a  udv  uv Viết gọn: a b   v(x).u(x)dx a b   vdu a B ĐỀ THI Bài 1: ... a2  x2 đặ t x  asin t b dx  a2  x2 a B ĐỀ THI Bài 1: ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2011 128 đặ t x  a tan t TT Luyện Thi Đại Học VĨNH VIỄN  Tính tích phân : I   xsin x   x  1 cos x xsin x  ... tích phân: I   Giải    cos2x d 1  sin 2x  1 dx    ln 1  sin 2x   ln2  sin 2x  sin 2x 2 0 Ta có I   Bài 24: ĐỀ DỰ BỊ 138 ln3 ex dx Tính tích phân: I   e  1  x TT Luyện Thi...
 • 33
 • 347
 • 0

TÀI LIỆU ÔN TẬP TNTHPT 2009 - 2010

TÀI LIỆU ÔN TẬP TNTHPT 2009 - 2010
... C6H6 C H2N-CH2-COOH D C6H5-CH=CH2 23 Chất trùng ngưng tạo polime? A H2N-CH2-COOH B CH3-CH=CH2 C CH2=CH-CH3 D CH2=CH-CH=CH2 24 Các polime sau: (-CH2-CH 2-) n ; (-CH2-CH=CH-CH 2-) n ; (-NH-CH2-CO-)n tổng ... nào? A CH2=CHCl ; CH3-CH=CH-CH3 ; CH3-CH(NH2)-COOH B.CH2=CH2 ; CH3-CH=CH-CH3 ; H2N-CH2-CH2-COOH C CH2=CH2 ; CH3-CH=C=CH2 ; H2N-CH2-COOH D CH2=CH2 ; CH2=CH-CH=CH2 ; H2N-CH2-COOH 25 Chất khả tham ... +Ba2+(H2SO4 loãng ) - Fe2+ Fe3+(dd kiềm NH3 ) - Al3+(dd kiềm dư) - Cu2+(dd NH3) - Pứ nhận biết cation: NO 3-( Cu, H2SO4 loãng) - SO4 2-( dd BaCl2) - CO3 2-( dd HCl) - Cl-(dd AgNO3) - Pứ nhận biết khí:...
 • 34
 • 240
 • 0

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Tiếng Anh 12

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp Tiếng Anh 12
... impossible to this work right now A It is impossible for this work to be done right now B.It is impossible for to be done this work right now C This work is impossible to right now D This work is ... soon Page 43 47 This book / ought/ read/ on the spot A This book ought be read on the spot B This book ought to been read on the spot C.This book ought to be read on the spot D This book ought ... time/ breakfast/ this morning A I didn’t have time for the breakfast this morning B I didn’t have the time for the breakfast this morning C I didn’t have time for breakfast this morning D I didn’t...
 • 190
 • 345
 • 0

Tài liệu ôn thi Chuyên viên chính năm 2014 (Bộ tài liệu đầy đủ nội dung, chất lượng 3 phần Hành chính 42 câu hỏi trả lời 7 Chuyên đề Tin học Ngoại ngữ trình độ B Đề thi năm 2012)

Tài liệu ôn thi Chuyên viên chính năm 2014 (Bộ tài liệu đầy đủ nội dung, chất lượng 3 phần Hành chính 42 câu hỏi trả lời 7 Chuyên đề Tin học Ngoại ngữ trình độ B Đề thi năm 2012)
... + 130< /b> Câu < /b> trắc nghiệm Tin < /b> học < /b> văn phòng (có đáp án) + Một số Đề thi < /b> môn Tin < /b> học < /b> tham khảo LINK TẢI Ở B N DƯỚI 10 11 Link tải TÀI LIỆU Ôn thi < /b> Chuyên < /b> viên < /b> năm < /b> 2014 < /b> (B < /b> tài < /b> liệu < /b> đầy < /b> đủ < /b> nội < /b> dung, < /b> ... liệu < /b> đầy < /b> đủ < /b> nội < /b> dung, < /b> chất < /b> lượng < /b> phần < /b> Hành < /b> 42 < /b> câu < /b> hỏi/< /b> trả < /b> lời < /b> Chuyên < /b> đề < /b> Tin < /b> học < /b> Ngoại < /b> ngữ < /b> trình < /b> độ < /b> B Đề thi < /b> năm < /b> 2012) Chú ý: Các bạn tải về giải nén file rar ra, tài < /b> liệu < /b> nhiều file nên ... lý hành < /b> Nhà nước? Câu < /b> 36< /b> Anh chị soạn thảo b o cáo công việc quan? Câu < /b> 37 /b> Anh chị trình < /b> b y ngôn ngữ < /b> sử dụng văn quản lý hành < /b> Nhà nước? Yêu cầu việc soạn thảo văn QLHCNN? Câu < /b> 38< /b> Anh chị trình < /b> b y...
 • 12
 • 9,626
 • 162

Tài liệu ôn thi công chức

Tài liệu ôn thi công chức
... công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: -Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh; tổ chức quản lý nhà nước doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa bàn ... việc sử dụng công trìng công cộng giao địa bàn; việc xây dựng trường phổ thông quốc lập cấp; việc xây dựng sử dụng công trình công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị, nội ... cán bộ, công chức: Nghĩa vụ cán bộ, công chức mà cán bộ, công chức phải làm; bổn phận, trách nhiệm cán bộ, công chức với nhà nước, với nhân dân Việc quy định nghĩa vụ giúp cho cán bộ, công chức...
 • 56
 • 432
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi hóa họctài liệu ôn thi anh văntài liệu ôn thi toántài liệu ôn tập anh văntài liệu ôn tập toántài liệu ôn thi toán họctài liệu ôn thi tiếng anhtài liệu ôn thi văntài liệu ôn thi tiếng ngatài liệu ôn thi địa lítài liệu ôn thi công chứctài liệu ôn thi cao họctài liệu ôn thi tiếng nhậttài liệu ôn thi công chức 2014tài liệu ôn thi kho bạc nhà nướcPhương pháp xác định chất hữu cơPrescribing in Pregnancy, Fourth editionHarry Potter and the Order of the PhoenixKinh tế học cac nuocAMERICA THE BEAUTIFUL FEDERAL RECREATION AREAS WHERE INTERAGENCY PASSES ARE ISSUEDLuật dạy nghề nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt naBÀI GIẢNG GIẢI PHẪU NỘI TIẾTSử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh trong quá trình giảng dạy tin học lớp 12International Convention on the Elimination of All Forms of Racial DiscriminationGIÁO TRÌNH PLC Mitsubishi (Ths. Nguyễn Hoàng Phương).Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giai đoạn 20162020Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trường Trung cấp y tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 2020GIÁO án SINH học 7 ĐÚNG CHUẨN để KIỂM TRA học kì 1 Có cột phát triển năng lựcGIÁO án SINH học 7 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA học kì IIGIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCGIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUÂN KIỂM TRA học kì II CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HAYNâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra trong lĩnh vực đấu thầu các dự án xây dựng cơ bản của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai giai đoạn 2017 2020Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quanbai tap ly thuyet xac suat va thong ke toanma trận đề kiểm tra môn toán lớp 10