Nghiên cứu điều chế TiO2 kích thước nanomet

Nghiên cứu điều chế SiO2 kích thước nanomet từ chất thải H2SiF6 phát sinh trong quá trình chế biến quặng apatit Việt Nam

Nghiên cứu điều chế SiO2 kích thước nanomet từ chất thải H2SiF6 phát sinh trong quá trình chế biến quặng apatit Việt Nam
... chế SiO2 ích thƣớc nanomet từ chất thải H2SiF6 phát sinh trình chế biến qu ng apatit Việt Nam công trình kế tục hƣớng nghiên cứu nói Với mục tiêu xây dựng đƣợc quy trình công nghệ điều chế nano ... tiễn trình điều chế nano silica từ H2SiF6 so với kết nghiên cứu mà tác giả luận án tham gia trƣớc tr n c ng đối tƣợng nghiên cứu Nội dung nghiên cứu luận án: - Khảo sát thực tr ng khả phát sinh chất ... NGHI N CỨU 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHI N CỨU Đối tƣợng nghiên cứu luận án chất thải H2SiF6 phát sinh trình chế biến qu ng apatit Lào Cai theo phƣơng pháp hóa học T i nhà máy DAP Đình Vũ (Hải Phòng), H2SiF6...
 • 164
 • 118
 • 0

tóm tắt nghiên cứu điều chế sio2 kích thước nanomet từ chất thải h2sif6 phát sinh trong quá trình chế biến quặng apatit việt nam

tóm tắt nghiên cứu điều chế sio2 kích thước nanomet từ chất thải h2sif6 phát sinh trong quá trình chế biến quặng apatit việt nam
... TƢỢNG NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu luận án chất thải H2SiF6 phát sinh trình chế biến quặng apatit Lào Cai theo phƣơng pháp hóa học Trong Công ty D P Đình vũ có lƣợng chất thải H2SiF6 phát sinh ... bố kích thước hạt mẫu SiO2 thu pH kết thúc phản ứng 8,5 3.1.8 Điều kiện thích hợ đến kết tủa SiO2. xH2O Từ kết nghiên cứu mục 3.1.1÷3.1.7, điều kiện thích hợp cho trình kết tủa SiO2. xH2O từ H2SiF6 ... 3.1 NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH KẾT TỦA SiO2. xH2O 3.1.1 Ản ƣởng chế độ n p liệu đến trình kết tủa SiO2. xH2O STT Hình 3.2 Ảnh SEM Hình 3.3 Ảnh TEM của mẫu SiO điều mẫu SiO2 bổ sung dung chế với chế độ...
 • 24
 • 126
 • 0

Nghiên cứu các quá trình điều chế và tính chất của bột TiO2 kích thước nanomet được biến tính bằng N và Fe

Nghiên cứu các quá trình điều chế và tính chất của bột TiO2 kích thước nanomet được biến tính bằng N và Fe
... n kết tổng quan đây, n i dung nghi n cứu chủ yếu lu n n xác định là: Nghi n cứu điều chế bột TiO2 kích thước nanomet bi n tính N, bi n tính Fe bi n tính h n hợp N, Fe từ TiCl4, NH3, H2O Fe( NO3)3.9H2O ... xác định rõ Vì vậy, việc nghi n cứu ảnh hưởng điều ki n quy trình điều chế, lựa ch n hóa chất phương pháp bi n tính phù hợp n i dung c n thiết nghi n cứu điều chế TiO2 bi n tính kích thước nanomet ... hành số sở nghi n cứu [6-8, 10-13, 21- 23], giai đo n đầu Vì lý tr n, hướng nghi n cứu lu n n xác định là: "Nghi n cứu điều chế tính chất bột TiO2 kích thước nanomet bi n tính N Fe Chƣơng TỔNG...
 • 157
 • 223
 • 0

Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 biến tính kích thước nano mét và khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng

Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 biến tính kích thước nano mét và khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng
... u ch v t li u TiO2 bi n tính kích thư c nano mét kh o sát kh quang xúc tác c a chúng Nghiên c u i u ch v t li u TiO2 bi n tính kích thư c nano mét kh o sát kh quang xúc tác c a chúng -2- Lu n ... r ng TiO2 d ng b t kích thư c nanomét có c u trúc anatasese có ho t tính xúc tác cao nh t [10] Nghiên c u i u ch v t li u TiO2 bi n tính kích thư c nano mét kh o sát kh quang xúc tác c a chúng ... li u nano TiO2 c kích ho t b i kim lo i u có ho t tính xúc tác quang cao v t li u nano TiO2 nguyên ch t Martin ã phát hi n h t nano TiO2 c kích ho t b i V có ho t tính xúc tác quang trình quang...
 • 89
 • 949
 • 18

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất TiO2 kích thước nano mét được biến tính bằng lưu huỳnh

Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất TiO2 kích thước nano mét được biến tính bằng lưu huỳnh
... nghiệm điều chế bột titan đioxit kích thước nano mét biến tính lưu huỳnh phương pháp thủy phân TiCl dung dịch Na2SO4 Chất đầu sử dụng điều chế bột TiO2 kích thước nano mét biến tính lưu huỳnh ... nghiệm điều chế bột titan đioxit kích thước nano mét biến tính lưu huỳnh phương pháp thủy phân TiCl dung dịch H2SO4 Chất đầu sử dụng điều chế bột TiO2 kích thước nano mét biến tính lưu huỳnh tác ... thể nano Từ nghiên cứu tảng đó, với mong muốn đóng góp phần nhỏ cho phát triển ngành vật liệu mới, tác giả nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc tính chất TiO2 kích thước nano...
 • 80
 • 434
 • 4

Nghiên cứu điều chế vật liệu Tio2 biến tính kích thước nano và khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng

Nghiên cứu điều chế vật liệu Tio2 biến tính kích thước nano và khảo sát khả năng quang xúc tác của chúng
... u ch v t li u TiO2 bi n tính kích thư c nano mét kh o sát kh quang xúc tác c a chúng Nghiên c u i u ch v t li u TiO2 bi n tính kích thư c nano mét kh o sát kh quang xúc tác c a chúng -2- Lu n ... li u nano TiO2 c kích ho t b i kim lo i u có ho t tính xúc tác quang cao v t li u nano TiO2 nguyên ch t Martin ã phát hi n h t nano TiO2 c kích ho t b i V có ho t tính xúc tác quang trình quang ... t tính xúc tác quang c a TiO2 ã kích ho t b i lưu huỳnh ã c nghiên c u TiO2 ã kích ho t b i S c phát hi n th hi n m t ho t tính xúc tác Nghiên c u i u ch v t li u TiO2 bi n tính kích thư c nano...
 • 89
 • 271
 • 1

Đề tài : Nghiên cứu chế tạo bột tio2 kích thước nanomet và ứng dụng

Đề tài : Nghiên cứu chế tạo bột tio2 kích thước nanomet và ứng dụng
... HIỆN ĐỀ TÀI I THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo bột TiO2 kích thước nanomet ứng dung Mã số đề tài: KC 02.27/06-10 Thuộc Chương trình khoa học công nghệ KC 02/06-10 Chủ nhiệm đề tài: ... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC 02/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘT TiO2 KÍCH THƯỚC NANOMET ỨNG DỤNG ... Nguyễn Thị Nguyên Nghiên cứu công nghệ tinh chế TiCl4, sản xuất bột TiO2 nano anatase nghiên cứu ứng dụng chúng làm chất xúc tác quang Nghiên cứu công nghệ sản xuất TiO2 nano ứng dụng trọng kỹ thuật...
 • 208
 • 411
 • 1

nghiên cứu điều chế bột canxi cacbonat kích thước nanomet bằng phương pháp sục khí cacbonic qua huyền phù canxi hidroxit trong môi trường nước

nghiên cứu điều chế bột canxi cacbonat kích thước nanomet bằng phương pháp sục khí cacbonic qua huyền phù canxi hidroxit trong môi trường nước
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM LĂNG VĂN QUANG NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ BỘT CANXI CACBONAT KÍCH THƢỚC NANOMET BẰNG PHƢƠNG PHÁP SỤC KHÍ CACBONIC QUA HUYỀN PHÙ CANXI HIDROXIT TRONG MÔI TRƢỜNG NƢỚC CHUYÊN NGÀNH ... trình bày tổng quan tài liệu lĩnh vực điều chế NPCC Trong luận văn đặt vấn đề nghiên cứu điều chế bột canxi cacbonat kết tủa kích thước nm phương pháp sục khí CO2 qua huyền phù Ca(OH)2 nước Sản phẩm ... có phương pháp nhiễu xạ tia X thường dược sử dụng, phương pháp nhiễu xạ đơn tinh thể (gồm hai phương pháp: phương pháp đơn tinh 26 thể quay va phương pháp Laue) phương pháp nhiễu xạ bột hay phương...
 • 83
 • 242
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập