English 8 workbook 1

Ktra 45'''' ENGLISH 8 (bai 1) ki 2

Ktra 45'''' ENGLISH 8 (bai 1) ki 2
... Líp: ………………… Trêng THCS MÔ Së 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A Mark A A A A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 Ki m tra m«n: English Thêi gian: 45 minutes ... name B local ethnic group C province D capital 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A IV Choose the words or phrases that are not correct in Standard English 36 Do you mind take the book back to ... A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A left B leave C leaves D leaving Tree leaves to wrap things should used...
 • 8
 • 395
 • 3

BỘ 5 ĐỀ KIỂM TRA ENGLISH 8 (SỐ 1).doc

BỘ 5 ĐỀ KIỂM TRA ENGLISH 8 (SỐ 1).doc
... were you born? Nga: On April 22, 1 989 Miss Lien: Where you live and you have a telephone number? Nga: I live at Tran Phu Street and my telephone number is 84 7 392 Miss Lien: Now, what are your ... can go (21) _ the statue The statue weighs 2 25 tons and is 301 feet high This statue was presented to the United States (22) _ France in 187 6 18 A between B in C of D from 19 A cities B world ... English and Math Which subject you need to improve? b Sure What can I for you? Could you help me, please? c She used to live on a farm When they plant trees along the streets? d On October 15...
 • 12
 • 374
 • 1

English 8-Unit 1. Read

English 8-Unit 1. Read
... a lot in public Is easy to make friend Sometimes tells funny stories (jokes) Smiles a lot Name 1.` character (n) 2.`helpful (adj) 3.re`served (adj) 4.`sociable (adj) = out-going 5.`humorous (adj) ... the questions a Bao feels lucky having a lot of friends b Bao is the most sociable c Khai likes reading d A bad thing about Ba’s jokes is sometimes his jokes annoy his friends (His jokes sometimes ... is sociable and humorous -Write - 10 sentences about one of your close friends - Prepare: Unit 1.Write ...
 • 9
 • 700
 • 0

English 8 unit 1 revision

English 8 unit 1 revision
... pleased C please D pleasure 10 Dave has a good … of humor A sense B scene C scent D cent 11 The water in the lake seldom … in the winter A freeze B freezes C froze D freezing 12 In Britain school always ... factory a few years ago? You should (8 spend) little time (9 play) games I (10 .spend) an hour to doing that work yesterday 10 V put the words in the correct order (1 mark) week / go/ I/ theater/ to/ ... gladdest B most glad C happiest 10 Jane wants to go to the cinema but I would prefer … at home A stay B to stay C to staying 11 I live … 20 Oxford Street A in B at C on 12 It was generous … you to...
 • 6
 • 485
 • 8

English 8 test 1

English 8 test 1
... distance This led to the invention of the telephone which the first introduced in 18 7 6 and was in commercial use by 18 7 7 Where was he born? When did he move to the USA? ... (1. 5marks) Alexander Graham Bell was born in Edinburgh, Scotland But later he emigrated to the USA in 18 7 0s In America, he worked with deaf- mutes at Boston University Soon Bell stated experimenting ... beside ….(7)… window The wardrobe is … (8) … the desk ……………… ………………… ……………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… V Read the paragraph and answer the questions (1. 5marks) Alexander Graham Bell was...
 • 2
 • 738
 • 9

TEST 45-ENGLISH 8-KY 1-2

TEST 45-ENGLISH 8-KY 1-2
... (ANSWERS) THE SECOND 45-MINTUTE TEST Subject: English I Choose the best answer in bracket by underlining it ( 3ms ) used to live...
 • 2
 • 156
 • 1

Gián án HSG English 8 (Test 1)

Gián án HSG English 8 (Test 1)
... 3.c.was coming-> came 7.a 8. d 9.b 10.c 7.went 9.lived 8. were 10.to see/have never seen 7.there 8. lot 9.round 10.as/so 7.death 8. disappeared 9.equipment 10.unimportant 7.at 8. at 9.in/at 10.by 4.b.writing-> ... moment/my/at/in/TV.=>……… 5.not /English/ to/difficult//is/learn.=>……… 6.hair/she/tall/curly/has/is/short/slim/and/dark/and.=>……… 7.important/the/keeping/environment/is/clean/very.=>……… 8. the/if/do/I/you/turn ... sitting room at the moment 5 .English is not difficult to learn 6.She is tall and slim.She has short dark curly hair 7.Keeping the environment clean is very important 8. Do you mind if I turn off...
 • 3
 • 217
 • 2

Gián án BO 5 DE KIEM TRA ENGLISH 8 (SO 1)doc

Gián án BO 5 DE KIEM TRA ENGLISH 8 (SO 1)doc
... the underlined part pronounced differently from the others: (0 .8 mark) (Chọn từ có phần gạch có cách phát âm khác) A include B prison C trip D minus A answer B golden C delicious D wonder II ... this is my book B that is my book C that was your book D that was my book 14 I cleaned my house before Tet  My house _ before Tet A cleaned B was cleaned C clean D is cleaned 15 My aunt ... your / decorated / been / have / house / Tet? A Have your house been decorated for Tet? B Your house have been decorated for Tet? C Have been your house decorated for Tet? D Have your house decorated...
 • 12
 • 154
 • 0

TEST 4 English 8 ( No 1)

TEST 4 English 8 ( No 1)
... Is English the unique language spoken in Australia? Are English and French spoken in Canada? V- Rewrite the following sentences as directed in brackets (3 p): ... side Both English and French are official languages Canada has a cold winter, and many Canadian enjoy winter sports, such as skiing and ice-skating • Answer the following questions (2 p): Where ... (3 p): Santa Claus gave children presents on Christmas Eve ( Turn into passive voice) We have been in London for three years (Make a question for the underlined words) ...
 • 2
 • 240
 • 2

English 8 - lesson 1 - getting started - unit 4

English 8 - lesson 1 - getting started - unit 4
... farm She S + used to + V0 + O Nói thói quen khứ ( không ) ax time country ao 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 11 city bx bo cx co dx X O (a) learn O X (c ) get O X (d) read ex fx eo X O (b) Cook ... equipment ( n ) : Trang thiết bị folk tale ( n ) : Chuyện cổ tích great-grandma : Cụ bà Unit : our past Lesson : Getting started listen and read II/ listen and read Fact or opinion ? a F b F ... Unit : our past Lesson : Getting started listen and read I/ Vocabulary ( to ) look after : Trông nom, chăm sóc...
 • 23
 • 322
 • 0

English 8, Unit 1

English 8, Unit 1
... Page Long Son Secondary School English - Unit Lesson Plan of (Signature) Week Period Preparing day: … / / 2 010 Unit 1: Teaching day: … / / 2 010 MY FRIENDS Lesson 1: Getting Started + Listen and ... grammar points above - Write full exercises 1. a),2,3,4 / P .16 ,17 in the notebooks - Do exercises 1. b) / P .16 in the notebooks - Prepare: Unit 2, lesson 1: - Getting started - Listen and Read Lesson ... into their notebooks - Prepare Unit1 , lesson 3: Read …………………………………… ……………………………………………….……………………… Week Period Preparing day: … / / 2 010 Unit 1: Teaching day: … / … / 2 010 MY FRIENDS Lesson 3: Read...
 • 12
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: english 8 unit 15english 8 unit 14english 8 unit 13english 8 unit 12english 8 unit 11english 8 unit 10english 8 unit 11 getting started listen and readenglish 8 unit 11 speak and listenenglish 8 unit 11 lesson 2english 8 unit 11 lesson 3 listenenglish 8 unit 11 listenenglish 8 unit 11 speakenglish 8 unit 11 readenglish 8 unit 11 writeenglish 8 unit 11 language focusPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Tâm Phúc (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH gỗ Hoàng Giang (LV tốt nghiệp)Ảnh hưởng một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa Thiên ưu 8 vụ Mùa 2015 và vụ Xuân 2016 tại Hoành Bồ, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của một mặt hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (LA tiến sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam (LA tiến sĩ)Giải pháp Marketingmix tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nối các khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý các khoản thu từ đất tại Chi cục Thuế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Điều khiển vector động cơ đồng bộ từ thông dọc trục trong hệ thống truyền động có tích hợp ổ đỡ từ hai đầu trục (LV thạc sĩ)Mô hình đấu thầu, xác suất thắng thầuVai trò của tư vấn trong QLXD compatibility modeLOB hoach dinh tuyen tinh va lap laiNghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã Rabin và RSA (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)hướng dẫn autocad 111111111111111111111111111111tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
Đăng ký
Đăng nhập