De cuong on tap mon lap trinh huong doi tuong voi c++

Đề cương ôn tập môn lập trình hướng đối tượng với C++ pot

Đề cương ôn tập môn lập trình hướng đối tượng với C++ pot
... > so sánh đối tượng Mydate b Viết chương trình tạo mảng n đối tượng kiểu MyDate, hiển thị đối tượng nhập, xếp đối tượng tăng dần in đối tượng Câu 1.10: a Tạo lớp Vector để mô tả đối tượng vector, ... thiết lập - Hàm nhập liệu - Hàm hiển thị liệu d Viết chương trình khai báo mảng đối tượng, mảng gồm đối tượng sách, mảng gồm đối tượng băng video Nhập liệu cho mảng đối tượng, hiển thị liệu đối tượng ... thiết lập - Hàm hiển thị thông tin SVCN - Toán tử > so sánh đối tượng SVCN theo Dtb d Viết chương trình khai báo mảng trỏ đối tượng kiểu SVCN, nhập liệu vào để tạo đối tượng SVCN, xếp đối tượng...
 • 16
 • 909
 • 14

De cuong on tap mon lap trinh huong doi tuong voi c++

De cuong on tap mon lap trinh huong doi tuong voi c++
... s.tong2; } ~matran() { } void void void void void void void void void void for(i=0;i...
 • 53
 • 101
 • 0

Tài liệu ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG pdf

Tài liệu ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG pdf
... môn Toán, Lý , Hoá • In thông tin thí sinh gồm tên điểm môn • Tính tổng điểm thi thi sinh, sở lớp xây dựng được, viết chương trình làm công việc sau: - Nhập danh sách kết thi thí sinh vào từ ... getch(); } Bài 8: Tạo lớp sinh viên liệu sinh viên bao gồm :họ tên ,mã số sinh viên (điểm ,điểm sở, điểm ngoại ngữ) Viết chương trình thực chức sau a) Nhập liệu cho 100 sinh viên với thông số ... thi vào trường Cao Đẳng Bách Khoa thí sinh, xây dựng lớp THISINH mô tả thí sinh bao gồm thuộc tính phương thức sau: • Tên thí sinh • Điểm môn Toan,Lý,Hoá • Nhập thông tin thí sinh gồm tên điểm môn...
 • 16
 • 3,396
 • 142

BÀI TẬP CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ NGÀNH LẬP TRÌNH -LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C++

BÀI TẬP CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ NGÀNH LẬP TRÌNH -LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C++
... ret.arr[i+j] += u.arr[i] * v.arr[j]; retunr ret; } Lập trình hướng đối tượng với C++ 4/39 Bài tập CHƯƠNG 3: ĐỐI TƯỢNG VÀ LỚP Xây dựng lớp TamGiác để mô tả đối tượng tam giác sau: class TamGiac { private: ... vector với số thực double Nhan(const Vector &u); //Nhân vô hướng hai vector }; Xây dựng lớp DaThuc để mô tả đối tượng đa thức sau: class DaThuc { Lập trình hướng đối tượng với C++ 9/39 Bài tập private: ... cout ...
 • 39
 • 142
 • 0

Tài liệu BÀI GIẢNG MÔN Lập trình hướng đối tượngC++ docx

Tài liệu BÀI GIẢNG MÔN Lập trình hướng đối tượng và C++ docx
... Stroustrup starts on C++ 1981 Byte Smalltalk issue 1983 Objective C 1986 C++ 1987 Actor, Eiffel 1991 C++ release 3.0 1995 Java tuannhtn@yahoo.com Bài giảng Lập trình hớng đối tợng v C++ iả: u Tu 1983 ... tuannhtn@yahoo.com Bài giảng Lập trình hớng đối tợng v C++ iả: u Tu Quỏ trỡnh biờn d ch l p trỡnh b ng C v C++ chỳng ta c n ph i hi u cỏc b c v cỏc cụng c quỏ trỡnh biờn d ch M t vi ngụn ng (ủ c bi t l C v C++) ... li u c b n c a C++ Cỏc ki u d li u c b n c a C++ h u h t ủ u k th a c a C ngo i tr ki u bool v i hai h ng s true v false 22 tuannhtn@yahoo.com Bài giảng Lập trình hớng đối tợng v C++ iả: u Tu ...
 • 127
 • 367
 • 3

Bài tập Chương 3 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C++ docx

Bài tập Chương 3 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C++ docx
... Khang 20/10/2007 30 / 09/ 2007 Chương 03 - 18 LTHĐT Khoa CNTT HƯỚNG DẪN BÀI  Định nghĩa hàm void CNgay::KhoiTao(int nam,int stt) { int ngaythang[12]= {31 ,28 ,31 , 30 ,31 ,30 ,31 ,31 ,30 ,31 ,30 ,31 }; CNgay temp(1,1,nam); ... Tấn Trần Minh Khang Chương 03 - 16 LTHĐT Khoa CNTT HƯỚNG DẪN BÀI  Định nghĩa hàm int CNgay::sttTrongNam() { int ngaythang[12]= {31 ,28 ,31 , 30 ,31 ,30 ,31 ,31 ,30 ,31 ,30 ,31 }; if(ktNhuan()==1) ngaythang[1]=29; ... Khang Chương 03 - Khoa CNTT LTHĐT BÀI TẬP  Bài 4: Viết chương trình nhập vào ngày Tìm ngày hôm qua xuất kết  Bài 5: Viết chương trình nhập vào phân số Tìm phân số lớn kết  Bài 6: Viết chương trình...
 • 71
 • 962
 • 8

Bài giảng điện tử môn tin học lập trình hướng đối tượng với c

Bài giảng điện tử môn tin học lập trình hướng đối tượng với c
... Tổng quan kỹ thuật lập trình      1.1 Lập trình tuyến tính 1.2 Lập trình c u tr c 1.3 Lập trình môđun 1.4 Như c điểm lập trình c u tr c 1.5 Lập trình hướng đối tượng Object Oriented Programing– ... 70: Chương trình chia nhỏ thành chương trình con:     Thủ t c (Procedure) Hàm (Function) C c chương trình con:    Đ c lập với c liệu riêng Trao đổi qua: tham số biến toàn c c Object Oriented ... phương tiện để đối tượng chuyển yêu c u tới đối tượng kh c Một thông điệp bao gồm:     Handle đối tượng đích (đối tượng chủ) Tên phương th c cần th c C c thông tin c n thiết kh c (tham số) Hệ...
 • 29
 • 89
 • 0

Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C++

Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C++
... học: Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ Số đơn vị học trình: Kiến thức tiên quyết: Lập trình Nội dung chính:   Truyền đạt khái niệm, nguyên lý Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP) Minh họa lập trình hướng ... Con trỏ hàm, tham chiếu 11 Chương Lập Trình Hướng Đối Tượng  Mục tiêu   Giới thiệu khái niệm lập trình hướng đối tượng Nội dung    Trừu tượng hóa, đối tượng, lớp Thuộc tính, phương thức, ... Trình Hướng Đối Tượng (OOP) Minh họa lập trình hướng đối tượng ngôn ngữ C++ Giới Thiệu Tổng Quan  Giáo trình chính: Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ Thạc sĩ Trương Văn Chí Công Mục lục Chương Chương...
 • 15
 • 513
 • 10

Lập trình Hướng Đối tượng Với C++ (5)

Lập trình Hướng Đối tượng Với C++ (5)
... Factorial(n-1); } Chương Đối Số Mặc Định - Hàng Lệnh  Đối số mặc định  bỏ bớt gánh nặng phải định giá trị đối số cho tất tham số hàm  Đối số hàng lệnh  Có thể nhận không hay nhiều đối số từ hàng lệnh ... định nghĩa hàm  Tham số, đối số, phạm vi  Biến tự động, biến ghi, biến nội tuyến  Đối số mặc định, đối số hàng lệnh Chương Hàm Là Gì? Một phương thức để đóng gói trình tính toán  dễ dàng ... trữ ghi để tăng hiệu xuất chương trình  Ví dụ: for (register int i = 0; i < n; ++i) sum += i; Chương Hàm Nội Tuyến – Đệ Qui  Sử dụng hàm  Thuận lợi: chương trình dễ đọc, tăng khả sử dụng lại,...
 • 8
 • 310
 • 2

Lập trình hướng đối tượng với c++

Lập trình hướng đối tượng với c++
... Trang 41 L P TRèNH H NG I T NG V I C++ Vớ d 11: Chỳng ta s xõy d ng m t l p x lý vi c t o v thao tỏc trờn cỏc chu i (string) C++ khụng ci s n ki u d li u chu i Nhng C++ cho phộp chỳng ta thờm ki u ... khoỏ c n tỡm c a vo nh l m t tham s v cú m t giỏ tr m c nh Trang 13 L P TRèNH H NG I T NG V I C++ Đối tợng lớp (Class and Object) M C TIấU C A BI NY GIP NG I H C Phõn tớch c khỏi ni m úng gúi ... I Lí THUY T Trong C++, tờn c u trỳc l m t ki u d li u khụng c n kốm theo t khoỏ struct L p cho phộp ng i l p trỡnh mụ t cỏc i t ng th c t v i cỏc thu c tớnh v hnh vi Trong C++ th ng s d ng t...
 • 52
 • 286
 • 1

Tài liệu Chapter1: Lập trình hướng đối tượng với C++ docx

Tài liệu Chapter1: Lập trình hướng đối tượng với C++ docx
... Lập trình cấu trúc 1.3 Lập trình môđun 1.4 Nhược điểm lập trình cấu trúc 1.5 Lập trình hướng đối tượng Object Oriented Programing– Information Systems Department 1.1 Lập trình tuyến tính Lập ... 10 1.5 Lập trình hướng đối tượng Là phương pháp lập trình:         Mô tả xác đối tượng giới Lấy đối tượng làm tảng xây dựng thuật toán Thiết kế xoay quanh liệu hệ thống Chương trình chia ... Gồm tập hợp đối tượng  Sự đóng gói thành phần:     Dữ liệu (thuộc tính đối tượng) Các thao tác liệu Các đối tượng kế thừa đặc tính đối tượng khác Hoạt động thông qua tương tác đối tượng nhờ...
 • 29
 • 235
 • 0

Tài liệu Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với C++ pptx

Tài liệu Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với C++ pptx
... L P TRèNH H NG I T NG V I C++ Một số tiện ích mở rộng C++ so với C M C TIấU C A BI NY GIP NG I H C Nh p/xu t d li u s d ng toỏn t cin v cout ... T T Lí THUY T - C++ l m t s m i r ng c a C, ú cú th s d ng m t chng trỡnh biờn d ch C++ d ch v th c hi n cỏc chng trỡnh vi t b ng C - C yờu c u cỏc chỳ thớch n m gi a /* v */ C++ cho phộp t o ... Trang 41 L P TRèNH H NG I T NG V I C++ Vớ d 11: Chỳng ta s xõy d ng m t l p x lý vi c t o v thao tỏc trờn cỏc chu i (string) C++ khụng ci s n ki u d li u chu i Nhng C++ cho phộp chỳng ta thờm ki u...
 • 53
 • 353
 • 3

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C ++ CHƯƠNG 11

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C ++ CHƯƠNG 11
... tượng tạo Lập trình hướng- đối tượng (OOP) c liên quan đến c i đặt chương trình ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C+ + Tương phản với c ch tiếp c n phân rã ch c top-down, tiếp c n hướng đối tượng ... tiến trình (một tiến trình c từ đến đối tượng tiêu biểu) VI/ C c c phân tích hướng đối tượng Phân tích hướng đối tượng (OOA) cung c p cho chế đơn giản nhưhg đầy s c mạnh để nhận biết đối tượng, ... chúng biết c ng c c c u tr c C c công c hệ giới thiệu vào cuối thập niên 80 dành cho phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng Bảng 11. 2 cho thấy số c ng c thông dụng dành cho tiến trình phát...
 • 32
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương chi tiết môn lập trình hướng đối tượngbài tập môn lập trình hướng đối tượngbài tập môn lập trình hướng đối tượng javađề thi cuối kỳ môn lập trình hướng đối tượngđề thi trắc nghiệm môn lập trình hướng đối tượngđề thi cuối kì môn lập trình hướng đối tượngde va đáp áp môn lập trinh hướng đối tượng cđề thi trắc nghiệm môn lập trình hướng đối tượng cbài tập lập trình hướng đối tượng với cbài tập về lập trình hướng đối tượng trong cbai tap lập trình hướng đối tượng với chướng dẫn lập trình hướng đối tượng với clập trình hướng đối tượng với c plus pluslập trình hướng đối tượng với cgiáo trình lập trình hướng đối tượng với cMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai Hà NộiMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing Mix tại Quán Cafe - Phòng trà SWINGMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Đầu tư công nghệ và Thương mại TECHTRACOMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ và truyền thông (NEO)Một số giải pháp nâng cao năng suất dịch vụ nhà hàng tại Công ty TNHH Thương mại du lịch Toàn ThắngApplication of the Ecosystem Model to the Mathematical Simulation of Water Environment Dynamic under Anaerobic State in the Organically Polluted Agricultural ReservoirMột số giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chi nhánh nam Hà NộiMột số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch số 2 Hà NộiMở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh VượngMột số biến chứng của tăng huyết áp và biện pháp quản lý, chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp tại nhà.Bài giảng di truyền họcNghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng trên một số loại đất chính tại huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái NguyênMở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Hà NộiĐề cương bài giảng hàn thép hợp kimGiải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa của Tổng công ty Hàng không Việt NamLựa chọn giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Bình ThuậCác giải pháp nâng cao chất lượng dịch bán hàng của Công ty Petrolimex giai đoạn 2006 – 201CÁC LỪA ĐẢO TRÊN MẠNG MÁY TÍNH VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH LUẬNChiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai (tầm nhìn đến năm 2010)BAI GIANG DAU THAU
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập