NGUYÊN tắc đối xử BÌNH ĐẲNG với các cổ ĐÔNG TRONG CÔNG TY NIÊM yết ở VIỆT NAM

Nguyên tắc đối xử bình đẳng với các cổ đông trong công ty niêm yết việt nam

Nguyên tắc đối xử bình đẳng với các cổ đông trong công ty niêm yết ở việt nam
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TRN THANH HI NGUYÊN TắC ĐốI Xử BìNH ĐẳNG VớI CáC Cổ ĐÔNG TRONG CÔNG TY NIÊM YếT VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut kinh t Mó s: 60 38 50 LUN VN THC S LUT ... ễNG TRONG CễNG TY NIấM YT VIT NAM 1.1 Khỏi nim qun tr cụng ty 1.2 Cụng ty niờm yt v quyn li ca cỏc c ụng cụng ty niờm yt .7 1.2.1 Khỏi nim v cụng ty niờm yt theo phỏp lut Vit Nam ... cụng ty v xõy dng nim tin ca c ụng Trong nhng cụng ty khụng niờm yt ch yu l cỏc cụng ty va v nh, cỏc cụng ty gia ỡnh hoc cỏc cụng ty nh nc c phn húa, mi quan h gia cỏc nh u t, c ụng cỏc cụng ty...
 • 100
 • 199
 • 2

Nghiên cứu tác động của những nhân tố vĩ mô đến cấu trúc vốn động của các công ty niêm yết Việt Nam

Nghiên cứu tác động của những nhân tố vĩ mô đến cấu trúc vốn động của các công ty niêm yết ở Việt Nam
... t nghiên c y ut c, tác gi nh nhân t c xem n t l n m c tiêu nghiên c u bao g m nhân t a công ty nhân t v Các nhân t ã a công ty c ch ng minh b i m t s nghiên c y u t mang tính ch t quy a công ty ... u trúc v ã nghiên c u s is ty, công ty nh ng c a nghiên c u t ng c a y u t v n ày ut a công u ch nh c u trúc v n c a v phía c u trúc v n m c tiêu Vì v y, c u trúc v n c a công ty không t c u trúc ... lên, t c công ty niêm y t t nghiên c c, tác gi c v ng th i, theo i tr công ty thu c l công ty công ty công ích kh i m u b i chúng th nguyên t c riêng v y ut c tài ng ho ng theo c u trúc v n s...
 • 55
 • 84
 • 1

Nghiên cứu những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết Việt Nam

Nghiên cứu những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các công ty niêm yết ở Việt Nam
... a công ty niêm y t nh 4.5 a công ty niêm y a công ty l 55% n n n a công ty 2007 22%, 25% Nhìn chung su t 38 sinh l i v n c ph n bì 2007-2011 cao Trong 80 công ty niêm y c ph n > 0, n công ty ... nghiên c u Bài nghiên c u v Xá niêm y t l i câu i sau: nh nhân t nh h Vi t Nam? ng n sách c t c a công ty 13 v ánh giá m công ty niêm y t 1.3 it nh h ng a nhân t ng nghiên c u Vi ng it ng nghiên c ... www.hsc.vn 3.2 n m u nghiên c u ti n hành nghiên c u tác tr ng ch ng khoán Vi t Nam Nghiên c u nh m nhân t t l n m u nghiên c u g m 80 công ty niêm y t ng ng n sách c t c o sát nhân t phân tích k...
 • 61
 • 112
 • 0

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐIỀU HÀNH CÔNG TY VỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM.PDF

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐIỀU HÀNH CÔNG TY VỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM.PDF
... êng v u hành cô ì pháp lu õ ràng v hành vi vi ph V u hành công ty theo nghiên c àn b công ty Nh hay l ày có th ìl c c àn b này, c vi ình, gia ình mình, u hành công ty nh t u hành công ty t tác ... vi c ti a c u hành công th m chí cá u hành công ty v n m c th p u hành công ty doanh nghi ph ên c ph ng a công ty thông qua vi ,c ình di m t s g i ý nh m nâng cao hi u u hành công ty, ng th ng ... trung nhóm công ty có t l hi ng có ày, phát êm nhi n : T M có ành công ty, t nghiên c Nghiên c công ty c Nghiên c qu Nghiên c công ty c hi B PH ÊN C CÁC NGHIÊN C HÀNH N HI TRONG CÔNG TY C 1.1...
 • 120
 • 72
 • 0

Tác động của tiền mặt dư thừa đến các quyết định tài chính của các công ty niêm yết việt nam

Tác động của tiền mặt dư thừa đến các quyết định tài chính của các công ty niêm yết ở việt nam
... N CÁC NH TÀI CHÍNH C A CÁC CÔNG TY NIÊM Y T VI T NAM TÓM T T Bài lu n v n ti n hành nghiên c u tác đ ng c a l ng ti n m t d th a mà công ty n m gi đ n vi c quy t đ nh tài đ t nh h công ty niêm ... công ty tác đ ng m nh m h n đ i v i công ty b h n ch tài Các tác gi c ng gi i thích k t qu phù h p v i quan m cho r ng công ty b h n ch tài n m gi nhi u ti n m t s làm t ng giá tr công ty l ty ... công ty b h n ch tài công ty không b h n ch tài ngh a công ty n m gi nhi u ti n m t h n s đ u t nhi u h n b t k công ty có b h n ch tài hay không Tuy nhiên, công ty b h n ch tài l i có c h i...
 • 89
 • 111
 • 0

Tác động của quản trị công ty đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết Việt Nam

Tác động của quản trị công ty đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết ở Việt Nam
... sau: Câu hỏi 1: Chất lượng thông tin BCTC công ty niêm yết Việt nam đánh giá mức độ nào? Câu hỏi 2: Các yếu tố QTCT tác động đến chất lượng thông tin BCTC công ty niêm yết Việt Nam? Câu hỏi 3: ... đánh giá thực trạng chất lượng thông tin BCTC tác động QTCT đến chất lượng thông tin BCTC công ty niêm yết Việt Nam để từ đưa kiến nghị tăng cường QTCT nâng cao chất lượng thông tin BCTC Câu hỏi ... cứu chất lượng thông tin BCTC QTCT 1.1 Các nghiên cứu công bố nước 1.1.1 Chất lượng thông tin BCTC 1.1.2 Tác động QTCT đến chất lượng thông tin BCTC 1.2 Các nghiên cứu công bố nước 10 1.2.1 Chất...
 • 179
 • 154
 • 0

Tác động của quản trị công ty đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết Việt Nam

Tác động của quản trị công ty đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết ở Việt Nam
... sau: Câu hỏi 1: Chất lượng thông tin BCTC công ty niêm yết Việt nam đánh giá mức độ nào? Câu hỏi 2: Các yếu tố QTCT tác động đến chất lượng thông tin BCTC công ty niêm yết Việt Nam? Câu hỏi 3: ... giá thực trạng chất lượng thông tin BCTC tác động QTCT đến chất lượng thông tin BCTC công ty niêm yết Việt Nam để từ đưa kiến nghị tăng cường QTCT nâng cao chất lượng thông tin BCTC Câu hỏi nghiên ... cao chất lượng thông tin BCTC công ty niêm yết Việt Nam? Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án chất lượng thông tin BCTC tác động QTCT đến chất lượng thông...
 • 24
 • 154
 • 1

Tác động của quản trị công ty đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết việt nam

Tác động của quản trị công ty đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết ở việt nam
... sau: Câu hỏi 1: Chất lượng thông tin BCTC công ty niêm yết Việt nam đánh giá mức độ nào? Câu hỏi 2: Các yếu tố QTCT tác động đến chất lượng thông tin BCTC công ty niêm yết Việt Nam? Câu hỏi 3: ... đánh giá thực trạng chất lượng thông tin BCTC tác động QTCT đến chất lượng thông tin BCTC công ty niêm yết Việt Nam để từ đưa kiến nghị tăng cường QTCT nâng cao chất lượng thông tin BCTC Câu hỏi ... sát thông tin BCTC đặc tính QTCT công ty niêm yết HOSE HNX cho năm tài 2012 - Thông tin BCTC bao gồm thông tin tài phi tài doanh nghiệp công bố báo cáo, bao gồm: báo cáo thường niên, báo cáo...
 • 166
 • 19
 • 0

Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết việt nam

Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết ở việt nam
... tt c cỏc cụng ty 36 CHNG CHNH SCH CHI TR C TC CA CC CễNG TY NIấM YT VIT NAM 2.1 Hot ng chi tr c tc ca cỏc cụng ty niờm yt Vit Nam 2.1.1 Cỏc cụng ty niờm yt ti Vit Nam TTCK Vit Nam chớnh thc ... CễNG TY NIấM YT VIT NAM 37 2.1 HOT NG CHI TR C TC CA CC CễNG TY NIấM YT VIT NAM 37 2.1.1 CC CễNG TY NIấM YT TI VIT NAM 37 2.1.2 HOT NG CHI TR C TC CA CC CễNG TY NIấM ... CễNG TY NIấM YT VIT NAM 65 3.1 D BO S PHT TRIN CA CC CễNG TY NIấM YT 65 3.2 GII PHP HON THIN CHNH SCH C TC CA CC CễNG TY NIấM YT VIT NAM 66 3.2.1 V PHA CC CễNG TY ...
 • 86
 • 188
 • 0

Thuyết trình chính sách cổ tức các công ty niêm yết việt nam

Thuyết trình chính sách cổ tức ở các công ty niêm yết ở việt nam
... Mỹ, công ty chi trả cổ tức theo quý, tức lần/năm) Điều cho thấy công ty niêm yết Việt Nam trọng đến yếu tố khoản chi trả cổ tức III Các nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức công ty niêm yết Việt nam ... V Tầm quan trọng sách cổ tức doanh nghiệp Cổ tức, hình thức chi trả cổ tức Việt Nam quy định pháp lý có liên quan Các nhân tố ảnh hưởng đến sách cổ tức công ty niêm yết Việt nam thời gian qua ... khoản yếu tố quan trọng công tác chi trả cổ tức tất công ty không riêng công ty niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam  Tại Việt Nam, công ty niêm yết thường chia việc chi trả cổ tức làm đợt nhằm việc...
 • 53
 • 249
 • 0

Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng thông tin kế toán trình bày trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết việt nam

Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng thông tin kế toán trình bày trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở việt nam
... phân h k toán tài 2.2 Thông tin k toán trình bày Báo cáo tài 2.2.1 Khái ni m Báo cáo tài (BCTC) Báo cáo tài k t qu c a công tác k toán m t k k toán s n ph m cu i c a k toán tài Báo cáo tài ph n ... TTKT trình bày BCTC c a công ty niêm y c trình bày ràng, (4) TTKT trình bày BCTC c a công ty niêm y , rõ c báo cáo k p th i, (5) TTKT trình bày BCTC c c trình bày liên t c qua k k toán, (6) Các ... TTKT trình bày BCTC c a công ty niêm y t - Nh n di n nh Vi t Nam c nhân t n ch TTKT trình bày BCTC c a công ty niêm y t - ng m ng c a nhân t trình bày BCTC c a công ty niêm y t ng Vi t Nam n...
 • 133
 • 173
 • 3

Luận văn thạc sĩ : Cổ tức và sự chiếm đoạt từ các cổ đông kiểm soát Bằng chứng từ các công ty niêm yết Việt Nam

Luận văn thạc sĩ : Cổ tức và sự chiếm đoạt từ các cổ đông kiểm soát Bằng chứng từ các công ty niêm yết ở Việt Nam
... công ty/ t ch c: 15 iv ic ông cá nhân: 16 17 Hai t l c t c Ý ngh a: c tính nh sau: 18 Ý ngh a: 19 3.3.3.1 Quy mô công ty (SIZE ): 3.3.3.2 òn b y (LEVERAGE ): 3.3.3.3 C h i t ng tr ng (GSDECILE ): ... C t c s chi m o t t c B ng ch ng t công ty niêm y t Vi t Nam ông ki m soát: 3.3.3.1.Quy mô công ty (SIZE) 19 3.3.3.2 òn b y (LEVERAGE) 19 3.3.3.3.C ... ình: 39 40 4.3.4.2 K t qu h i quy d li u chéo cho công ty s h u gia ình: 41 42 4.3.4.3 K t qu h i quy d li u chéo có tác ng c a s h u nhà n c: 43 44 4.3.4.4 K t qu h i quy d li u chéo cho công ty...
 • 83
 • 128
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu và quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết Việt Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu và quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết ở Việt Nam
... ng c a công ty c ph n t i Vi t Nam Tuy v y, nghiên c ch v d li u nghiên c u ti p c c a qu n tr công ty có th y u t khác i th a, m t nghiên c u dài h uh n ng Vi t Nam, i v i t t c công ty niêm y ... Yêu c u công b thông tin c a HOSE nh qu n tr công ty quy ch riêng áp d ng cho công ty niêm y t HOSE, c xây d ng b nguyên t c c a OECD Các công ty niêm y t HOSE l t i thi u 80 t ch u công ty c ph ... , c niêm y t giao d ch công khai cho t t c h n ch có tính kho n cao Các d li u yêu c u cho nghiên c u có th thu th ng niêm công ty công b c ki m tra b i HOSE Lo i công ty niêm y t ho c h y niêm...
 • 146
 • 289
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hoạt động chi trả cổ tức của các công ty niêm yết ở việt namgiải pháp hoàn thiện chính sách cổ tức của các công ty niêm yết ở việt namdanh sách các công ty niêm yết tại việt namcác công ty niêm yết tại việt namhoạt động chi trả cổ tức của các công ty niêm yết tại việt nam xét cụ thể tại trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh hosebiện pháp bảo đảm đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư để làm tưgiải pháp đảm bảo đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệpcác hình thức kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động trong công tycác hình thức kích thích tinh thần đối với người lao động trong công tycác công ty tài chính và sự ra đời phát triển các công ty tài chính ở việt namcác biện pháp hoàn thiện phân công và hiệp tác lao động tại công ty tnhh princeton biomeditech viet nammối quan hệ ứng xử tốt đẹp giữa các thành viên trong công tythực trạng amp góp ý về chương trình khuyến khích tài chính đối với người lao động trong công tyđánh giá cải cách giáo dục 1979 so với các cuộc cải cách giáo dục trước đó ở việt namcác công ty quảng cáo ở việt namDân ca nghi lễ trong đời sống văn hóa của người Dao Tuyển ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Đề Thi Tiếng Nhật JTEST AD 106 (Đính Kèm Audio Đáp Án Script)Đề tài nghiên cứu các loại hình doanh nghiệpBÀI báo cáo THỰC tập ngành mayFB THÍCH học CHUI 20 đề THI THPT QUỐC GIA mục TIÊU 5 6 điểmFB THÍCH học CHUI ôn tập môn hóa học CHUẨN bị kì THI THPTQGDân ca nghi lễ trong đời sống văn hóa của người Dao Tuyển ở Việt NamNghiên cứu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ gia cầm tỉnh Bắc Giangbai du thi day hoc tich hop lien mon trong vat lyGiáo trình tài chính doanh nghiệpThiết kế và thực hiện ứng dụng chia sẻ video trong mạng 3g sử dụngkiến trúc IMSKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Bình Minh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Cach loc du lieu trung nhau trong excelCẬP NHẬT DBR Phải làm được hết các vấn đề trên rồi chuyển lớp rừng gốc sang lớp rừng cập nhật (???r1.tab) và cập nhật theo hướng dẫn trong bộ tài liệu.Bioorganic medicinal chemistry 9 (2001) 41±50SKKN Rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường cho Học sinh lớp 10 thông qua bài “ Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh” – Vật lí 10 Nâng cao2007 câu trắc nghiệm tiếng anh 10Đề thi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10Bộ đề trắc nghiệm tự luận địa lý 10 (NXB đại học quốc gia 2006) huỳnh trà, 159 trang
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập