TEST 3 reading kem dap an

Tài liệu PRACTICE ENGLISH TEST 3 ( KO CÓ ĐÁP ÁN) ppt

Tài liệu PRACTICE ENGLISH TEST 3 ( KO CÓ ĐÁP ÁN) ppt
... The dentist (9 ) ……………………… (say): 'I'm afraid this (1 0) ……………………… (hurt).' I (1 1) ……………………… (suddenly realise) that my tooth (1 2) ……………………… (stop) aching But just as I ( 13) ……………………… (open) the ... I (1 ) sat (sit) in the waiting room and (2 ) ……………………… (read) some of the old magazines lying there While I (3 ) ……………………… (wonder) whether to leave and come back another day, I (4 ) ……………………… (notice) ... article about teeth It (5 ) ……………………… (begin): 'How long is it since you last (6 ) ……………………… (go) to the dentist? (7 ) ……………………… (you go) regularly every six months? Or (8 ) ……………………… (you put off) your...
 • 8
 • 554
 • 2

Hệ thống kiến thức và câu hỏi định tính chương 3 -VL12 (kèm đáp án)

Hệ thống kiến thức và câu hỏi định tính chương 3 -VL12 (kèm đáp án)
... âm, đơn vò J/s Câu 22 Âm sắc đặc tính sinh lý âm phụ thuộc vào A Tần số âm B Biên độ âm C Cường độ âm D Tần số âm biên độ âm Câu 23 Chọn câu sai : A Âm f1 họa âm f2 = 2f1 ; f3 = 3f1 ; f4 = 4f1 ... D Năng lượng âm Câu Các đặc tính sau đặc tính sinh lí âm : A Độ cao, âm sắc, lượng B Độ cao, âm sắc, cường độ C Độ cao, âm sắc, độ to D Độ cao, âm sắc, biên độ Câu Chọn câu sai câu sau : A Ngưỡng ... lần 2π VÊn ®Ị sãng ©m Câu tổng hợp âm tần số f họa âm tần số 2f ; 3f; 4f Vì chúng cho ta dao động tuần hồn có chu kỳ xác định Chọn đáp án để điền vào chổ trống đầu câu A Nhạc âm tạp âm...
 • 14
 • 143
 • 0

Bài tập định lượng chương 3-VL12 ( kèm đáp án)

Bài tập định lượng chương 3-VL12 ( kèm đáp án)
... = cos ( d1 − d ) sin( 240πt − 2 ( d1 + d ) ) ( cm ) C u M = cos 2 ( d1 − d ) sin( 240πt − ( d1 + d ) ) ( cm ) B u M = cos 2 ( d1 − d ) sin( 240πt − 2 ( d1 + d ) ) ( cm ) D u M = cos ( d1 − ... lÇn lỵt lµ A ( cm ) , ( cm ) , ( cm ) C ( cm ) , ( cm ) , ( cm ) B ( cm ) , ( cm ) , ( cm ) D ( cm ) , ( cm ) , C©u Mét sỵi d©y thÐp nhá n thµnh h×nh ch÷ U (hai nh¸nh cđa nã c¸ch ( cm ) ) ®ỵc ... 80 ( dB ) víi cêng ®é cđa tiÕng nãi thÇm víi møc cêng ®é ©m L2 = 20 ( dB ) A 100000 B 1000000 C 10000000 D 100000000 A 127 ( Hz ) B 256 ( Hz ) C 129 ( Hz ) D 130 ( Hz ) ( ( ) ( ) ( ) ( ( ) (...
 • 13
 • 170
 • 0

Noel 2008-Đề thi Công nghệ HK1 lớp 7 kèm đáp án (Đề 3)

Noel 2008-Đề thi Công nghệ HK1 lớp 7 kèm đáp án (Đề 3)
... sâu, bệnh phá hoại C ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( điểm ) Câu Ph .án 10 C B A C A B D A D C Phần : ( _5 điểm ) Bài/câu Bài 29: Đáp án Câu 1: Nêu thành phần giới cho 0 ,75 điểm Điểm 1,5 điểm Trình ... Câu : Bón lót bón phân lúc : A a/ Cây cần chất dinh dưỡng B b/ Cây trồng hoa kết C c/ Cây trồng thi u dinh dưỡng D Câu10 d/ Trước gieo trồng Phương pháp khai thác rừng nhà nước cấm : A a/ Khai ... án Câu 1: Nêu thành phần giới cho 0 ,75 điểm Điểm 1,5 điểm Trình bày độ phì nhiêu đất trồng cho 0 ,75 điểm Bài 13: Câu 2: Trình bày thời vụ gieo trồng cho 0,5 điểm 1,5 điểm Nêu xác định thời vụ gieo...
 • 3
 • 260
 • 2

Bài tập củng cố kiến thức lớp 10(Unit 1-3)+kèm đáp án

Bài tập củng cố kiến thức lớp 10(Unit 1-3)+kèm đáp án
... C-the one D-who 10-A-as a matter B-as a result C-in spite D-capable §¸p ¸n bµi tËp cñng cè líp 10(Unit 1-3) I-Pronunciation: 1-B 6-C 2-C 7-B 3-A 8-C 4-D 9-A 5-B 10-B 4-B 9-A 14-C 19-D 5-B 10-A...
 • 3
 • 9,550
 • 425

Đề thi kem đáp án khảo sát CLDN lop 2,3

Đề thi kem đáp án khảo sát CLDN lop 2,3
... thi Họ tên, chữ kí giám khảo Thời gian: 40 phút Môn: tiếng việt Đề số Số phách Câu 1: Dựa vào hiểu biết em tập đọc: Phần thởng, đánh dấu nhân vào ô trống trớc câu trả lời đúng: a Các bạn đề ... viết là: A 370 B 3007 C 307 D 3070 Thứ hai tuần ngày 10 tháng Thứ hai tuần sau ngày: A Ngày 17 tháng C Ngày 15 tháng B Ngày tháng D Ngày tháng 10 Số hình tam giác có hình vẽ là: A A tam giác B tam ... y=4x5 y = 20 Bài giải Lớp 3A có số học sinh là: x = 32 ( học sinh ) Đáp số: 32 học sinh điểm điểm 0,5 điểm Đáp án toán 3- Đề I/ Trắc nghiệm:( điểm) Mỗi câu trả lời 0,4 điểm Câu 1: C Câu 2: A...
 • 50
 • 173
 • 0

Tài liệu Trắc nghiệm chương 3: dao động điện - dòng điện xoay chiều (kèm đáp án) pptx

Tài liệu Trắc nghiệm chương 3: dao động điện - dòng điện xoay chiều (kèm đáp án) pptx
... B Dòng n xoay chi u ba pha có dòng n xoay chi u m t pha l ch pha góc C M i dòng n xoay chi u h th ng dòng n xoay chi u ba pha đ u có biên đ , t n s D Dòng n xoay chi u ba pha h th ng ba dòng ... phát n xoay chi u m t pha g i máy dao n m t pha III.31 Đi u sau nói v dòng n xoay chi u ba pha? A Các dòng n xoay chi u h th ng dòng n xoay chi u ba pha ph i đư c t o t ba máy phát n xoay chi ... xoay chi u dòng n có tr s bi n thiên theo th i gian, theo quy lu t d ng sin ho c cosin B Dòng n xoay chi u có chi u thay đ i C Dòng n xoay chi u th c ch t m t dao đ ng n cư ng b c D Cư ng đ dòng...
 • 19
 • 412
 • 3

Đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 9 tỉnh hải dương (kèm đáp án) đề 3

Đề thi học sinh giỏi vật lí lớp 9 tỉnh hải dương (kèm đáp án) đề 3
... 0,25 I2 435 = Itm = 9( 3R4 + 14) 36 U tm = 32 ( R4 + 4) 8( R4 + 4) Rtm 3R4 + 14 9( 18 + R4 ) 2(4 + R4 ) U2 435 = I2 435 R2 435 = U2 43 = I = I3 = I2 43 = 24 I24R24 = R4 + R4 U 2 43 3(6 + R4 ) = R2 43 2(4 ... 19 R4 + 31 8 tm R4 + 21 R45 = R4+12 ( ) R345 = ( ) ( ) I = U tm 36 ( R4 + 21) = = I 34 5 Rtm 19 R4 + 31 8 21 I45 = Itm IA1 = 36 (RR + +31 8) - 1,5 = 19 4 7,5 R4 + 2 79 19 R4 + 31 8 (A) R + 2 79 U45 ... R1 R2 R4 + R3 + R5 R2 + R ( Rtm = Itm = U tm Rtm R3 R2 = 6.6 ( + 9) 12 6+6 + = 10() 6.6 + + 12 6+6 0,25 =I2 435 = 3, 6(A) U2 43 = U2 435 = I2 435 R2 435 = 21,6(V) I24 = I2 43 = U 2 43 R2 43 =1,8 (A) ...
 • 9
 • 2,580
 • 56

ĐỀ LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM KÈM ĐÁP ÁN – SỐ 3 ppsx

ĐỀ LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM KÈM ĐÁP ÁN – SỐ 3 ppsx
... 61 B 22 A 62 B 23 D 63 C 24 D 64 D 25 A 65 B 26 B 66 D 27 D 67 B 28 B 68 C 29 A 69 A 30 C 70 C 31 D 71 B 32 C 72 A 33 D 73 D 34 B 74 C 35 A 75 D 36 B 76 C 37 D 77 B 38 A 78 D 39 B 79 B 40 B 80 ... the test no matter what hard is it ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM B 41 A C 42 C B 43 B B 44 D C 45 A D 46 B A 47 B C 48 A A 49 D 10 A 50 B 11 B 51 D 12 B 52 C 13 B 53 A 14 B 54 D 15 D 55 A 16 C 56 B 17 ... most 30 A did B will C would D can Văn phạm: Chọn phương án (A B, C, D) để hoàn thành câu sau: 31 If I knew what _ I would tell you A is the time B was the time C time is it D the time was 32 ...
 • 17
 • 131
 • 0

Đề thi thử đại học anh ( kèm đáp án ) - Số 3 pps

Đề thi thử đại học anh ( kèm đáp án ) - Số 3 pps
... back to sleep when a loud noise woke me up ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C D C D B C D C A A B D A D B B ... biggest one being (3 7) _ his vehicle would start or not This problem has completely disappeared today, but others have taken its (3 8) More traffic and faster vehicles mean that (3 9) _ a car may ... spend time in hospital or become burden (5 1) _ the children and friends Many of them find this (5 2) _ annoying or embarrassing In addition to this, (5 3) _, the fewer friends they seem to have...
 • 5
 • 115
 • 0

TEST level PRE INTERMEDIATE INTERMEDIATE bộ đề thi anh văn công chức b kèm đáp án HOT 2014

TEST level PRE INTERMEDIATE INTERMEDIATE bộ đề thi anh văn công chức b kèm đáp án HOT 2014
... are burning c have burnt b would burn d were burnt a not used c not using b did not use d was not used a doubles c will double b had doubled d would double a were unable c will be unable b would ... many poems and songs have been Đáp án I b d A 13, c 17 B c 6 .b 10 C 14 B 18 d d D 11 B 15 A 19 B a C 12.c 16.d 20.c II 1.c 2 .b 3.a 4.a 5.d III 1.c 3.c A 7 .b 9.d a B B D 10 D IV 1.defferent Ourselves ... little b double d some 3.Don’t blamed bad habits in a child a quarreled c informed b blamed d objected 4.She blamed her parents for the failure of her marriage a quarreled c informed b blamed d objected...
 • 170
 • 3,406
 • 24

đề thi toetic tháng 3 2009 readingđáp án

đề thi toetic tháng 3 2009 reading có đáp án
... _ at the seminar reached 700 this year, 1 13. Remember that you must either send us your breaking last year’s record 550 payment _ return the product within 30 days of (A) attendee receipt ... [2009 3 ] 해커스토익 Lynn한 선생님 예상문제 111.The company has proposed _ of research 116.This can be done by visiting the charity website or and ... applies 130 .Sales of the home appliance products were highest during 2000 and declined during _ years (A) next (B) following (C) after (D) subsequent (D) confirms www.Hackers.co.kr [2009 3 ] 해커스토익...
 • 6
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ielts 5 test 3 reading answerscambridge ielts 6 test 3 reading answersbài tập thống kê kèm đáp ánđề thi access kèm đáp ánđề thi toeic kèm đáp án5 bộ đề thi toeic có kèm đáp ánmột số đề thi toeic có kèm đáp ánđề thi toeic có kèm đáp áncâu hỏi kèm đáp anielts 6 test 3 readingvật lí 10 kèm đáp án15 đề thi lý thuyết trường điện từ kèm đáp ánbài tập về dấu trọng âm từ có 3 âm tiếtcó đáp ántr tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 kèm đáp án chi tiếttổng hợp 90 đề thi đại học môn toán kèm đáp án hayỨng dụng mô hình chiết khấu dòng tiền tự do của vốn chủ sở hữu (FCFE) vào thẩm định giá trị công ty cổ phần bánh kẹo bibica năm 2010Tìm hiều nhu cầu sản phẩm may mặc của nhân viên văn phòng tại thành phố hồ chí minhĐỒ ÁN NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY ĐỀ 3 FULL_SPKTNghiên cứu đánh giá tác động của các hồ chứa thượng nguồn đến chế độ thủy văn thủy lựcNghiên cứu đề xuất áp dụng mô hình tính toán thiết kế hệ thống chữa cháy tự động sprinker cho nhà cao tầngBài giảng các phẫu thuật cơ bản trên dạ dàyGiáo trình kỹ thuật xét nghiệm cơ bảnNghiên cứu tính chất lưu biến, cơ lý và nghiệt của vật liệu polime composit polyvinylcloritgypsum phế thảiCác mẫu câu đặc biệt trong Tiếng Anhbộ câu hỏi hóa sinh 2Ứng dụng phương pháp tài sản và phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) để xác định giá trị doanh nghiệp vừa và nhỏ cho mục đích mua bán sáp nhập (ma) tại việt nam hiện nayĐề Thi Hóa Đại Cương Vô Cơcâu hỏi môn hóa dược 2câu hỏi tổng hợp hóa dược 1Rủi ro ngành ngân hàng và cái chết của lehman brotherspháp luật về giao dịch bảo đảmTÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DƯỢCTHUYET TRINH LUAT MOI TRUONGNoiSan 20 03 2017 brochureMô hình điện toán đám mây và ứng dụng trong cơ quan doanh nghiệp vừa – nhỏ (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập