Bài giảng luật thương mại quốc tế bài 7 dieu XX các quy định của WTO về sức khỏe và môi trường

bài giảng luật thương mại quốc tế

bài giảng luật thương mại quốc tế
... ước quốc tế PL quốc gia không điều chỉnh 2.3 Nguồn Luật TM quốc tế Lưu ý: Ngoài nguồn luật điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia tập quán thương mại quốc tế, HỢP ĐỒNG MẪU xem nguồn Luật thương mại ... sinh lợi Nghĩa là: Thương mại Kinh doanh 1.2 Thương mại quốc tế Là TM diễn thị trường quốc tế Là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi diễn thị trường quốc tế Thương mại quốc tế thương mại có yếu tố nước ... tư pháp quốc tế Trường đại học Luật Hà nội Luật tổ chức thương mại quốc tế diễn giải Dương Hữu Hạnh, Các văn Luật thương mại Các tài liệu khác Chương 1: Tổng quan Luật thương mại quốc tế Mục tiêu:...
 • 248
 • 1,282
 • 13

Bài giảng luật thương mại quốc tế TS lê minh toàn

Bài giảng luật thương mại quốc tế  TS lê minh toàn
... BÀI GIẢNG MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ I KHÁI NIỆM THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Khái niệm thương mại quốc tế Thương mại ... QUỐC GIA www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS MINH TOÀN BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 TRANG BÀI GIẢNG MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Nguồn Luật thương mại quốc tế Pháp luật quốc gia Điều ước quốc tế ... THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Khái niệm Luật thương mại quốc tế Luật thương mại quốc tế tổng hợp nguyên tắc, quy phạm điều chỉnh quan hệ chủ thể hoạt động thương mại quốc tế Chủ thể thương mại quốc tế CÁ NHÂN...
 • 138
 • 168
 • 2

Bài giảng luật thương mại quốc tế giải quyết tranh chấp thương nhân phan đặng hiếu thuận

Bài giảng luật thương mại quốc tế giải quyết tranh chấp thương nhân  phan đặng hiếu thuận
... GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP I Khái quát GQTC thương nhân II Giải tranh chấp tòa án III Giải tranh chấp trọng tài IV Thực tiễn I Khái quát GQTC thương nhân 1.Khái niệm Tranh chấp bất đồng ... thể Nguyên nhân: ngôn ngữ, pháp luật, văn hóa, thiện chí…… I Khái quát GQTC thương nhân 2.Đặc điểm  Phức tạp  Giá trị lớn  Thời gian kéo dài  Cơ quan giải khác tranh chấp nội địa  Luật áp ... quát GQTC thương nhân 3.Các phương thức giải Thường phân chia thành nhóm:  Không tài phán: Thương lượng, hòa giải, trung gian, khác (mini trial, DRB, DAB….)  Tài phán: Trọng tài, án Giải hoà...
 • 18
 • 140
 • 0

Bài giảng luật thương mại quốc tế giải quyết tranh chấp trong WTO phan đặng hiếu thuận

Bài giảng luật thương mại quốc tế giải quyết tranh chấp trong WTO phan đặng hiếu thuận
... quan giải tranh chấp (DSB) Tranh chấp giải thông qua Cơ quan giải tranh chấp WTO (DSB) DSB thực chất Đại hội đồng WTO hoạt động theo thủ tục độc lập có chủ tịch riêng II.Cơ quan GQTC 1.Cơ quan giải ... GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP I Tổng quan GQTC TMQT II Cơ quan giải tranh chấp WTO III Trình tự thủ tục DSU IV Thực tiễn I Tổng quan GQTC TMQT 1.Khái niệm Tranh chấp (giữa quốc gia), liên ... Trước WTO, phương thức giải thường thoả thuận song phương, tạo vùng xám, dẫn đến bảo hộ cao Các quốc gia giải TC sở điều ước Sau WTO: có chế Với thành viên WTO: DSU Với quốc gia không thành viên WTO: ...
 • 29
 • 169
 • 2

Bài giảng luật thương mại quốc tế hợp đồng mua bán hàng hóa phan đặng hiếu thuận

Bài giảng luật thương mại quốc tế hợp đồng mua bán hàng hóa  phan đặng hiếu thuận
... thương mại quốc tế khác Tuy việc xác định hàng hóa đối tượng hợp đồng theo luật luật quốc gia có khác biệt Chúng ảnh hưởng đến hiệu lực hợp đồng II INCOTERMs… 1.INCOTERMs 2010 Là tập quán thương mại ... quốc tế (UNIDROIT) soạn thảo Có vai trò bổ sung, làm mẫu cho hợp đồng mua bán giới III Các vấn đề pháp lý 1.Giao kết hợp đồng Chào hàng Chấp nhận Đề nghị giao kết hợp đồng đề nghị đàm phán hợp ... 3.Công ước Viên 1980 (CISG) Điều ước quốc tế phổ biến hợp đồng MBHHQT Điều chỉnh chi tiết tất vấn đề hợp đồng VN chưa tham gia thương nhân thường dẫn chiếu hợp đồng II INCOTERMs… 4.Những nguyên...
 • 19
 • 269
 • 1

Bài giảng luật thương mại quốc tế hợp đồng thương mại quốc tế phan đặng hiếu thuận

Bài giảng luật thương mại quốc tế hợp đồng thương mại quốc tế  phan đặng hiếu thuận
... 4.Các hợp đồng mẫu, nguyên tắc chung Nhiều lĩnh vực truyền thống tồn hợp đồng mẫu, áp dụng có thỏa thuận (có dẫn chiếu) Vd: Hợp đồng mẫu mua bán hàng hóa dễ hỏng (ITC) Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc ... tế: Quốc tịch, trụ sở, tài sản, tiền I Khái niệm HĐTMQT HĐTMQT thỏa thuận ký kết thương nhân có trụ sở thương mại nằm quốc gia khác nhau.(ĐHNT) Có thể hiểu HĐTMQT hợp đồng kinh doanh quốc tế ... Nguồn luật 3 .Luật quốc gia Luật quốc gia nguồn điều chỉnh trực tiếp bên có thỏa thuận quy phạm xung đột dẫn chiếu đến Vì giới tồn nhiều hệ thống pháp luật khác nên nguồn phức tạp II Nguồn luật...
 • 16
 • 73
 • 0

Bài giảng luật thương mại quốc tế phòng vệ thương mại phan đặng hiếu thuận

Bài giảng luật thương mại quốc tế phòng vệ thương mại  phan đặng hiếu thuận
... PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI I Khái quát phòng vệ thương mại II Chống bán phá giá III Chống trợ cấp IV Tự vệ V Thực tiễn xu hướng phát triển I Khái quát 1.Khái niệm Phòng vệ thương mại (trade ... remedies) gọi biện pháp khắc phục thương mại, bao gồm trụ cột chống phá giá, chống trợ cấp tự vệ xây dựng nhằm bảo đảm tính công bằng, cạnh tranh lành mạnh thương mại quốc tế Bên cạnh mục đích ban đầu, ... đầu có áp dụng luật WTO để giành lại công qua vụ kiện gần Góc độ bên nguyên: Luật VN phòng vệ thương mại có chưa pháp điển hóa mức cao (mới dừng Pháp lệnh) chưa áp dụng vào thực tế XIN CẢM ƠN...
 • 20
 • 99
 • 0

Bài giảng luật thương mại quốc tế thương mại hàng hóa trong WTO phan đặng hiếu thuận

Bài giảng luật thương mại quốc tế thương mại hàng hóa trong WTO  phan đặng hiếu thuận
... quốc tế khuyến khích nhằm tăng hài hòa hóa Các quy trình ngày tăng tính phức tạp III Các rào cản phổ biến khác 1 .Hàng rào kỹ thuật (tt) Xu hướng áp dụng TBT giới:     Mở rộng từ thương mại ... định lượng (cấm, hạn ngạch), chế độ phân biệt đối xử hàng hóa nhập hàng hóa nội địa… Các biện pháp phi quan thuế hợp lệ phải áp dụng quy định WTO II Các biện pháp phi quan thuế 4.Lưu ý Các biện ... thuế quan* như: Cấp phép nhập Phí thủ tục xuất nhập Giám định hàng hóa trước xếp hàng Xác định giá trị hải quan Quy tắc xuất xứ hàng hóa II Biện pháp phi quan thuế 2.Mô tả a) Xác định giá trị hải...
 • 24
 • 108
 • 0

Bài giảng luật thương mại quốc tế các thiết chế thương mại phan đặng hiếu thuận

Bài giảng luật thương mại quốc tế các thiết chế thương mại  phan đặng hiếu thuận
... CÁC THIẾT CHẾ THƯƠNG MẠI I Khái quát thiết chế thương mại II WTO III EU IV Apec V ASEAN I Khái quát 1.Khái niệm Bên cạnh tổ chức quốc tế toàn cầu, thương mại quốc tế tồn tổ chức thương mại ... soát sách thương mại Hợp tác tổ chức thương mại quốc tế II Chức vai trò WTO Trên thực tế, WTO đóng vai trò quan trọng hoạt động điều phối thương mại quốc tế toàn cầu thông qua quy chế pháp lý II ... rõ liên minh thương mại khu vực xem chất xúc tác hữu hiệu cho trình tự hoá quan hệ thương mại quốc tế đại Thoả thuận liên minh khu vực dễ đạt mức cao cam kết tổ chức thương mại toàn cầu lý có...
 • 28
 • 360
 • 1

Bài giảng luật thương mại quốc tế sở hữu trí tuệ phan đặng hiếu thuận

Bài giảng luật thương mại quốc tế sở hữu trí tuệ  phan đặng hiếu thuận
... 2 .Thương mại quốc tế SHTT Sở hữu trí tuệ khái niệm quyền sở hữu trí tuệ thương mại (quốc tế) lại đặt gần Khái niệm xuất phát từ yêu cầu có chế bảo hộ quốc tế sở hữu trí tuệ Quyền sở hữu trí tuệ ... SỞ HỮU TRÍ TUỆ I Khái quát SHTT thương mại II TRIPs quy định III Quy chuẩn bảo hộ tối thiểu IV Thực thi I Khái quát 1.Khái niệm Sở hữu trí tuệ quyền sở hữu tài sản đặc biệt, sản phẩm trí tuệ ... TRIPs 3.WTO TRIPs TRIPS điều ước quốc tế tổng hợp thống quy định sở hữu trí tuệ tồn hiệp ước quốc tế quan trọng TRIPS hiệp ước đầy đủ toàn diện lĩnh vực sở hữu trí tuệ Khắc phục “khuyết điểm” hiệp...
 • 26
 • 84
 • 0

Bài giảng luật thương mại quốc tế thương mại dịch vụ phan đặng hiếu thuận

Bài giảng luật thương mại quốc tế thương mại dịch vụ  phan đặng hiếu thuận
... trừ dịch vụ tài thực quan nhà nước IV Một số lĩnh vực đặc thù 3 .Dịch vụ viễn thông Dịch vụ viễn thông ngày có vai trò quan trọng thương mại quốc tế ngành dịch vụ nhằm hỗ trợ ngành dịch vụ khác ... thức 3: Hiện diện thương mại Phương thức yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ quốc gia trực tiếp bán sản phẩm dịch vụ quốc gia khác thông qua diện thương mại quốc gia Hiện diện thương mại hiểu loại hình ... trừ dịch vụ vận tải hàng không IV Một số lĩnh vực đặc thù 2 .Dịch vụ tài Dịch vụ tài lĩnh vực thương mại dịch vụ nhận nhiều quan tâm quốc gia thành viên WTO GATS điều chỉnh tất loại dịch vụ tài...
 • 22
 • 35
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng luật thương mại quốc tếslide bài giảng luật thương mại quốc tếcác quy định của wto về thương mại quốc tếbài giảng môn luật thương mại quốc tếbài tập môn luật thương mại quốc tếbài tập luật thương mại quốc tếbài tập pháp luật thương mại quốc tếgiải bài tập tình huống luật thương mại quốc tếgiải bài tập môn luật thương mại quốc tếgiải bài tập luật thương mại quốc tếbài tập về luật thương mại quốc tếbài tập tình huống môn luật thương mại quốc tếbài tập luật thương mại quốc tế có đáp ánbài tập luật thương mại quốc tế 1bài tập tình huống luật thương mại quốc tếdự án xây nhà trọ kinh doanhtác động của việc sử dụng điện thoại thông minhxThành phần và cấu trúc quần xã Ve giáp (Acari Oribatida) ở đai cao khí hậu 1200m Vườn quốc gia Ba Vì, Thành phố Hà Nội (LV tốt nghiệp)Gia công mỹ phẩm thành phố Hồ Chí MinhGia công mỹ phẩm thành phố hồ chí minhTO TRINH DE NGHI NANG LUONG TRUOC THOI HANGiải pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan tại cục hải quan tỉnh lào caiNghiên cứu thành phần bọ xít bắt mồi và biến động số lượng của một số loài phổ biến trên cây đậu rau ở xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội (LV tốt nghiệp)Hoàn thiện chính sách của chính quyền tỉnh nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh hưng yênMỘT số GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN văn HOÁ DOANH NGHIỆP của CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNGQuản trị nhân lực tại công ty TNHH 1 thành viên xây lắp thương mại MBCVăn hóa kinh doanh trong các doanh nghiệp nhật bản ở việt namHoàn thiện chiến lược phát triển của công ty cổ phần sông đà 7 đến năm 2020, tầm nhìn 2030Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninhSử dụng động vật không xương sống cỡ lớn làm sinh vật chỉ thị đánh giá chất lượng nước tại suối Quân Boong thuộc Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh (LV tốt nghiệp)Bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa đền Thác Bờ tỉnh Hòa Bìnhmôn Lịch sử Việt Nam: Những đóng góp của vương triều Lý trong lịch sử của dân tộcĐề tài: Bắc Ninh tiềm năng phát triển hoạt động du lịchPhát triển du lịch Chùa HươngTÌM HIỂU CÔNG TÁC XỬ LÝ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập