Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13

Một số vấn đề về người không được quyền hưởng di sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 643 Bộ luật Dân sự

Một số vấn đề về người không được quyền hưởng di sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 643 Bộ luật Dân sự
... hợp người người thừa kế theo pháp luật người lập di chúc đồng thời có tên số người hưởng di sản theo di chúc hưởng thừa kế theo di chúc họ hưởng phần di sản nhỏ 12 so với phần di sản mà họ hưởng ... việc cho người hưởng di sản theo di chúc lập người hưởng di sản thừa kế theo di chúc Như vậy, pháp luật quy định tôn trọng quy n tự định đoạt di sản người để lại di sản Do đó, người có hành ... trọng quy n định đoạt di sản người lập di chúc Do đó, pháp luật cho phép người có hành vi nói hưởng di sản người khuất nếu: người để lại di sản biết hành vi người đó, cho họ hưởng di sản theo di...
 • 17
 • 558
 • 1

Bài tập học kỳ Dân sự 1 Một số vấn đề về người không được quyền hưởng di sản theo qui định tại khoản 1 Điều 643 Bộ luật dân sự

Bài tập học kỳ Dân sự 1 Một số vấn đề về người không được quyền hưởng di sản theo qui định tại khoản 1 Điều 643 Bộ luật dân sự
... nhân vấn đề người không quyền hưởng di sản theo pháp luật Trong tiến trình tìm hiểu thực đề tài Một số vấn đề người không quyền hưởng di sản theo qui định khoản điều 643 Bộ luật dân sự em có số ... tức chia di sản theo pháp luật, mà họ người quyền hưởng di sản theo pháp luật tức bị pháp luật tước quyền hưởng thừa kế, di sản chia theo pháp luật họ quyền hưởng Do đó, ta không nên tính người ... chí người để lại di sản, cụ thể, theo khoản Điều 643 BLDS người có hành vi vi phạm hưởng di sản theo di chúc người để lại di sản biết hành vi họ mà thể ý chí cho người hưởng di chúc Theo quy định...
 • 20
 • 15
 • 0

quy định về người không được hưởng thừa kế theo quy định tại Khoản 1 Điều 643 trong mối liên hệ với Điều 669 Bộ luật Dân sự

quy định về người không được hưởng thừa kế theo quy định tại Khoản 1 Điều 643 trong mối liên hệ với Điều 669 Bộ luật Dân sự
... thừa kế theo quy định Khoản Điều 643 mối liên hệ với Điều 669 Bộ luật Dân I LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGƯỜI THỪA KẾ VÀ NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN: Người thừa kế: 1. 1 Khái niệm người thừa kế: Thừa kế ... bị tước quy n hưởng di sản 19 III MỐI LIÊN HỆ GIỮA QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN TẠI KHOẢN ĐIỀU 643 VỚI QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 669 BLDS Điều 669 Bộ luật Dân 2005 người thừa kế không phụ ... tước quy n hưởng di sản thừa kế theo Điều 643 Bộ luật Dân 2005 II NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN ĐIỀU 643 BLDS 2005 Khoản Điều 643 Bộ luật Dân 2005 quy định: 1 Những người...
 • 23
 • 988
 • 3

Thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 38 của Luật Đất đai 2003 (đối tượng là hộ gia đình cá nhân) potx

Thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 38 của Luật Đất đai 2003 (đối tượng là hộ gia đình cá nhân) potx
... Phòng Tài nguyên Môi trường trình Ủy ban nhân dân quận ký định thu hồi đất Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ Quy t định giao, cho thu giấy chứng nhận quy n sử dụng đất (nếu có) Số hồ sơ: ... việc thực TTHC: Quy t định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Phòng Tài nguyên Môi trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ Bước trường hợp đất nhà nước giao, cho thu có thời hạn mà không gia hạn hết thời ... định giao, cho thu giấy chứng nhận quy n sử dụng đất (nếu có) Số hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 118
 • 0

Thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 38 của Luật Đất đai 2003 (đối tượng là hộ gia đình cá nhân) doc

Thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 38 của Luật Đất đai 2003 (đối tượng là hộ gia đình cá nhân) doc
... hành định thu hồi đất Phòng Tài nguyên Môi trường quận – huyện phối hợp Bước phòng chuyên môn thu c quận có liên quan để xác định giá trị lại giá trị đầu tư vào đất tài sản gắn liền với đất theo ... qui định pháp luật (nếu có) Bước Phòng Tài nguyên Môi trường chuyển định cho người Mô tả bước Tên bước có đất bị thu hồi Hồ sơ Thành phần hồ sơ Kết luận Thanh tra việc sử dụng đất Quy t định giao, ... phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Quy t định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật Phòng Tài nguyên Môi trường thẩm tra, xác minh thực địa Bước...
 • 4
 • 102
 • 0

bài học kỳ dân sự Xây dựng một tình huống về hợp đồng vay tài sản có áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay để chứng minh cho quy định tại khoản 2 Điều 410 BLDS 2005.Giải quyết tình huống đó theo quy định của pháp luật hiện hành

bài học kỳ dân sự Xây dựng một tình huống về hợp đồng vay tài sản có áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay để chứng minh cho quy định tại khoản 2 Điều 410 BLDS 2005.Giải quyết tình huống đó theo quy định của pháp luật hiện hành
... đồng vay tài sản áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ trả tiền vay để chứng minh cho quy định khoản Điều 410 BLDS 20 05.Giải tình theo quy định pháp luật hành làm tập cá nhân cuối kỳ NỘI ... I .Hợp đồng vay tài sản áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ trả tiền vay Điều 471 Bộ luật dân 20 05 quy định: Hợp đồng vay tài sản thỏa thuận bên, theo bên cho vay giao tài sản cho bên vay; ... dịch dân quan hệ dân khác áp dụng biện pháp pháp luật cho phép để bảo đảm cho nghĩa vụ thực hiện, đồng thời xác định bảo đảm quy n, nghĩa vụ bên biện pháp Về mặt chủ quan, bảo đảm thực nghĩa vụ...
 • 11
 • 52
 • 0

Lý luận và thực tiễn áp dụng quy định về hành vi lừa dối trong luật kinh doanh bảo hiểm

Lý luận và thực tiễn áp dụng quy định về hành vi lừa dối trong luật kinh doanh bảo hiểm
... luận thực tiễn áp dụng qui định hành vi lừa dối luật kinh doanh bảo hiểm .1 I luận: .2 1.Sự cần thiết khách quan qui định hành vi lừa dối: 2 luận: II Thực ... định pháp luật So với Bộ luật dân luật kinh doanh bảo hiểm có điểm khác chỗ: Cùng hành vi lừa dối nhng Luật kinh doanh bảo hiểm lại qui định hậu pháp khác ( Bộ luật dân qui định hậu pháp ... Thực tiễn: 1 .Thực trạng: .4 Hậu hành vi lừa dối: Giải pháp: Kết luận 10 luận thực tiễn áp dụng quy định hành vi lừa dối luật kinh doanh bảo hiểm...
 • 11
 • 289
 • 2

các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội quy định tại điều 70 bộ luật hình sự

các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội quy định tại điều 70 bộ luật hình sự
... luận biện pháp pháp áp dụng người chưa thành niên phạm tội quy định Điều 70 Bộ luật hình Chương 2: nội dung biện pháp pháp áp dụng người chưa thành niên phạm tội quy định điều 70 Bộ luật hình ... chung biện pháp pháp áp dụng người chưa thành niên phạm tội - Quy định pháp luật biện pháp pháp áp dụng người chưa thành niên phạm tội - Các hạn chế quy định pháp luật hạn chế thực tiễn áp dụng ... hình biện pháp pháp áp dụng người chưa thành niên phạm tội Từ mặt hạn chế quy định pháp luật biện pháp pháp áp dụng người chưa thành niên phạm tội - Đánh giá việc áp dụng biện pháp pháp...
 • 88
 • 138
 • 2

Phương hướng hoàn thiện những quy định về quyền nhân thân trong Bộ luật dân sự

Phương hướng hoàn thiện những quy định về quyền nhân thân trong Bộ luật dân sự
... thực Phương hướng hoàn thiện quy định quy n nhân thân Bộ luật dân • Cần có cách phân loại đặc điểm quy n nhân thân cụ thể rõ ràng Điều 24 Bộ luật dân (BLDS) 2005 quy định quy n nhân thân quy định ... biến quan hệ dân Các quy n mà pháp luật quy định cho cá nhân người hướng tới người, có quy n nhân thân Sở dĩ nói quy n nhân thân quy n dân đặc biệt quy n thuộc cá nhân, quy n khác (quy n tài sản) ... Quy n nhân thân quy n dân chủ quan gắn liền với cá nhân Nhà nước quy định cho cá nhân nhân chuyển giao quy n cho người khác • Đặc điểm quy n nhân thân: Thứ nhất: Quy n nhân thân quy n dân quy n...
 • 23
 • 55
 • 0

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định 22/2005/NĐ-CP của chính phủ pptx

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định 22/2005/NĐ-CP của chính phủ pptx
... Ban Tổ chức lễ hội * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) d Thời hạn giải quy t: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ e Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân f Cơ quan thực thủ tục hành chính: ... Kết thực thủ tục hành chính: Văn chấp thuận h Lệ phí: không i Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm: không k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: không l Căn pháp lý thủ tục hành chính: - ... trực tiếp phận cửa UBND cấp xã c Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Văn thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng nêu cụ thể thời gian, địa điểm, nội dung lễ hội danh sách Ban Tổ...
 • 3
 • 117
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học một số VƯỚNG mắc TRONG VIỆC áp DỤNG điều 230 bộ LUẬT HÌNH sự để xử lý tội CHẾ tạo, TÀNG TRỮ, vận CHUYỂN, sử DỤNG, MUA bán TRÁI PHÉP HOẶC CHIẾM đoạt vũ KHÍ QUÂN DỤNG, p

Báo cáo nghiên cứu khoa học   một số VƯỚNG mắc TRONG VIỆC áp DỤNG điều 230 bộ LUẬT HÌNH sự để xử lý tội CHẾ tạo, TÀNG TRỮ, vận CHUYỂN, sử DỤNG, MUA bán TRÁI PHÉP HOẶC CHIẾM đoạt vũ KHÍ QUÂN DỤNG, p
... cao, Bộ Nội vụ để hướng dẫn p dụng thống ph p luật việc xử tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái ph p chiếm đoạt VKQD, PTKTQS theo Điều 230 BLHS năm 1999 - Cần ti p tục ... Trong trình p dụng ph p luật để xử tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái ph p chiếm đoạt VKQD, PTKTQS g p phải nhiều khó khăn, vướng mắc, đó, ngày 7/1/1995, ... trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái ph p chiếm đoạt VKQD, PTKTQS Tuy nhiên, trình nghiên cứu p dụng Điều 230 BLHS năm 1999 nhận thấy số hạn chế định việc quy định tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển,...
 • 7
 • 32
 • 0

Thông báo nợ thuế và tiền phạt chậm nộp thuế ( thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 106 - Luật Quản lý thuế) pdf

Thông báo nợ thuế và tiền phạt chậm nộp thuế ( thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 106 - Luật Quản lý thuế) pdf
... chậm nộp (thông báo nêu rõ số tờ khai hải quan, tổng số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế nộp, số tiền thuế chậm nộp, tỷ lệ phạt, số tiền phạt phải nộp) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thông báo việc phạt ... tiền phạt phải nộp) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thông báo việc phạt chậm nộp thuế (0 1 chính) Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 2
 • 1,882
 • 0

Thu hồi đất thuộc các trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai. Đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân. doc

Thu hồi đất thuộc các trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai. Đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân. doc
... nhận quy n sử dụng đất loại giấy tờ nguồn gốc đất quy định khoản điều 50 Luật đất đai Người có đất bị thu hồi nộp loại giấy tờ nêu bước cho Phòng Tài nguyên Môi trường Phòng Tài nguyên Môi trường ... nguyên Môi trường định thu hồi đất; đạo xử lý để xác định giá trị lại giá trị đầu tư vào đất tài sản gắn liền với đất (nếu có) Phòng Tài nguyên Môi trường thông báo cho người có đất bị thu hồi nộp ... với đất theo quy định pháp luật; + Giấy tờ quan có thẩm quy n thu c chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất + Bản án định Toà án nhân dân, định thi hành án quan thi hành án, định giải tranh chấp đất...
 • 5
 • 181
 • 0

Thu hồi đất thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 9 và 11 điều 38 của Luật Đất đai. Đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân. doc

Thu hồi đất thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 9 và 11 điều 38 của Luật Đất đai. Đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân. doc
... dụng đất cố ý hủy hoại đất; Đất giao không đối tượng không thẩm quy n; Văn qui định Luật Đất đai Luật Đất đai Đất bị lấn, chiếm trường hợp sau đây: a) Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm; b) Đất không ... sử dụng đất loại giấy tờ theo khoản điều 50 luật đất đai Người có đất bị thu hồi nộp loại giấy tờ nêu bước cho Phòng Tài nguyên Môi trường Phòng Tài nguyên Môi trường đóng dấu thu hồi vào loại ... nước có thẩm quy n thi hành Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Người sử dụng đất sử dụng đất không quy định giao, vi phạm pháp luật đất đai Văn qui định Luật Đất đai Nội...
 • 5
 • 146
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thấm quyền giải quyết của tòa án trong trường hựp đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cư quan nhà nước có thấm quyền quy định tại khoản 3 điều 38 luật đất đai năm 1993về phiên họp của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao để xem xét yêu cầu kiến nghị đề nghị theo quy định tại khoản 3 điều 310a blttdshhkhái niệm các tội phạm khác về chức vụ và ý nghĩa của việc quy định các tội phạm này trong bộ luật hình sự việt namcác quy định về lỗi vô ý trong bộ luật hình sự hiện hànhcăn cứ quy định tại khoản 1 điều này chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đìnhvấn đề hoàn thiện chế định tái phạm trong pháp luật hình sự việt nam và hướng dẫn áp dụng chế định này trong quá trình giải quyết các vụ án hình sựhướng dẫn áp dụng hiệp địnhcác kiến nghị nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật về thừa kế theo di chúchướng dẫn thi hành điều 250 bộ luật hình sựhướng dẫn thi hành điều 232 bộ luật hình sựhướng dẫn thi hành điều 48 bộ luật hình sựhướng dẫn thi hành điều 140 bộ luật hình sựhướng dẫn thi hành điều 285 bộ luật hình sựhướng dẫn thi hành điều 46 bộ luật hình sựhướng dẫn thi hành điều 51 bộ luật hình sựTIỂU LUẬN tìm HIỂU tư TƯỞNG của LÊ NIN về mối QUAN hệ GIỮA KINH tế và CHIẾN TRANH TRONG tác PHẨM HẢI CẢNG LỮ THUẬN THẤT THỦTIỂU LUẬN bài học KINH NGHIỆM độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo, tự lực, tự CƯỜNG, tìm RA CON ĐƯỜNG THÍCH hợp THỰC HIỆN mục TIÊU cụ THỂ PHÙ hợp với điều KIỆN VIỆT NAM ý NGHĨA CÔNG CUỘC đổi mớiHướng dẫn về an toàn giao thông cho thanh thiếu niênTIỂU LUẬN CON NGƯỜI, yếu tố hợp THÀNH hệ THỐNG xã hội TRONG tác PHẨM CON NGƯỜI TRONG QUẢN lý xã hội của a g AFANAXEP ý NGHĨA THỰC TIỄN của vấn đềCác phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhânHợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo pháp luật việt namthần tốc luyện đề trung học phổ thông quốc gia môn tiếng anh năm 2017 PHẦN 1Pháp luật về việc sinh con theo phương pháp khoa họcPháp luật việt nam về vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoàiVi phạm hành chính của cá nhân, hộ gia đình có đất bị thu hồi trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cưViệt nam trung quốc với triển vọng giải quyết tranh chấp ở biển đôngTình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại trại đặng đức khang hướng đạo tam dương vĩnh phúc và thử nghiệm một số phác đồ điều trịNghiên cứu thu nhận chất kháng sinh vancomycin từ môi trƣờng lên men chủng xạ khuẩn S. orientalisGiáo trình hình họa“Đảng bộ huyện lương sơn (hòa bình) lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc từ năm 2005 đến năm 2014”Đảng bộ quận hoàng mai (hà nội) lãnh đạo công tác thanh niên từ năm 2004 đến năm 2014Bài giảng tài liệu môn công pháp quốc tế LÃNH THỔ và BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG LUẬT QUỐC tếLý thuyết phân quyền giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền việt nam hiện nayNâng cao chất lượng đánh giá hiệu quả công việc nhân viên theo KPI tại công ty cổ phần đầu tư devicoNghiên cứu giá trị sống của người già việt nam
Đăng ký
Đăng nhập