Mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
... xử Áp dụng pháp luật tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình Nghiên cứu lý luận thực tiễn tình tiết giảm nhẹ TNHS, thấy có số vấn đề cần làm rõ thêm: Thứ nhất, tình tiết giảm nhẹ hướng dẫn điểm c ... luật dân sự) Vì vậy, cho rằng, không nên coi tình tiết tình tiết giảm nhẹ TNHS pháp luật hình nước ta Thứ hai, Khoản Điều 46 quy định tình tiết giảm nhẹ TNHS theo hướng liệt kê tình tiết từ điểm ... nhắc coi tình tiết khác tình tiết giảm nhẹ TNHS ghi rõ lý án Đặc điểm có hai vấn đề cần ý: trước hết, tình tiết giảm nhẹ TNHS BLHS quy định với tính cách yếu tố định tội yếu tố định khung hình phạt...
 • 8
 • 521
 • 14

Báo cáo " Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong pháp luật phong kiến Việt Nam" pot

Báo cáo
... ng Việt luật lệ) Qua nghiên cứu trình hình th nh v ho n thiện chế định tình tiết giảm nhẹ TNHS pháp luật hình phong kiến Việt Nam, rút số kết luận sau: Quy định pháp luật hình phong kiến tình tiết ... l m luật phong kiến sử dụng để quy định hình phạt tội phạm cụ thể nhng qua nghiên cứu tình tiết giảm nhẹ TNHS pháp luật hình phong kiến, nhận thấy việc tăng nặng giảm nhẹ tội đợc nh l m luật ... m luật cân nhắc v quy định l tình tiết giảm nhẹ tội Thứ ba, pháp luật hình thời phong kiến đ quy định số tình tiết giảm nhẹ tội đạo lí v khoan hồng dới ảnh hởng t tởng nho giáo Luật dới thời phong...
 • 6
 • 532
 • 8

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Cơ chế giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Luật Hình sự Việt Nam" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... đáng khoan hồng Tóm lại, làm rõ chế tình tiết giảm nhẹ TNHS có ý nghĩa quan trọng lập pháp hình áp dụng pháp luật Việc phân tích chế giảm nhẹ TNHS nhóm tình tiết cho thấy đặc điểm đặc thù chế ... cho cán thừa hành hiểu biết chế giảm nhẹ TNHS nói chung biểu đặc thù chế nhóm tình tiết giảm nhẹ TNHS Lý luận chế giảm nhẹ TNHS kim nam cho hoạt động áp dụng pháp luật hoạt động kiểm tra tính ... giúp cho nhà làm luật vận dụng lý luận giảm nhẹ TNHS để quy định đầy đủ toàn diện tình tiết giảm nhẹ TNHS Mặt khác, việc luật cho phép áp dụng tình tiết luật định làm tình tiết giảm nhẹ TNHS, đòi...
 • 13
 • 280
 • 0

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả trong luật hình sự việt nam

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả trong luật hình sự việt nam
... KHOA LUT HONG PHM THANH NGA TìNH TIếT GIảM NHẹ TRáCH NHIệM HìNH Sự NGƯờI PHạM TộI Tự NGUYệN SửA CHữA, BồI TH-ờng THIệT HạI, KHắC PHụC HậU QUả TRONG LUậT HìNH Sự VIệT NAM Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s ... SA CHA, BI THNG THIT HI TRONG B LUT HèNH S VIT NAM NM 1985 53 2.3 TèNH TIT GIM NH TRCH NHIM HèNH S NGI PHM TI T NGUYN, SA CHA, BI THNG THIT HI TRONG B LUT HèNH S VIT NAM NM 1999, SA I NM 2009 ... so vi Vit Nam Trong BLHS Vit Nam cỏc nh lm lut th hin c trỡnh khỏi quỏt cao dnh riờng mt iu lut quy nh v cỏc tỡnh tit gim nh TNHS, ngoi cũn an xen vo cỏc iu lut c th phn Cỏc ti phm Trong i vi...
 • 116
 • 179
 • 0

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân người phạm tội

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân người phạm tội
... luật hình Việt Nam tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình thuộc nhân thân người phạm tội Chương MỘT SỐ VẤN ĐỂ LÝ LUẬN VỀ CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THUỘC VỀ NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI ... tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình thuộc nhân thân người phạm tội Chương 2: Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình thuộc nhân thân người phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam hành Bộ luật hình ... điểm tình tiết giảm nhẹ TNHS thuộc nhân thân người phạm tội 1.1.1 Khái niệm tình tiết giảm nhẹ TNHS thuộc nhân thân người phạm tội Trước đưa khái niệm tình tiết giảm nhẹ TNHS thuộc nhân thân người...
 • 112
 • 206
 • 1

Mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
... Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên) ...
 • 2
 • 327
 • 2

Báo cáo " Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự Việt Nam" ppt

Báo cáo
... Trong quy định: "Các tình tiết giảm nhẹ đ đợc BLHS quy định l dấu hiệu định tội định khung không đợc sử dụng l tình tiết giảm nhẹ TNHS định hình phạt" Quy định n y đ khắc phục đợc tình trạng nhận ... trạng nhận thức sai v áp dụng hình phạt nhẹ mức cần thiết bị cáo Số lợng, nội dung tình tiết giảm nhẹ v tăng nặng TNHS đợc sửa đổi, bổ sung a Về tình tiết giảm nhẹ TNHS Khoản Điều 38 BLHS năm ... tơng ứng với nhóm tình tiết giảm nhẹ TNHS Còn khoản Điều 46 BLHS năm 1999 có tới 18 điểm tơng ứng với 18 nhóm tình tiết giảm nhẹ TNHS Việc tăng số điểm quy định nhóm tình tiết giảm nhẹ lí chủ yếu...
 • 3
 • 507
 • 6

Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định trong luật việt nam hiện hành

Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định trong luật việt nam hiện hành
... hình Việt Nam hành CHƯƠNG NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ VÀ TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH 2.1 Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình quy định khoản Điều ... Đăng Các tình tiết giảm nhẹ tăng nặng trách nhiệm hình luật hình Việt Nam hành giảm nhẹ định khung giảm nhẹ hình phạt Khoản Điều 46 BLHS năm 1999 quy định rõ: Các tình tiết giảm nhẹ BLHS quy định ... GIẢM NHẸ VÀ TĂNG NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH 2.1 Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình quy định khoản Điều 46 BLHS năm 1999 27 2.1.1 Các tình...
 • 85
 • 335
 • 0

MẪU QUYẾT ĐỊNH Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự pptx

MẪU QUYẾT ĐỊNH Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự pptx
... trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện cần chuyển giao (6) Ghi họ tên, chức vụ người tổ chức thực Quyết định ...
 • 2
 • 546
 • 0

Trách nhiệm hình sựhình phạt

Trách nhiệm hình sự và hình phạt
... TNHS án Tuyên bố không PT miễn hình phạt không buộc người phạm tội phải chịu hình phạt tội mà người phạm Miễn hình phạt đặt cho trường hợp mà việc áp dụng hình phạt là: Không cần thiết Không ... Hãy giải thích Người tòa án miễn hình phạt người chịu TNHS Miễn hình phạt không buộc người phạm tội phải chịu hình phạt tội mà người phạm Điều kiện miễn hình phạt là: có nhiều tình tiết giảm ... thức TNHS HP áp dụng kiến thức vào thực tiễn Khái niệm TNHS Miễn TNHS, miễn HP Thời hiệu truy cứu TNHS Khái niệm hình phạt Mục đích hình phạt TNHS trách nhiệm mà người phạm tội phải chịu...
 • 32
 • 1,456
 • 2

trách nhiệm hình sự của pháp nhân

trách nhiệm hình sự của pháp nhân
... nhận trách nhiệm hành pháp nhân lại không thừa nhận pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự? Trên sở khái niệm trách nhiệm hình đa khái niệm trách nhiệm hình pháp nhân nh sau: Trách nhiệm hình pháp ... thiện 2.2 -Trách nhiệm hình pháp nhân Khi đặt vấn đề trách nhiệm hình pháp nhân vấn đề nhiều tranh cãi Chúng ta khái nim trách 12 nhiệm hình để làm rõ khái niệm trách nhiệm hình pháp nhân Trớc ... miễn trách nhiệm hình Nh trách nhiệm hình hình phạt hai khái niệm hoàn toàn khác Trách nhiệm hình khái niệm rộng khái niệm hình phạt Trách nhiệm hình hậu pháp lý việc phạm tội, hình phạt biện pháp...
 • 46
 • 854
 • 7

Theo luật hình sự Việt Nam người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì vấn phải chịu trách nhiệm hình sự

Theo luật hình sự Việt Nam người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì vấn phải chịu trách nhiệm hình sự
... coi tội phạm tình trạng say dùng rượu chất kích thích mạnh khác phải chịu trách nhiệm hình sự, chí phải coi tình tiết tăng nặng Nhưng em chưa đồng tình với cách giải thích lực trách nhiệm hình người ... việc say rượu chất kích thích khác luật hình Việt Nam phải có quy định riêng ngoại lệ đặc biệt trách nhiệm hình người say dùng rượu chất kích thích khác phạm tội Quy định nhằm chống xâm hại khách ... Theo luật hình Việt Nam người phạm tội tình trạng say dùng rượu chất kích thích mạnh khác phải chịu trách nhiệm hình Hãy cho biết quan điểm cá nhân quy định liên hệ với thực trạng xã...
 • 5
 • 986
 • 8

Hậu quả của việc áp dụng miễn trách nhiệm hình sự: Lý luận, thực tiễn và hướng hoàn thiện pháp luật

Hậu quả của việc áp dụng miễn trách nhiệm hình sự: Lý luận, thực tiễn và hướng hoàn thiện pháp luật
... rằng, việc VKSNDTC kiến nghị Bộ chủ quản xử hành ông V có sở pháp thực tiễn Bởi lẽ, không xử hình nghĩa miễn trách nhiệm hành Trong pháp luật, chế tài pháp hình chế tài pháp hành ... định pháp luật hình sự, người miễn TNHS chịu hậu góc độ pháp hình Tính cưỡng chế (trấn áp) mặt hình chế định miễn TNHS áp dụng người phạm tội 2.2 Hậu xã hội - pháp Dưới góc độ pháp lý- xã ... khác Việc không xử chế tài hình không đồng nghĩa miễn trách nhiệm hành cho ông V Trách nhiệm hành áp dụng vi phạm pháp luật hành theo pháp luật xử hành Thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý...
 • 8
 • 246
 • 1

Trách nhiệm hình sự đối với người không tố giác tội phạm

Trách nhiệm hình sự đối với người không tố giác tội phạm
... khái niệm yếu tố cấu thành tội không tố giác tội phạm Chương 2: Phân biệt tội không tố giác tội phạm với số trường hợp phạm tội khác Chương 3: Trách nhiệm hình người không tố giác tội phạm CHƯƠNG ... tội phạm chuẩn bị, thực mà không tố giác họ phải bị truy cứu trách nhiệm hình Tóm lại, cấu thành tội không tố giác tội phạm người phạm tội không tố giác tội qui định Điều 313, không tố giác tội ... hình thức không tố giác tội phạm Đối tượng tác động tội không tố giác tội phạm Theo lý thuyết chung đối tượng tác động tội phạm, đối tượng tác động tội không tố giác tội phạm phận khách thể tội...
 • 63
 • 399
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhan thuc hcung ve cac tinh tiet giam nhe trach nhiem hinh suban ve cac tinh tiet giam nhe trach nhiem hinh suthao luan ve tinh tiet giam nhe trach nhiem hinh suquy định của pháp luật hình sự về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điều 46 blhs việt namqui dinh ve giam nhe trach nhiem hinh sugiam nhe trach nhiem hinh suquan diem ve giam nhe trach nhiem hinh suco che giam nhe trach nhiem hinh sutình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sựkhái niệm dấu hiệu định khung và phân biệt dấu hiệu định khung với dấu hiệu định tội và tình tiết tăng nặng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sựvấn đề giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội lựa chọn thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sựmẫu đơn xin hoãn thi hành án hình sựmẫu đơn xin giảm học phímẫu đơn xin giám định sức khỏe tâm thầnmẫu đơn xin giảm trừ gia cảnhHƯỚNG dẫn RA câu hỏi và đề KIỂM TRA ĐỊNH kì môn TIN học lớp 4 THEO THÔNG tư 22Một số vấn đề chung về thiết kế bài kiểm tra định kì (theo TT 22)TậP HUẤN RA đề KIỂM TRA ĐỊNH kỳ môn TIếNG ANHDung dịch hoá họcHoá đại cươngBài giảng Kiến trúc máy tính chương 3: Mạch logic sốNghiên cứu đánh giá biến động bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ quản lý đới bờSổ giáo án lý thuyết gòSỰ TỪ HÓA CÁC CHẤT SẮT TỪBài thuyết trình: Nhà máy nhiệt điệnLuận văn thạc sỹ: Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và năng suất của một số giống cà chua mới trồng trong vụ đông tại Gia Lộc - Hải Dươnggiáo án giao thông lớp chồi 2017Chuẩn bị kiến thức trả lời câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11Phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập vật lý 11BÁO CÁO KHỞI ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỘC LẬP CHƯƠNG TRÌNH TÁI ĐỊNH CƯ, SINH KẾ VÀ PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN (RLDP)Xây dựng mô hình mạng đường trục ứng dụng công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLSThuyết minh tính toán kết cấu công trình lideco quảng ninhPhân tích môi trường vi mô vĩ mô unileverBẢN ĐỒ CÔNG NGHỆ NGÀNH SẢN XUẤT KHUÔN MẪUCÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HỐ MÓNG TRONG VÙNG CÁT CHẢY - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập