Đề cuơng tiếng anh 6+ keys

DE CUONG TIENG ANH 6

DE CUONG TIENG ANH 6
... below (2.5 pts) Activities Time get up at 6. 00 am / get dressed at 6. 5/ brush his teeth6.10 /wash his face at 6. 15/ morning exercise have breakfast at 6. 30 go to school at 7.00 / say hello ... nhÊt: There are/ is + sè tõ + danh tõ + in + tªn ®Þa ®iĨm = Tªn ®Þa ®iĨm + has + sè tõ + danh tõ VÝ dơ: -There are thirty students in my class = My class has thirty students -Hoa’s house has four ... teacher 26/ Nga / year old / twelve // A Nga is twelve years old C Nga are twelve years old 27/ I / a / student // - That / my /class // A I am a student That is my class C I am a student That...
 • 14
 • 283
 • 4

đề cương tiếng Anh 12 hệ 3 năm

đề cương tiếng Anh 12 hệ 3 năm
... treatment 30 A remedy B exercise C pollution D surgery 31 A discovery B difficulty C simplicity D equality 32 A tenant B rubbish C machine D common 33 A atmosphere B employment C company D customer 34 ... action D function 33 2 The children are fond of watching _ T.V A a B an C the D no article 33 3 When you apply for a job you need to write a - 17 - Tröôøng THPT Ñaàm Dôi – Toå Anh Vaên A application ... teacher D builder 35 A animal B bacteria C habitat D pyramid 36 A garden B ago C youngest D standard 37 A.admire B honour C title D moment 38 A surgeon B protection C accurate D subject 39 A conservation...
 • 27
 • 370
 • 1

Một số đề KT Tiếng Anh 6

Một số đề KT Tiếng Anh 6
... kỳ II Môn TIếNG ANH lớP (Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề) @ Đề I Họ Tên: Lớp: I.Listen then match each name to an activity.(1,5M) Name Ba Mai Minh Ha Lien 6. Nam Activity ... Biểu điểm chấm thi KSCL kỳ II Môn Tiếng anh I I/.(1,5 ) 1c 2f 3e 4b 5a 6d II/.(2 ) 1b 2c 3c 4b 5d 6b 7a 8d III/.(1,5 ) 1f 2e 3b 4c 5d 6a IV/.(2,5 ) Yes, she is No, she doesnt 3.She ... nhân hoà BàI KIểM TRA học kỳ II Môn TIếNG ANH lớP @ Họ Tên: Lớp: Đề II I.Listen then match each name to an activity.(1,5M) Name Ba Mai Minh Ha Lien 6. Nam Activity a goes to the movies...
 • 9
 • 430
 • 3

De cuong Tieng Anh

De cuong Tieng Anh
... Please come (1) …… my birthday party (2)……… Saturday Tom is (3)…………… the garden working (4)…………… his grandma, who loves to garden with Nature I go (5) work (6) bus …………….5.30 every day Can you buy ... have/ any/ you? Read the paragraphs Fill in the blank and then number them in the correct order A Then suddenly the chairlift stopped and Luke slipped from the chair Fran grabbed his hand and stopped ... were at school She ……………… (give) birth to their daughter, Hailie Jade Scott, in 1995 In July 2000, Kim Mathers……………(attempt) suicide A month later, Eminem *filed for divorce Exercise Write about...
 • 6
 • 253
 • 0

de thi tieng anh 6 -HK1

de thi tieng anh 6 -HK1
... Năm học : 2007-2008 ) Môn Thi : Tiếng Anh Khối TỰ LUẬN : I-Phủ định nghi vấn: (1 đ ) câu 0.5 đ 1-He doesn’t have his breakfast at 6. 30 -Does he have his breakfast at 6. 30 ? 2-Children don’t play ... D.children 2-A.spell B.desk C.pencil D.basket 3-A.family B.thirty C.my D.many 4-A.school B.door C.stool D.room IX-Em lựa từ cụm từ có phần gạch không với tiêu chuẩn tiếng anh :(1đ) 1-How does you ... isn’t 2-What is opposite your school ? B.The bookstore 3-How many students are there ? C.Thirty six 4-Is there a flower garden ? D.Yes, I am E.No, she doesn’t VII-Em lựa từ có nghĩa khác chủ đề...
 • 4
 • 277
 • 11

ĐỀ THI TIẾNG ANH 6-HK1 (08-09)

ĐỀ THI TIẾNG ANH 6-HK1 (08-09)
... Lập -Tự Do-Hạnh Phúc …….…… ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HOC KÌ I ( Năm học : 2008-2009 ) Môn Thi : Tiếng Anh Khối TỰ LUẬN : I-Phủ định nghi vấn: (1 đ ) câu 0.5 đ 1-He doesn’t have his breakfast at ... bookstore 3-How many students are there ? C.Thirty six 4-Is there a flower garden ? D.Yes, I am E.No, she doesn’t VIII-Em lựa từ có nghĩa khác chủ đề với từ lại : ( đ) 1- A.city B town C village ... với từ lại :(1đ) 1-A.hi B.fine C.night D.children 2-A.spell B.desk C.pencil D.basket 3-A.family B.thirty C.my D.many 4-A.school B.door C.stool D.room Hết UBND XÃ...
 • 4
 • 254
 • 5

Đề thi tiếng anh 6 HK1- (2008-2009)

Đề thi tiếng anh 6 HK1- (2008-2009)
... Năm học : 2008-2009 ) Môn Thi : Tiếng Anh Khối TỰ LUẬN : I-Phủ định nghi vấn: (1 đ ) câu 0.5 đ 1-He doesn’t have his breakfast at 6. 30 -Does he have his breakfast at 6. 30 ? 2-Children don’t play ... bookstore 3-How many students are there ? C.Thirty six 4-Is there a flower garden ? D.Yes, I am E.No, she doesn’t VIII-Em lựa từ có nghĩa khác chủ đề với từ lại : ( đ) 1- A.city B town C village ... ngoặc đơn ( đ)mỗi câu 0.25 đ 1-C 2-B 3-B 4-B 5-B 6- B 7-C 8-A VII- Ghép cột A cột B thích hợp : ( đ )mỗi câu 0.25 đ 1-D 2-B 3C 4-A VIII-khác chủ đề với từ lại : ( đ) câu 0.25 đ 1- D.family 2-D.engineer...
 • 4
 • 213
 • 1

Đề thi tiếng anh 6 HK2- (2008-2009)

Đề thi tiếng anh 6 HK2- (2008-2009)
... 2.a.always b.often c.jog d.sometimes Hết _ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ TIẾNG ANH *PHẦN TỰ LUẬN I/ 1/(0,5đ) câu 0.5đ 1.play 2.are going to visit 3.are watching II/ ... câu 0.5đ 1.sai 3.đúng 4.sai B/(1đ) câu 0.5đ 1C 2A 3.D 4B V/(2,5đ) câu 0,25 đ 1.B 2.A 3.B 4.C 5.D 6. B 7.A 8.C VI/ (1đ) cặp 0,25 đ 1+B 2+A 3+D 4+C VII/(0,5đ) từ 0,25 đ 1D 2C VIII/(0,5đ) từ 0,25 đ...
 • 3
 • 267
 • 7

ĐỀ THI TIẾNG ANH 6-HK2 (08-09)

ĐỀ THI TIẾNG ANH 6-HK2 (08-09)
... 2.a.always b.often c.jog d.sometimes Hết _ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ TIẾNG ANH *PHẦN TỰ LUẬN I/ 1/(0,5đ) câu 0.5đ 1.play 2.are going to visit 3.are watching II/...
 • 3
 • 325
 • 2

de cuong tieng anh 7 hot

de cuong tieng anh 7 hot
... are delicious cakes They are bright rooms It is an old house These childen are very naughty Sử dụng so sánh cao tính từ để hoàn thành câu sau: Orange juice is coffee (good) Hanh is student ... câu hỏi Các từ cho sẵn: finish, last, classes, at, interested, computer Science, week, grade Mai is a student Quang Trung school She is in She goes to chool six days a from Monday to Saturday ... offen II Chia động từ Hoa (have) a lot of friends in Hue She (not live) with her parents The students (not go) to school on Sunday Nga (vistit) Paris next week They (not come) back home tomorrow...
 • 3
 • 326
 • 3

De cuong Tieng Anh.doc

De cuong Tieng Anh.doc
... Please come (1) …… my birthday party (2)……… Saturday Tom is (3)…………… the garden working (4)…………… his grandma, who loves to garden with Nature I go (5) work (6) bus …………….5.30 every day Can you buy ... have/ any/ you? Read the paragraphs Fill in the blank and then number them in the correct order A Then suddenly the chairlift stopped and Luke slipped from the chair Fran grabbed his hand and stopped ... were at school She ……………… (give) birth to their daughter, Hailie Jade Scott, in 1995 In July 2000, Kim Mathers……………(attempt) suicide A month later, Eminem *filed for divorce Exercise Write about...
 • 6
 • 179
 • 0

Đề thi Tiếng Anh 6 HK 1

Đề thi Tiếng Anh 6 HK 1
... then he leaves the house at 6: 30 The school is near his house so he walks Classes start at 7:00 and end at 11 :30 he walks home and has lunch at 12 :00 *) Questions: 1) What time does Nam get up? ... điểm 1- are 5- where 2- washes 6- does 3- my 7- I 4- to 8- listening II) Đúng câu 0,25 điểm 1- b 2- d 3- a 4–c III ) Đúng câu 0,25 điểm - on – at 3- between 4- to IV) Đúng câu 0,5 điểm 1- We ... hospital in HCM city 5- He goes to work by bus 6- He goes home at 5:00 pm KẾT QUẢ LỚP SS SốHS KT 0,5 1, 5 2,5 3,5 cộng điểm 4,5 5,5 6, 5 7,5 8,5 9,5 10 D ưới trung bình Trên trung bình ...
 • 5
 • 244
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: Tiểu luận triết triết học ấn độ cổ trung đại”Báo mạng điện tử và sự cạnh tranh của báo mạng điện tử với báo in TIỂU LUẬN CAO HỌCKiến thức, thái độ, thực hành dinh dưỡng và tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường trung cấp y tế bắc giang năm 2016THAM LUẬN ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCTham luận Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu kémDe cuong on thi dau vao duoc thi 2017 chuyen nganhBÁO CÁO THAM LUẬN VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC PHỐI HỢP VỚI CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUAbộ câu hỏi ôn thi công chức môn anh văn ( đọc hiểu, trắc nghiệm, điền từ, đề môn tiếng pháp, tiếng trung năm 2017Thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ có ống chảy chuyền để phân tách hỗn hợpKỹ năng xử lý xung đột trong tổ chức của nhà lãnh đạo, quản lý tiểu luận cao họcGiáo án điện tử Bài 40 Dầu mỏ và khí thiên nhiênKhông gian văn hóa cồng chiêng tây nguyênGiải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước của phòng tài chính kế hoạch thành phố châu đốc đến năm 2020Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống ngô lai mới có khả năng chịu hạn và năng suất cao tại sơn laBÀI dự THI tìm hiểu bộ luật dân sự năm 2015 ở thành phố Hà Nội (gồm 20 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận)Hình thức nộp thuế qua mạng đối với các chủ kinh doanh facebookNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện chi lăng tỉnh lạng sơnNHẬN DẠNG BAR CODEPD 6438 1969 (1999) A review of present methods for design of bolted flanges for pressure vesselsSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Y TẾ HỌC ĐƯỜNG Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập