Đề cuơng tiếng anh 6+ keys

DE CUONG TIENG ANH 6

DE CUONG TIENG ANH 6
... below (2.5 pts) Activities Time get up at 6. 00 am / get dressed at 6. 5/ brush his teeth6.10 /wash his face at 6. 15/ morning exercise have breakfast at 6. 30 go to school at 7.00 / say hello ... nhÊt: There are/ is + sè tõ + danh tõ + in + tªn ®Þa ®iĨm = Tªn ®Þa ®iĨm + has + sè tõ + danh tõ VÝ dơ: -There are thirty students in my class = My class has thirty students -Hoa’s house has four ... teacher 26/ Nga / year old / twelve // A Nga is twelve years old C Nga are twelve years old 27/ I / a / student // - That / my /class // A I am a student That is my class C I am a student That...
 • 14
 • 225
 • 3

đề cương tiếng Anh 12 hệ 3 năm

đề cương tiếng Anh 12 hệ 3 năm
... treatment 30 A remedy B exercise C pollution D surgery 31 A discovery B difficulty C simplicity D equality 32 A tenant B rubbish C machine D common 33 A atmosphere B employment C company D customer 34 ... action D function 33 2 The children are fond of watching _ T.V A a B an C the D no article 33 3 When you apply for a job you need to write a - 17 - Tröôøng THPT Ñaàm Dôi – Toå Anh Vaên A application ... teacher D builder 35 A animal B bacteria C habitat D pyramid 36 A garden B ago C youngest D standard 37 A.admire B honour C title D moment 38 A surgeon B protection C accurate D subject 39 A conservation...
 • 27
 • 315
 • 1

Một số đề KT Tiếng Anh 6

Một số đề KT Tiếng Anh 6
... kỳ II Môn TIếNG ANH lớP (Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề) @ Đề I Họ Tên: Lớp: I.Listen then match each name to an activity.(1,5M) Name Ba Mai Minh Ha Lien 6. Nam Activity ... Biểu điểm chấm thi KSCL kỳ II Môn Tiếng anh I I/.(1,5 ) 1c 2f 3e 4b 5a 6d II/.(2 ) 1b 2c 3c 4b 5d 6b 7a 8d III/.(1,5 ) 1f 2e 3b 4c 5d 6a IV/.(2,5 ) Yes, she is No, she doesnt 3.She ... nhân hoà BàI KIểM TRA học kỳ II Môn TIếNG ANH lớP @ Họ Tên: Lớp: Đề II I.Listen then match each name to an activity.(1,5M) Name Ba Mai Minh Ha Lien 6. Nam Activity a goes to the movies...
 • 9
 • 324
 • 2

De cuong Tieng Anh

De cuong Tieng Anh
... Please come (1) …… my birthday party (2)……… Saturday Tom is (3)…………… the garden working (4)…………… his grandma, who loves to garden with Nature I go (5) work (6) bus …………….5.30 every day Can you buy ... have/ any/ you? Read the paragraphs Fill in the blank and then number them in the correct order A Then suddenly the chairlift stopped and Luke slipped from the chair Fran grabbed his hand and stopped ... were at school She ……………… (give) birth to their daughter, Hailie Jade Scott, in 1995 In July 2000, Kim Mathers……………(attempt) suicide A month later, Eminem *filed for divorce Exercise Write about...
 • 6
 • 217
 • 0

de thi tieng anh 6 -HK1

de thi tieng anh 6 -HK1
... Năm học : 2007-2008 ) Môn Thi : Tiếng Anh Khối TỰ LUẬN : I-Phủ định nghi vấn: (1 đ ) câu 0.5 đ 1-He doesn’t have his breakfast at 6. 30 -Does he have his breakfast at 6. 30 ? 2-Children don’t play ... D.children 2-A.spell B.desk C.pencil D.basket 3-A.family B.thirty C.my D.many 4-A.school B.door C.stool D.room IX-Em lựa từ cụm từ có phần gạch không với tiêu chuẩn tiếng anh :(1đ) 1-How does you ... isn’t 2-What is opposite your school ? B.The bookstore 3-How many students are there ? C.Thirty six 4-Is there a flower garden ? D.Yes, I am E.No, she doesn’t VII-Em lựa từ có nghĩa khác chủ đề...
 • 4
 • 241
 • 10

ĐỀ THI TIẾNG ANH 6-HK1 (08-09)

ĐỀ THI TIẾNG ANH 6-HK1 (08-09)
... Lập -Tự Do-Hạnh Phúc …….…… ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HOC KÌ I ( Năm học : 2008-2009 ) Môn Thi : Tiếng Anh Khối TỰ LUẬN : I-Phủ định nghi vấn: (1 đ ) câu 0.5 đ 1-He doesn’t have his breakfast at ... bookstore 3-How many students are there ? C.Thirty six 4-Is there a flower garden ? D.Yes, I am E.No, she doesn’t VIII-Em lựa từ có nghĩa khác chủ đề với từ lại : ( đ) 1- A.city B town C village ... với từ lại :(1đ) 1-A.hi B.fine C.night D.children 2-A.spell B.desk C.pencil D.basket 3-A.family B.thirty C.my D.many 4-A.school B.door C.stool D.room Hết UBND XÃ...
 • 4
 • 220
 • 5

Đề thi tiếng anh 6 HK1- (2008-2009)

Đề thi tiếng anh 6 HK1- (2008-2009)
... Năm học : 2008-2009 ) Môn Thi : Tiếng Anh Khối TỰ LUẬN : I-Phủ định nghi vấn: (1 đ ) câu 0.5 đ 1-He doesn’t have his breakfast at 6. 30 -Does he have his breakfast at 6. 30 ? 2-Children don’t play ... bookstore 3-How many students are there ? C.Thirty six 4-Is there a flower garden ? D.Yes, I am E.No, she doesn’t VIII-Em lựa từ có nghĩa khác chủ đề với từ lại : ( đ) 1- A.city B town C village ... ngoặc đơn ( đ)mỗi câu 0.25 đ 1-C 2-B 3-B 4-B 5-B 6- B 7-C 8-A VII- Ghép cột A cột B thích hợp : ( đ )mỗi câu 0.25 đ 1-D 2-B 3C 4-A VIII-khác chủ đề với từ lại : ( đ) câu 0.25 đ 1- D.family 2-D.engineer...
 • 4
 • 185
 • 1

Đề thi tiếng anh 6 HK2- (2008-2009)

Đề thi tiếng anh 6 HK2- (2008-2009)
... 2.a.always b.often c.jog d.sometimes Hết _ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ TIẾNG ANH *PHẦN TỰ LUẬN I/ 1/(0,5đ) câu 0.5đ 1.play 2.are going to visit 3.are watching II/ ... câu 0.5đ 1.sai 3.đúng 4.sai B/(1đ) câu 0.5đ 1C 2A 3.D 4B V/(2,5đ) câu 0,25 đ 1.B 2.A 3.B 4.C 5.D 6. B 7.A 8.C VI/ (1đ) cặp 0,25 đ 1+B 2+A 3+D 4+C VII/(0,5đ) từ 0,25 đ 1D 2C VIII/(0,5đ) từ 0,25 đ...
 • 3
 • 230
 • 7

ĐỀ THI TIẾNG ANH 6-HK2 (08-09)

ĐỀ THI TIẾNG ANH 6-HK2 (08-09)
... 2.a.always b.often c.jog d.sometimes Hết _ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ TIẾNG ANH *PHẦN TỰ LUẬN I/ 1/(0,5đ) câu 0.5đ 1.play 2.are going to visit 3.are watching II/...
 • 3
 • 293
 • 2

de cuong tieng anh 7 hot

de cuong tieng anh 7 hot
... are delicious cakes They are bright rooms It is an old house These childen are very naughty Sử dụng so sánh cao tính từ để hoàn thành câu sau: Orange juice is coffee (good) Hanh is student ... câu hỏi Các từ cho sẵn: finish, last, classes, at, interested, computer Science, week, grade Mai is a student Quang Trung school She is in She goes to chool six days a from Monday to Saturday ... offen II Chia động từ Hoa (have) a lot of friends in Hue She (not live) with her parents The students (not go) to school on Sunday Nga (vistit) Paris next week They (not come) back home tomorrow...
 • 3
 • 254
 • 3

De cuong Tieng Anh.doc

De cuong Tieng Anh.doc
... Please come (1) …… my birthday party (2)……… Saturday Tom is (3)…………… the garden working (4)…………… his grandma, who loves to garden with Nature I go (5) work (6) bus …………….5.30 every day Can you buy ... have/ any/ you? Read the paragraphs Fill in the blank and then number them in the correct order A Then suddenly the chairlift stopped and Luke slipped from the chair Fran grabbed his hand and stopped ... were at school She ……………… (give) birth to their daughter, Hailie Jade Scott, in 1995 In July 2000, Kim Mathers……………(attempt) suicide A month later, Eminem *filed for divorce Exercise Write about...
 • 6
 • 152
 • 0

Đề thi Tiếng Anh 6 HK 1

Đề thi Tiếng Anh 6 HK 1
... then he leaves the house at 6: 30 The school is near his house so he walks Classes start at 7:00 and end at 11 :30 he walks home and has lunch at 12 :00 *) Questions: 1) What time does Nam get up? ... điểm 1- are 5- where 2- washes 6- does 3- my 7- I 4- to 8- listening II) Đúng câu 0,25 điểm 1- b 2- d 3- a 4–c III ) Đúng câu 0,25 điểm - on – at 3- between 4- to IV) Đúng câu 0,5 điểm 1- We ... hospital in HCM city 5- He goes to work by bus 6- He goes home at 5:00 pm KẾT QUẢ LỚP SS SốHS KT 0,5 1, 5 2,5 3,5 cộng điểm 4,5 5,5 6, 5 7,5 8,5 9,5 10 D ưới trung bình Trên trung bình ...
 • 5
 • 198
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: BỘ đề thi học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 3Noi dung phanb chuong 2 hoa PTĐồ án: Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng các hồ chứa nhỏ thuộc vùng đệm vườn quốc giaHương thơm trong sản phẩm biaẢnh hưởng của theaflavin (TF) và thearubigin (TR) trong chè đen tới chất lượng cảm quan của chè đenChất thơm và ứng dụng của chất thơm trong thực phẩmCác bài toán Tổ hợp – Xác suất và nguyên lý DirichletCác chất có mùi thơm thuộc nhóm aldehyt, xeton trong sữa và các sản phẩm chế biến từ sữaTài liệu kỹ thuật bảo hành sửa chữa máy giặt lồng ngang SANYOBài giảng chất thơm thực phẩmMột số ứng dụng của giải tích phi tuyến vào phương trình vi phân“CÁC CHẤT CÓ MÙI THƠM THUỘC NHÓM HYDROCACBON, LACTON TRONG SẢN PHẨM HOA QUẢ VÀ RƯỢU VANG”Nghiên cứu áp dụng công thức BALICA-UNESCO phát triển để tính mức độ tổn thương do lũ lụt trên lưu vực sông Thạch HãnNghiên cứu loại bỏ phẩm màu Reactive Red 261 bằng phương pháp hấp phụ sử dụng than hoạt tínhNghiên cứu phát triển hệ thống chuyển gen bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens cho nấm sợi Aspergillus oryzaeNghiên cứu quá trình thủy phân của một số mô hình lactam đơn giản bằng các phương pháp hóa học tính toánNghiên cứu sử dụng hidroxit nhôm Tân Rai hoạt hóa trong quá trình sản xuất PAC Luận văn ThS. Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trườngOxi hóa xử lý Rhodamine B trong nước trên xúc tác hydrotalcite Zn-CrBáo cáo chuyên đề tiến sỹ Ứng dụng enzym trong chế biến thực phẩmĐặc điểm ngôn ngữ của từ ngữ xưng hô trong Phật giáo Việt Nam (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập