Định lý Pascal và định lý Brianchon

tóm tắt khóa luận một số ứng dụng của định pascal định brianchon

tóm tắt khóa luận một số ứng dụng của định lý pascal và định lý brianchon
... sâu hình học tìm hiểu sâu ứng dụng hai định tuyệt mỹ ấy, chọn đề tài "Một số ứng dụng định Pascal định Brianchon" làm khóa luận tốt nghiệp Định Pascal định Brianchon tổng quát phát ... Tên đề tài Một số ứng dụng định Pascal định Brianchon Kết cấu nội dung Gồm chương: • Chương 1: Một số thuyết chuẩn bị - Hình sáu đỉnh định Pascal - Hình sáu cạnh định Brianchon ... Pascal - Hình sáu cạnh định Brianchon • Chương 2: Ứng dụng định Pascal định Brianchon - Ứng dụng định Pascal - Ứng dụng định Brianchon Phương pháp nghiên cứu • Thu thập, tra cứu,...
 • 21
 • 634
 • 6

định pascal ứng dụng

định lý pascal và ứng dụng
... B D C P A A Y B R D Q Tiếp theo ta đưa toán ứng dụng định Pascal: Bài toán 1: Một đường với cạnh Khi Lời giải: Gọi Vì D giao G, H, áp dụng (Định Newton) tròn nội tiếp tứ giác ABCD tiếp xúc ... cắt (O) P, Q Chứng minh M, N, P, Q hàng điểm điều hòa Lời giải: Vẽ tiếp tuyến ME, MD (O) cắt SA, SB Áp dụng định Newton cho tứ giác ngoại BE, AD, SM, KL đồng quy Áp dụng định Pascal cho sáu ... F, G, H đường thẳng AC, EG, BD, FH đồng quy R A P định Pascal EG Ç FH = O, GG Ç HH = D, GF Ç HE = X Suy O, D, X thẳng hàng Áp dụng định Pascal E, E, H, F, F, G, ta có: O = EG Ç FH, X = EH...
 • 8
 • 4,323
 • 88

Khoá luận tốt nghiệp toán học một số ứng dụng của địnhpascal địnhbrianchon trong hình học sơ cấp

Khoá luận tốt nghiệp toán học một số ứng dụng của định lí pascal và định lí brianchon trong hình học sơ cấp
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA TOÁN MỘT số ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ PASCAL VÀ ĐỊNH LÝ BRIANCHON TRONG HÌNH HỌC CAP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Hình học Người hướng dẫn khoa học Th ... Chứng rriinhh rằng: P Q / / C D Kết luận Khóa luận với đề tài: “ Một số ứng dụng định Pascal định Brianchon Hình học cấp , nghicn cứu nội dung chủ yếu sau: • Luận văn trình bày số ... bị Định Pascal Định Brianchon • - Chương 2: Một số ứng dụng định Pascal định Brianchon Ưng dụng định Pascal - ứng dụng định Brianchon Phương pháp nghiên cứu • Thu thập, tra cứu,...
 • 35
 • 502
 • 0

Một số ứng dụng của địnhpascal địnhbrianchon trong hình học sơ cấp

Một số ứng dụng của định lí pascal và định lí brianchon trong hình học sơ cấp
... ngẫu định Pascal) 1.2.2 Một số trường hợp đặc biệt định Brianchon 4 8 Chương 2: Một số ứng dụng định Pascal định Brianchon 11 2.1 Ứng dụng định Pascal 2.2 Ứng dụng định Brianchon ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA TOÁN TRẦN ĐẶNG QUỲNH ANH MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ PASCAL VÀ ĐỊNH LÝ BRIANCHON TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Hình học Người ... tài Một số ứng dụng định Pascal định Brianchon Kết cấu nội dung Gồm chương: • Chương 1: Lý thuyết chuẩn bị - Định Pascal - Định Brianchon • Chương 2: Một số ứng dụng định Pascal định...
 • 41
 • 345
 • 1

Tài liệu ĐỊNH LUẬT PASCAL ỨNG DỤNG docx

Tài liệu ĐỊNH LUẬT PASCAL và ỨNG DỤNG docx
... Luật Pascal Hãy nêu số ứng dụng định luật Pascal đời sống? Định Luật Pascal Định Luật Pascal áp dụng nhiều kỹ thuật đời sống như: máy nén thủy lực, máy nâng vật có trọng lượng lớn… Định Luật Pascal ... pB Định Luật Pascal Áp suất điểm chất lỏng (hay khí) ứng cân theo phương Định Luật Pascal Nếu chất lỏng ứng yên mà chịu tác dụng áp suất từ bên áp suất chất lỏng truyền theo phương Định Luật ... QB = = AB OB OA (3) Định Luật Pascal Dựa vào công thức tính áp suất, viết biểu thức cho p0 , p A , pB Định Luật Pascal Q0 p0 = AB.∆z QA pA = OB.∆z QA pB = OA.∆z (4) Định Luật Pascal Từ (3) (4)...
 • 27
 • 2,313
 • 12

Sáng tạo với thuật toán lập trình trong pascal C

Sáng tạo với thuật toán và lập trình trong pascal và C
... th c kh c có m c h chứa k c p ngo c Xét c p ngo c thứ k Ta thấy, - Nếu gọi A biểu th c m c h–1 chứa k–1 c p ngo c (A) biểu th c độ sâu h chứa k c p ngo c - Nếu gọi B biểu th c m c h chứa k–1 c p ... XuLiToan(p: char); begin while (Bac (c[ ic]) >= Bac(p)) begin Tinh (c[ ic]); dec(ic) end; inc(ic); c[ ic] := p; { nap phep toan p } end; procedure XuLiNgoac; begin while (c[ ic] '(') begin Tinh (c[ ic]); dec(ic) ... th c M c biểu th c hiểu số lượng tối đa c p ngo c lồng biểu th c, thí dụ biểu th c (a+(b c) *d)–(a–b) c m c Cho trư c k c p ngo c m c h Hãy cho biết xây dựng biểu th c m c h sử dụng k c p ngoặc...
 • 163
 • 2,274
 • 31

Sáng tạo trong thuật toán lập trình trong pascal C

Sáng tạo trong thuật toán và lập trình trong pascal và C
... kết vào tệp văn c tên cho trư c Thuật toán Bài toán c c ch phát biểu kh c tổng quát sau: c n c c c dung tích thìa c c Cho bình đựng h thìa nư c Hãy x c định phương án chia nư c vào c c Ta ... nhiên n số tự nhiên tăng ghi vào tệp văn c tên cho trư c Thuật toán Bạn đ c xem tr c tiếp chương trình giải thích c ch làm Sáng tạo Thuật toán Lập trình Tập I (* Pascal *) (* ... góp cho vi c hiệu chỉnh c i tiến nội dung sách c n bạn biết sử dụng ngôn ngữ lập trình: Pascal môi trường Turbo Free Pascal C# C c thuật lập trình minh hoạ qua toán c thể tương đương với trình...
 • 282
 • 6,013
 • 80

Sáng tạo trong thuật toán lập trình trong pascal C II

Sáng tạo trong thuật toán và lập trình trong pascal và C II
... XepDoan public struct Doan: tự viết } // SangTao2 Bài 1.15 C c hình chữ nhật ACM Trên mặt phẳng tọa độ cho N hình chữ nhật (HCN) c diện tích kh c c nh song song với tr c tọa độ Mỗi HCN mô tả ... { class Hcn { const string fn = "hcn.inp"; const string gn = "hcn.out"; static public int n,m; // n - so luong HCN; m - so bang static public HCN[] c; static public int dt; // tong dien tich ... 1.16 C c tam gi c vuông c n ACM Trên mặt phẳng tọa độ cho N tam gi c vuông c n, hai c nh g c vuông song song với hai tr c tọa độ, c nh huyền nằm bên phải tam gi c Cụ thể kí hiệu tam gi c ABC ta...
 • 161
 • 1,843
 • 38

100 bài toán Tin học pascal bài giải

100 bài toán Tin học pascal và bài giải
... BANCO.TXT ứng với bàn cờ trên: 0101 0100 100 11001 1 01000 11 0001 0100 0 01000 00 Tin học & Nhà trường 100 Đề Toán - Tin học 100 Problems & Solutions Page 11 01 01000 1 1001 1000 01000 110 Hãy viết chương trình ... GUEST.INP Tin học & Nhà trường GUEST.OUT 63 100 Đề Toán - Tin học 100 Problems & Solutions Page 41 01 11 12 50 21 31 31 (Đề bạn Lưu Văn Minh) Tin học & Nhà trường 100 Đề Toán - Tin học 100 Problems ... bốc viên cuối thua Bài toán tổng quát: cho số viên bi 5k+1 viên Tin học & Nhà trường 100 Đề Toán - Tin học 100 Problems & Solutions Page 47 Bài 5/1999 - 12 viên bi (Dành cho học sinh THCS) Ta...
 • 166
 • 3,313
 • 43

Giới thiệu ngôn ngữ Pascal các ví dụ đơn giản

Giới thiệu ngôn ngữ Pascal và các ví dụ đơn giản
... Start/Program/Borland Pascal Nãúu chỉång trçnh Pascal chỉa âỉåüc ci vo menu Start, cọ thãø dng Windows Explorer chuøn âãún táûp tin BP.EXE hồûc TURBO.EXE v khåíi âäüng Pascal bàòng cạch chảy ... chỉång trçnh - Alt - X: Thoạt mn hçnh soản tho chỉång trçnh Pascal IV Cáúu trục mäüt chỉång trçnh Pascal: Cáúu trục cå bn: Chỉång trçnh Pascal âån gin nháút phi cọ hai tỉì khoạ Begin v End sau: ... – Giạo trçnh Láûp trçnh Pascal càn bn — –2— Ta cọ thãø khåíi âäüng Pascal tỉì Windows hồûc MS-DOS, chuøn âãún thỉ mủc BP hồûc TP v chảy táûp...
 • 7
 • 232
 • 0

Sáng tạo trong thuật toán lập trình trong pascal C - Lời nói đầu

Sáng tạo trong thuật toán và lập trình trong pascal và C - Lời nói đầu
... bạn đ c Tuy nhiên, suy cho c ng, môi trường lập trình mang tính minh hoạ Khi biết thuật toán, vi c thể thuật toán môi trường lập trình c thể chắn vi c làm quen thu c bạn đ c Xin chân thành c m ... Riêng chương cuối sách, chương thứ tám giới thiệu số toán tin để bạn đ c tự phát phương pháp giải Những nội dung tập sách tập hợp chỉnh lí từ giảng thuật toán lập trình, từ sách Tìm đường mê cung, ... 5 Sáng tạo Thuật toán Lập trình Tập I tế, phương pháp vạn không hữu hiệu Tuỳ theo nội dung toán mà ta chọn phương pháp phù hợp Đó điểm khó, đòi hỏi bạn đ c trình tìm tòi tích luỹ kinh...
 • 2
 • 376
 • 4

Giới thiệu ngôn ngữ pascal các ví dụ đơn giản

Giới thiệu ngôn ngữ pascal và các ví dụ đơn giản
... Start/Program/Borland Pascal Nãúu chỉång trçnh Pascal chỉa âỉåüc ci vo menu Start, cọ thãø dng Windows Explorer chuøn âãún táûp tin BP.EXE hồûc TURBO.EXE v khåíi âäüng Pascal bàòng cạch chảy ... chỉång trçnh - Alt - X: Thoạt mn hçnh soản tho chỉång trçnh Pascal IV Cáúu trục mäüt chỉång trçnh Pascal: Cáúu trục cå bn: Chỉång trçnh Pascal âån gin nháút phi cọ hai tỉì khoạ Begin v End sau: ... – Giạo trçnh Láûp trçnh Pascal càn bn — –2— Ta cọ thãø khåíi âäüng Pascal tỉì Windows hồûc MS-DOS, chuøn âãún thỉ mủc BP hồûc TP v chảy táûp...
 • 7
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: định luật pascal và ứng dụng máy nén thủy lựcđịnh luật pascal và ứng dụngthẩm định và quản lýđịnh luật và định lý mạch điệnđịnh lý thevenin và norton biến đổi y quan ly va dinh gia nguon von tien guidược lý và hoạt tính sinh học các chất béo dinh dưỡngabel và định lý lớn của ôngđịnh lý hàm sin và cosinrau qủa điều kiện vật lý trong kho lạnh định nghĩa và phép đoquy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tôluật này quy định việc quản lý và sử dụng đấtquy định về việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại việt namđịnh nghĩa và nguyên lý cơ bảnsở lao động thương binthủ tục thẩm định thanh lý hợp đồng với các tổ chức cơ sở dạy nghề thực hiện các dự án thuộc chương trình đào tạo nghềh và xã hộiTuần 2. Nghe-viết: Cô giáo tí hon.Tuần 2. Nghe-viết: Ai có lỗi?Bài 4. Gia đình emTuần 33. Nghe-viết: Quà của đồng nộiTuần 33. Nghe-viết: Quà của đồng nộiBài 20. Họ nội, họ ngoạiTuần 33. Nghe-viết: Cóc kiện TrờiChuyển đổi từ hệ cơ số này sang hệ cơ số khácÔn tập về hình học (tiếp theo)Bài toán liên quan đến rút về đơn vịslide các phương pháp nén trong truyền hình sốTuần 33. Nghe-viết: Quà của đồng nộiBài 5. Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏTuần 33. Nghe-viết: Quà của đồng nộiBài 4. Gia đình emBài 4. Gia đình emÔn tập các số đến 100 000hát đi chơi vềLuyện tập Trang 122Luyện tập Trang 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập