Những nhân tố tác động đến nguồn thu của Quỹ Bảo hiểm y tế ở Việt Nam

Những nhân tố tác động đến nguồn thu của Quỹ Bảo hiểm y tế Việt Nam

Những nhân tố tác động đến nguồn thu của Quỹ Bảo hiểm y tế ở Việt Nam
... học kinh tế quốc dân TRầN QUANG LÂM NHữNG NHÂN Tố TáC ĐộNG ĐếN NGUồN THU CủA QUỹ BảO HIểM Y Tế VIệT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng M số: 62 34 02 01 Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYễN VĂN ... tr phớ BHYT cho nhng i tng trờn ch yu thụng qua thu v ly t ngõn sỏch nh nc V thc cht tng thu cho qu BHYT chớnh l thu thu nhp Tuy vy, y cng ch l mt nhõn t v nhõn t ny cú cp nhng ch khuyn cỏo ... BHYT cú c s xỏc minh gii quyt 1.1.3.3 Hot ng thu - chi v u t qu BHYT y l nhng hot ng ch yu ca c quan BHYT Y u cu ca hot ng thu l phi thu ỳng, thu , kp thi v chng tht thu, chng lm dng qu BHYT...
 • 182
 • 40
 • 0

Những nhân tố tác động đến nguồn thu của Quỹ Bảo hiểm y tế Việt Nam

Những nhân tố tác động đến nguồn thu của Quỹ Bảo hiểm y tế ở Việt Nam
... TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGUỒN THU CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM 2.1 Thực trạng nguồn thu thu quỹ bảo hiểm y tế Việt Nam Tổng số người Tham gia BHYT Tham gia BHYT 2.1.1 Nguồn thu kết thu ... thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn nhân tố tác động đến nguồn thu quỹ bảo hiểm y tế Chương 2: Phân tích nhân tố tác động đến nguồn thu quỹ bảo hiểm y tế Việt Nam Chương 3: Quan điểm, ... thu nguồn thu quỹ BHYT Việt Nam (2010 - 2014) + Xác định rõ nhân tố tác động đến nguồn thu quỹ BHYT Việt 1.1 Khái quát Bảo hiểm y tế 1.1.1 Khái niệm đặc điểm bảo hiểm y tế 1.2.1.1 Khái niệm Nam, ...
 • 12
 • 166
 • 0

Những nhân tố tác động đến việc thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam potx

Những nhân tố tác động đến việc thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam potx
... Việt Nam có kết định Vậy nhân tố tác động mạnh đến vốn FDI vào Việt Nam? Làm để Việt Nam thu hút nhiều vốn đầu trực tiếp từ nước ngoài? Để trả lời câu hỏi này, chọn nghiên cứu đề tài : “ Những ... thu hút vốn FDI, bên cạnh GDP có ảnh hưởng đến việc thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam Các đề xuất: Tổng sản phẩm quốc nội(GDP) độ mở kinh tế có tác động thu n chiều đến việc thu hút ngồn vốn đầu ... Những nhân tố tác động đến việc thu hút vốn đầu trực tiếp nước vào Việt Nam Đề tài nghiên cứu Kinh tế lượng Nhóm ĐỐI TƯỢNG , MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1.1 Đối tượng nghiên cứu: nhân tố...
 • 18
 • 244
 • 2

Bằng chứng về tác động của lợi nhuận kế toán đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu và các nhân tố tác động đến mối quan hệ này trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bằng chứng về tác động của lợi nhuận kế toán đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu và các nhân tố tác động đến mối quan hệ này trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... nêu trên, khuôn NG C A L I PHI U VÀ CÁC NHÂN NÀY TRÊN 1.2 T TÀI NGHIÊN C U CÓ LIÊN QUAN ng c a thông tin l i nhu n k phi u c phát tri i v i t su t sinh l i c c nhi u nhà nghiên c v c k toán quan ... th khoán Vi t Nam hay không? Thông tin l i nhu n k toán có ng ch ng n t su t sinh l i c phi u t i Vi t Nam mô hình lý thuy t c a m i liên h phù h p v i tình hình Vi t Nam gì? có nh ng nhân ... su t sinh l i c phi u nhân t quan h k ng c a l i nhu n k doanh nghi T nm i b ng ch ng th c nghi m v m i quan h gi a l i nhu n n t su t sinh l i c phi u nhân t th nt n m i quan h ng ch ng khoán...
 • 161
 • 333
 • 5

Những yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn cơ sở y tế trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015

Những yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn cơ sở y tế trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015
... y t 24 B ng 4.2: L a ch y t theo nhóm tu i 25 B ng 4.3: L a ch yt B ng 4.4: L a ch y t theo b o hi m 27 B ng 4.5: L a ch y t theo khu v c 28 B ng 4.6: L a ch y ... nh sinh 1.2 , trung Chí Minh ?N ? 1.3 , ?Hai là, nhân không?Ba là, nhân không? : v 1.4 v nghiên (VHLSS2012) 3 /2015 1.5 p (VH , (Chi)tính toán m 1.6 t t k trình bàyc trình b y trình bàyk ... nhân Yij Yij xjXi j 1Pij ijt gia i 2jIi 3jXi ijt Yij 35 Pij Ii I; j ij I,Xilà ính 2j 3j 4.5 ultinomial logit, 1, 2, 3, 4, t : 36 phân tích (hình 1.1) Uij = + 2Xij + 3Yij + 4Zij cá nhân I; Yi +...
 • 96
 • 298
 • 3

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.PDF

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.PDF
... ACB Ngân hàng th BCTC Báo cáo tài BCTN Báo cáo t BIDV CBTD Cán b CIC DNNN Eximbank Ngân hàng th HOSE KAMCO MBB Ngân hàng th NHNN Ngân hàng Nhà n NHTM Ngân hàng th NHTMNN Ngân hàng th NHTW Ngân hàng ... hách hàng tr inh 14 N ng nên 1.2.3 Thông th 15 nhân viên ngân hàng hành nghiêm túc quan ng 16 NHTM có xu h , coi cho ngân hàng th u 17 y ngân Ngân hàng th ng, không phòng l 18 l ch ngân hàng ... 47 57 59 ? - - : CTG), Ngân hàng TMCP VCB hàng TMCP Á Châu (ACB STB), Ngân (EIB), Ngân hàng MBB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn SHB), Ngân hàng BID) qua xem xét nói th kinh ngh Nam...
 • 84
 • 242
 • 3

Nhân tố tác động đến cấu trúc vốn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nhân tố tác động đến cấu trúc vốn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
... ngân hàng Vi t Nam ã có nh t b c V i m c tiêu xây d ng m t ngành ngân hàng v ng m nh v m i m t, Ngân hàng Nhà ã th c hi n l n ho t u ngân hàng, chuy i mô hình ng t ngân hàng nông thôn thành ngân ... CÁC NHÂN T V N T I CÁC NGHIÊN C N C U TRÚC I VI T NAM NG CÁC NHÂN T NG N C U TRÚC V N T I VI T NAM CÁC K T LU N VÀ G I Ý CHÍNH SÁCH V XÂY D NG C U TRÚC V N CHO VI T NAM I v nhân t c ã t ng lên ... 23 1.4.5 Nhân t ng t ng s n ph m qu c n i (GDP) 24 iv XÂY D NG CÁC NHÂN T N C U TRÚC V N T I CÁC 2.1 I VI T NAM T ng quan v ngân hàng 2.1.1 S ng ngân hàng i Vi t Nam 25 i ...
 • 100
 • 145
 • 2

Phân tích các yếu tố tác động đến nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Phân tích các yếu tố tác động đến nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
... c 3.2.1 Mô hình nghiên c u 35 3.2.2 Các gi thuy t nghiên c u 41 3.3.1 D li u nghiên c u 49 3.3.2 Quy trình phân tích s li u 50 4.3.1 K t qu th c nghi ... giá 2.1.4 Qu n tr r i ro kho n ) Ngu n: tác gi t t ng h p 3.1.1 T l n x u (Non Performing Loans, NPL) 3.1.2 Su t sinh l i (ROE, ROA) 3.1.3 Quy mô ngân hàng (Size) 3.1.4 D phòng r i ro tín d ng ... t ng tr ng tín d ng (Creditgrowth) 3.2.1 Mô hình nghiên c u NPL Ngu n: tác gi t t ng h p Ngu n: tác gi t t ng h p 3.2.2 Các gi thuy t nghiên c u ...
 • 133
 • 448
 • 3

Báo cáo y học: "NHữNG Yếu Tố LIêN QUAN đếN ViệC Sử DụNG THẻ BảO HiểM Y Tế NGười NGHèO" pps

Báo cáo y học:
... cu trc y [1, 2], kt qu nghiờn cu cho thy cht lng v thỏi phc v ca nhõn viờn y t i vi ngời s dng BHYT nghốo cn phi quan tõm nhiu hn Ngoi nhng yu t ó nờu, cũn cú nguyờn nhõn khỏch quan, yu t cht ... bnh Do ú, y ch l ý kin ch quan ca ngi s dng dch v y t Tuy nhiờn, cng cn phi xem xột, vỡ ngi cú th BHYT nghốo hu ht c cha bnh ban u ti c s y t cp qun, huyn Ti nhng c s ny, theo quy nh, hu ht ... khỏc Tuy nhiờn, ngi dõn u tha nhn y t tuyn thnh ph cú trang thit b tt, hin i hn tuyn qun/huyn Thc t ny cng cho thy ngi cú th BHYT nghốo thit thũi hn cỏc i tng khỏc Kết luận Nghiờn cu cho thy ngi...
 • 6
 • 224
 • 0

KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM Y TẾ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
... Khảo sát nghiên cứu hình tổ chức, sách, chế hoạt động bảo hiểm y tế Việt Nam số nớc giới Với mục tiêu sau: 1- Nghiên cứu, đánh giá hình tổ chức, chế hoạt động sách Bảo hiểm y tế Việt Nam ... l ý Hình 2.4: hình tổ chức quỷ BHYT số quốc gia giới Các nớc lại thực sách Bảo hiểm y tế thông qua tổ chức quỷ Bảo hiểm y tế: - Mỹ nớc giới mà sách Bảo hiểm y tế dựa chủ y u Bảo hiểm y tế thơng ... - quan Trung ơng: Bảo hiểm y tế Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế - Bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Giám đốc Sở Y tế địa phơng, Bảo hiểm y tế ngành trực thuộc lãnh đạo ngành Bảo hiểm y tế...
 • 64
 • 536
 • 5

khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức, chính sách, cơ chế hoạt động của bảo hiểm y tế việt nam và một số nước trên thế giới

khảo sát nghiên cứu mô hình tổ chức, chính sách, cơ chế hoạt động của bảo hiểm y tế ở việt nam và một số nước trên thế giới
... Khảo sát nghiên cứu hình tổ chức, sách, chế hoạt động bảo hiểm y tế Việt Nam số nớc giới Với mục tiêu sau: 1- Nghiên cứu, đánh giá hình tổ chức, chế hoạt động sách Bảo hiểm y tế Việt Nam ... Hà Nội Bảo hiểm y tế Việt Nam( 1995), văn quy định Bảo hiểm y tế Việt Nam ( tập 3), Nhà xuất Y học , Hà Nội Bảo hiểm y tế Việt Nam( 2002), Quá trình hình thành phát triển Bảo hiểm y tế Việt Nam, Nhà ... - quan Trung ơng: Bảo hiểm y tế Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế - Bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Giám đốc Sở Y tế địa phơng, Bảo hiểm y tế ngành trực thuộc lãnh đạo ngành Bảo hiểm y tế...
 • 53
 • 389
 • 1

Bước đầu khảo sát mô hình tổ chức chính sách cơ chế hoạt động của bảo hiểm y tế việt nam và một số nước trên thế giới

Bước đầu khảo sát mô hình tổ chức chính sách cơ chế hoạt động của bảo hiểm y tế ở việt nam và một số nước trên thế giới
... tài: Bước đầu khảo sát hình tổ chức, sách, chế hoạt động bảo hiểm y tế Việt Nam số nước giói", với mục tiêu sau: Khảo sát tìm hiểu hình tổ chức, chế hoạt động chế độ sách Bảo hiểm y tế Việt ... KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ BÀN LUẬN 25 3.1 Chính sách bảo hiểm y tế số nước giới 25 3.1.1 hình tổ chức quỹ Bảo hiểm y tế số nước giới 25 3.1.2 Phạm vi bao phủ Bảo hiểm y tế số nước 27 ... ương: Bảo hiểm y tế Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế - Bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Sở Y tế địa phương Bảo hiểm y tế ngành thuộc quản lý ngành Bảo hiểm y tế Việt Nam, Bảo hiểm y tế tỉnh,...
 • 71
 • 187
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO TỔNG KẾT 15 NĂM TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM docx

Tài liệu BÁO CÁO TỔNG KẾT 15 NĂM TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ Ở VIỆT NAM docx
... kỳ phát triển tổ chức thực chế độ khám chữa bệnh BHYT Về tổ chức m y thực sách BHYT: Bước phát triển việc tổ chức thực sách BHYT Việt Nam giai đoạn n y, hệ thống BHYT tổ chức thành hệ thống tập ... Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg chuyển hệ thống BHYT Việt Nam từ Bộ Y tế sang BHXH Việt Nam, quan thuộc Chính phủ quản lý điều hành chung sách an sinh xã hội Với chuyển đối n y, m y tổ chức thực sách ... lý BHXH VN (báo cáo) - Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ LĐTB&XH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Tổng giám đốc (để báo cáo) Nguyễn Đình Khương - Các Phó TGĐ BHXH Việt Nam 14 - Lưu VT, GĐYT (2b) Trong...
 • 18
 • 695
 • 7

Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện cơ thu bảo hiểm y tế Việt Nam (qua thực tiễn tỉnh Nam Định)

Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện cơ thu bảo hiểm y tế ở Việt Nam (qua thực tiễn ở tỉnh Nam Định)
... bảo hiểm y tế 19 1.2.2.2 Qui trình m y tổ chức thu Bảo hiểm y tế Thứ : Qui trình thu bảo hiểm y tế Trên sở Luật bảo hiểm y tế qui định thu BHYT Bảo hiểm xã hội Việt Nam x y dựng qui trình thu ... kịp thời - Thực thu bảo hiểm y tế Thực thu bảo hiểm y tế qui trình thu bảo hiểm y tế khâu quan trọng công tác thu bảo hiểm y tế Sau đơn vị đăng ký tham gia bảo hiểm y tế quan bảo hiểm có trách ... gia BHYT nâng cao hiệu quản lý sử dụng quĩ bảo hiểm y tế Xuất phát từ thực tế suy nghĩ trên, em chọn đề tài: Hoàn thiện thu bảo hiểm y tế Việt Nam (qua thực tiễn tỉnh Nam Định) làm luận văn tốt...
 • 97
 • 228
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: những nhân tố tác động đến quy mô dân số và phát triển nguồn nhân lực tỉnh vĩnh phúcb những nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu và mức động viên nguồn thu vào nsnnnhững nhân tố tác động đến hoạt động logistics ở việt namnhững nhân tố tác động đến sự điều chỉnh kinh tế của chủ nghĩa tư bản ngày naynhững nhân tố tác động đến hoạt động nhập khẩu bánh kẹonhững nhân tố tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọtnhững nhân tố tác động đến việc đẩy mạnh xk dệt may sang eucác nhân tố tác động đến việc thu hút fdi vào phát triển công nghiệp tại nghệ annhững nhân tố tác động đến sự biến đổi những giá trị đạo đức của phụ nữ việt nam trong tình hình hiện naynhững nhân tố tác động đến ccđtđánh giá và những nhân tố tác động đến hoạt động xuất khẩu bột cá vào thị trường nhật bảnnhững nhân tố tác động đến thị trường vàng thế giớinhận định nhũng nhân tố tác động đến thị trường vàng việt namnhững nhân tố tác động đến sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừathực trạng giàu nghèo và những nhân tố tác động đến sự phân hoá giàu nghèo của giai cấp nông dân ở tỉnh kiên giangPhương pháp Đồ thị Hóa Học – Lý thuyết và Bài tập áp dụngBiện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố hà nộiBài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 7 theo chương trình mớiGiáo trình tài liệu tự học Tiếng Hàn giao tiếp cơ bảnMột số phương pháp tính giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồiHọc chữ Kanji với bảng 1000 chữ Kanji trong tiếng NhậtNâng cao kỹ năng giải toán tìm đạo hàm của hàm số cho học sinh khối 11 bằng máy tính cầm tayNhững định hướng giải toán bằng nhiều cáchPhát hiện, sửa chữa các sai lầm và xây dựng hệ thống công thức để giúp học sinh giải nhanh các bài tập trắc nghiệm phần cực trị của hàm sốPhát triển tư duy học sinh thông qua bài toán tỉ lệ thể tích lớp 12Rèn luyện cho học sinh lớp 11 các kỹ năng giải toán lượng giác bằng phương pháp xây dựng chuỗi các bài toánRèn luyện cho học sinh lớp 12 kĩ năng sử dụng tích phân để tính diện tích hình phẳngRèn luyện cho học sinh lớp 12 kỹ năng tính một số tích phân đặc biệtRèn luyện cho học sinh lớp 12 một số kĩ thuật sử dụng số phức liên hợpRèn luyện cho học sinh lớp 12 trường THPT lê lợi kỹ năng giải một số dạng toán về phương trình mặt cầu bằng phương pháp phân loại thông qua một số bài tập thực hànhRèn luyện kỹ năng sử dụng đạo hàm để chứng minh bất đẳng thứcRèn luyện kỹ năng sử dụng lượng liên hợp để giải phương trình, bất phương trình vô tỷ 2Sử dụng kiến thức hình học để giải một số bài toán liên qua đến giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của môđun số phứcSử dụng phương pháp tọa độ giải một số bài toán hình học không gianThiết kế bài học giá trị lượng gác của góc (cung) có liên quan đặc biệt (SGK đại số 10 nâng cao) theo phương pháp dạy học hiện đại
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập