NHỮNG yếu tố ẢNH HưỞNG đến SUY DINH DưỠNG TRẺ EM dưới 5 TUỔI HUYỆN cƣ KUIN TỈNH đăk lăk năm 2012 và HIỆU QUẢ SAU một năm CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỒNG bào dân tộc ê đê

Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi huyệnkuin tỉnh đăk lăk năm 2012 hiệu quả sau một năm can thiệp cộng đồng trên đồng bào dân tộc ê đê

Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi huyện cư kuin tỉnh đăk lăk năm 2012 và hiệu quả sau một năm can thiệp cộng đồng trên đồng bào dân tộc ê đê
... THỊ THANH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI TUỔI HUYỆN CƯ KUIN TỈNH ĐĂK LĂK NĂM 2012 VÀ HIỆU QUẢ SAU MỘT NĂM CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỒNG BÀO DÂN TỘC Ê Ê Chuyên ngành: Dịch ... 2012 hiệu sau năm can thiệp cộng đồng đồng bào dân tộc Ê ê với mục tiêu cụ thể: Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi huyện Kuin tỉnh Đăk Lăk năm 2012 Xác định số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ ... đến tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi huyện Xác định số yếu tố đặc thù ảnh hưởng đến tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em dân tộc Ê ê Đánh giá hiệu sau năm can thiệp cộng đồng với tham gia cộng đồng...
 • 30
 • 159
 • 0

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM Ở VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG potx

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM Ở VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG potx
... Nam bộ, MRD: đồng sông Cửu Long) 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến suy dinh dưỡng trẻ em ĐBSCL 3.3.1 Suy dinh dưỡng theo vùng sinh thái Khi xem xét tỷ lệ SDDTE ĐBSCL theo vùng sinh thái: vùng ngập lũ-đơn ... lý ảnh hưởng đến SDDTE Tại bảng 1, tất chuyên gia lĩnh vực cho có yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến suy dinh dưỡng, đó, lý trực tiếp phần ăn không cân đối, lý bị ảnh hưởng kiến thức chăm sóc trẻ ... lệ hộ nghèo sản lượng thủy sản đầu người Nghèo đói ảnh hưởng đến chất lượn bửa ăn sản lượng thủy sản cao ĐBSCL lại mang tính chất thương mại hóa sản xuất ảnh hưởng không tốt đến dinh dưỡng bửa...
 • 11
 • 368
 • 0

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM dưới 5 TUỔI VÙNG VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN năm 2011

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ EM dưới 5 TUỔI VÙNG VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN năm 2011
... 48 421 10 ,59 224 48 -54 340 08 ,55 172 > 54 376 09,46 199 Tng 397 100,0 2 053 P 52 ,5 199 48,0 2 65 53 ,5 194 51 ,7 211 52 ,6 162 53 ,2 197 50 ,5 168 52 ,9 177 51 ,6 192 3 >0, 05 47,4 51 ,9 46,4 48,2 47,3 ... (n) ) 55 ,6 44,3 0- 239 6,01 133 106 5 48 ,5 51,4 -12 474 11,92 230 244 97 12 -18 419 10 ,54 220 18 -24 51 0 12,83 2 45 24-30 418 10 ,51 224 30 -36 437 10,99 226 36- 42 342 08,6 180 42- 48 421 10 ,59 224 ... 3.20 42-48 421 96 22.80 87 20.70 2.10 48 -54 340 81 23.80 75 22.10 1.80 > 54 376 108 28.70 96 25. 50 12 3.20 397 Tng 750 18,9 660 16,6 90 2,3 p >0, 05 >0, 05 >0, 05 98 Nhn xột: T kt qu bng chỳng ta nhn...
 • 4
 • 101
 • 0

Những yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổihuyệnKuin tỉnh Đăk Lăk năm 2012 hiệu quả sau 1 năm can thiệp cộng đồng trên đồng bào dân tộc Ê Đê

Những yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk năm 2012 và hiệu quả sau 1 năm can thiệp cộng đồng trên đồng bào dân tộc Ê Đê
... Những yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi huyện Kuin tỉnh Đăk Lăk năm 2 012 hiệu sau năm can thiệp cộng đồng đồng bào dân tộc Ê ê 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định tỉ lệ suy dinh ... dinh dưỡng trẻ em tuổi huyện Kuin tỉnh Đăk Lăk năm 2 012 Xác định yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi huyện Xác định số yếu tố đặc thù ảnh hưởng đến tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em ... làm thấp tỉ lệ đến mức đáng kể Thực vậy, vào năm 19 99, tỉ lệ SDD nhẹ cân trẻ em tuổi 36,7%, tới năm 20 05 25, 2%, năm 2 010 17 ,5% , năm 2 011 16 ,8%, năm 2 012 16 ,2% năm 2 013 15 , 3% 16 Biểu đồ 1. 1: Số...
 • 142
 • 51
 • 0

Những yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổihuyệnkuin tỉnh đăk lăk năm 2012 hiệu quả sau 1 năm can thiệp cộng đồng trên đồng bào dân tộc ê đê (TT)

Những yếu tố ảnh hưởng đến tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở huyện cư kuin tỉnh đăk lăk năm 2012 và hiệu quả sau 1 năm can thiệp cộng đồng trên đồng bào dân tộc ê đê (TT)
... n 19 9 3 01 178 322 51 449 263 237 32 412 10 6 237 15 7 42 458 86 414 11 3 387 10 1 399 SDD 76 63 74 65 21 119 84 56 18 10 0 11 77 52 22 11 8 33 10 7 42 98 39 10 1 (%) 38,2 20,9 41, 6 20,2 41, 2 26 ,5 31, 9 ... 0,0 01* * < 0,0 01* 0, 01* 0, 01* 0,008* PR 1, 7 (1, 3 - 2,3) 2,0 (1 ,5 – 2,6) 1, 8 (1, 1 – 2 ,1) 1, 4 (1, 0 – 1, 8) 2,3 (1, 7 – 3,4) 3 ,1 (1, 7 – 5, 9) 3,2 (1, 7 – 5, 9) 2,0 (1 ,5 – 2,8) 1 ,5 (1, 1 – 2,0) 1 ,5 (1, 1 – ... hình can thiệp phù hợp với cộng đồng dân tộc Ê ê nói riêng dân tộc thiểu số khác Tây Nguyên nói chung KẾT LUẬN Tỷ lệ SDDTE dƣới tuổi huyện Kuin năm 2 012 : Tình trạng SDDTE tuổi huyện Kuin tỉnh...
 • 25
 • 154
 • 0

Các yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến suy dinh dưỡng trẻ em Việt Nam

Các yếu tố kinh tế xã hội ảnh hưởng đến suy dinh dưỡng trẻ em Việt Nam
... dưỡng học dịch tễ học Đề tài tìm hiểu ảnh hưởng yếu tố kinh tế hội đến tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em tuổi Việt Nam Các ảnh hưởng xét đến cấp độ trẻ em, gia đình, cộng đồng tác động tương ... định khung phân tích mô hình thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến SDD trẻ em, 2) xác định yếu tố kinh tế hội ảnh hưởng đến tình trạng trẻ em SDD Việt Nam sử dụng số liệu điều tra mức sống hộ gia ... cho trẻ 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Đề tài tập trung tìm hiểu yếu tố kinh tế hội ảnh hưởng đến SDD trẻ em Việt Nam Để cụ thể hơn, ta đặt câu hỏi sau: • Những đặc tính trẻ ảnh hưởng đến SDD trẻ em? ...
 • 70
 • 817
 • 1

Thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ suy dinh dưỡng của huyện ân thi tháng 7 năm 2014

Thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ suy dinh dưỡng của huyện ân thi tháng 7 năm 2014
... NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ THỰC TRẠNG SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI TUỔI VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG CỦA HUYỆN ÂN THI THÁNG NĂM 2014 Người thực : Bác sĩ Đỗ Thị Hiền ... huyện Ân Thi, tiến hành nghiên cứu “ Đánh giá thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em tuổi tố yếu tố liên quan huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên năm 2013” Với mục tiêu sau : Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em ... song tỷ lệ trẻ em tuổi bị suy dinh dưỡng mức cao so với số tỉnh, thành nước Năm 20 07, tỷ lệ SDD trẻ dới tuổi Hà Nội 10%[8], suy dinh dưỡng trẻ tuổi Tại huyện Ân Thi – tỉnh Hưng Yên 19,6% [2] Huyện...
 • 10
 • 1,039
 • 11

Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dân số dân tộc Pà Thẻn, huyện Quảng Bình, tỉnh Hà Giang

Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dân số dân tộc Pà Thẻn, huyện Quảng Bình, tỉnh Hà Giang
... lượng dân số của đồng bào dân tộc thiểu số rấ t it người , lựa chọn đề tài nghiên ́ cứu: Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dân số dân tộc Thẻn, huyện Quang Bình, tỉnh Giang nhằm ... nào? - Những yếu tố nào tác động đến chất lượng dân số dân tộc Thẻn huyện Quang Bình, tỉnh Giang? - Các giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dân số dân tộc Thẻn, Tỉnh Tuyên ... dân tộc Thẻn địa bàn xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Giang 10 Câu hỏi nghiên cƣu : ́ - Thực trạng chất lượng dân số dân tộc Thẻn, huyện Quang Bình, tỉnh Giang mức nào? - Những...
 • 132
 • 141
 • 1

phân tích tình hình sử dụng biogas các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng mô hình biogas ở huyện kế sách, tỉnh sóc trăng

phân tích tình hình sử dụng biogas và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng mô hình biogas ở huyện kế sách, tỉnh sóc trăng
... - Phân tích tình hình sử dụng biogas chăn nuôi heo nông hộ Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng -Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến định áp dụng hình biogas nông hộ chăn nuôi Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng ... viên PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIOGAS VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG MÔ HÌNH BIOGAS HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG ... 26 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIOGAS, CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG MÔ HÌNH BIOGAS TRONG CHĂN NUÔI HEO VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG MÔ HÌNH BIOGAS...
 • 82
 • 213
 • 0

Khảo sát tình hình suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em tại xã ngọc thanh, thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc

Khảo sát tình hình suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em tại xã ngọc thanh, thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc
... chung tỉnh) Ngọc Thanh, thị Phúc Yên Vì tiến hành đề tài Khảo sát tình hình suy dinh dưỡng trẻ em tuổi tìm hiểu số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em Ngọc Thanh, thị ... Ngọc Thanh, thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh phúc năm 2011 - Tìm hiểu số yếu tố liên quan đến tình hình suy dinh dưỡng trẻ em tuổi Ngọc Thanh, thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Thị Hải Anh K34 ... hội Ngọc Thanh, thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc [11] 23 4.2 Tình hình suy dinh dưỡng trẻ em năm tuổi Ngọc Thanh 24 4.3 Một số yếu tố liên quan đến tình trạng SDD trẻ em năm tuổi...
 • 46
 • 232
 • 0

NGHIÊN cứu GIÁ đất ở một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến GIÁ đất ở tại THỊ TRẤN BA HÀNG , HUYỆN PHỔ yên TỈNH THÁI NGUYÊN năm 2014

NGHIÊN cứu GIÁ đất ở và một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến GIÁ đất ở tại THỊ TRẤN BA HÀNG , HUYỆN PHỔ yên TỈNH THÁI NGUYÊN năm 2014
... tài: Nghiên cứu giá đất số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất thị trấn Ba Hàng - Huyện Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên năm 2014 1.2 Mục đích đề tài - Tìm hiểu giá đất xác định yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN MINH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU GIÁ ĐẤT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN BA HÀNG , HUYỆN PHỔ YÊN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2014 ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN MINH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU GIÁ ĐẤT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN BA HÀNG , HUYỆN PHỔ YÊN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2014...
 • 76
 • 66
 • 0

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI HUYỆN YÊN THỦY TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2011

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI HUYỆN YÊN THỦY TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2011
... P=0, 05 OR=1,17 (0,6-2,26) p>0, 05 OR=1, 35 (0, 45- 4,04) p>0, 05 OR=1,14 (0,28-4 ,57 ) p>0, 05 OR=1,72 (0,36-8,30) p>0, 05 OR=0,64 (0,17-2, 35) P>0, 05 OR=1,21 (0,26 -5, 51) p>0, 05 OR=1,19 (0,70- 2,00) p>0, 05 ... cứu ny quan tâm tới số yếu tố tác động đến tình trạng dinh dỡng trẻ em 1.3.1 Chm súc dinh dng b m cú thai v cho bỳ Khi mang thai, dinh dng v thúi quen dinh dng tt s cung cp y cỏc cht dinh dng ... 9,3 33 16,6 52 12,9 11 27 13,2 18 9,1 45 11,1 12 23 53 25, 9 51 25, 6 104 25, 7 24 35 37 18,1 41 20,6 78 19,3 36 47 43 21,0 32 16,1 75 18,6 48 60 26 12,7 24 12,1 50 12,4 Chung 2 05 50,7 199 49,3...
 • 66
 • 570
 • 4

Nghiên cứu thực trạng kết quả can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc thiểu số tại huyện bắc trà my tỉnh quảng nam

Nghiên cứu thực trạng và kết quả can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc thiểu số tại huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
... tình trạng suy dinh dưỡng yếu tố liên quan trẻ tuổi người dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam Đánh giá kết can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tuổi người dân tộc thiểu số địa ... tình trạng suy dinh dưỡng bệnh tật trẻ em, tiến hành đề tài: Nghiên cứu thực trạng kết can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tuổi người dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam , ... ĐINH ĐẠO NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ CAN THIỆP PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI TUỔI NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN BẮC TRÀ MY TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Y TẾ CÔNG CỘNG Mã số: 62...
 • 175
 • 1,180
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thực trạng và kết quả can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc thiểu số tại huyện bắc trà my tỉnh quảng namphòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổitỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổiđề tài phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổithực trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tỉnh bà rịa vũng tàu và biện pháp can thiệpnhững yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàngnhững yếu tố ảnh hưởng đến quyết định muanhững yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhànhững yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn việc làm của sinh viên khóa 8 ngành kinh tế đối ngoại trường đại học an giangnghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trung quốc của người việt namnhững yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng của sản phẩm đối với khách hàngphân tích những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng nhãn hàng wow tại big c huếnhững yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục gia đìnhnghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nội địa của đối tượng nhân viên văn phòng đang công tác trên địa bàn thành phố huếkết luận những yếu tố ảnh hưởng đến sự hút nước và chất dinh dưỡng của rễDE THI 12 THSP THUCHANH GOI SGD đtDE THI HKII VUA THI XONG9 DIEM HOI CAYDE THI THPTQG NAM 2017 MON TOAN THPT NTTĐỀ THI THỬ TNPTQG BTD (2017)ĐỀ THI THỬ TOÁN THPTQG THPT THẠNH mỹ tây 2016 2017Hướng dẫn giải một số bài tập số phức mức độ vận dụng caoGeneral writingIELTS listening answer sheetIELTS writing answer sheetielts blog IELTS essay samples of band 8Cambridge english collocations in use u23 eatingẢnh hưởng của Phytohormone tới sự phát triển chòi, rễ của phong lan Vanda (Vanda sp) in vitro và một số đặc điểm sinh lí của cây trước và sau giai đoạn ra ngôiBiện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon TuBiện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon TumBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học phổ thông tỉnh KonTuBiện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh trung học phổ thông tỉnh Kon TuBiện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh phổ thông dân tộc bán trú huyện KonPlông tỉnh Kon TuBiện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh kon TumĐào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Dinh Dưỡng 3A(Việt Nam)Dấu ấn văn hóa Nam Bộ trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập