Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - CTCP Công trình Đô thị Bến Tre

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà
... ,1. '1 ill I rlunh rlydi lure r 'Ili 11 111 1: 11 1 - li , 1. , I cony, ty coil iy lice k6t, Lien doanh • l a v :1, ; don vi kliac cif dal han 1, dao 1, ) rill ;• ■ ( m 11 11 .11 1 k ill 11 0 :11 1 1; 11 ... 28 .11 7.744 .18 0 28 .11 7.744 .18 0 70 .13 0.3 91 17.526.066 8.959.090 61. 1 71. 3 01 17.526.066 200 1. 146.074 .14 7 210 211 212 213 214 215 216 219 220 2 21 222 223 224 225 226 227 228 229 230 2 31 232 240 2 41 ... 2 ,17 3,702 ,12 5 2 ,17 3,702 ,12 5 2 ,17 3,702 ,12 5 2 ,17 3,702 ,12 5 2 ,17 3,702 ,12 5 2 ,17 3,702 ,12 5 2 ,17 3,702 ,12 5 2 ,17 3,702 ,12 5 10 CHI PHI XAY DUNG CO BAN DO DANG 31/ 03 /15 VND 01/ 01/ 15 VND 31/ 03 /15 VND 01/ 01/ 15...
  • 13
  • 31
  • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam
... 1. 204.8 31. 639 454.8 31. 639 318 .932.599.469 308.844.557.807 So cu0i ky So ddu n5m r ?6. 31_ 6 _-3 _3 "-3 .9?! -ll1!3 }19 0- 910 -6 9.!99,9Y-?!! -: 4 811 3.2?g9I _ 13 6.5{J!9406 52 .12 :!9!" 416 - -_ -l-53".? 91 - - 71. 5X.657 ... 45.075 ;; ; L1 t:o =za+ ( 21 -2 2 )-( 24+2s)\ It' '' -' -. " 13 Loi nhuOn khiic -. -* - " ;: ,1+ iii1 LJ _ Lor niruAn thudn tu iroat dOng krnh doanh I : ll_?! io - !-nl ?! 48S 14 .775.085 -_ -Y!; Chi piri ... !:) _ r-" It"-cung cip dich vu ( '10 =0 ' 1- 02) -' | + cia vdn hang ban l-I s Loi nfruan It '- (20 =1 0 -1 I Do:r,n thu hoat riorrg f- | chi phr t-*''' l_ - rigl-s" | lt gop vd ban hang va t -cung cap...
  • 7
  • 29
  • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... SAN NGAN HAN 11 0 11 1 11 2 12 0 12 1 12 9 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 13 0 ... 28, 810 ,000 12 ,487,760,885 2 51, 262,272,5 81 176,333,842,922 31/ 03/2 015 VND 2 61, 867,286 11 6,839, 019 200,345,498 01/ 01/ 2 015 VND 464,827,9 61 133,803, 911 386 ,16 9,829 579,0 51, 803 984,8 01, 7 01 CAC KHOAN ... 41, 209,0 91 336, 612 ,356 (28,946,580,0 51) 1, 1 01, 426,976 4,428,305 ,19 1 6,020 ,10 3,439 Quj, 1. 2 015 VND 3,488, 516 ,380 285,675,002 1, 179,808 ,12 4 11 ,000,000 Quj, 1. 2 014 VND 3 ,10 9, 415 ,952 245,008, 619 1, 203,553,555...
  • 18
  • 39
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bài không khí sự cháyBài 6 thảo luận về vài trò của mạng xã hội trong tiếp thịSKKN2016 cấp thành phố “KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH – LỚP 9”Giáo trình XML tiếng việtOperation management 12th stevenson 1Chuong 1 tong quat ve tai chinh tien teOrganizational behavior colquitt 1(TRIẾT học) vận DỤNG NGUYÊN tắc KHÁCH QUAN PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG một số NGHỊ ĐỊNH của CHÍNH PHỦ RA đời mà CHẾT yểu THẬM CHÍ CHƯA kịp RA THỰC HIỆN đã PHẢI DỪNG lạiphân tích nguồn lực và giải pháp phát triển lĩnh vực kinh tế đối ngoại của việt nam trong hội nhập kinh tế quốc tếCác dạng bài tập toán thường gặp ở lớp 3(có đáp án)Dạng đồ thị trong hóa học trong trường THPTAdjectives ending ing and edBỘ ĐỀ ÔN HÈ TOÁN LỚP 1 LÊN LỚP 2 HAY NHẤTBỘ đề 8 điểm TOÁN có lời GIẢI CHI TIẾT thầy lưu HUY THƯỞNG HOCMAIXây dựng mô hình hàm sản xuất, phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố đầu vào và năng suất lúaSKKN chuan tich hop lien monBài giảng địa lý bài 23slich mối quan hệ giữa dân số và tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ theo thành thị và nông thôn từ năm 2006 đến năm 2012Linear algebra w applications 4th bretscherGiải pháp tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện phong thổ, tỉnh lai châu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập