Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - CTCP Công trình Đô thị Bến Tre

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà
... ,1. '1 ill I rlunh rlydi lure r 'Ili 11 111 1: 11 1 - li , 1. , I cony, ty coil iy lice k6t, Lien doanh • l a v :1, ; don vi kliac cif dal han 1, dao 1, ) rill ;• ■ ( m 11 11 .11 1 k ill 11 0 :11 1 1; 11 ... 28 .11 7.744 .18 0 28 .11 7.744 .18 0 70 .13 0.3 91 17.526.066 8.959.090 61. 1 71. 3 01 17.526.066 200 1. 146.074 .14 7 210 211 212 213 214 215 216 219 220 2 21 222 223 224 225 226 227 228 229 230 2 31 232 240 2 41 ... 2 ,17 3,702 ,12 5 2 ,17 3,702 ,12 5 2 ,17 3,702 ,12 5 2 ,17 3,702 ,12 5 2 ,17 3,702 ,12 5 2 ,17 3,702 ,12 5 2 ,17 3,702 ,12 5 2 ,17 3,702 ,12 5 10 CHI PHI XAY DUNG CO BAN DO DANG 31/ 03 /15 VND 01/ 01/ 15 VND 31/ 03 /15 VND 01/ 01/ 15...
  • 13
  • 33
  • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam
... 1. 204.8 31. 639 454.8 31. 639 318 .932.599.469 308.844.557.807 So cu0i ky So ddu n5m r ?6. 31_ 6 _-3 _3 "-3 .9?! -ll1!3 }19 0- 910 -6 9.!99,9Y-?!! -: 4 811 3.2?g9I _ 13 6.5{J!9406 52 .12 :!9!" 416 - -_ -l-53".? 91 - - 71. 5X.657 ... 45.075 ;; ; L1 t:o =za+ ( 21 -2 2 )-( 24+2s)\ It' '' -' -. " 13 Loi nhuOn khiic -. -* - " ;: ,1+ iii1 LJ _ Lor niruAn thudn tu iroat dOng krnh doanh I : ll_?! io - !-nl ?! 48S 14 .775.085 -_ -Y!; Chi piri ... !:) _ r-" It"-cung cip dich vu ( '10 =0 ' 1- 02) -' | + cia vdn hang ban l-I s Loi nfruan It '- (20 =1 0 -1 I Do:r,n thu hoat riorrg f- | chi phr t-*''' l_ - rigl-s" | lt gop vd ban hang va t -cung cap...
  • 7
  • 31
  • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
... SAN NGAN HAN 11 0 11 1 11 2 12 0 12 1 12 9 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 13 0 ... 28, 810 ,000 12 ,487,760,885 2 51, 262,272,5 81 176,333,842,922 31/ 03/2 015 VND 2 61, 867,286 11 6,839, 019 200,345,498 01/ 01/ 2 015 VND 464,827,9 61 133,803, 911 386 ,16 9,829 579,0 51, 803 984,8 01, 7 01 CAC KHOAN ... 41, 209,0 91 336, 612 ,356 (28,946,580,0 51) 1, 1 01, 426,976 4,428,305 ,19 1 6,020 ,10 3,439 Quj, 1. 2 015 VND 3,488, 516 ,380 285,675,002 1, 179,808 ,12 4 11 ,000,000 Quj, 1. 2 014 VND 3 ,10 9, 415 ,952 245,008, 619 1, 203,553,555...
  • 18
  • 53
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập