Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 công ty cổ phần chứng khoán tp hồ chí minh báo cáo tổng hợp

báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 công ty cổ phần chứng khoán tp hồ chí minh báo cáo tổng hợp
... 1 34. 315.187.109 TỔNG CỘNG 826.8 14. 983.238 1 34. 722.0 54. 635 14 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) Cho năm tài từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 ... 3.961.3 74. 9 94 54. 097.8 34. 988 1.110 .41 1.526 328.805 .41 2.265 9.895.516.916 1. 548 .396.525.689 21 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) Cho năm tài ... 2.576 .42 4. 945 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 4. 1 14. 960.305 Giá trị lại: Ngày 01 tháng 01 năm 2009 7.107 .45 7.937 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 7.907.930 .44 6 18 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH...
  • 27
  • 151
  • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam
... (44 0 = 300 + 40 0) Người lập (Ký, họ tên) 300 310 311 312 313 3 14 315 316 317 320 321 322 328 329 330 331 332 333 3 34 335 336 337 40 0 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 42 1 43 0 43 1 43 2 ... dịch thực năm năm - CHỈ TIÊU a) Của công ty chứng khoán - Cổ phiếu - Trái phiếu - Chứng khoán khác b) Của nhà đầu tư - Cổ phiếu - Trái phiếu - Chứng khoán khác Tổng cộng 8,653,620 308,7 34, 758,000 ... tăng năm - Vốn góp giảm năm - Vốn góp cuối năm + Cổ tức, lợi nhuận chia d) Cổ tức + Cổ tức công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm - Cổ tức công bố cổ phiếu phổ thông - Cổ tức công bố cổ phiếu...
  • 14
  • 23
  • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty cổ phần Chứng khoán IB

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty cổ phần Chứng khoán IB
... 552.567.173 85.773.273 647 .45 6 14. 192.193.9 04 4.972.673.721 843 .369.879 - 2. 749 .928.538 - 2 .42 7.7 74. 616 638. 340 .44 6 5.816. 043 .600 3.050. 541 .372 879 .41 0.6 14 8.376.150.3 04 4 .44 6.198.318 - 5 .47 8.315.988 1.517.751.060 ... 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 34 25 36 50 51 60 70 80 ng K ny 3.763.010 .48 4 .43 6 45 .986.323 20.298. 844 .662 -7 60.6 34. 361.677 -1 .157.5 14. 4 24 -3 .065.007.313.287 -1 .712.002.677 -3 .47 1 .45 4.286 -4 8 .627.330.930 ... -4 8 .627.330.930 -2 9. 545 .175 0 0 0 -2 9. 545 .175 0 0 0 0 -4 8 .656.876.105 169.255.932 .48 3 120.599.056.378 K tr c 3.953.963.878.600 1 84. 541 .229 90.779. 745 .41 0 - 647 .9 94. 286 .43 9 -5 85.753.653 -3 . 244 .391.623.851 -2 6.811.176.331...
  • 15
  • 11
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập