Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi

đánh giá tình hình tài chính và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu phát triển xây dựng thương mại thành đạt

đánh giá tình hình tài chính và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng thương mại thành đạt
... phần đầu phát triển xây dựng thương mại Thành Đạt, em mạnh dạn lựa chọn đề tài: Đánh giá tình hình tài giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần đầu phát triển xây dựng ... tích tài doanh nghiệp Chương 2: Đánh giá tình hình tài công ty cổ phần đầu phát triển xây dựng thương mại Thành Đạt Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ... Năm 2005, Thành Đạt chuyển sang mô hình công ty cổ phần với tên gọi công ty cổ phần đầu phát triển xây dựng thương mại Thành Đạt - Ngày 6/5/2010: Hoạt động quản lý thi công xây dựng công trình...
  • 107
  • 525
  • 1

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi
... 56.763.454 11 7.708.869_ 32. 211 .808 11 0.200 .11 0 .17 8 11 0.200 .11 0 .17 8 11 0.200 .11 0 .17 8 _1_ 1_0.20:.:::0.:;.1c.: .1. ::.;0.:.: :1. : :78 ~1 -1 ! 1, t.9~1c!; . 1- 11_ - 911 CQNG _ 2.565. 315 .504 co NO 1. 5 '-' 4.:;2 ... 10 .776.887.640 4.809.0 91 39 .12 9.988 - 679. 515 .823 1. 989.285.727 • 679. 515 .823 1. 989.285.727 ~ .- - - -. y_. - 11 .14 5.5 21. 443 15 1 11 .14 5.5 21. 443 ~- 15 3 -. - -. - 15 61 - - -1 5 62 -. ~ - 8.59J.:.3Q.3.256 ... va-c-aC-k-h-oan-t~-an~ ~··~:':":· ~:':":c-:":':a-::': "1 ~ =-~ ":'::-n::':":: d-Uan g tie; - 10 0 ~10 ' T - S6 dau Dam 15 5.452.5 21. 524 14 4 .13 6.9 51. 157 ~~ ~1. 0~5 .1~ 7 1- 11 4.307. 219 .3 31 =!_· ~-~ _ ~-~ ·· -~ ·~~:_~.:~:~_I~...
  • 42
  • 44
  • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi
... 31,201,760 48 , 345 ,45 4 79, 547 ,2 14 - - Dftu nr XDCB hoan - Tang khac - Chuyen sang ba't dong san dftu tu - Thanh ly, nhirong ban 47 9 ,47 9,2 64 479 ,47 9,2 64 - - Giam khac 86 du cu6i nam 26,123 ,49 7,835 5, 940 , 548 ,076 ... 1, 844 ,801 ,46 8 - Chi phi khau hao tai san co dinh 3,0 84, 463,390 5 14, 6 64, 325 - Chi phi dich vu mua ngoai 1,262,279, 644 1,019,8 24, 257 6 94, 020,7 64 396, 847 ,8 04 - Chi phi khac bang ti~n 27 6, 942 ,41 2 ,42 5 ... 572.325 23. 344 .836 .47 4 240 V.12 203.589.8 64. 2961 206. 048 .729.223 241 249 .001.333.8331 242 .43 1 .43 4.533 242 -4 5 .4] ] 46 9.537 -3 6.382.705.310 149 .8 34. 800.000 149 .8 34. 800.000 10.000.000.000 10.000.000.000...
  • 36
  • 26
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập