Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long
... Trụ sở công ty đặt : 15 0 Đường 14 /09, Phường 5, thò xã Vónh Long, tỉnh Vónh Long Tổng số công ty con: công ty - Số lượng công ty hợp nhất: công ty - Số lượng công ty không hợp nhất: công ty Danh ... 01 24 13 6,807, 712 ,4 81 1 31, 574, 414 ,247 13 6,807, 712 ,4 81 1 31, 574, 414 ,247 Các khoản giảm trừ 03 24 2,342,526, 716 1, 273,023,2 71 2,342,526, 716 1, 273,023,2 71 3.Doanh thu bán hàng cung 10 24 13 4,465 ,18 5,765 ... 366,6 21, 373, 318 340 ,19 4, 419 , 016 310 275,246,956,542 2 41, 109 ,19 1,740 19 1,763 ,14 3,024 14 1,298,392, 515 I Nợ ngắn hạn THUYẾT MINH V .15 SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 ...
 • 22
 • 65
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2009 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2009 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long
... 13 .047. 816 .505 14 .667.056.949 13 .047. 816 .505 Trong đó: Chi phí lãi vay doanh 11 Thu nhập khác 31 2 91. 7 81. 516 15 1.854.350 2 91. 7 81. 516 15 1.854.350 12 Chi phí khác 32 10 1.374.507 18 4.624.627 10 1.374.507 18 4.624.627 ... nghiệp 17 .1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông (34. 718 . 412 ) 3.4 21. 513 (34. 718 . 412 ) 3.4 21. 513 thiểu số 17 .2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 18 Lãi cổ phiếu 70 13 .762.344.368 11 . 710 . 818 .360 13 .762.344.368 ... 2.433.8 31. 482 6 .14 1.023.023 Phải trả cho công nhân viên 315 209.670.652 11 1.986.227 Chi phí phải trả 316 15 . 710 .084.335 16 .809. 817 .8 01 Phải trả nội 317 - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp 318 - - - - đồng...
 • 7
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
... - Thu tiền lãi ứng vốn cho khách hàng Quí I năm 2 011 VND Lũy kế từ đầu năm VND 11 6. 214 .4 91. 270 11 6. 212 . 411 .270 2.080.000 18 . 810 .000 11 6. 214 .4 91. 270 11 6. 212 . 411 .270 18 . 810 .000 18 . 810 .000 11 6 .19 5.6 81. 270 ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quí I năm 2 011 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG 31/ 3/2 011 VND 4 .18 4.885. 419 01/ 01/ 2 011 VND 236.350.402.078 4 .18 4.885. 419 232.246 .17 8. 715 15 1 .17 2.853.008 70.2 61. 757 .10 7 ... 31/ 3/2 011 VND 14 .524 .15 7.696 5.368.767.230 01/ 01/ 2 011 VND 5. 712 .776.820 7.425.502.977 Tổng cộng 19 .892.924.926 13 .13 8.279.797 31/ 3/2 011 VND 973.849.304 973.849.304 01/ 01/ 2 011 VND 364.2 51. 511 12 3 .14 5.255...
 • 26
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
... 31/ 12/2 015 31/ 03/2 016 VND VND 735.454.546 735.454.546 CƠNG TY CỔ PHẦNDƯỢC PHẨM HÀ TÂY Số 10 A Quang Trung, Đơng, Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài HN q n¨m 2 016 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ... (TIẾP THEO) MẪU SỐ B09 - DN CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Số 10 A Quang Trung – Đơng – TP Nội Báo cáo tài q năm 2 016 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) MẪU ... CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY Số 10 A Quang Trung, Đơng, Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 01/ 2 016 đến ngày 31/ 03/2 016 MẪU B 01 - DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT...
 • 25
 • 16
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập