Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex
... CONG TY CO pHAN XNK PETROLIMEX - 000 - S6: 769 CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIBT NAM DQC l?p - Tl! - H,;mh phuc - 000 - /20 16INQ-I-IDQT Tp H6 Chi Minh, ngiry 3d thang asnam 2016 PETROLIMEX ... CONG TY CO PHA.N XUAT NH~P KHAu PETROLIMEX - Can cu Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13, - Can cu Di~u l~ Cong ty c6 phftn xu~t nh~p khfiu Petrolimex, - Can cu Nghi quy~t s6 603/2016INQ-DI-IDCD ... Ph\! trach phong KTTC cong ty va cac dan vi, ca nhan lien quan co trach nhi~m t6 chuc thvc hi~n Nghi quy~t I f)ONG QUAN TRl AN XNK PETROLIMEX No'i nh{jn: - Nhu Di@u3; - HDQT, BKS; LUll: VT, HDQT...
  • 2
  • 4
  • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
... nghiệp công việc khác có liên quan đến giao dịch Cổ phiếu Công ty; - Các công việc khác theo phân công bổ sung - i u 3: H i đồng quản trị thông qua nhân Ban i u hành công ty CP XNK Tổng hợp I ... gi i thể Ban i u hành thực việc bổ nhiệm l i vị trí quản lý theo i u lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Xuất nhập Tổng hợp I Việt Nam i u 5: Thông qua định ngư i công bố thông tin thư ký H i đồng ... sản công ty; - Nghiên cứu đề xuất triển khai Dự án Bất động sản; - Nghiên cứu đề xuất dự án mua bán công ty; - Đ i diện cho Doanh nghiệp tham gia quản lý vốn Công ty Cổ phần Bất động sản Tổng hợp...
  • 3
  • 29
  • 0

phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế domesco

phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế domesco
... GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO 3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO – Tên công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập Y tế Domesco ... số liệu Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco, cụ thể số liệu từ phòng tài nhân công ty Các số liệu liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco ... -43 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO -46 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY QUA BA NĂM HOẠT ĐỘNG ...
  • 122
  • 111
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập