Biên bản bàn giao chất lượng học sinh cuối năm

Biên bản bàn giao chất lượng học sinh

Biên bản bàn giao chất lượng học sinh
... HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIAO - NHẬN DANH SÁCH HỌC SINH TT Họ tên BÊN GIAO Năm sinh Địa Xếp loại Hạnh kiểm Học lực BÊN NHẬN Năng khiếu/lưu ý PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ TRƯỜNG ... (ghi em yếu môn cụ thể) III Danh sách học sinh (phải thiết lập đính kèm theo mẫu) Biên kết thúc vào lúc ngày 19 tháng năm 2010 Biên lập thành (3) BÊN GIAO BÊN NHẬN PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ TRƯỜNG ... Chức vụ: NỘI DUNG: I Kết giám sát: Số lượng: - Tổng số HS khối lớp: - Số lượng kiểm tra: - Số HS vắng: - Số hay lí khác: Chất lượng làm HS: Giỏi Khá Trung bình Yếu Môn SL...
 • 4
 • 1,752
 • 5

bien ban ban giao chat luong hoc sinh

bien ban ban giao chat luong hoc sinh
... STT Họ tên DANH SÁCH HỌC SINH HẠNH XẾP LOẠI GIÁO DỤC KIỂM Giỏi Khá Trung bình ...
 • 3
 • 111
 • 0

Quyết định thành lập hội đồng kiểm tra và bàn giao chất lượng học sinh lớp 5

Quyết định thành lập hội đồng kiểm tra và bàn giao chất lượng học sinh lớp 5
... NguyÔn ThÞ Thu H»ng T¹ ThÞ Thanh Hoa Bïi ThÞ ChÝnh Phã hiÖu trëng Gi¸o viªn Tæ trëng tæ 4 +5 Tæ phã tæ 4 +5 Tæ trëng tæ 1+2+3 Tæ phã tæ 1+2+3 Phã chñ tÞch H§ Th ký H§ Uû viªn H§ Uû viªn H§ Uû viªn...
 • 2
 • 322
 • 1

DANH SÁCH BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂM HỌC 2014 – 2015

DANH SÁCH BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH NĂM HỌC 2014 – 2015
... lên lớp Chuyển lên lớp Rèn luyện hè Rèn luyện hè Người giao: Trần Thị Phương LÃNH ĐẠO KIỂM TRA, GIÁM SÁT Lao Và Chải, ngày … Tháng… Năm 2015 HIỆU TRƯỞNG Người nhận: ……………………… ...
 • 3
 • 137
 • 1

bien phap nang cao chat luong hoc sinh

bien phap nang cao chat luong hoc sinh
... híng tÝch cùc ho¸, ho¹t ®éng ho¸ cđa häc sinh Ph¸t huy tÝnh chđ ®éng cđa häc sinh häc tËp - Häc sinh tù gi¸c, tù lùc, díi sù chØ ®¹o cđa gi¸o viªn - Häc sinh hµo høng, chđ ®éng häc tËp, trao ®ỉi ... tập cho học sinh nhận thấy áp dụng biện pháp nêu nên thực số vấn đề sau : *Phải tìm hiểu tâm sinh lý học sinh để có biện pháp bồi dưỡng thích hợp với đối tượng * Cần tạo không khí sinh động ,thoải ... sinh ph©n nhãm ®èi tỵng häc sinh Tỉ chøc nhiỊu h×nh thøc häc tËp phï hỵp víi tõng tiÕt häc nh ph¬ng ph¸p ho¹t ®éng nhãm ph¸t huy ãc t s¸ng t¹o cđa häc sinh th«i thóc häc sinh ph¸t hiƯn t×m tßi, kh¸m...
 • 8
 • 497
 • 8

skkn biện pháp nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số trường tiểu học long hà c

skkn biện pháp nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số trường tiểu học long hà c
... Người th c : Lại Văn Pha ĐỀ TÀI : “BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG H C SINH DÂN T C TRƯỜNG TIỂU H C LONG C - C c lớp c đa số h c sinh em đồng bào dân t c thiểu số chưa giáo viên quan tâm m c - ... Người th c : Lại Văn Pha ĐỀ TÀI : “BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG H C SINH DÂN T C TRƯỜNG TIỂU H C LONG C - Phối hợp với c n thôn s c , gia đình phụ huynh h c sinh để trì sĩ số h c sinh hàng ngày ... c m hứng thích thú cho h c sinh vui chơi ,h c tập Sáng Kiến Kinh Nghiệm Người th c : Lại Văn Pha ĐỀ TÀI : “BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG H C SINH DÂN T C TRƯỜNG TIỂU H C LONG C - Xây dựng...
 • 11
 • 474
 • 0

biện pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi

biện pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi
... tuyển học sinh giỏi thành hai nhóm): Nhóm học sinh giỏi có khả tiếp cận tất kiến thức nâng cao; nhóm học sinh giỏi (đang số hạn chế kiến thức, kỹ năng), để bồi dưỡng Đừng hiểu nhầm học sinh giỏi, ... đối tượng học sinh, để tạo niềm tin, say sưa, đam mê, hứng thú học tập cho em 2.3 Tổ chức hướng dẫn học tập cho học sinh: Trong trình bồi dưỡng học sinh giỏi công tác tổ chức học tập học sinh mắt ... tra, kiểm định chất lượng, sử dụng kết kiểm định chưa quan tâm đạo thống cán quản lí nhà trường đội ngũ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi Vì kết chất lượng học sinh giỏi đạt chưa cao, chưa đáp...
 • 7
 • 169
 • 0

skkn biện pháp nâng cao chất lượng học sinh yếu, kém môn vật lí lớp 8 theo chuẩn kiến thức – kĩ năng

skkn biện pháp nâng cao chất lượng học sinh yếu, kém môn vật lí lớp 8 theo chuẩn kiến thức – kĩ năng
... GPKH: Biện pháp nâng cao chất lượng học sinh yếu, mơn Vật lớp theo Chuẩn kiến thức II ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU : GPKH : 1.GPKH : : Học BIỆN sinh PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH Học sinh lớp ... GPKH: Biện pháp nâng cao chất lượng học sinh yếu, mơn Vật lớp theo Chuẩn kiến thức  Người thực hiện: Ngô Thò Xuân Trang 21  GPKH: Biện pháp nâng cao chất lượng học sinh yếu, mơn Vật lớp ... lớp theo Chuẩn kiến thức Kết so sánh : Qua thực biện pháp nâng cao chất lượng học sinh yếu mơn Vật theo Chuẩn kiến thức- Tơi nhận thấy chất lượng học tập học sinh lớp nâng cao giảm...
 • 26
 • 221
 • 0

Một số biện pháp nâng cao chất lượng học sinh trong công tác chủ nhiệm

Một số biện pháp nâng cao chất lượng học sinh trong công tác chủ nhiệm
... số biện pháp nâng cao chất lượng học tập đạo đức học sinh công tác chủ nhiệm trường trung học sở nay, góp phần giáo dục tri thức, bồi dưỡng văn hoá, hình thành phát triển nhân cách, đạo đức học ... việc học tập rèn luyện đạo đức em chắn tốt 1.3 Đối tượng nghiên cứu Vị trí, vai trò tầm quan trọng công tác chủ nhiệm Một số kinh nghiệm thực tiễn công tác chủ nhiệm giúp nâng cao chất lượng học ... nâng cao chất lượng học tập đạo đức học sinh công tác chủ nhiệm trước hết thân người giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo...
 • 21
 • 235
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi năm học 2012 2013 môn toán lớp 6

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi năm học 2012 2013 môn toán lớp 6
... srNH Hec 1,,{AN.{ zltz -2013 Gror Hec OOttti mOnNgfr'vin, l6'p6 Thd'ieian lAm bei: 120 phft (khoneke phatdc\) Chu | (4 dittm): Hdy n€u nhAn xet cua em r ,6 c6i hay va cai d6c d6o cila doan vdn rnieu ... ngucri chai luoi tr6n rnudn thuo bi€n D6ng," (C6 TO - Nguy6n TuAn, Ngir van 6, tap 2) CAu2 (6 diem): ' : - r r \ Hdy vi€t rnotdoanvdn ngdn(khoAng B-10cAu)nOu nghTa hinh tugng y cua Th6nhGiong truydnthuy€t ... tru'ng hong hao thdrn thdm va ducrngb€ dat l6n rn6t rnAmbac duong kinh rnarnrong bing ca rnot c6i chAntrcyimdu nggc trai uuo'cbien ung hong Y nhu rn6t rnArn16phArnti€n tu' binhrbinhd€ mu'ng cho su'...
 • 2
 • 665
 • 3

Đề khảo sát chất lượng hoc sinh giỏi năm 2012 - 2013 môn toán lớp 7

Đề khảo sát chất lượng hoc sinh giỏi năm 2012 - 2013 môn toán lớp 7
... GIAODUCVA DAOTAO VINI-I PHONG z1tz HQC -2 013 cl6t xAn'l SINH xV rnt ruAO sAr cunr lUQxc HQC O Ot t i m n N g f r ' \ ' i n , l ' P7 T h d 'i e i a n l d m b i i : 120 ph[t ... dung luc tron nhat xuAn.tiep giap vcr itr o' ixuAn S o n g xu A n ,n r- toc CAu 2(6 di€nt): Hdy vi€t rn6t doan vdn ngan (khoang 8- l0 cAu) neu nhAn xet cua etn ve "Song tru1zs11 t6c dung cua su ket ... father(buy) me a new pen yesterday Whatyou (do)_ last Sunday, Nga ?- I visitedmy grandfather.) QuestionY (2,amarks) Write the-second sentence that it has the samemeaningas the first orte, so using...
 • 3
 • 360
 • 1

Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi năm học 2012 - 2013 môn toán lớp 8

Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi năm học 2012 - 2013 môn toán lớp 8
... t ' l I - I I I I o et i r r l t r r r i v r r g : I I I - Lfir, 1jq; iir.r,liy iii'iiin' r ' i tri Llalql-qtur -[ u-rtu-l I I i I ( II I I ) , A N : I s0 I)i tlri erl 0-1 trans l-hisinhl...
 • 10
 • 484
 • 4

Điểm thi khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học 2011-2012

Điểm thi khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học 2011-2012
... tháng năm 2011 P HIỆU TRƯỞNG Lê Thị Thanh Hà PHÒNG GD - ĐT TP HÀ TĨNH TRƯỜNG THCS THẠCH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI KSCL ĐẦU NĂM- NĂM HỌC 2011-2012 ... tháng năm 2011 P HIỆU TRƯỞNG Lê Thị Thanh Hà PHÒNG GD - ĐT TP HÀ TĨNH TRƯỜNG THCS THẠCH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI KSCL ĐẦU NĂM - NĂM HỌC 2011-2012 ... tháng năm 2011 P HIỆU TRƯỞNG Lê Thị Thanh Hà PHÒNG GD - ĐT TP HÀ TĨNH TRƯỜNG THCS THẠCH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI KSCL ĐẦU NĂM - NĂM HỌC 2011-2012...
 • 15
 • 130
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biên bản bàn giao chất lượng học sinh lớp 5biên bản bàn giao chất lượng học sinhbiên bản họp phụ huynh học sinh cuối nămmẫu biên bản họp phụ huynh học sinh cuối nămbiện pháp nâng cao chất lượng học sinh đại tràcác biện pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏibiện pháp nâng cao chất lượng học sinhbiện pháp nâng cao chất lượng học sinh yếubiện pháp nâng cao chất lượng học sinh yếu kémbiện pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏibiện pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi tiểu họcbiện pháp nâng cao chất lượng học sinh tiểu họcbien ban hop phu huynh hoc sinh dau nam mam nonbiên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm tiểu họcbiên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm họcPhân tích cấu trúc, hàm lượng thuốc chống HIV stavudin bằng các phương pháp hóa lý hiện đạiCân bằng tải cho 02 động cơ xoay chiều nối cứng trục, chung tảiAn ninh thông tin cho sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh thái nguyênGIÁO TRÌNH CĂN BẢN VỀ XML, GIÁO TRÌNH XMLXác định hàm lượng chì, thủy ngân, asen trong một số mẫu nước mặt và đất ở khu vực mỏ than khe sim bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tửPhân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2 (4,6 diclo 8 metyl quinolin 2 yl) 4,5,6,7 tetraclo 1,3 tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đạiSố cân bằng fibonacci và số cân bằng lucasA study on the methods of operation of the connected parallel inverters networkNghiên cứu đánh giá hàm lượng nitrat, nitrit trong các nguồn nước cấp cho các nhà máy xử lý nước của tỉnh quảng ninh bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tửVề các bất đẳng thức dạng hermite hadamard cho hàm lồiThuật toán đánh chỉ mục ngược với mapreduce và ứng dụng trong việc đánh giá ý kiến của học sinh hòa bình trên mạng xã hộiGiải pháp phát triển kinh tế hộ tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyênNghiên cứu nâng cao hiệu quả hệ thống tạo phôi in vitro ở lợnLịch trình triển khai thực tập, thực hiện đồ án tốt nghiệpĐề kiểm tra sql server 2Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề hữu nghị viêng chăn hà nộithực tập công nghệ lên menNghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện văn yên, tỉnh yên báitài liệu công nghệ sản suất mắmchay từ quả dứaThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện mường nhé, tỉnh điện biên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập