Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
... (20 =10 -1 1 ) Doanh thu ho t ng tài Q Q 2 012 2 011 22,380,706,043 21, 003,605,672 - - - - 22,380,706,043 21, 003,605,672 18 ,773, 714 ,464 17 ,323 ,10 0,9 21 3,606,9 91, 579 3,680,504,7 51 VI.25 VI.27 20 - 21 ... k - Quy n s d ng - - - - t - Nhà - - Nhà quy n s d ng t - C s h t ng Giá tr l i c a B S Trang 11 ut - - - - - Thuy t minh báo cáo tài q n m 2 012 CƠNG TY CP NH A À N NG 3 71 Tr n Cao Vân N ng - ... n - Thu giá tr gia t ng c u 31/ 03/2 012 2 ,12 1,324, 418 - - Thu giá tr gia t ng hàng nh p kh u - Thu tiêu th - - 01/ 01/ 2 012 1, 508,9 61, 460 308,063 ,17 6 6 51, 583 ,15 2 c bi t - Thu xu t, nh p kh u - -...
 • 18
 • 10
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
... n s d ng ut - - - t - - - Nhà - - Nhà quy n s d ng - - t - C s h t ng 31/ 03/2 011 13 u t dài h n khác - 30,000,000 - 30,000,000 u t trái phi u - - u t c phi u - VT : VND 01/ 01/ 2 011 u t tín phi ... u - Thu tiêu th 31/ 03/2 011 1, 354,547,825 683,904,078 - - 01/ 01/ 2 011 1, 238,343,334 594 ,11 6,450 c bi t - Thu xu t, nh p kh u - - Thu thu nh p doanh nghi p - 649 ,15 1,447 605,869,384 21, 492,300 - ... Ch tiêu S cu i k ( 31/ 03/2 011 ) S uk ( 01/ 01/ 2 011 ) V n khác c a ch s h u 413 - - C phi u qu 414 - - Chênh l ch ánh giá l i tài s n 415 - - Chênh l ch t giá h i ối 416 - - Qu 417 8,839,000,000 7,400,000,000...
 • 22
 • 10
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Sông Đà 27

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Sông Đà 27
... (3,209,704,340) (4,380,0 51, 796) 11 Thu nhập khác 31 - - - - 12 Chi phí khác 32 - 12 6,4 01, 126 - 12 6,4 01, 126 13 Lợi nhuận khác (40= 3 1- 32) 40 - (12 6,4 01, 126) - (12 6,4 01, 126) 14 Tổng lợi nhuận kế toán ... minh 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 4 21 430 432 433 440 Số cuối kỳ 31/ 03/2 012 Số đầu kỳ 01/ 01/ 2 012 V.22 563,683,3 31 3,773,387,6 71 563,683,3 31 3,773,387,6 71 15,728,330,000 15 ,728,330,000 ... kinh doanh Quý I năm 2 012 Đơn vị tính : Đồng Số Thuyết minh Quý ny năm 2 012 Quý ny năm 2 011 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý ny ( năm 2 012 ) Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý ny ( năm 2 011 ) Doanh thu...
 • 13
 • 45
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
... ti sn Quý I nm trc 7. 61% 92.39% 8.97% 91. 03% 79. 71% 20.29% 80 .16 % 19 .84% 1. 25 1. 23 1. 16 1. 25 1. 20 1. 14 -3 0.33% -3 0.33% 16 .92% 12 .69% -0 . 21% -0 . 21% 2.06% 1. 54% H Ni, ngy 24 thỏng 04 nm 2 012 Ngi ... VI.30 Quý I nm Quý I nm trc 3, 012 , 911 , 818 54,339,085,272 - - 3, 012 , 911 , 818 54,339,085,272 2,864,088,727 14 8,823,0 91 513 ,393,784 877,954 ,10 2 43,863,989,769 10 ,475,095,503 20,726, 412 360 ,17 9,005 - ... hoón li phi tr 14 u nm 18 ,730 ,11 7,000 18 ,730 ,11 7,000 18 ,730 ,11 7,000 18 ,730 ,11 7,000 BO CO TI CHNH RIấNG Cho k ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng nm 2 012 CễNG TY C PHN SễNG 9.06 Tng 7, G10 , Thanh Xuõn...
 • 13
 • 41
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06
... (20 =10 -1 1 ) 20 (1, 855 ,14 4,208) 3, 511 ,429, 318 (1, 855 ,14 4,208) 3, 511 ,429, 318 Doanh thu hoạt động ti 21 VI.26 6,765,356 16 ,665,7 41 6,765,356 16 ,665,7 41 Chi phí ti 22 VI.28 1, 3 81, 116 ,645 1, 616 ,8 61, 909 ... 9,205,822,006 15 6 ,13 3,306 9,263 ,15 1 ,13 1 18 5,422,9 71 73,538,024 9,095,346 52,375,0 91 - 18 , 615 ,397 ,13 5 3 71, 162,506 41, 0 21, 766 9,3 61, 955, 312 9,448,574 ,10 2 82,633,370 52,375,0 91 18,986,559,6 41 1,620,359,658 1, 599,848,775 ... 10 ,689,082,807 14 ,943,724,880 Năm 12 ,505,356, 616 38,870,399 12 ,544,227, 015 Năm 6,765,356 6,765,356 Năm trớc 10 ,988,995,562 418 ,600,4 41 11, 407,596,003 Năm trơc 16 ,665,7 41 16,665,7 41 Năm Năm trớc 1, 3 81, 116 ,645...
 • 21
 • 17
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long
... nhập khác 31 20 - - - - - - - - STT tiêu thuyết mã số minh Quý 1/ 2 012 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1/ 2 012 Quý 1/ 2 011 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1/ 2 011 12 Chi phí khác 32 28,039,690 10 ,883,255 ... 57 ,12 8,867,090 - 10 VI.27 Quý 1/ 2 011 17 ,225,622, 212 - Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1/ 2 012 57 ,12 8,867,090 - Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1/ 2 011 17 ,225,622, 212 - 57 ,12 8,867,090 17 ,225,622, 212 57 ,12 8,867,090 ... Doanh thu thun Quý nm 2 012 1. 369 .11 1.028 84.203.577 44.053.624.739 1. 654.309.8 81 47 .16 1.249.225 Quý nm 2 011 2.508.354.854 55 .13 7.3 71 11. 574.509 .10 1 570.889.628 14 .708.890.954 Quý nm 2 012 45.675.479...
 • 24
 • 42
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25
... tính: Đồng Tài sản M số 10 0 11 0 11 1 11 2 12 0 12 1 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 9 14 0 14 1 14 9 15 0 15 1 15 2 15 4 15 8 200 220 2 21 222 223 224 225 226 230 240 2 41 242 250 2 51 252 258 259 260 2 61 A - Ti sản ... 27,033,520 13 ,929,386 62,380,6 01 32 ,10 0,000 1, 782 ,15 0,000 1, 650,950,000 80,000,000 1, 3 01, 1 51, 253 1, 7 21, 1 51, 253 86, 416 ,7 41, 713 79 ,19 1, 517 ,088 31/ 03/2 012 VNĐ 01/ 01/ 2 012 VNĐ 4,809,263,5 81 1,760,7 41, 114 ... 806,626,6 71 1,852 ,17 0,298 1, 296,387,9 21 3 ,12 7,297,946 2 ,10 3, 014 ,592 31/ 03/2 012 VNĐ 01/ 01/ 2 012 VNĐ 26,076, 613 ,5 61 5 ,11 6, 314 ,876 1, 225, 7 01, 243 1, 312 ,509,324 2,667 ,13 8,2 81 168,362,055 386 ,19 0,0 21 168,362,055...
 • 17
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 4

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 4
... tiờu 269 270 300 310 311 312 313 3 14 315 316 317 318 319 320 323 330 3 31 332 333 3 34 335 336 337 338 339 40 0 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 4 21 42 2 43 0 43 2 43 3 43 9 44 0 LP BIU K TON ... I nm 2 012 43 .793 .49 5.830 32 .13 6 .12 8.0 51 3.939.020.300 1. 667.233. 312 41 6 .808.328 1. 250 .42 4.9 84 Quớ I nm 2 011 47 . 210 . 612 .969 31. 352.3 41 . 128 9 .16 5 .49 0.772 6 61. 977. 619 16 5 .49 4 .40 5 49 6 .48 3. 2 14 T l ... 21. 6 34 .13 6 .47 6 15 7.360.337.735 24. 470.569. 917 679.0 81. 6 54 - Khu hao nm 1. 6 81. 718 .45 0 2. 645 .209 .42 2 232.539.670 11 5.682.537 Tng cng 40 7.7 04. 816 .860 35 .45 4. 545 40 7. 740 .2 71. 40 5 2 04 . 14 4 .12 5.782 4. 675 .15 0.079...
 • 20
 • 8
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01
... Hải 61 70 VII.34 (1, 512 ,15 1, 210 ) 64,032,665 (16 ,0 71, 818 ) 1, 525,300,000 42 477 448 42,477,448 1, 5 51, 705,630 (11 ,745 ,17 9,979) (6,795, 311 ,8 31) (11 ,745 ,17 9,979) (15 ,940,829,365) ( 21, 352,077,058) 17 ,580,484,5 41 ... 70 1, 035,644,496 21, 5 41, 005 1, 924,686,268 1, 108 ,18 6,630 1, 946,227,273 24,547,952 21, 5 41, 005 (24,547,952) 1, 924,686,268 1, 035,644,496 1, 108 ,18 6,630 265,048 ,11 2 317 ,024, 718 265,048 ,11 2 317 ,024, 718 ... 88,8 01, 629,098 - - - - - 2, 512 ,500,000 43,452,692,949 41, 938, 310 , 012 846,340,034 51, 786 ,10 3 11 8,645,839 - 36,689,870 ,17 5 432,0 41, 857 - 40,826,739,587 63,287, 916 - 653,440,4 81 14,998,503 - 35,952,447...
 • 22
 • 34
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04
... phải trả Công ty Cổ phần Sông Đà 26 Từ 01/ 01/ 2 011 đến 31/ 03/2 011 1, 066,759,757 1, 213 ,753,886 Một số tiêu ti Từ 01/ 01/ 2 012 đến 31/ 03/2 012 Chỉ tiêu Từ 01/ 01/ 2 011 đến 31/ 03/2 011 1. 1 1. 2 - Bố trí ... 5,899,528, 519 13 8,8 31, 3 81 - Mua kỳ 40,932 ,18 2 38,802,355, 616 - - - XDCB hoàn thành - - - - - - Tăng khác - - - - - - Chuyển sang BĐS đầu t - - - - - - Thanh lý, nhợng bán - - - Giảm khác - - Số d ... 7, 910 ,307,664 1, 069 ,10 5,246 4,044,973,993 50,9 81, 432,358 522,486,996 10 4,497,399 20,000,000,000 - Tăng vốn kỳ - - - - Lãi kỳ - - - - - - Tăng khác - - - - - - Giảm vốn kỳ - - - - - - Lỗ kỳ - - -...
 • 16
 • 9
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 505

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 505
... 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 3 31 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 4 21 422 430 432 433 439 440 Thuyt minh V .15 V .16 ... 54,684, 711 ,18 3 47,6 61, 295, 619 7,023, 415 ,564 73,850, 811 1, 659,808, 510 1, 166,060, 910 5,402,8 61, 977 3,563,586, 012 1, 512 ,527,640 12 7,396,974 1, 385 ,13 0,666 4,6 21, 874,675 815 ,583 ,19 0 17 ,530,026 18 ,666,057 ... 352,970,003 1, 215 , 415 ,832 1, 520,327,432 54,684, 711 ,18 3 47,6 61, 295, 619 7,023, 415 ,564 73,850, 811 1, 659,808, 510 1, 166,060, 910 10 0,477,530 ,15 2 90,648,636,334 9,828,893, 818 352,970,003 1, 215 , 415 ,832 1, 520,327,432...
 • 19
 • 11
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
... 8 51. 316 .900 1. 2 31. 746 Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè (*) 35.378.453.400 1. 2 31. 746 35.378.453.400 (*): Công ty chấp 542.250 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Biên Hoà 45. 717 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép ... hữu vốn Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (gọi tắt "Công ty" ) Công ty cổ phần chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước – Công ty Thép Đà Nẵng thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam theo định số 690/QĐ-BCN ngày ... VN - Chi nhánh Đà Nẵng Cộng Cuối kỳ 11 3,246, 517 447,4 51, 197 2,473,248 1, 237,789,400 1, 800,960,362 Đầu kỳ 55,272,578 328,059,383 2,473,248 1, 143, 314 ,705 1, 529 ,11 9, 914 11 Cuối kỳ Đầu kỳ 11 2,278 ,10 2,706...
 • 16
 • 39
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: QUẢN lý GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO học SINH TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHƯƠNG mỹ a, hà nộibai tap tieng anh lop 4Nhận xét thực trạng sâu răng sớm và mối liên quan với thói quen nuôi dưỡng ở trẻ 36 71 tháng tuổi tại trường mầm non x20, thanh xuân, hà nội năm 2014QUẢN lý HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG kỹ THUẬT CÔNG NGHIỆPNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN APPE JV VIỆT NAMSỬ DỤNG THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA PHÁT TRIỂN vốn từ PHỔ THÔNG CHO TRẺ 5 6 TUỔI ở hà TĨNHDẠY học đọc HIỂU THƠ mới 1932 – 1945 ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO đặc điểm LOẠI HÌNHNGHIÊN cứu KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, một số đặc điểm GIẢI PHẪU, SINH lí của LOÀI vẹt HAIESII (bruguiera hainesii rog ) và vẹt dù (bruguiera gymnorrhiza (lour ) poir ) TRỒNG THÍ NGHIỆM tại xã GIAO lạc, HUYỆN GIAO THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNHĐánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản thứ phát sau phẫu thuật tại bệnh viện việt đứclý thuyết lượng tử về hiệu ứng quang kích thích ettinghausen trong hố lượng tửNGHIÊN cứu HIỆU QUẢ bảo vệ cơ TIM của SEVOFLURAN TRONG PHẪU THUẬT THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦMô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2005 2012DIỄN NGÔN PHỐ TRONG TIỂU THUYẾT TRẦN dầnHÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG CHỐNG NGOẠI xâm QUA NHÓM TRUYỀN THUYẾT CHI LĂNG, LẠNG sơnKHẢO sát NHÓM bài CA TRONG lễ hội ĐANGZ KRUOS (ĐANG KHÙA) của NGƯỜI MÔNG ở tủa CHÙA – điện BIÊNTANG CA của NGƯỜI MÔNG đỏ xã mùn CHUNG, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH điện BIÊNTÍNH LỊCH sự của lời đề NGHỊ và hồi đáp lời đề NGHỊ TRONG một số tác PHẨM văn học VIỆT NAM HIỆN đạiVAI TRÒ của các CƯỜNG QUỐC TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 1945)TỔ CHỨCDẠY học CHỦ đề TÍCH hợp “DÒNG điện KHÔNG đổi TRONG CUỘC SỐNG” ở TRUNG học PHỔ THÔNGCambridge practice tests for IELTS 2
Đăng ký
Đăng nhập