Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
... (20 =10 -1 1 ) Doanh thu ho t ng tài Q Q 2 012 2 011 22,380,706,043 21, 003,605,672 - - - - 22,380,706,043 21, 003,605,672 18 ,773, 714 ,464 17 ,323 ,10 0,9 21 3,606,9 91, 579 3,680,504,7 51 VI.25 VI.27 20 - 21 ... k - Quy n s d ng - - - - t - Nhà - - Nhà quy n s d ng t - C s h t ng Giá tr l i c a B S Trang 11 ut - - - - - Thuy t minh báo cáo tài q n m 2 012 CƠNG TY CP NH A À N NG 3 71 Tr n Cao Vân N ng - ... n - Thu giá tr gia t ng c u 31/ 03/2 012 2 ,12 1,324, 418 - - Thu giá tr gia t ng hàng nh p kh u - Thu tiêu th - - 01/ 01/ 2 012 1, 508,9 61, 460 308,063 ,17 6 6 51, 583 ,15 2 c bi t - Thu xu t, nh p kh u - -...
 • 18
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
... n s d ng ut - - - t - - - Nhà - - Nhà quy n s d ng - - t - C s h t ng 31/ 03/2 011 13 u t dài h n khác - 30,000,000 - 30,000,000 u t trái phi u - - u t c phi u - VT : VND 01/ 01/ 2 011 u t tín phi ... u - Thu tiêu th 31/ 03/2 011 1, 354,547,825 683,904,078 - - 01/ 01/ 2 011 1, 238,343,334 594 ,11 6,450 c bi t - Thu xu t, nh p kh u - - Thu thu nh p doanh nghi p - 649 ,15 1,447 605,869,384 21, 492,300 - ... Ch tiêu S cu i k ( 31/ 03/2 011 ) S uk ( 01/ 01/ 2 011 ) V n khác c a ch s h u 413 - - C phi u qu 414 - - Chênh l ch ánh giá l i tài s n 415 - - Chênh l ch t giá h i ối 416 - - Qu 417 8,839,000,000 7,400,000,000...
 • 22
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Sông Đà 27

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Sông Đà 27
... (3,209,704,340) (4,380,0 51, 796) 11 Thu nhập khác 31 - - - - 12 Chi phí khác 32 - 12 6,4 01, 126 - 12 6,4 01, 126 13 Lợi nhuận khác (40= 3 1- 32) 40 - (12 6,4 01, 126) - (12 6,4 01, 126) 14 Tổng lợi nhuận kế toán ... minh 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 4 21 430 432 433 440 Số cuối kỳ 31/ 03/2 012 Số đầu kỳ 01/ 01/ 2 012 V.22 563,683,3 31 3,773,387,6 71 563,683,3 31 3,773,387,6 71 15,728,330,000 15 ,728,330,000 ... kinh doanh Quý I năm 2 012 Đơn vị tính : Đồng Số Thuyết minh Quý ny năm 2 012 Quý ny năm 2 011 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý ny ( năm 2 012 ) Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý ny ( năm 2 011 ) Doanh thu...
 • 13
 • 72
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
... ti sn Quý I nm trc 7. 61% 92.39% 8.97% 91. 03% 79. 71% 20.29% 80 .16 % 19 .84% 1. 25 1. 23 1. 16 1. 25 1. 20 1. 14 -3 0.33% -3 0.33% 16 .92% 12 .69% -0 . 21% -0 . 21% 2.06% 1. 54% H Ni, ngy 24 thỏng 04 nm 2 012 Ngi ... VI.30 Quý I nm Quý I nm trc 3, 012 , 911 , 818 54,339,085,272 - - 3, 012 , 911 , 818 54,339,085,272 2,864,088,727 14 8,823,0 91 513 ,393,784 877,954 ,10 2 43,863,989,769 10 ,475,095,503 20,726, 412 360 ,17 9,005 - ... hoón li phi tr 14 u nm 18 ,730 ,11 7,000 18 ,730 ,11 7,000 18 ,730 ,11 7,000 18 ,730 ,11 7,000 BO CO TI CHNH RIấNG Cho k ti chớnh kt thỳc ngy 31 thỏng nm 2 012 CễNG TY C PHN SễNG 9.06 Tng 7, G10 , Thanh Xuõn...
 • 13
 • 67
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06
... (20 =10 -1 1 ) 20 (1, 855 ,14 4,208) 3, 511 ,429, 318 (1, 855 ,14 4,208) 3, 511 ,429, 318 Doanh thu hoạt động ti 21 VI.26 6,765,356 16 ,665,7 41 6,765,356 16 ,665,7 41 Chi phí ti 22 VI.28 1, 3 81, 116 ,645 1, 616 ,8 61, 909 ... 9,205,822,006 15 6 ,13 3,306 9,263 ,15 1 ,13 1 18 5,422,9 71 73,538,024 9,095,346 52,375,0 91 - 18 , 615 ,397 ,13 5 3 71, 162,506 41, 0 21, 766 9,3 61, 955, 312 9,448,574 ,10 2 82,633,370 52,375,0 91 18,986,559,6 41 1,620,359,658 1, 599,848,775 ... 10 ,689,082,807 14 ,943,724,880 Năm 12 ,505,356, 616 38,870,399 12 ,544,227, 015 Năm 6,765,356 6,765,356 Năm trớc 10 ,988,995,562 418 ,600,4 41 11, 407,596,003 Năm trơc 16 ,665,7 41 16,665,7 41 Năm Năm trớc 1, 3 81, 116 ,645...
 • 21
 • 40
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long
... nhập khác 31 20 - - - - - - - - STT tiêu thuyết mã số minh Quý 1/ 2 012 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1/ 2 012 Quý 1/ 2 011 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1/ 2 011 12 Chi phí khác 32 28,039,690 10 ,883,255 ... 57 ,12 8,867,090 - 10 VI.27 Quý 1/ 2 011 17 ,225,622, 212 - Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1/ 2 012 57 ,12 8,867,090 - Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 1/ 2 011 17 ,225,622, 212 - 57 ,12 8,867,090 17 ,225,622, 212 57 ,12 8,867,090 ... Doanh thu thun Quý nm 2 012 1. 369 .11 1.028 84.203.577 44.053.624.739 1. 654.309.8 81 47 .16 1.249.225 Quý nm 2 011 2.508.354.854 55 .13 7.3 71 11. 574.509 .10 1 570.889.628 14 .708.890.954 Quý nm 2 012 45.675.479...
 • 24
 • 68
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25
... tính: Đồng Tài sản M số 10 0 11 0 11 1 11 2 12 0 12 1 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 9 14 0 14 1 14 9 15 0 15 1 15 2 15 4 15 8 200 220 2 21 222 223 224 225 226 230 240 2 41 242 250 2 51 252 258 259 260 2 61 A - Ti sản ... 27,033,520 13 ,929,386 62,380,6 01 32 ,10 0,000 1, 782 ,15 0,000 1, 650,950,000 80,000,000 1, 3 01, 1 51, 253 1, 7 21, 1 51, 253 86, 416 ,7 41, 713 79 ,19 1, 517 ,088 31/ 03/2 012 VNĐ 01/ 01/ 2 012 VNĐ 4,809,263,5 81 1,760,7 41, 114 ... 806,626,6 71 1,852 ,17 0,298 1, 296,387,9 21 3 ,12 7,297,946 2 ,10 3, 014 ,592 31/ 03/2 012 VNĐ 01/ 01/ 2 012 VNĐ 26,076, 613 ,5 61 5 ,11 6, 314 ,876 1, 225, 7 01, 243 1, 312 ,509,324 2,667 ,13 8,2 81 168,362,055 386 ,19 0,0 21 168,362,055...
 • 17
 • 27
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 4

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 4
... tiờu 269 270 300 310 311 312 313 3 14 315 316 317 318 319 320 323 330 3 31 332 333 3 34 335 336 337 338 339 40 0 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 4 21 42 2 43 0 43 2 43 3 43 9 44 0 LP BIU K TON ... I nm 2 012 43 .793 .49 5.830 32 .13 6 .12 8.0 51 3.939.020.300 1. 667.233. 312 41 6 .808.328 1. 250 .42 4.9 84 Quớ I nm 2 011 47 . 210 . 612 .969 31. 352.3 41 . 128 9 .16 5 .49 0.772 6 61. 977. 619 16 5 .49 4 .40 5 49 6 .48 3. 2 14 T l ... 21. 6 34 .13 6 .47 6 15 7.360.337.735 24. 470.569. 917 679.0 81. 6 54 - Khu hao nm 1. 6 81. 718 .45 0 2. 645 .209 .42 2 232.539.670 11 5.682.537 Tng cng 40 7.7 04. 816 .860 35 .45 4. 545 40 7. 740 .2 71. 40 5 2 04 . 14 4 .12 5.782 4. 675 .15 0.079...
 • 20
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01
... Hải 61 70 VII.34 (1, 512 ,15 1, 210 ) 64,032,665 (16 ,0 71, 818 ) 1, 525,300,000 42 477 448 42,477,448 1, 5 51, 705,630 (11 ,745 ,17 9,979) (6,795, 311 ,8 31) (11 ,745 ,17 9,979) (15 ,940,829,365) ( 21, 352,077,058) 17 ,580,484,5 41 ... 70 1, 035,644,496 21, 5 41, 005 1, 924,686,268 1, 108 ,18 6,630 1, 946,227,273 24,547,952 21, 5 41, 005 (24,547,952) 1, 924,686,268 1, 035,644,496 1, 108 ,18 6,630 265,048 ,11 2 317 ,024, 718 265,048 ,11 2 317 ,024, 718 ... 88,8 01, 629,098 - - - - - 2, 512 ,500,000 43,452,692,949 41, 938, 310 , 012 846,340,034 51, 786 ,10 3 11 8,645,839 - 36,689,870 ,17 5 432,0 41, 857 - 40,826,739,587 63,287, 916 - 653,440,4 81 14,998,503 - 35,952,447...
 • 22
 • 52
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04
... phải trả Công ty Cổ phần Sông Đà 26 Từ 01/ 01/ 2 011 đến 31/ 03/2 011 1, 066,759,757 1, 213 ,753,886 Một số tiêu ti Từ 01/ 01/ 2 012 đến 31/ 03/2 012 Chỉ tiêu Từ 01/ 01/ 2 011 đến 31/ 03/2 011 1. 1 1. 2 - Bố trí ... 5,899,528, 519 13 8,8 31, 3 81 - Mua kỳ 40,932 ,18 2 38,802,355, 616 - - - XDCB hoàn thành - - - - - - Tăng khác - - - - - - Chuyển sang BĐS đầu t - - - - - - Thanh lý, nhợng bán - - - Giảm khác - - Số d ... 7, 910 ,307,664 1, 069 ,10 5,246 4,044,973,993 50,9 81, 432,358 522,486,996 10 4,497,399 20,000,000,000 - Tăng vốn kỳ - - - - Lãi kỳ - - - - - - Tăng khác - - - - - - Giảm vốn kỳ - - - - - - Lỗ kỳ - - -...
 • 16
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 505

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 505
... 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 3 31 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 4 21 422 430 432 433 439 440 Thuyt minh V .15 V .16 ... 54,684, 711 ,18 3 47,6 61, 295, 619 7,023, 415 ,564 73,850, 811 1, 659,808, 510 1, 166,060, 910 5,402,8 61, 977 3,563,586, 012 1, 512 ,527,640 12 7,396,974 1, 385 ,13 0,666 4,6 21, 874,675 815 ,583 ,19 0 17 ,530,026 18 ,666,057 ... 352,970,003 1, 215 , 415 ,832 1, 520,327,432 54,684, 711 ,18 3 47,6 61, 295, 619 7,023, 415 ,564 73,850, 811 1, 659,808, 510 1, 166,060, 910 10 0,477,530 ,15 2 90,648,636,334 9,828,893, 818 352,970,003 1, 215 , 415 ,832 1, 520,327,432...
 • 19
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
... 8 51. 316 .900 1. 2 31. 746 Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè (*) 35.378.453.400 1. 2 31. 746 35.378.453.400 (*): Công ty chấp 542.250 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Biên Hoà 45. 717 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép ... hữu vốn Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (gọi tắt "Công ty" ) Công ty cổ phần chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước – Công ty Thép Đà Nẵng thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam theo định số 690/QĐ-BCN ngày ... VN - Chi nhánh Đà Nẵng Cộng Cuối kỳ 11 3,246, 517 447,4 51, 197 2,473,248 1, 237,789,400 1, 800,960,362 Đầu kỳ 55,272,578 328,059,383 2,473,248 1, 143, 314 ,705 1, 529 ,11 9, 914 11 Cuối kỳ Đầu kỳ 11 2,278 ,10 2,706...
 • 16
 • 65
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ đơn điệu hay không bằng chứng tại việt namTÔN GIÁO ở VIỆT NAM mấy vấn đề về lý LUẬN và THỰC TIỄN cấp THIẾTCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNNghiên cứu đặc điển tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thậnNghiên cứu phẫu thuật u nền sọ trước qua nội soi mũi (FULL TEXT)Grammar for english language teacher20 BÀI TESTS bài tập đọc hiểu TIẾNG ANH LỚP 10 ,có đáp ánSÁCH SCAN Thực hành máy san (Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ GTVT)Quy đổi đơn vị gray, rem, msvRenewables information2017 overviewBản đồ địa chất thành phố hà nộiSÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).TUYEN TAP BO DE CHINH THUC 2017 THEO CHUYEN DEđồ án kỹ sư xây dựng thiết kế và thi công công trình “nhà ở trung cư ”Chuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trangBộ đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2016 2017 có đáp ánnghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặngsốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụngtổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựng30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai tại thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạn
Đăng ký
Đăng nhập