Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam
... =;; - i: v.54 2r!l \93.r rr7 ].*5,91r zt7 1s?_+ e_ _ 2- ?_!: = s 22 4 ,i s!!:!3.0 000 ; _"71_1_.x 8 62, 2r9L24:e.'e0 .2 _ p: 62, .9s6,9!. 929 02 -_ :-6 45184411 8"?q._O_q-q - 74' 30r0.00 1.:. 1-: 1 829 r0-qo ... (439 s00 3s8) i 20 806 tL3 428 i : 74 124 tJ57 395 : 144 085 384 73 5 020 6 823 9 621 9n9 1s6 : : 20 42L 493 939 | 620 !2 i69 144 : _y4840s2 127 504 24 1 73 5 020 66q 52 291 820 r7 25 923 30I 721 (50=36146;1 ... n-ay -ryT -w ,27 1,545,753,8 32 33,476,816 383,448,698 65,365,840 453,455 ,24 7 143,846,986 96 ,25 2,788 27 ,27 2,730 135,930 ,20 1 8 42, 939, 029 548,117,700 686,905,850 _2, 541, 122 ,665 3,395,851 ,25 7 1 ,28 6 ,24 0,194...
  • 13
  • 8
  • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú
... (39,0t3 .29 2,657) -3 72, 611 32, 911, 129 ,8 72 32, 661 35,t99,043,tt2 34,1t7,E51, 326 (t,75A,181,709) Q 26 7,9t3,5E0) 24 2,944.600 24 0 25 0 25 1 26 0 26 1 26 8 27 0 V I I] vl.l2 3,148,4 92, 706 3.148,4 92. 706 2, 304,000,000 ... 20 6.663,963 915 ,23 1 ,27 8 Chi phi tri trr6c ngin h4n 3,649,644 01t20 12 28,598 ,20 1 8,000,000 2' ,7,7 72, 083 48. 823 .958 31, 421 , 727 85, 422 ,159 30t06 /20 12 IuorD0l2 1 52, 726 ,676 681,0 52, 797 30/06 120 12 C6ngcu,dungcg ... 728 ,76t,697 425 ,347,6al 2, 524 ,876.331 Vl.4 1.940,8 02, 415 vl.5 20 6,663,961 20 6,663,963 915 ,23 1 ,27 8 9t5 ,23 1 ,21 8 vl.6 184,148,403 3\, 421 , 727 _ vt.7 t 52. 726 .676 2, 166,8 52, 934 85, 422 .159 53 7- 928 -9 32 1,444,806...
  • 31
  • 8
  • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gò Đàng

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gò Đàng
... tháng 07 năm 20 12 30/06 /20 12 213,137.49 1,507.48 - 01/01 /20 12 428 .386 .23 2.414 428 .386 .23 2.414 328 . 622 .484.864 83.975 .24 9.5 02 1.301. 320 .479 1.531. 326 .319 2. 720 .27 9 .20 6 2. 265.659 .23 6 7.796 .23 2 .27 8 173.680.530 ... 680.419.396. 629 129 130 V.03 131 1 32 133 134 138 139 140 V.04 141 149 150 151 V.05 1 52 1 52 158 V.06 20 0 21 0 22 0 22 1 V.07 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 V.08 22 8 22 9 23 0 V.09 24 0 25 0 25 1 Đầu tư dài hạn khác 25 8 ... ( 12. 9) Cộng 328 . 622 .485 - (24 .535.384) - - Trang 14 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /20 12 đến ngày 30/06 /20 12 Đơn vò tính: VNĐ ( 12. 1) Vay từ Ngân...
  • 22
  • 13
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: DAP AN DE CASIO THANH HOA 20162017Quick study academic chemistry equations and answers 600dpiQuick study academic circuit analysis 600dpiQuick study academic comparative religions 600dpiQuick study academic chemistry periodic table advanced 600dpiQuick study academic chemistry 600dpiQuick study academic calculus 2 600dpiQuick study academic algebraic equations 600dpiQuick study academic american history 20th century 600dpiPhần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập trên nền tảng AndroidPHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH HUẾQuản lý phát triển chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường tiểu học Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà NộiQuản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam.Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu XâyQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á ChâuQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hạ Long.Thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam TechcombankThẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt NamThe effects of using collocations in teaching English vocabulary for 11th – grade students at Son Tay high schoolSản xuất và tiêu thụ lúa trên đại bàn xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Đăng ký
Đăng nhập