Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 23-03-2009 - Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 23-03-2009 - Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 23-03-2009 - Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
... 500.000.000 10/ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán kế toán AAC ( Địa 217 Nguyễn văn Linh – Thành phố Đà Nẵng ) để kiểm toán cho năm tài 2009 11/ Đại hội đồng cổ đông trí bầu chuẩn y kết bầu HĐQT ... tô tải radial toàn thép công su t 600.000 lốp/năm, ủy quyền HĐQT triển khai bước quy định pháp luật hành 9/ Thông qua việc trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2008 mức năm 2007 ... 10.653.340 -Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013 trí bầu : Ông Nguyễn quốc Tuấn đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT -HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2013 bổ nhiệm : Ông Đinh ngọc Đạm làm Tổng giám đốc Công ty nhiệm...
 • 2
 • 18
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28-10-2010 - Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28-10-2010 - Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
... J6p,,;, 11W-':' may w Bdc Mp An v.w Khll c6ng ngWp Lien Chilli.': PM duy~t K~ h~ch ti~ c1!u IU euaD1,r an: "Di ,d(ri, iSAutu chi~u~iiu, lTlO dl) r(mg san xuAt Xl nghiep Sim lOp xe dO-p • J(~may ... l)\Ian "Nhl\ mAy san xu!t 16p c'JtO I;\i radial cong suAt 600,000 1000nllm" "ni dc nQi dung chi ti&!.t(li Ph\ll\lc sO 01 thc:o n, Lrtnh sO 469 nTr-DRC 27/1012010 • Phe duyet ! Ke hO{lchti~n dO l1&ulU...
 • 2
 • 21
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 22-2-2011 - Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 22-2-2011 - Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
... f)i~u Cac uy vien HQi d6ng quan tri, T6ng Giam d6c Cong ty c6 phan Cao su Da Nang chiu trach nhiern thi hanh Quyet nghi Noi nluin: - Nlur diSu - Luu HDQT, VT ... Ghi tr] thuc hi~n 886,00 ty dong Gia tri SXCN Doanh thu 2.350,00 ty dong LQ'i nhuan tnrrrc thue 200,00 ty dong LQ'i nhuan sau thue 150,00 ty dong Tong quy luong 130,00 ty dong vJ plucong tin phon ... Dai hQi d6ng c6 dong nhu sau: + Chi a c6 tire bang c6 phieu 50%, ty l~: 2: 1; + Chia c6 tire bang tien mat 10% vJ nhiin s~l'/-If)i dang qutin tr]: Ba Pham Thi Thoa Uy vien HUQT nghi huu thang...
 • 2
 • 22
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
... CykRm loh n;-y /I IhVC hifn vi~ Id~m toin 8'0 cao tlil thinh "I Dim lOti : _Cbng ty TNHll Kietn 10all vBDjch V\l tin hQC TP.HCM (AISC); -COng ty TNHH Ki~m toAn va d toan (AAC); -COng ty TNHH Kiem ... -6 ngHAPhU'crcLOc -P.TGD C&lg ty c6 phAn C...
 • 3
 • 23
 • 0

báo cáo định giá ngành săm lốp ngày 02 tháng 01 năm 2014 công ty cổ phần cao su đà nẵng

báo cáo định giá ngành săm lốp ngày 02 tháng 01 năm 2014 công ty cổ phần cao su đà nẵng
... Cao su Đà Nẵng ngành dự kiến nâng lên 1.380.000 lốp/ năm từ đóng góp n hà máy Trong doanh nghiệp săm lốp niêm yết th radial Casumina đạt khoảng 1,2 triệu lốp/ năm, Cao su Sa o Vàng ì Cao su Đà Nẵng ... 2009 đến 2011 , giá cao su tăng liên tục làm giảm tỷ su t lợi nhuận gộp công ty từ 28% năm 2009 mức 15% nă m 2011 Nguồn: BCTC kiểm toán DRC Lợi nhuận gộp Tăng trưởng Sang năm 2012 giá cao su quay ... động làm cho giá trị tài sản cố định tăng mạnh năm đoạn 2010 - 2011 Theo đó, đòn bẩy tài giảm từ 2011 - 2012 Đến tháng 07/ 2013 nhà máy thức hoạt độ 2,8 lần xuống 1,4 lần năm 2010 ng, công ty bắt đầu...
 • 30
 • 297
 • 0

Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
... luận phân tích hiệu hoạt động công ty cổ phần Chương 2: Thực trạng công tác phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích hiệu hoạt động ... trạng phân tích chương chương ϭϳ CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN CAO SU ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ... động Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng Tổng quan tài liệu ϰ CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG...
 • 26
 • 109
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập