Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
... quỹ - - 22 .22 2.714.458 - (26 .5 72. 714.458) (4.350.000.000) Chia cổ tức - - - - (27 .5 62. 4 02. 000) (27 .5 62. 4 02. 000) Lãi năm - - - - 39.934.9 32. 465 39.934.9 32. 465 Giảm khác - - - - (2. 081 .23 3) (2. 081 .23 3) ... 61.376.539 .26 5 61 .23 9. 926 .361 27 0.883.5 02. 377 27 0. 828 .9 02. 377 (21 7.789.7 32. 880) (20 9.588.976.016) 27 6 .29 3.465 136.6 12. 904 22 3 22 7 43.814.9 82. 598 5.583 .23 9.898 22 2 Tài sản cố định vô hình 1 62. 784.059.314 ... vốn Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Công ty Cổ phần cổ phần hoá từ Xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn theo định số 13 72/ QĐ-TTg ngày 19/10 /20 01 Thủ tướng Chính phủ việc chuyển Xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn thành Công...
 • 27
 • 8
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
... (100=110+ 120 +130+140+150) 110 111 1 12 130 131 1 32 135 140 141 150 151 1 52 158 5.1 5 .2 5.3 5.4 20 0 (20 0 = 21 0 +22 0 +24 0 +25 0 +26 0) 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 25 0 25 8 26 0 26 1 - Nguyên giá - Nguyên ... 35 .23 0. 825 .695 (10=01) 11 5.14 20 21 5.170.6 82. 3 12 3. 927 .418 .22 8 22 Chi phí tài 5.15 5.16 415.454.134 23 378. 125 .397 93.893.604 24 - - 25 5.8 72. 218.304 30 Chi phí bán hàng - 26 .788 .25 2.407 5. 327 .476.874 ... 32. 863.9 12. 715 32. 547.686 .29 4 10 .23 3 .23 8.649 71.456. 529 3 .23 4. 922 .1 62 11.558.008. 624 600.989. 623 4.130.073.0 12 2.718.997.695 316 .22 6. 421 316 .22 6. 421 1 62. 354.957.477 1 62. 354.957.477 78.749. 720 .000...
 • 19
 • 7
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
... khác Chi phí trả trước dài hạn 20 0 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 25 0 25 8 26 0 26 1 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (27 0=100 +20 0) 27 0 Thuyết minh 10 11 12 13 14 15 30/06 /20 12 31/ 12/ 2011 116.868.888.575 68.058.480.730 ... 30/06 /20 12, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01 /20 12 đến ngày 30/06 /20 12 lập ngày 20 /07 /20 12 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn ... XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRANG 01 - 02 03 04 - 05 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 06 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 07 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 08 - 20 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG...
 • 22
 • 8
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
... cộng VND 422 .000.000 422 .000.000 422 .000.000 422 .000.000 21 9.518. 520 60 .25 9 .25 3 27 9.777.773 21 9.518. 520 60 .25 9 .25 3 27 9.777.773 20 2.481.480 20 2.481.480 1 42. 222 .22 7 1 42. 222 .22 7 Nguyên giá TSCĐ vô ... mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 20 0 130.1 42. 584.905 144.361.335.991 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 94.501.3 62. 785 94 .29 0. 329 .803 27 2.968.718. 620 (178.678.388.817) ... đợt năm 20 12 VND Lãi năm - - - - - 78.407 .24 4.194 78.407 .24 4.194 Giảm khác - - (40.738.533) - - - (40.738.533) 78.749. 720 .000 1.3 52. 660.454 - 62. 4 42. 706 .28 4 7.701.857.995 72. 897.965.4 02 223 .144.910.135...
 • 23
 • 7
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
... (*) - - 22 .22 2.714.458 - (26 .5 72. 714.458) (4.350.000.000) Chia cổ tức năm 20 13 (*) - - - - (27 .5 62. 4 02. 000) (27 .5 62. 4 02. 000) Lãi kỳ - - - - 21 .29 3.538.4 72 21 .29 3.538.4 72 78.749. 720 .000 1.3 52. 660.454 ... dài hạn 20 0 107.060.451.675 117.567.858.319 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 25 0 25 8 26 0 26 1 71.464. 724 .573 71.360.358 .24 7 27 0. 828 .9 02. 377 (199.468.544.130) 81.600. 827 .018 81.443. 127 .364 27 0.777.696.013 ... SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4-5 7-8 - 23 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ...
 • 24
 • 7
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara
... nhập doanh nghiệp Báo cáo Tài bán niên soát xét cho năm Tài kết thúc ngày 30/06 /20 15 trước kiểm toán sau: Tại báo cáo tài bán niên soát xét cho năm tài kết thúc ngày 30/06 /20 15 Đơn vị kiểm toán ... sau thuế Công ty giảm 25 2.716.016đ Ngoài nguyên nhân Công ty cam kết thông tin khác ảnh hưởng đến Báo cáo tài bán niên kết thúc ngày 30/06 /20 15 Công ty Vậy Công ty xin giải trình để quý UB, Sở ... CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA Số: 24 /TT-SRB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  &  BẢN GIẢI TRÌNH Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC U U - SỞ GIAO...
 • 30
 • 8
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: English 4 unit 7 lesson1phát triển cộng đồng vấn đề ô nhiễm môi trườngGiám sát xây lắp điệnĐề tài NCKH cấp Bộ Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn QuốcĐề tài nghiên cứu Bê tông hạt mịn chất lượng caoĐề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn và khẩu vị rủi ro của ngân hàngĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật vá nhĩ của viêm tai giữa mạn tínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học Ibi để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng NamĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong thành lập lưới khống chế thi công công trình thuỷ điệnĐề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012Đề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ Xuân năm 2012 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh tháiĐề tài Phương pháp phân tích địa hóa dầu khíĐỀ TÀI QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI GARA ÔTÔ MINH PHƯƠNGĐỀ TÀI QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNGĐề tài Quản lý trung tâm giới thiệu việc làmĐề tài Quản lý trung tâm ngoại ngữ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập