Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
... quỹ - - 22 .22 2.714.458 - (26 .5 72. 714.458) (4.350.000.000) Chia cổ tức - - - - (27 .5 62. 4 02. 000) (27 .5 62. 4 02. 000) Lãi năm - - - - 39.934.9 32. 465 39.934.9 32. 465 Giảm khác - - - - (2. 081 .23 3) (2. 081 .23 3) ... 61.376.539 .26 5 61 .23 9. 926 .361 27 0.883.5 02. 377 27 0. 828 .9 02. 377 (21 7.789.7 32. 880) (20 9.588.976.016) 27 6 .29 3.465 136.6 12. 904 22 3 22 7 43.814.9 82. 598 5.583 .23 9.898 22 2 Tài sản cố định vô hình 1 62. 784.059.314 ... vốn Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Công ty Cổ phần cổ phần hoá từ Xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn theo định số 13 72/ QĐ-TTg ngày 19/10 /20 01 Thủ tướng Chính phủ việc chuyển Xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn thành Công...
 • 27
 • 10
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
... (100=110+ 120 +130+140+150) 110 111 1 12 130 131 1 32 135 140 141 150 151 1 52 158 5.1 5 .2 5.3 5.4 20 0 (20 0 = 21 0 +22 0 +24 0 +25 0 +26 0) 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 25 0 25 8 26 0 26 1 - Nguyên giá - Nguyên ... 35 .23 0. 825 .695 (10=01) 11 5.14 20 21 5.170.6 82. 3 12 3. 927 .418 .22 8 22 Chi phí tài 5.15 5.16 415.454.134 23 378. 125 .397 93.893.604 24 - - 25 5.8 72. 218.304 30 Chi phí bán hàng - 26 .788 .25 2.407 5. 327 .476.874 ... 32. 863.9 12. 715 32. 547.686 .29 4 10 .23 3 .23 8.649 71.456. 529 3 .23 4. 922 .1 62 11.558.008. 624 600.989. 623 4.130.073.0 12 2.718.997.695 316 .22 6. 421 316 .22 6. 421 1 62. 354.957.477 1 62. 354.957.477 78.749. 720 .000...
 • 19
 • 8
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
... khác Chi phí trả trước dài hạn 20 0 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 25 0 25 8 26 0 26 1 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (27 0=100 +20 0) 27 0 Thuyết minh 10 11 12 13 14 15 30/06 /20 12 31/ 12/ 2011 116.868.888.575 68.058.480.730 ... 30/06 /20 12, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01 /20 12 đến ngày 30/06 /20 12 lập ngày 20 /07 /20 12 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn ... XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRANG 01 - 02 03 04 - 05 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 06 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 07 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 08 - 20 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG...
 • 22
 • 9
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
... cộng VND 422 .000.000 422 .000.000 422 .000.000 422 .000.000 21 9.518. 520 60 .25 9 .25 3 27 9.777.773 21 9.518. 520 60 .25 9 .25 3 27 9.777.773 20 2.481.480 20 2.481.480 1 42. 222 .22 7 1 42. 222 .22 7 Nguyên giá TSCĐ vô ... mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 20 0 130.1 42. 584.905 144.361.335.991 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 94.501.3 62. 785 94 .29 0. 329 .803 27 2.968.718. 620 (178.678.388.817) ... đợt năm 20 12 VND Lãi năm - - - - - 78.407 .24 4.194 78.407 .24 4.194 Giảm khác - - (40.738.533) - - - (40.738.533) 78.749. 720 .000 1.3 52. 660.454 - 62. 4 42. 706 .28 4 7.701.857.995 72. 897.965.4 02 223 .144.910.135...
 • 23
 • 9
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
... (*) - - 22 .22 2.714.458 - (26 .5 72. 714.458) (4.350.000.000) Chia cổ tức năm 20 13 (*) - - - - (27 .5 62. 4 02. 000) (27 .5 62. 4 02. 000) Lãi kỳ - - - - 21 .29 3.538.4 72 21 .29 3.538.4 72 78.749. 720 .000 1.3 52. 660.454 ... dài hạn 20 0 107.060.451.675 117.567.858.319 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 25 0 25 8 26 0 26 1 71.464. 724 .573 71.360.358 .24 7 27 0. 828 .9 02. 377 (199.468.544.130) 81.600. 827 .018 81.443. 127 .364 27 0.777.696.013 ... SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4-5 7-8 - 23 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ...
 • 24
 • 10
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara
... nhập doanh nghiệp Báo cáo Tài bán niên soát xét cho năm Tài kết thúc ngày 30/06 /20 15 trước kiểm toán sau: Tại báo cáo tài bán niên soát xét cho năm tài kết thúc ngày 30/06 /20 15 Đơn vị kiểm toán ... sau thuế Công ty giảm 25 2.716.016đ Ngoài nguyên nhân Công ty cam kết thông tin khác ảnh hưởng đến Báo cáo tài bán niên kết thúc ngày 30/06 /20 15 Công ty Vậy Công ty xin giải trình để quý UB, Sở ... CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA Số: 24 /TT-SRB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  &  BẢN GIẢI TRÌNH Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC U U - SỞ GIAO...
 • 30
 • 12
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những tìm tòi đổi mới trong văn học của nhà văn nguyễn minh châu sau năm 1975sự tiếp nối cảm hứng lãng mạn anh hùng trong văn xuôi nghệ thuật của nguyên ngọc sau 1975Vận dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát huy năng lực của học sinh trong bài dạy đây thôn vĩ dạNghiên cứu tác động của xâm nhập mặn và khả năng thích ứng trong nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông cửu long (tt)Nghiên cứu tác động của xâm nhập mặn và khả năng thích ứng trong nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông cửu longPhát triển du lịch đồng bằng sông cửu long trong hội nhập quốc tếĐảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác dân vận ở Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010Sáng kiến kinh nghiệm chỉ đạo phòng chống dịch “sốt xuất huyết” cho trẻ trong trường mầm non a xã tứ hiệpSáng kiến kinh nghiệm hướng tiếp cận bài học nhằm tạo hứng thú cho học sinh khi học môn ngữ văn bậc THPTSáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy đọc – hiểu tác phẩm sử thi trong chương trình ngữ văn 10Vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở hà nội hiện nay (tt)Tổng hợp 36 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toánĐánh giá kết quả phẫu thuật kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2005 2012HD giải chi tiết đề toán 2017 các tỉnh (50)NGHIÊN cứu điều TRị nắn CHỉNH RĂNG có GHÉP XƯƠNG CHO BệNH NHÂN KHE hở CUNG hàm TOÀN bộ một bênBDTX THCS 2016 2017 Module 30313233TỰ học IELTS TOPIC VOCABULARY BY NGOCBACHNghiên cứu tìm hiểu vấn đề bảo mật trong mạng không dây cấu hình lướiQuản lý hoạt động ngoại khóa trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở quận tây hồ, hà nộiẢnh hưởng của thể chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập