Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
... quỹ - - 22 .22 2.714.458 - (26 .5 72. 714.458) (4.350.000.000) Chia cổ tức - - - - (27 .5 62. 4 02. 000) (27 .5 62. 4 02. 000) Lãi năm - - - - 39.934.9 32. 465 39.934.9 32. 465 Giảm khác - - - - (2. 081 .23 3) (2. 081 .23 3) ... 61.376.539 .26 5 61 .23 9. 926 .361 27 0.883.5 02. 377 27 0. 828 .9 02. 377 (21 7.789.7 32. 880) (20 9.588.976.016) 27 6 .29 3.465 136.6 12. 904 22 3 22 7 43.814.9 82. 598 5.583 .23 9.898 22 2 Tài sản cố định vô hình 1 62. 784.059.314 ... vốn Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Công ty Cổ phần cổ phần hoá từ Xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn theo định số 13 72/ QĐ-TTg ngày 19/10 /20 01 Thủ tướng Chính phủ việc chuyển Xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn thành Công...
 • 27
 • 11
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
... (100=110+ 120 +130+140+150) 110 111 1 12 130 131 1 32 135 140 141 150 151 1 52 158 5.1 5 .2 5.3 5.4 20 0 (20 0 = 21 0 +22 0 +24 0 +25 0 +26 0) 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 25 0 25 8 26 0 26 1 - Nguyên giá - Nguyên ... 35 .23 0. 825 .695 (10=01) 11 5.14 20 21 5.170.6 82. 3 12 3. 927 .418 .22 8 22 Chi phí tài 5.15 5.16 415.454.134 23 378. 125 .397 93.893.604 24 - - 25 5.8 72. 218.304 30 Chi phí bán hàng - 26 .788 .25 2.407 5. 327 .476.874 ... 32. 863.9 12. 715 32. 547.686 .29 4 10 .23 3 .23 8.649 71.456. 529 3 .23 4. 922 .1 62 11.558.008. 624 600.989. 623 4.130.073.0 12 2.718.997.695 316 .22 6. 421 316 .22 6. 421 1 62. 354.957.477 1 62. 354.957.477 78.749. 720 .000...
 • 19
 • 12
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
... khác Chi phí trả trước dài hạn 20 0 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 25 0 25 8 26 0 26 1 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (27 0=100 +20 0) 27 0 Thuyết minh 10 11 12 13 14 15 30/06 /20 12 31/ 12/ 2011 116.868.888.575 68.058.480.730 ... 30/06 /20 12, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01 /20 12 đến ngày 30/06 /20 12 lập ngày 20 /07 /20 12 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn ... XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRANG 01 - 02 03 04 - 05 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 06 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 07 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 08 - 20 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG...
 • 22
 • 10
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
... cộng VND 422 .000.000 422 .000.000 422 .000.000 422 .000.000 21 9.518. 520 60 .25 9 .25 3 27 9.777.773 21 9.518. 520 60 .25 9 .25 3 27 9.777.773 20 2.481.480 20 2.481.480 1 42. 222 .22 7 1 42. 222 .22 7 Nguyên giá TSCĐ vô ... mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 20 0 130.1 42. 584.905 144.361.335.991 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 94.501.3 62. 785 94 .29 0. 329 .803 27 2.968.718. 620 (178.678.388.817) ... đợt năm 20 12 VND Lãi năm - - - - - 78.407 .24 4.194 78.407 .24 4.194 Giảm khác - - (40.738.533) - - - (40.738.533) 78.749. 720 .000 1.3 52. 660.454 - 62. 4 42. 706 .28 4 7.701.857.995 72. 897.965.4 02 223 .144.910.135...
 • 23
 • 10
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
... (*) - - 22 .22 2.714.458 - (26 .5 72. 714.458) (4.350.000.000) Chia cổ tức năm 20 13 (*) - - - - (27 .5 62. 4 02. 000) (27 .5 62. 4 02. 000) Lãi kỳ - - - - 21 .29 3.538.4 72 21 .29 3.538.4 72 78.749. 720 .000 1.3 52. 660.454 ... dài hạn 20 0 107.060.451.675 117.567.858.319 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 25 0 25 8 26 0 26 1 71.464. 724 .573 71.360.358 .24 7 27 0. 828 .9 02. 377 (199.468.544.130) 81.600. 827 .018 81.443. 127 .364 27 0.777.696.013 ... SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4-5 7-8 - 23 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ...
 • 24
 • 11
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara
... nhập doanh nghiệp Báo cáo Tài bán niên soát xét cho năm Tài kết thúc ngày 30/06 /20 15 trước kiểm toán sau: Tại báo cáo tài bán niên soát xét cho năm tài kết thúc ngày 30/06 /20 15 Đơn vị kiểm toán ... sau thuế Công ty giảm 25 2.716.016đ Ngoài nguyên nhân Công ty cam kết thông tin khác ảnh hưởng đến Báo cáo tài bán niên kết thúc ngày 30/06 /20 15 Công ty Vậy Công ty xin giải trình để quý UB, Sở ... CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SARA Số: 24 /TT-SRB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  &  BẢN GIẢI TRÌNH Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC U U - SỞ GIAO...
 • 30
 • 13
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã vạn phái – thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 2015Nghiên cứu xử lý nước thải gara ôtô bằng phương pháp sinh họcNghiên cứu giá đất và phân vùng giá trị đất đai tại trục đường hoàng văn thụ thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênĐánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã cúc đường huyện võ nhai tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 2015Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu nổ công nghiệp ở Việt NamSáng kiến kinh nghiệm đổi mới làm sổ cấp bằngBảo vệ người lao động trong lĩnh vực việc làm, tiền lương trong pháp luật lao động Việt Nam - thực tiễn tại thành phố Đà NẵngChế định hội thẩm nhân dân trong luật tố tụng hình sự Việt NamChế định về thương nhân ở Việt NamCơ chế bảo đảm quyền lập hội ở Hoa KỳĐình công và giải quyết đình công trong pháp luật lao động Việt Nam – Thực trạng tại thành phố Đà NẵngHoàn thiện pháp luật Việt Nam về các thể loại chế tài đối với vi phạm hợp đồng thương mạiHoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả-quyền liên quan tại Việt NamNâng cao vai trò của thẩm phán và Hội đồng nhân dân của Tòa án nhân dân địa phương trong xét xử vụ án Hình sựNguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật theo luật tố tụng hình sự Việt NamPháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt NamPháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng ở Việt NamPháp luật về đầu tư bằng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ở Việt NamPháp luật về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam hiện nayPháp luật về tái cơ cấu quản trị nội bộ của ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập