Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... thu: - - Xi mang: -. _ _. _-_ _ _._ _ _._ _. _-_ - Gach nung QTC: - V6 bao xi mang: 824,291 .• _,._ _ .- -" ' _ _-_ _._. _-_ . _-_ .-. _" " , Tan _-_ _-_ _ _-_ _ 500.000 ... vao luc 11 gio 30 phut cling Nu; nhlj.n: - T6ng Cty CN XM VN (bao cao), - Ban Thuong vu Bang uy Cong ty - Uy vien HDQT - Ban Giam d6c - Cac phong C6ng ty - Liru Thir ky HDQT ... NGHJQUYET D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN VICEM VLXD DA NANG Dai hQi d6ng cb dong thuong nien narn 2016 Cong ty cb phan VICEM VLXD Da N~ng duce tien hanh vao hIC 08 gib' 30...
 • 5
 • 21
 • 0

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 08-05-2009 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 08-05-2009 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... số cổ phần tham dự Đại hội (không tính cổ phần đại diện phần vốn nhà nước quản lý) Đại hội thông qua nghị với 100% đại diện cổ đông đồng ý Giao cho HĐQT Công ty tổ chức thực nội dung mà Đại hội ... thống thông qua chủ trương sát nhập Công ty CP đá xây dựng Hoà phát vào Công ty CP xi măng VLXD xây lắp Đà nẵng theo tờ trình Chủ tịch HĐQT trình trước Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực thủ tục cần ... mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thư ký Công ty cổ phần xi măng VLXD xây lắp Đà nẵng với tỷ lệ biểu 100% số cổ phần tham dự: 1) Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.500.000...
 • 2
 • 20
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... Trưởng Bộ Xây Dựng Quyết định số 1615/QĐ - BXD việc cổ phần hóa Cơng ty Xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng Cơng ty thức hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần từ ngày 01/06 /2007 theo giấy ... ty Xi măng Vật liệu xây dựng Xây lắp Đà Nẵng Chúng tơi, Cơng ty TNHH Kiểm tốn kế tốn AAC, kiểm tốn Báo cáo tài cho kỳ tài từ ngày 01/01 /2007 đến ngày 31/05 /2007 Cơng ty Xi măng Vật liệu xây dựng ... Hải Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH ( cho kỳ tài từ ngày 01/06 /2007 đến 31/12 /2007 ) BÁO CÁO KIỂM TỐN Kính gửi: Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Cơng ty Cổ phần Xi măng Vật liệu xây dựng Xây lắp Đà Nẵng Chúng...
 • 31
 • 26
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... ~; - T; ••••• - - - " - - - - - "' Chi '" "' ,- 'M Th~ j - '" ••• ~ •• " j j ~ '" ' " - , ~ , ~ NgII; Tmngl5 C6NG TYCP Xl MA,IW VlXDXL Tom tit Iy Ijeh cae 0'; NiNG BJio cAo THUONC NIEN HiM 2009 ... kinh t...
 • 44
 • 22
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... 203/2009/TT-BTC ngy 20 thỏng 10 nm 2009 ca B Ti chớnh Loi ti sn Thi gian khu hao (nm) Nm 2010 Nm 2011 Nh ca, vt kin trỳc - 25 - 50 Mỏy múc, thit b - 12 - 20 Phng tin ti - 10 - 10 Thit b dng c qun lý - ... 10/1988 - 3/1990: Trung Tõm Thụng tin t liu - Tng Cc a cht + Thỏng 3/1990 - 9/1998: Cụng ty XNK Xi mng - Tng Cụng ty Xi mng Vit Nam + Thỏng 10/1998 - 8/2001: Phú trng phũng XNK Thit B - Cụng ty XNK ... 9/200 1- 1/2010: Phú Giỏm c Cụng ty XNK Xi mng - Tng Cụng ty XNK Xi mng + Thỏng 2/201 0- n nay: Phú Tng Giỏm c Tng Cụng ty Xi mng Vit nam - Chc v hin ti: Ch tch HQT Cụng ty CP Xi mng VLXD XL Nng -...
 • 49
 • 23
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... t~ - Tai chinh K~ toan Qua trinh cong tac: + Thang - 1211984: Nhan vien k~ toan - Cong ty cung ling V?ttu s6 - BXD - tai Da N~g + Thang 111985 - 611986: Nhan vien k~ toan - Cong ty XM VLXD s6 - ... chi hanh nghJ s6 0396 -2 01 3- 01 0-1 Pham Nguy~n Htrong Ly Ki~m toan vien Chung chi hanh nghJ s6 1926 -2 01 3- 01 0-1 Bao cao tai chinh duQ'c ki~m toan: Ban Giam d6c Cong ty phan Vicem V~t li~u Xay dung ... N~ng - S6 di~n thoai : (8 4-0 511) 3822832 - 3562509 - S6 Fax: (8 4-0 511) 3822 338 - 3834984 - Website : http://www.coxiva.com.vn - Ma c6 phieu : DXV 3203001458, Qua trinh hinh va phat tri€n: Cong ty...
 • 49
 • 19
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... chi : 15 Le H6ng Phong - Thanh ph6 Da N~ng - S6 dien thoai : ( 8 4-0 511) 3822 832 - 3562 509 - S6 Fax: (8 4-0 511) 3822 338 - 3834984 - Website : http://www.coxiva.com.vn - Ma c6 phieu : DXV Qua ... B] - Cong ty XNK Xi rnang + Thang 91200 1- 1/2010: Ph6 Giam d6c Cong ty XNK Xi rnang - T6ng Cong ty XNK Xi rnang + Thang 21201 0- d6n nay: Ph6 T6ng Giam d6c T6ng Cong ty eN Xi mang Viet nam - Chirc ... o6c C6ng ty (nay la C6ng ty c6 phan) - Chirc vu hien tai: UVHBQT - Giam 06c C6ng ty CP Vicem VLXD Da N~ng - Chirc vu dang nam gifr a cac t6 chirc khac: Kh6ng 3) Ong: HA Ngai -TV HDQT - Sinh narn:...
 • 51
 • 24
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... %THl!C 2015 2015 HIBN Doanh thu va thu nh~p khac Ti d~!l~ II MljC TIEU -1 -= Vc ban -2 -_ ._ _ _1 _ -_ _ _ _ •• • _ I~n 1.000c_._ _- - _ _ _ .: 7-= - 3-= -9 ~, 2-= -6 =-3 1_ =-5 4 : ... T512oo7 - TIl2oo8: Ph6 Giam d& Kinh doanh - Cong ty xi mang Hill Van + Tu T412oo8 - T5 12015: Ph6 Giam d& Kinh doanh - Cong ty ch pMn xi mang Vicem HillVan + Tu T6 12015 - d~nnay : Giam d& Cong ty ch ... hanh nghe kiem toan 0034 -2 01 5- 05 5-1 kiem toan 1937 -2 01 5- 05 5-1 Thay mijt Vtl i/fJi di?n cho CONG TY TNlllI KIEM ToAN AN VI¥T Ha N...
 • 52
 • 22
 • 0

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng

Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng
... KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển công ty Vicem vật ... chức máy kế toán công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng a Tổ chức kế toán công ty b Bộ máy kế toán đơn vị trực thuộc 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG 2.2.1 ... TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 3.1 TỐ CHỨC XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC TRƯNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ VLXD ĐÀ NẴNG 3.1.1 Xác định trung tâm trách nhiệm Công...
 • 26
 • 111
 • 0

Đề tài Phân tích tình hình tài chính tại xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng chi nhánh công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng

Đề tài Phân tích tình hình tài chính tại xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng chi nhánh công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng
... tích tình hình tài doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tình hình tài nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng chi nhánh công ty cổ phần vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp cải thiện tình hình ... Ái Linh • Quá trình hình thành nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng chi nhánh công ty cổ phần vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Vào ngày 25/10/1975 Công ty xi măng VLXD –XL Đà Nẵng thành lập theo ... tổng công ty xi măng Việt Nam định đầu tư dự án nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng công ty cổ phần vật liệu xây dựng Đà Nẵng làm chủ đầu tư - Xét định phòng tổ chức lao động công ty tổng...
 • 38
 • 249
 • 0

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
... BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP XM VLXD XL ĐÀ NẴNG Đà nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2007 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG XÂY LẮP ĐÀ NẴNG ... 24/11/2006 Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng Quyết định số 1615/QĐ - BXD việc cổ phần hóa Công ty Xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng Công ty thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/06/2007 ... Công ty Cổ phần Xi măng VLXD XL Đà Nẵng Quảng Nam • Chi nhánh Công ty C phần Xi măng VLXD XL Đà Nẵng Quảng Ngãi • Chi nhánh Công ty C phần Xi măng VLXD XL Đà Nẵng Bình Định • Chi nhánh Công ty...
 • 61
 • 25
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cp sản xuất vật liệu xây dựng hải hậu năm 2014đánh giá chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cp sản xuất vật liệu xây dựng hải hậu năm 2014nghi quyet dai hoi co dongcông ty tnhh một thành viên đại hoàng phát hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng với những ngành nghề kinh doanh sautính chất cơ bản của vật liệu xây dựngphân tích cổ phiếu ngành vật liệu xây dựngtính chất cơ lý của vật liệu xây dựngnhững tính chất cơ bản của vật liệu xây dựngcác tính chất cơ bản của vật liệu xây dựngtính chất cơ học của vật liệu xây dựngcác tính chất cơ học của vật liệu xây dựngnhiều năm tháng hoạt động trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng để phấn đấu cho công ty được lớn mạnh và ngày càng phát triểnsơ đồ 1 1 sơ đồ tổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại xí nghiệp xăng dầu vật liệu xây dựng bắc ninhtổ chức quản lý hoạt động bán hàng của xí nghiệp xăng dầu vật liệu xây dựng bắc ninhmẫu thẻ biểu quyết đại hội cổ đôngSÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải).30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai tại thành phố bắc kạn, tỉnh bắc kạnluyện tập tin học lớp 5 học kì 2đồ án kỹ sư xây dựng trung tâm kĩ thuật dịch vụ viễn thông khu vực iẢnh hưởng của động lực giá trị thiết thực trong tra cứu thông tin trực tuyến đến dự định mua hàng – nghiên cứu trong thị trường trang sức vàng thành phố hồ chí minhbài tập tiếng anh 11 thí điểm lưu hoằng trí (file word có thể copy)bộ tranh tiếng anh lớp 8 theo từng bàibộ tranh tiếng anh 6 theo từng bàioxford rooftops 4 primariaPhương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tư tưởng hồ chí minh theo định hướng phát triển năng lực ở các trường đại học, cao đẳng hiện naybộ đề ôn thi công chức môn tiếng anh trình độ b có đáp ánMAN306 CKTN17 NHOM 5 BTNECO102 CKTN17 NHOM6Bài tập nhóm môn QTKD MAN413 TOPICANhững lợi thế và bất cập trong đào tạo tín chỉĐánh giá nguồn vật liệu bố mẹ và chọn tạo giống lúa lai thơm hệ hai dòngTóm tắt đề tài NCKH Bài tập “Xác suất thống kê” ( dành cho sinh viên các ngành không chuyên toán).Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS34
Đăng ký
Đăng nhập