Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An
... 686 9 93 312 Ngày 14 tháng 07 năm 2010 Kế toán trưởng Bùi Thị Phước Hạnh Giám đốc Tài Chính CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN - Văn phòng Bình Dương THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 2010 ... 10,256,849,057 Page 28 2009 Bộ Tài Chính áp năm 2010 c Tài Page 29 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN - Văn phòng Bình Dương THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 2010 Mẫu số B 09-DN Đơn vị tính: VND 14 ... Giám đốc Tài 12,547,814,729 Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ An - Văn phòng Bình Dương Số đường số KCN Sóng Thần Dĩ An Bình Dương CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ( Theo...
 • 28
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An
... III  21 1 21 2 21 3 21 8 21 9 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 Chi phi xay dl,l'l1g CO' ban do' dang c: V.06 4.483.454.937 2. 965.049.635 3 .26 0.959.349 7.590 649.656 7.50.4.149.656 (4. 625 .60.0.0 .21 ) ... 30/06 /20 11 01101 120 11 300 1 02. 573. 725 .797 90.105 .26 6. 726 h:;lD 310 100 .21 5 .27 2.519 87.689. 623 .648 I Yay va nq 311 27 .663.018.149 30 .23 5.914.657 Phai tra cho nguo'i ban 23 .9 52. 155.999 14.999 .22 7. 823 ... ( 424 3.190 30.7) ­ Nguyen gia  Gift  trj  hao mon  luy V.08 1.1 92. 841.1 52 1 .22 2.495.588 1.530 868 .22 7 1.530 868 .22 7 (338.0 .27 .0.75) (308.3 726 39) 29 .317.016 .26 29 .407.016 .26 29 .317.016 .26 29 .407.016 .26 5 ...
 • 30
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An
... 20 tháng 10 năm 2011 Kế toán trưởng Phó tổng Giám đốc Bùi Thị Phước Hạnh Võ Anh Thụy CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN - Việt Nam THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 2011 Báo cáo tài trình bày ... (2,557 ,37 4,525) (2,557 ,37 4,525) Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ An - Việt Nam Số đường số KCN Sóng Thần, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ( ... phòng Công ty Cổ phần chế tạo máy Dzĩ An KCN Sóng Thần 1, Dĩ An Bình Dương, Việt Nam I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần _Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ An thành...
 • 16
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An
... - 3 14, 300,000 370,9 94, 609 16, 240 , 748 ,000 - 16, 240 , 748 ,000 - (361 ,44 9,908) - 185 ,49 7,3 04 3,5 54, 103,116 (556 ,49 1,913) (222,596,765) (9, 542 ,735) 1 ,45 3, 647 ,45 0 63 ,42 4 ,41 5,8 14 6,079,800,000 9,3 54, 300,000 ... 2,313,1 94, 4 24 16,170, 748 ,000 C ng - - 1,156,597,212 7,370,883 ,41 9 3,957, 041 ,47 1 (3 ,41 8,700,000) (3 ,46 9,791,636) (1 ,40 8,6 64, 6 54) 23,131, 944 ,257 (837,061,016) 42 ,40 6,022,669 (1 ,40 8,6 64, 6 54) 23,131, 944 ,257 ... 135 44 4 686 146 642 369 7 94 D phòng ph i thu ng n h n khó òi 139 - 45 9 088 637 - 658 736 137 c cho ng IV Hàng t n kho 140 V.2 48 749 543 678 42 007 308 512 Hàng t n kho 141 49 48 6 588 913 42 855...
 • 18
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An
... Thuyết minh Quý Năm 2 012 Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Năm 2 011 Năm 2 012 Năm 2 011 35,843,2 41, 2 81 50,5 71, 111 ,12 9 35,843,2 41, 2 81 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ VI .1 Các khoản giảm trừ doanh thu ... thuế năm hành ( 1+ 2) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp h ành Quý 50,5 71, 111 ,12 9 50,5 71, 111 ,12 9 - Quý 34,590, 217 ,220 34,590, 217 ,220 Quý 65,553,562 65,553,562 - Quý 1, 707,736,058 11 7,767 ,11 0 1, 825,503 ,16 8 ... ngày 01/ 01/ 2 010 1, 708 ,14 2,0 51 Ngày 25 tháng 04 năm 2 012 Giám đốc Kế toán trưởng Bùi Thị Phước Hạnh Page 16 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN - Việt Nam Mẫu số B 09-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH...
 • 15
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An
... Quy 4- 20 14 39,567, 047 ,569 Quy 4- 2013 271 ,616 ,45 3 7 ,44 6, 243 , 7 34 71,616 ,45 3 7 ,44 6, 243 , 7 34 C6 t(!'C, Jqi nhu~n dli'Q'C chia C(}ng 06 Chi phi tai chinh Lai ti~n vay Quy 4- 20 14 960 ,48 6,597 Quy 4- 2013 ... D...
 • 25
 • 58
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An
... , _, _ 16 + - - - - l - - - - - · - · - - - - · - - - - - - - - - - - · - I~ch d~ ~-~ g ia I~ ta h- -: " :-: ~i-:": , Chenh I~ch ty gia h6i doai 417 Quy dftu tu phat trien 418 lO Quy khac thu()c ... + - - J - ,- - - ky 610 91 -, 2 -6 - , 1- 1- 0 1- - - - - - - - - · - - 6,437 ,832,352 Anh huang cua thay doi ty gia hoi doai quy doi ngo~i t~ 61 (29,279,354) Ti~n va tu·o·n NgtrOi l~p bi~u fb- Nguy~n ... 311 03/2 015 011 011 2 015 6, 511 ,896 ,13 6 18 ,344,646,384 2,872,5 41, 984 4, 813 ,258,6 01 9,384,438 ,12 0 23 ,15 7,904,985 311 03/2 015 011 011 2 015 7,965 ,19 3, 614 8,7 21, 773,689 7,965 ,19 3, 614 8,7 21, 773,689 ~ 14 Thu~...
 • 28
 • 57
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An
... ngan hang 49 ,869,3 04, 065 49 ,869,3 04, 065 49 ,869,3 04, 065 49 ,869,3 04, 065 50 ,40 1 ,43 6, 840 50 ,40 I ,43 6, 840 50 ,40 1 ,43 6, 840 50 ,40 1 ,43 6, 840 CN Ngan hang C6ng Thuong 49 ,869,3 04, 065 49 ,869,3 04, 065 49 ,836,737,135 ... 4llb 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 V.19 42 0 42 1 42 1a 42 1b 42 2 43 0 43 1 43 2 44 0 Ngu·O'i l~p bi€u K~ toan tmo·ng Nguy~n Thi Ai Vy Du·o·ng Thi Phu·o·ng Thiio 87,0 04, 376,7 14 87,0 04, 376,7 14 53,959,850,000 ... 128,603,859 170,1 34, 625 I,518,3 I,981 2,093 ,44 3, 344 8,9 54, 965,665 135,000,000 9,089,965,665 2,851,793, 146 1, 544 ,339,666 Mua kj; Khdu hao kj; s6 du cu6i ky 4, 81 0,600, 34 345 ,49 4, 644 5,156,0 94, 991 -E ·C )I...
 • 24
 • 31
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An
... hinh -Nguyen gia a Ma sa 10 0 11 0 11 1 11 2 12 0 12 1 12 2 12 3 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13 9 14 0 14 1 14 9 15 0 15 1 15 2 15 3 15 4 15 5 200 210 211 212 213 214 215 216 219 220 2 21 222 223 224 225 226 227 ... khoan vay nam * Cac thay d6i khac v~ Tai san c6 djnh v6 hlnh: kh6ng c6 10 Chi phi tni trm)·c 31/ 03/2 016 285 ,14 4 ,17 7 Chi phi tra trm)·c ng~n h~n 011 011 2 016 10 9, 411 ,11 8 285 ,14 4 ,17 7 10 9, 411 ,11 8 610 ,898 ,19 4 ... 18 ,080,326,552 31/ 03/2 016 01/ 011 2 016 3,526,566,992 4,659,052, 792 3,526,566,992 4,659,052, 792 31/ 03/2 016 01/ 01/ 2 016 11 ,388,8 51, 719 1, 520 ,12 2,450 2,203, 520,000 1, 442,277,000 6,222,932,269 11 ,388,8 51, 719 ...
 • 26
 • 17
 • 0

công ty cổ phần đường biên hòa báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2010

công ty cổ phần đường biên hòa báo cáo tài chính giữa niên độ quý 3 năm 2010
... 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 3 32 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 400 410 411 412 4 13 414 415 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài niên độ V.07a V.08 V.09 ... với Báo cáo tài niên độ 23 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 07 năm 2010 đến ngày 30 tháng 09 năm 2010 ... với Báo cáo tài niên độ 10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 07 năm 2010 đến ngày 30 tháng 09 năm 2010...
 • 28
 • 162
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An
... Thu Hiền Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ An Số đường số KCN Sóng Thần Dĩ An Bình Dương CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ( Theo phương pháp trực tiếp) Quý năm 2009 DVT: ... 30 /06 /2009 252, 539 , 732 7,741,2 23 3,885,699 240,912,810 252, 539 , 732 Page - - - - 30 /09 /2009 859,296 2,686, 134 ,016 2,6 73, 576,417 12,557,599 2,686,9 93, 312 30 /09 /2009 1,2 43, 740, 839 7,741,2 23 1, 235 ,999,616 ... nước Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ An là: 800.000 ( Tám trăm) nghìn đô la Mỹ, tương đương 14.000.000.000 ( mười bốn tỷ) đồng Việt Nam _Năm 2009, Công ty cổ phần chế tạo máy Dzĩ An thành lập Công...
 • 13
 • 21
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập