Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Đầu Tài chính Giáo dục

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
... Dự án Mức đầu không vượt 50% vốn điều lệ Công ty Trong đó, phân bổ phần diện tích để làm trụ sở Công ty không 15 tỷ tổng mức đầu - Đối với lĩnh vực đầu tài chính: Mức đầu tài không ... với quy định pháp luật Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tài Giáo dục Nơi nhận: - TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA UBCKNN, HNX (để CBTT) Như điều 11 (để t/h); NXB Giáo dục VN (để b/c); Lưu VP HĐQT ... toán danh sách gồm Công ty sau: - Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) - Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán (AAC) - Công ty TNHH Kiểm toán ASC - Công ty TNHH Dịch vụ vấn kế toán Kiểm...
 • 4
 • 62
 • 0

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 11-03-2011 - Công ty Cổ phần Đầu Tài chính Giáo dục

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 11-03-2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
... đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha Đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ... trưởng phận liên quan cổ đông Công ty có trách nhiệm phối hợp thực nội dung Nghị Quyết này./ Nơi nhận: - UBCK, HNX (để cbtt); - NXBGDVN (để b/c); - Lưu: HC, VT TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT ... đích khác việc đầu vào dự án Giảng Võ để tăng hiệu vốn, có lợi cho Công ty HĐQT báo cáo kết sử dụng vốn vào đại hội cổ đông thường niên hàng năm Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp...
 • 3
 • 48
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 22-7-2010 - Công ty Cổ phần Đầu Tài chính Giáo dục

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 22-7-2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
... CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ STT Họ Tên Phạm Thanh Nam Lã Thị Vân Anh Hoàng Lê Bách Nguyễn Thị Hồng Điệp Chữ ký Ghi...
 • 2
 • 26
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 24-03-2011 - Công ty Cổ phần Đầu Tài chính Giáo dục

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 24-03-2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
... CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÙNG KÝ TÊN VÀO NGHỊ QUYẾT NÀY STT Họ Tên Phạm Thanh Nam Nguyễn Quang Vinh Nguyễn Quốc Hùng Nguyễn Thị Hồng Điệp Chữ...
 • 2
 • 27
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 10-05-2011 - Công ty Cổ phần Đầu Tài chính Giáo dục

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 10-05-2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
... CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÙNG KÝ TÊN VÀO NGHỊ QUYẾT NÀY STT Họ Tên Phạm Thanh Nam Nguyễn Quang Vinh Nguyễn Quốc Hùng Nguyễn Thị Hồng Điệp Chữ...
 • 2
 • 26
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu Tài chính Giáo dục

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
... UVHĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tài Giáo dục - Từ 15/9 /201 0- nay Số cổ phần nắm giữ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Đầu Tài Giáo dục Số cổ phần cá nhân 135.000 cổ phần, chiếm 1% vốn ... xuất Giáo dục Việt Nam 11 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Từ 20/12/2007 đến UVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tài Giáo dục Số cổ phần cá nhân 125.000 cổ phần, chiếm 0,93% vốn điều lệ Số cổ phần ... Nguồn: Tính toán từ báo cáo tài kiểm toán EFI năm 2009 báo cáo tài kiểm toán năm 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Giá trị sổ sách thời điểm 31/12 /2010 là: 12.631 đồng /cổ phiếu - Tổng số cổ phiếu phổ thông:...
 • 21
 • 39
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu Tài chính Giáo dục

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
... nghiệp – Bộ Tài Phó ban Kế hoạch Tài - NXBGDVN UVHĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tài Giáo dục Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Đầu Tài Giáo dục Số cổ phần cá nhân 135.000 cổ phần, chiếm ... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: Những kiện quan trọng: • Công ty Cổ phần Đầu Tài Giáo dục thành lập theo Quyết định số 1474/QĐ-TCNS ngày 19 tháng 12 năm 2007 Công ty ... dài hạn: - Công ty chủ trương phát triển hoạt động dịch vụ như: Quản lý BĐS, Dịch vụ vấn tài doanh nghiệp, nhận ủy thác đầu tư, đầu vào giáo dục BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Tiếp tục đầu vào...
 • 24
 • 25
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu Tài chính Giáo dục

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
... Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tài Giáo dục Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Đầu Tài Giáo dục Số cổ phần cá nhân 135.000 cổ phần, chiếm 1,26 % số cổ phần lưu hành BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Bà: ... trình công tác: - Từ 1988 đến 2007 - Từ 20/12/2007 đến Số cổ phần nắm giữ Nhà xuất Giáo dục Việt Nam UVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tài Giáo dục Số cổ phần cá nhân 125.000 cổ phần, ... vụ vận tải Hưng Thành 03/2009-nay Chuyên viên tài chính, Phụ trách kế toán, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu Tài Giáo dục 12 Số cổ phần nắm giữ cá nhân - : cổ phần Số lượng cán bộ, nhân viên...
 • 31
 • 28
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu Tài chính Giáo dục

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
... Cổ phần Đầu Tài Giáo dục - Từ 15/9/2010-nay Số cổ phần nắm giữ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Đầu Tài Giáo dục Số cổ phần cá nhân 158.800 cổ phần, chiếm 1,46 % số cổ phần lưu hành Bà: ... trình công tác: - Từ 1988 đến 2007 - Từ 20/12/2007 đến Số cổ phần nắm giữ Nhà xuất Giáo dục Việt Nam UVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tài Giáo dục Số cổ phần cá nhân 143.100 cổ phần, ... Thành 03/2009-nay Chuyên viên tài chính, Phụ trách kế toán, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu Tài Giáo dục 12 Số cổ phần nắm giữ cá nhân - : 8.500 cổ phần chiếm 0,08% số cổ phần lưu hành...
 • 28
 • 70
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu Tài chính Giáo dục

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
... Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tài Giáo dục Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu Tài Giáo dục Số cổ phần cá nhân 158.800 cổ phần, chiếm 1,46 % số cổ phần lưu hành - Từ 20/12/2007 đến 15/9/2010 - Từ 20/12/200 7-3 0/06 /2014 ... công tác: - Từ 1995 đến 2005 Chuyên viên Cục Tài Doanh nghiệp – Bộ Tài - Từ 2005 đến 2007 Phó ban Kế hoạch Tài - NXBGDVN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN UVHĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tài Giáo dục ... NXBGD Hà Nội Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu Tài Chính Giáo dục Giám đốc điều hành Công ty CP Đầu Tài Chính Giáo dục : 9.250 cổ phần chiếm 0,085% số cổ phần lưu hành Bà: Nguyễn Thị Hồng...
 • 31
 • 72
 • 0

Xây dựng danh mục đầu tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tài Chính Giáo Dục

Xây dựng danh mục đầu tư tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Giáo Dục
... việc đầu danh mục, ngày vấn đề xây dựng quản lý danh mục đầu vấn đề mà công ty đầu tài quan tâm Trước hết nhà đầu lựa chọn danh mục cổ phiếu mà phù hợp theo khả tài chính, theo mục ... số mô hình quản lý danh mục đầu Chuong : Xây dựng danh mục đầu công ty cổ phần đầu tài Giáo Dục Trong trình thực tập công ty, nhờ giúp đỡ nhiệt tình anh chị công ty, em tìm hiểu nhiều ... CHƯƠNG II DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1 .Danh mục đầu chứng khoán: 1.1 Khái niệm danh mục đầu chứng khoán: Danh mục đầu chứng khoán khoản đầu cá nhân...
 • 63
 • 151
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2009 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Đầu Tài chính Giáo dục

Báo cáo tài chính năm 2009 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
... Nội BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tài giáo dục trình bày báo cáo với Báo cáo tài kiểm toán cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY Công ty Cổ phần Đầu ... Công ty Cổ phần Đầu tài giáo dục 20% 30% Công ty TNHH Đầu Xúc tiến thương mại KAF 19% 19% Công ty Cổ phần Đầu tài Thiên Hóa 0% 31% Trong đó, Công ty nhận ủy thác đầu cho Công ty Cổ ... tài năm 2009 Công ty Cổ phần Đầu tài giáo dục Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tài giáo dục Chúng tiến hành kiểm toán Bảng Cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm...
 • 22
 • 27
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập