Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... (8.014. 820 .5 82) (5. 323 .710.s28) 26 0 2. 97 4 .27 a .24 0 2. 97 4 .27 8 .24 0 3.9 32. 121 .595 9 32. 121 595 a23.307.100.756 a4a .26 1.4 12. 916 26 1 T6NG CONG TAI S,iN (27 0 = 100 +20 0) 5 .2 222 gid - Gidtri hao 131 5 92. 855.916.035 ... Qs1.101.618.61' 22 3 22 4 _ 5.9 7.6 32. 337.9 12 225 22 6 22 7 5.10 22 8 22 9 0.6 32. 337.9 12) 7.435 .21 6.115 8. 628 .576.109 Q.193.359.994) 411.5 92. 364 185.561. 723 .510 176.689.888.106 315.0 02. 768 .26 0 (138.3 12. 880.1s4) ... 7.6 32. 337.9 12 (6 .27 7. 628 .20 8) 7.51'1. 125 .6',70 8.598.576.109 (1.081.4s0.139) 24 0 22 . 523 .904 .25 3 24 2 5.11 22 . 523 904 25 3 25 0 5- 12 1A.019.979.418 65.194.089.4 72 25t 86.064.800.000 70.817.800.000 25 4...
 • 36
 • 35
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... 497.0 52. 748 20 0.3 72. 017.178 21 2.874 .26 9.6 62 189.858.s86 .21 2 198.933.403.9 32 222 314.019. 328 .26 0 309.639.383.631 22 3 ( 124 .160.7 42. 048) (110.70s.979.699) cO dintr hfru hinh v.09 22 1 O v.10 2. 881.r77 ... trfl - Ngdn hdng BIDV- CN D6ngD6 Sii tc7, 121 .506.937.709 97.087. 525 .24 3 121 .506.937 709 97.087. 525 .24 3 21 .380.176.631 12. 8 52. 283. 823 14.900.5 37.145 14 .26 8. 529 .181 85 .22 6 .22 3.933 69.966.7 12. 239 ... 8.s98.576.109 7 72. 650.5s2 86 .24 3.564 858.894.116 87 .22 5.t44 20 .20 3 .22 8 107. 428 .3 72 8s9.87s.696 106.446.7 92 966. 322 .488 7.608.079.ss7 t31.6 02. 436 7.739.681.993 7. 520 .854.413 111.399 .20 8 7.6 32. 253. 621 cria...
 • 33
 • 10
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... 7 72, 650,5 52 86 024 3,564 858,894,116 87 ,22 5,144 87 ,22 5,144 20 ,20 3 ,22 8 20 .20 3 ,22 8 107, 428 ,3 72 859,875,696 L06,446,',l 92 966, 322 ,488 T4i0ll01l20r4 7,608,079,557 131,6 02, 436 7,739,681,993 Tai30106 120 14 ... 497,0 52, 148 l5q 22 1) 20 0 _ 1.]0 21 1 21 2 /- lqn 48r998r l (18,8 ,04e 111 j, 4, !!rai_t!u dgi 1 1s0 llgeq !+n 2, T!u5 G1-G'l'dLiqc 83 ,47 3,0 02, 1 19,655 t) 21 8 21 9 22 0 22 1 _29 023 721 011 '178 _ 1 82] 8!q,s86 ,21 2 ... 30/06 /20 13 VND VND 8, 524 ,0 82, 517 1,8 62, 400 9,1 8,5 5,98 22 ]t,1 42, 673 1,093,9 72, 243 522 .104,0t0 9, 625 ,917 ,22 0 9,901,7 82, 611 K) ho4t K) ho4t tlQng rlQng til'01/01 /20 14 tir 01/01 /20 13 d5n 30/06 /20 14...
 • 28
 • 12
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... tru'ffc naY 11 q2qri{22-l il93 71 738 75 545 346.562 3 71. 738 .18 1 r 759.579 .1. 96 .17 11 L72Ws6.278 F 13 5 486 ,!Lr?!r 17 0 8 41. 810 5.433 9s9.57 4 .1 70.84 1. 8 10 5.433 959 57 .1 988 944. 410 s .10 0.536 16 9 988 ... til 01/ 01/ 2 013 diin 311 0 312 014 d5n 311 0 312 013 VND VND K) ho4t itdng t Doanh thu b6n thinh ph6m 15 9.579 .19 6.47 14 . 513 .980.078 206. 716 .200 Doanh thu cung c6p dich vu l I S T6ng 15 9.579 .19 6.474 11 4.720.756.278 ... 311 0 312 0t4 oil 011 2 013 P VND VND ,lt (' 10 2.728.968 Kinh phi c6ng dodn , .1 B6o hiem xd hoi 10 .702.008 ; tt6.949.493 16 .793. 011 .226 60s.730. 018 30. 41 1.079 10 .10 9.976 C6 wc phdi trd 16 .762.600 .11 7...
 • 26
 • 8
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... 8 83. 384.679 3. 200.867.008 57 4 .39 2 .37 7 514 .39 2 .31 1 2.182.909 .31 3 2.182.909 .31 3 3. 925.999.265 r.45',7.777.056 5 .38 3.776 .32 1 3. 080.874.204 1.3s0.596. 730 4. 431 .470. 934 1.472 .35 7.268 776.2{14 .35 3 ... NGAY 30 lO9l2o14 Donvi tinh: VND ^t so cuol nam Thuv6t minh NOI DUNG TAI x, SAN 535 . 533 .31 4.410 33 q.p7_ :33 !.4q! 64.6 23. 384 .31 3 5.664.791.4 13 64.6 23. 384 .31 3 5.664.791.4 13 130 221.1 23. 047.746 260 .39 2.506. 732 ... 01/01 /2014 'l ing l...
 • 27
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... tir ho4t ilQng kinh doanh {30 = 20+(2 1-2 2\-Q4+25\\ 25 2,3s8,0 64, 345 30 4. 943 .389. 542 10.7 34. 19 3- 24 ryg),3i1;29 19,095,966,629 27,9 94, 715,880 4; 1x1. 040 ,811 843 .663.96r 847 57 I 390 3l 42 - 540 .82i ... \TND 4r7,592,3 64 417,592,3 64 g-,5 $ 64_ 4l?,5n$ 64 5.16 Vay vi nq ngin h4n 0u0ll20t4 VNI) 3yt2l20l4 VND Vay ngin h4n - NgAn hdng BIDV- CN Ddng D6 - Ngdn hdng BIDV- CN HdNam -Ngdn hdng PV combank - ... triiSn khoa hs9_-Y4 tgnC- nghe B VON CHU SO'Ho'U ({0!i= *41 0 + 43 0) 4] ,3211069 ,-8 _1 - I V5n chii s6'hfirr 44 3,391,069, 84 v.z_l 41 0,000,0 V5n diu tu cira chit so hiru p !41 - 2Jh4ng du ,Qt, o 3o?rqq6,2oq,16o...
 • 28
 • 12
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... nam VND Tir 1- nam V.; ;N_D 62. 122 .060 .26 3 164.984 .21 4.900 Tang V_N_D_ 17.046.635.156 315.009.7 72. 108 78.049.979.418 Tir 1- nam VND 65.494.089.4 72 Dum nam VND 62. 122 .060 .26 3 164.984 .21 4.900 78.049.979.418 ... : = D V.: :N: : D=_ TAng -V-N-D- 195.655.416.6 02 100.880.368.071 2. 845.189.545 48.336.580. 321 24 3.991.996. 923 100.880.368.071 2. 845.189.545 DuO; nam 01/01 /20 15 Til' 1- nam TAng Cae khoan ... 15 /20 06/QD-BTC 20 /3 /20 06 cua BQ tlUCrng BQ Tai chinh va Thong tu s6 24 4 /20 09rrT -BTC 311 12/ 2009 clla BQ Tai chinh Thong tu 20 0 ap dl,mg cho nam tai chinh b~t dAu ho~c sau I 101 /20 15 Cong ty da...
 • 32
 • 5
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phàn nàn của khách hàng sử dụng các dịch vụ của Viettel tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Đề tài Thiết kế bệ thử phanh ô tôĐề tài Thiết kế trạm biến áp trung gian 1103522kV E313 Giao Thủy - Nam Địnhmột số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình ĐịnhĐề tài Tìm cây khung có trọng lượng nhỏ nhất bằng giải thuật PrimĐề tài Nghiên cứu xây dựng website Khoa CNTT Trường CĐ PT – TH II.Từ nay bạn không nên vứt vỏ trứng đi nữaĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa Lịch sử bậc Trung học cơ sở (THCS) phục vụ chiến lược đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nayĐề tài nghiên cứu khoa học Phân tích thực trạng tỷ giá hối đoái giai đoạn 2006-2010Đề tài nghiên cứu khoa học Tính hiệu quả của chính sách tiền tệ Việt Nam( Giai đoạn 2000 – 2013)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự liên kết trong chuỗi cung cứng sản phẩm dừa tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ))Đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam vào Cộng hoà dân chủ nhân dân LàoĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển thương mại hàng thực phẩm sạch trong điều kiện Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giớiĐánh giá kết quả phẫu thuật u nguyên bào thần kinh đệm ác tính (Glioblastoma) tại Bệnh viện Việt ĐứcĐánh giá kiến thức về điều trị và dự phòng tăng huyết áp của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương QĐ 108Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo Trường SaĐánh giá rối loạn nhịp tim bằng điện tim thông thường và máy Monitor ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấpCUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌCgerund in english grammarto infinitive in english
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập