Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... (8.014. 820 .5 82) (5. 323 .710.s28) 26 0 2. 97 4 .27 a .24 0 2. 97 4 .27 8 .24 0 3.9 32. 121 .595 9 32. 121 595 a23.307.100.756 a4a .26 1.4 12. 916 26 1 T6NG CONG TAI S,iN (27 0 = 100 +20 0) 5 .2 222 gid - Gidtri hao 131 5 92. 855.916.035 ... Qs1.101.618.61' 22 3 22 4 _ 5.9 7.6 32. 337.9 12 225 22 6 22 7 5.10 22 8 22 9 0.6 32. 337.9 12) 7.435 .21 6.115 8. 628 .576.109 Q.193.359.994) 411.5 92. 364 185.561. 723 .510 176.689.888.106 315.0 02. 768 .26 0 (138.3 12. 880.1s4) ... 7.6 32. 337.9 12 (6 .27 7. 628 .20 8) 7.51'1. 125 .6',70 8.598.576.109 (1.081.4s0.139) 24 0 22 . 523 .904 .25 3 24 2 5.11 22 . 523 904 25 3 25 0 5- 12 1A.019.979.418 65.194.089.4 72 25t 86.064.800.000 70.817.800.000 25 4...
 • 36
 • 39
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... 497.0 52. 748 20 0.3 72. 017.178 21 2.874 .26 9.6 62 189.858.s86 .21 2 198.933.403.9 32 222 314.019. 328 .26 0 309.639.383.631 22 3 ( 124 .160.7 42. 048) (110.70s.979.699) cO dintr hfru hinh v.09 22 1 O v.10 2. 881.r77 ... trfl - Ngdn hdng BIDV- CN D6ngD6 Sii tc7, 121 .506.937.709 97.087. 525 .24 3 121 .506.937 709 97.087. 525 .24 3 21 .380.176.631 12. 8 52. 283. 823 14.900.5 37.145 14 .26 8. 529 .181 85 .22 6 .22 3.933 69.966.7 12. 239 ... 8.s98.576.109 7 72. 650.5s2 86 .24 3.564 858.894.116 87 .22 5.t44 20 .20 3 .22 8 107. 428 .3 72 8s9.87s.696 106.446.7 92 966. 322 .488 7.608.079.ss7 t31.6 02. 436 7.739.681.993 7. 520 .854.413 111.399 .20 8 7.6 32. 253. 621 cria...
 • 33
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... 7 72, 650,5 52 86 024 3,564 858,894,116 87 ,22 5,144 87 ,22 5,144 20 ,20 3 ,22 8 20 .20 3 ,22 8 107, 428 ,3 72 859,875,696 L06,446,',l 92 966, 322 ,488 T4i0ll01l20r4 7,608,079,557 131,6 02, 436 7,739,681,993 Tai30106 120 14 ... 497,0 52, 148 l5q 22 1) 20 0 _ 1.]0 21 1 21 2 /- lqn 48r998r l (18,8 ,04e 111 j, 4, !!rai_t!u dgi 1 1s0 llgeq !+n 2, T!u5 G1-G'l'dLiqc 83 ,47 3,0 02, 1 19,655 t) 21 8 21 9 22 0 22 1 _29 023 721 011 '178 _ 1 82] 8!q,s86 ,21 2 ... 30/06 /20 13 VND VND 8, 524 ,0 82, 517 1,8 62, 400 9,1 8,5 5,98 22 ]t,1 42, 673 1,093,9 72, 243 522 .104,0t0 9, 625 ,917 ,22 0 9,901,7 82, 611 K) ho4t K) ho4t tlQng rlQng til'01/01 /20 14 tir 01/01 /20 13 d5n 30/06 /20 14...
 • 28
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... tru'ffc naY 11 q2qri{22-l il93 71 738 75 545 346.562 3 71. 738 .18 1 r 759.579 .1. 96 .17 11 L72Ws6.278 F 13 5 486 ,!Lr?!r 17 0 8 41. 810 5.433 9s9.57 4 .1 70.84 1. 8 10 5.433 959 57 .1 988 944. 410 s .10 0.536 16 9 988 ... til 01/ 01/ 2 013 diin 311 0 312 014 d5n 311 0 312 013 VND VND K) ho4t itdng t Doanh thu b6n thinh ph6m 15 9.579 .19 6.47 14 . 513 .980.078 206. 716 .200 Doanh thu cung c6p dich vu l I S T6ng 15 9.579 .19 6.474 11 4.720.756.278 ... 311 0 312 0t4 oil 011 2 013 P VND VND ,lt (' 10 2.728.968 Kinh phi c6ng dodn , .1 B6o hiem xd hoi 10 .702.008 ; tt6.949.493 16 .793. 011 .226 60s.730. 018 30. 41 1.079 10 .10 9.976 C6 wc phdi trd 16 .762.600 .11 7...
 • 26
 • 11
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... 8 83. 384.679 3. 200.867.008 57 4 .39 2 .37 7 514 .39 2 .31 1 2.182.909 .31 3 2.182.909 .31 3 3. 925.999.265 r.45',7.777.056 5 .38 3.776 .32 1 3. 080.874.204 1.3s0.596. 730 4. 431 .470. 934 1.472 .35 7.268 776.2{14 .35 3 ... NGAY 30 lO9l2o14 Donvi tinh: VND ^t so cuol nam Thuv6t minh NOI DUNG TAI x, SAN 535 . 533 .31 4.410 33 q.p7_ :33 !.4q! 64.6 23. 384 .31 3 5.664.791.4 13 64.6 23. 384 .31 3 5.664.791.4 13 130 221.1 23. 047.746 260 .39 2.506. 732 ... 01/01 /2014 'l ing l...
 • 27
 • 20
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... tir ho4t ilQng kinh doanh {30 = 20+(2 1-2 2\-Q4+25\\ 25 2,3s8,0 64, 345 30 4. 943 .389. 542 10.7 34. 19 3- 24 ryg),3i1;29 19,095,966,629 27,9 94, 715,880 4; 1x1. 040 ,811 843 .663.96r 847 57 I 390 3l 42 - 540 .82i ... \TND 4r7,592,3 64 417,592,3 64 g-,5 $ 64_ 4l?,5n$ 64 5.16 Vay vi nq ngin h4n 0u0ll20t4 VNI) 3yt2l20l4 VND Vay ngin h4n - NgAn hdng BIDV- CN Ddng D6 - Ngdn hdng BIDV- CN HdNam -Ngdn hdng PV combank - ... triiSn khoa hs9_-Y4 tgnC- nghe B VON CHU SO'Ho'U ({0!i= *41 0 + 43 0) 4] ,3211069 ,-8 _1 - I V5n chii s6'hfirr 44 3,391,069, 84 v.z_l 41 0,000,0 V5n diu tu cira chit so hiru p !41 - 2Jh4ng du ,Qt, o 3o?rqq6,2oq,16o...
 • 28
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
... nam VND Tir 1- nam V.; ;N_D 62. 122 .060 .26 3 164.984 .21 4.900 Tang V_N_D_ 17.046.635.156 315.009.7 72. 108 78.049.979.418 Tir 1- nam VND 65.494.089.4 72 Dum nam VND 62. 122 .060 .26 3 164.984 .21 4.900 78.049.979.418 ... : = D V.: :N: : D=_ TAng -V-N-D- 195.655.416.6 02 100.880.368.071 2. 845.189.545 48.336.580. 321 24 3.991.996. 923 100.880.368.071 2. 845.189.545 DuO; nam 01/01 /20 15 Til' 1- nam TAng Cae khoan ... 15 /20 06/QD-BTC 20 /3 /20 06 cua BQ tlUCrng BQ Tai chinh va Thong tu s6 24 4 /20 09rrT -BTC 311 12/ 2009 clla BQ Tai chinh Thong tu 20 0 ap dl,mg cho nam tai chinh b~t dAu ho~c sau I 101 /20 15 Cong ty da...
 • 32
 • 11
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ý nghĩa của vận tải hàng hóa hàng không đối với nền thương mại thế giớibáo cáo thực tập công ty TNHH mĩ thuật quảng cáo VIỆT TRÂNMa trận SWOT trong Công ty cổ phần xây dựng COTECCONSsmart trong công ty hòa Bình MinhĐồ án thiết kế mạch led matrix 8x32 bằng atmega32Đồ án thiết kế và chế tạo mạch nghịch lưu một phaBài thi hết môn Pháp Luật Thanh TraQuyền của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay (LA tiến sĩ)Bài giảng địa lý bài 9Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chỉ số Procalcitonin của bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng tại Bệnh viện Bạch MaiTổng hợp cacbon đa mao quản bằng phương pháp khuân mẫu cứng định hướng ứng dụng trong xúc tác và hấp phụBài giảng chuyên đề vật lý 8 bài 25Bài tập lớn môn sở hữu trí tuệ.Một vài kinh nghiệm dạy học phần di truyền và biến dị trong sinh học 9 theo phương pháp dạy học tích cựcBộ đề thi trắc nghiệm tin học dành cho các bạn ôn thi chứng chỉ tin học văn phòngsổ tay thiết kế đường ô tô tập 1 phần 2Các mẫu CV xin việc tiêu biếu cho các ngành nghề nv kinh doanh kế toán nhân sự và CV cơ bản cho SV mới ra trườngSỰ ô NHIỄM KHÔNG KHÍ1Đồng hóa số liệu trong truyền nhiệt (tt)tài liệu tra cứu PIC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập