Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần FPT

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Chương Dương

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Chương Dương
... 698,337, 922 17 ,29 3,703,378 4,331,408, 829 12, 9 62, 294,549 12, 5 42, 480 12, 949,7 52, 069 III CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH C Stt B N Ch tiêu C c u tài s n ( % ) Tài s n dài h n/ T ng tài s n Tài s n ng n h n/ T ng tài ... đông công ty m Lãi c b n c phi u Quý 2/ 2009 71 ,24 0,300,735 Lu k t đ u n m 146,307,009,163 71 ,24 0,300,735 63, 129 ,28 4,403 8,111,016,3 32 1,106,978,193 397,136,130 127 , 824 ,379 1,971,877, 620 6, 721 ,156,396 ... 571,964,797 93,635,416 478, 329 ,381 7,199,485,777 1,8 02, 783,533 5,396,7 02, 244 13,857,561 5,3 82, 844,683 146,307,009,163 126 ,819,156,990 19,487,8 52, 173 1,646,385 ,25 7 923 ,608,958 27 4, 525 ,917 3,340,737,099...
 • 3
 • 13
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
... 12 13 14 15 KY NAy CHi TIEU 4 42, 105,505, 521 21 ,29 6,077, 621 420 ,809, 427 ,900 367,518,608,471 53 ,29 0,819, 429 304,6 72, 211 4 ,24 3,898,195 7, 424 ,116,780 6,858 ,20 7,705 35,069 ,26 8,960 1,9 32, 459 ,23 5 2, 160,365,895 ... 800,915,040,993 32, 468,718,493 768,446, 322 ,500 680 ,27 6,089 ,28 4 88,170 ,23 3 ,21 6 1 ,22 8,681,995 16,935, 125 ,188 13,913, 828 ,410 13,718,404 ,20 6 44,831,557,407 4,160,313,056 3,445,710, 628 714,6 02, 428 45,546,1~835 ... 7, 424 ,116,780 6,858 ,20 7,705 35,069 ,26 8,960 1,9 32, 459 ,23 5 2, 160,365,895 (22 7,906,660) 34,841,3 62, 300 3,895,085,566 30,946 ,27 6,734 1,748 Doanh thu himg hoa va dfeh v~ Cae khoan giam trir Doanh thu...
 • 2
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
... dang 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 10,569,734,415 10,450,700 ,27 0 25 ,941,517,465 (15,490,817,195) 119,034,145 12, 645,197,369 12, 437,645, 420 25 ,941,517,465 (13,503,8 72, 045) 20 7,551,949 ... 19.774.693.080 4.305.337. 722 549.976. 924 - S u nm - Qu u t phỏt trin - - 8.307 .22 2.468 67.937 .23 0.194 7 .29 0.954.551 7 .29 0.954.551 23 1.139.097 425 .361. 123 (1.307 .22 2.468) (650. 722 .24 8) - - (7.000.000.000) ... li nhun c chia 23 - (2, 717,909, 825 ) 24 25 26 27 8 ,25 2 ,28 0 1,509,077,868 389 ,22 7,5 82 706, 027 , 720 (5,085,745, 720 ) 75, 622 ,304 Lu chuyn tin thun t hot ng u t 30 1,995,075,534 (10 ,27 7,936,664) Bỏo...
 • 21
 • 12
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long
... 995,531,810,8 62 293,646 ,22 6,546 72, 621 ,008,858 28 5,051,118,800 198,813 ,24 6,706 1,843,061,647 81,3 92, 596,6 72 48,558,464,036 62, 164,551,633 597,175, 520 ,656 22 2,434, 122 ,596 597,175, 520 ,656 22 2,434, 122 ,596 ... uk V .24 Hà N i, ngày 25 tháng 07 n m 20 09 K toán tr ng P.T ng giám đ c T ng Công ty Sông Công ty CP Sông - Th ng Long MST: 01 020 93571 BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T Quý II n m 20 09 ... 123 , 724 ,035,658 138,893,968,707 26 2,618,004,365 (103,706 ,27 8 ,22 4) (166,971,680,8 52) (27 0,677,959,076) (5,353,005, 023 ) (5 ,26 1, 020 ,25 8) (10,614, 025 ,28 1) (8,851,171,618) (9,405 ,23 2,390) (18 ,25 6,404,008)...
 • 4
 • 52
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Siêu Thanh
... CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH Mẫu: CBTT-03 Địa chỉ: 25 4 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho quý năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 09 ... 32, 406 ,20 1 111,536,795 22 ,877,198,830 5 ,20 7 ,21 8 ,29 1 17,669,980,539 Đvt: đồng Luỹ kế 321 ,513,934,563 5,884,035,7 72 315, 629 ,898,791 23 9,999,707,463 75,630,191, 328 2, 4 62, 1 52, 943 2, 257,541,494 23 ,555 ,29 0,446 ... Lãi cổ phiếu Kế toán trưởng Kỳ báo cáo 184,089,806,494 4,1 12, 063,084 179,977,743,410 136,864,597,505 43,113,145,905 2, 169,954,598 458,383,668 12, 165,813,515 9,893 ,24 1 ,28 5 22 ,765,6 62, 035 143,9 42, 996...
 • 2
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9
... 27 ,015,075 ,22 3 40,4 92 , 6 42, 2 72 51 52 3,607 ,93 1, 527 3,664,103,031 60 23 ,407,143, 696 36, 828 ,5 39 ,24 1 61 -1 ,651, 4 29 ,871 -4 56, 527 ,413 62 1,048, 120 ,94 1 1 ,98 3,040,0 59 70 20 ,707,5 92 , 884 34,388 ,97 1,7 69 ... Cty liên doanh, liên kết Lợi ích cổ đông thiểu số Các khoản giảm trừ vào lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận sau thuế cổ đông Cty mẹ (70=60+6 1- 6 2- 63) Lãi cổ phiếu Lập biểu Phùng Minh Nghĩa 40 79, 9 09, 664 ... 19 20 21 22 Lợi nhuận khác (3 1- 32) Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế (30+40) Chi phí thuế thu nhập DN hành Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (5 0-5 1- 52) ...
 • 2
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7
... cổ đông thiểu số Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu 20 6 , 27 9,095 1, 126 ,8 52, 308 16,889,191,4 72 1,064,444,3 62 291,804,3 47 2, 418 ,24 7, 861 29 ,051,641,3 52 1,088,815 ,79 4 ... 29 1,804,3 47 2, 418 ,24 7, 861 29 ,051,641,3 52 1,088,815 ,79 4 15, 824 ,74 7,110 2, 0 67, 554,856 13 ,75 7,1 92, 254 2, 069 27 ,9 62, 825 ,558 4,094,496,384 23 ,868, 329 , 174 2, 6 52 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Lợi nhuận khác Phần lợi nhuận (lỗ) công ty liên kết, liên doanh Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế Thuế thu nhập...
 • 2
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6
... 59.893.403 .63 5 2. 220 .345.577 57 .67 3.058.058 4 42. 341. 965 . 824 30.5 12. 349. 467 3. 961 .68 9.899 26 .550 .65 9. 568 1 16. 7 92. 073.3 46 68.889. 122 .119 45. 169 . 561 .8 52 364 .400. 166 121 .0 46 .29 3.719 66 .0 76. 458.540 46. 9 72. 344.890 ... 7. 060 .941.493 15.087. 62 8 .538 12. 518. 566 .171 34 .6 92. 67 3.719 31 .64 5 .67 3.719 3.047.000.000 5 .63 6.444 .23 4 5 .63 6.444 .23 4 13 .60 1.371 .66 5 54. 820 .983 .67 5 52. 60 4. 925 .500 2. 2 16. 058.175 7 .6 62 . 66 7.805 7 .6 62 . 66 7.805 ... năm 4 06. 651.877.181 366 . 322 .759 .22 8 107. 760 .4 62 . 67 3 520 .031.091.0 92 457.547.439 .6 12 127 . 764 .5 56. 62 3 77.370.934.1 32 1 36. 601.0 16. 055 11 . 26 6. 473.084 20 .805.307.113 101.844.990. 1 26 1 92. 187.951. 167 ...
 • 5
 • 112
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
... Số ñầu năm 22 6.000.000.000 - - - 22 6.000.000.000 - 25 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM ðịa chỉ: 18 4-1 8 6-1 88 Nguyễn ðình Chiểu – Quận – Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài kết ... lũy kế (*) Tài sản cố ñịnh thuê tài 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 2. 078 .20 7.436.799 1.600 .26 6.166.665 2. 789. 924 .843.351 (1.189.658.676.686) - 1.936. 922 .488. 423 1. 529 .186.585. 828 2. 618.637.470.9 02 (1.089.450.885.074) ... khó ñòi (*) 20 0 2. 7 92. 088. 325 .413 2. 779.353 .21 2.965 21 0 21 1 21 2 21 3 21 8 21 9 58.8 52. 723 58.8 52. 723 - 474.494. 723 474.494. 723 - II Tài sản cố ñịnh Tài sản cố ñịnh hữu hình - Nguyên giá - Giá trị...
 • 38
 • 12
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Trách nhiệm chứng minh trong vụ án hình sự theo luật tố tụng hình sự việt namNghĩa vụ cấp dưỡng theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014Đánh giá phát triển bền vững làng nghề truyền thống thuộc xã tam hiệp, huyện phúc thọ, thành phố hà nộiChất lượng các khoản dồn tích và khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng phân tích thực nghiệm tại việt namXây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần tư vấn công nghệ giai đoạn 2012 - 2017Phân tích và đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH dược Hanvet.Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC.Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần dệtNâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm quân đội- chi nhánh Hà Nội.Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai Bwaco của Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu tại Thành phố Vũng TàuMột số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng YênGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Phú ThọGIÁO án vật lí 10 CHUẨN wordTối ưu hóa các tham số công nghệ chèn lò bằng sức nước trong khai thác than dưới các công trình cần bảo vệ trên mặt mỏ vùng quảng ninh (tt)Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực từ dự án tại Công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015GIÁO án vật lí 10 từ TUẦN 13 đền 17Sách tiếng Anh Beeno 2Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi qua xoang bướm điều trị u tuyến yênBộ sách “Oxford Read and Discover” cho trẻ em. Why we recycle oxford read and discover L4Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 10 Trường THPT Võ Lai
Đăng ký
Đăng nhập