Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu Dệt may G.Home

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home
... sFH t\ 9,.?\v?\ -ooF-oor- ln \ooor ooh t+ so{ N _N (6t E : - !i c s rn \OrnF\ncE -c.)c\c.tN tz $ \O O\ \O > Orrn-n- O\ (a do .-: oi-: € tttl o t \- + ) H Y - !+ o\ o\ r (6lr E= 61 -E FE o\ \o \o ... ngrdi bdn ngiin hqn - B&P Co.,Ltd - C6ng ty CP vd DT Vuong Ngoc Anh - C6ng ty C6 phan Melio ViptNam - C6ng ty C6 phdn Shinhan Vina - Guangxi Candenly Import And Export Co., LTD - Phei tre ngln h4n ... ,cd -E ...
 • 41
 • 13
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Công ty cổ phần Đầu Dệt may G.Home

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home
... 498.834.308 19 7.8 71. 726 68.749.077 16 6.820.629 19 7.647.955 13 4.885.7 81 109 .12 9.287 19 8.624.504 I 10 . 312 .898 kh6c sinh bi TSCD ngodi l! Quf 1. 2 016 Quf 1. 2 015 9 01. 895.205 1. 078.749. 816 4 2-8 02.573 - c6c ... Xuy€n, tinh VTnh Phirc -P q,-T -1 - lLv- : 1- T"-i *-* n-n-*-o- "-" -* lll*i"*[-kp _1" !:_g)_ (!): Theo Gi6y chrmg nh{n efing lc.f doanh nghiQp sO ZOOO9+9070 ngity 28 th6ng 07 nim 2 015 So k6 ho4ch vd DAu tu ... 1. 2 016 1. 2 015 Quf - Girl v6n cfia hdng h6a dd b6n - Gi6 v6n cira thdnh phAm dd b6n - Gi6 vdn cria dlch vp cll cung cAP 43.323.924. 515 1s.536. 617 . 011 14 .839.847.7 61 37989.326.955 5r9.263 .16 3 18 8.61s.402...
 • 39
 • 9
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu Dệt may G.Home

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home
... ()I ;^T \t c -ql €l F.F frl P ^l fft e' bo b | F.l a.;l s *El AeEl d s'.Re ,s*E ^l ,i.1.fr 9l l-l E 1- ...
 • 42
 • 11
 • 0

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Đầu Dệt may G.Home

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home
... 22 3 (26 .e4s.037.056) (21 .898.3s2.333)_ 22 4 2. 894.408.983 22 5 2. 953.897.190 22 6 (s9.488 .20 7) nAt AQng sin tlAu tu 23 0 Tii sin dO dang dii h4n Chi phi sin xuAt, kinh doanh dd dang 2tr 2r2 21 3 21 5 ... 183.904.783 27 5.65r .25 9 328 .135 .24 7 fiffia3fr71 374.919 .24 6 635.635. 427 21 8 .25 8.574 354.490. 827 38;149.0 62 497.068.639 23 0.444.4 42 297. 328 .955 23 .3r3.930 3$00$00 I 7c 6r 3.4 62. 7 62. 2 12 c0og 8.818.131 2. 693.436. 823 ... 21 3 21 5 21 6 21 9 29 6.568.40; 8.369.1 62 16.738.334 22 8 48.554.000 48.554.000 22 9 (40.184.838) (31.81s.666) 618.181.818 r .26 2 .29 7.537 22 7 24 0 24 1 ddi h4n Chi phi x6y dtmg co bin dd dang 24 2 618.181.818...
 • 39
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu Dệt may G.Home

Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home
... vốn năm 9.470.523.298 - - 9.470.523.298 Lợi nhuận năm - - 1.126.819.114 1.126.819.114 Tăng khác - - - - Phân phối lợi nhuận - - - - Giảm vốn năm - - - - Giảm khác - - - - 36.000.000.000 - (1.473.839.978) ... trình bày Báo cáo tài Vấn đề khác Báo cáo tài Công ty TNHH MTV G.Home (nay Công ty Cổ phần Đầu Dệt may G.Home) cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 chưa kiểm toán tổ chức kiểm toán ... LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME) Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Dệt may G.Home (sau gọi tắt Công ty )...
 • 31
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty cổ phần Đầu Dệt may G.Home

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home
... Dự phòng giảm giá đầu ngắn hạn (*) III 17 /4/2 014 01/ 01/ 2 014 17 1.933 .16 7. 314 13 3.835.2 61. 123 3.835.226.974 2.064.226.974 1. 7 71. 000.000 529.559.334 529.559.334 - 12 0 12 1 12 9 - - Các khoản phải ... hạn II Thuyết minh 17 /4/2 014 01/ 01/ 2 014 212 .480.776.890 16 7.040. 615 .399 16 3.6 41. 9 31. 307 74. 917 .227. 710 38.874.690.0 61 15.752.563 .11 1 2. 415 .393.946 547.673 .16 8 790. 617 .305 - 12 4.047.442.865 69.967.552.935 ... 529.559.334 - 3.835.226.974 529.559.334 Phải thu khách hàng phải thu khác 66.478. 314 .780 - 54.8 41. 245.020 - 66.478. 314 .780 54.8 41. 245.020 Đầu tài ngắn hạn - - - - - - Đầu tài dài hạn - - - - - -...
 • 27
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Đầu Dệt may G.Home

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home
... 4.9t7.227.7 t0 48. 838 .845.5 83 790.617 .30 5 30 . 033 .256.475 144.6t5.79t.551 48. 838 .845.s 83 - 38 .874.690.061 t 23. 756.0 73. 2 93 790.617 .30 5 30 . 033 .256.47s r 93. 4s4. 637 .r34 06 Rfii ro thitruong md tfeo.nhllns ... -5 Thue thu 4.73r .37 6.289 nhAp holn lai v.l9 -1 -1 -1 33 4 no ddi han Y It34.720 .-5 9li 33 r -r-1z Phai trA dli han khdc llt 33 0 II No dii han PhAi trri I / + v.2l 1.907.290.O21 v.20 -1 :) v.21 -' t ... 5t2. 232 .598 16.025.4 23. 594 16,6 73, J66;;2 70s,665:jl; 19,822 ,36 3,95, 14 ,37 4,4 93, 299 46 ,34 1,705,494 2 ,34 6,954,6 93 63, 0 63, 1 53, 47 2.r 033 82.272 z,tto,ssz,zit 3. 2 63. s57.658 nhugng b6n - Gi6m kh6c Sd du...
 • 20
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty cổ phần Đầu Dệt may G.Home

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home
... Nguy6n gi6 48 .5 54, 000 48 .ss4.000 48 .5s4.000 diu ndm - Mua kj' Sd du 48 .5 54. 000 31.81s.666 31.815.666 16.738.3 34 12.553.758 48 .5s4.000 44 .369 .42 ; 16.738.3 34 16.738.3 34 - Tdng kh6c - Thanh lj, ... r.815.666) 230 4. 679 .47 5 .46 4- 1.262.297.537_ 242 4. 679 .47 5 .46 4 1.262.297.537 250 251 18.279.238.556 6.100.000.000 252 t8.279.238.556 6.100.000.000 240 241 hpn J 2t2 2t3 253 2 54 255 260 4. 444 .633.097 ... 320 v.l2 v.l3 311 312 v.l4 ala JIJ 10.215 .46 5 2 74. 057.103 259 .41 3.338 669.862.733 718.086.8 94 402.080.0 54 I 19.901 013. 041 90 .47 4.9 94. 577 322 288.971.562 330 61.900 .44 1 .45 2 Doanh thu chua thgc...
 • 37
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty cổ phần Đầu Dệt may G.Home

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home
... 2.774.236 .10 r 2.0 41. 5 31. 888 611 .746.805 450.520.774 60 2 .16 2.489.296 1. 5 91. 011 .11 4 6t 2 .15 5.676.539 , .1 Knong Krem soal 62 Lfli co bin trOn cO phi€u 70 6. 812 .757 15 0 ,17 L[i 7l 15 0 ,17 16 17 18 19 20 21 ... 6s0.46s.472 311 312 313 v .14 314 315 318 319 hp v .13 v.l5 v.l7 v.l6 v.l2 497 12 3.760.580 71 8.086.894 13 4.056.0 31. 424 13 7.677.466 .11 6 322 288.97r.562 288.97r.562 330 4r. 917 .635.337 43.586.0 61. 754 Ng ... WD ty Sii iIAu t...
 • 40
 • 8
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Đầu Dệt may G.Home

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home
... Vev G.HOME 05 thdnh vi€n: H6ch Thi KiAu Nga 1- Ong Nguy6n - Cht tich HDQT 2-BiLTrdn - Thdnh vi6n Quy0n 4- Ong Hodng XuAn ViQn - Ong NguYEn Anh Trung 3- Ong Nguy6n Sinh o rv - Thdnh vi€n - Thdnh ... Clion c6ng ty TNHH Vikomoonsan lggS-2001: Qudn d6c xuong sdn xu6t b6ng-dQm C6ng ty Glowin 200 2-2 006: Gi6m d6c sAn xu6t c6ng ty Mirae Fiber 200 7-2 01 1: Gi6m d6c sin xu6t C6ng ty Uwin ty c6 phAn ... C6ng tY bao gdm: - S6n *uAt harrg may sin (tru trang phgc): San xuAt vlr mua bhn cdc s6n phAm may m[c' hiurg dQt may; - Xdy dpg nhd cfrcloai; - XAy drmg cOng trinh duong sat vd ducrng bQ; - Xdy...
 • 22
 • 27
 • 0

Bản cáo bạch năm 2015 - Công ty cổ phần Đầu Dệt may G.Home

Bản cáo bạch năm 2015 - Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home
... Danh sách Công ty mẹ Công ty cổ phần Đầu Dệt may G.HOME Không có 4.2 Danh sách công ty Công ty cổ phần Đầu Dệt may G.HOME Không có 4.3 Những Công ty Công ty cổ phần Đầu Dệt may G.HOME ... cung cấp Công Trang 12 BẢN CÁO BẠCH - CTCP ĐẦU TƢ DỆT MAY G.HOME III CÁC KHÁI NIỆM Trong Bản cáo bạch này, từ nhóm từ viết tắt hiểu sau: - Công ty : Công ty Cổ phần Đầu Dệt may G.HOME - Tổ chức ... 18/9/2014 (Nguồn: Công ty cổ phần Đầu Dệt may G.HOME) Công Trang 16 BẢN CÁO BẠCH - CTCP ĐẦU TƢ DỆT MAY G.HOME Cơ cấu máy quản lý Công ty Bảng 1: Sơ đồ máy quản lý Công ty Đại hội đồng cổ đông Ban...
 • 82
 • 10
 • 0

Tiểu luậnmôn Hành vi tổ chức: VẤN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HÀNH VI TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU DỆT MAY G.HOME

Tiểu luậnmôn Hành vi tổ chức: TƯ VẤN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HÀNH VI TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME
... Đối ng nghiên cứu: hoạt động hành vi tổ chức cho Công ty cổ phần đầu dệt may G.Home Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần đầu dệt may G.Home Bố cục tiểu luận Chương Giới thiệu kinh tế Vi t ... cải tổ, mô hình doanh nghiệp Vi t Nam CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME 2.1 Sản phẩm, dịch vụ kinh doanh 2.2 Nhóm chủ đầu tham vọng công ty CP đầu dệt may G.Home ... hình Công ty CP đầu dệt may G.Home nói riêng, em lựa chọn loại hình doanh nghiệp dệt may xuất cho tiểu luận Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu nhằm vấn hoạt động Hành vi tổ chức cho Công...
 • 25
 • 33
 • 1

Bản điều lệ - Công ty cổ phần Đầu Dệt may G.Home

Bản điều lệ - Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home
... lập - Tự - Hạnh Phúc -0 o0 - ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ DỆT MAY G.HOME Điều lệ Công ty cổ phần Đầu Dệt May G.Home sở pháp lý cho hoạt động Công ty cổ phần Đầu ... Công ty cổ phần Đầu Dệt May G.Home b “Vốn điều lệ : số vốn tất cổ đông đóng góp thời kỳ ghi vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; c Điều lệ Điều lệ Công ty Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty ... Dệt May Ghome (sau gọi Công ty ), sửa đổi, bổ sung thay Điều lệ soạn thảo thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 07/04/2014 Điều lệ thông qua hợp lệ cổ đông Công ty cổ phần Đầu Dệt May G.home...
 • 76
 • 17
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sơ đồ 2 1 tổ chức bộ máy công ty cổ phần đầu tư dệt maycác sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính liên quan đến trách nhiệm của kiểm toán viên và công ty kiểm toán gồm 3 giai đoạnchƣơng 3 thiết kế xây dựng hệ trợ giúp kiểm toán viên phát hiện các khu vực rủi ro của báo cáo tài chính trong quá trình lập kế hoạch kiểm toánbáo cáo tài chính công ty hải hà năm 2009báo cáo tài chính công ty hải hà năm 2012báo cáo tài chính công ty hải hà năm 2010báo cáo tài chính công ty hải hà năm 2011báo cáo tài chính công ty cổ phần nam việthợp nhất báo cáo tài chính công ty mẹ conbáo cáo tài chính công ty dầu khí việt namphân tích báo cáo tài chính công ty vận tải biển năm 2013báo cáo tài chính công ty tnhh canon việt nambáo cáo tài chính công ty vinamilk năm 2012báo cáo tài chính công ty vinamilk năm 2009báo cáo tài chính công ty vinamilk năm 2008Đặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biểnNghiên cứu sự thay đổi nồng độ của một số cytokin và tiểu quần thể tế bào lympho trước, sau điều trị bệnh luput ban đỏ hệ thống (FULL TEXT)Kỹ năng phỏng vấn Kiếm việc không khóĐề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học trường tiểu học An Phú Tân A, Trà Vinh năm 2016 2017Hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện văn lâm tỉnh hưng yênMarketing mix tại công ty cổ phần thương mại và đầu tư mai anhNâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đền hùngNâng cao hiệu quả quản lý của ngân hàng nhà nước đối với quỹ tín dụng nhân dân tại tỉnh hà giangNâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần tập đoàn quang minhSự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại cục thuế tỉnh bắc ninhTạo động lực làm việc cho giảng viên trường đại học sao đỏChất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh láng hạHành vi mua sắm trang phục lứa tuổi vị thành niên nghiên cứu cho dự án khởi sự doanh nghiệp thế giới trẻĐỒ ÁN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QLBH ÁP DỤNG CHO CỬA HÀNG , CÔNG TY VỪA VÀ NHỎbảo mật mạng cho công tyBảo mật mạng không dâyPhân tích chuỗi giá trị ngành chăn nuôi lợn thịt theo hình thức gia công tại các trang trại trên địa bàn thị xã phổ yên, tỉnh thái nguyênQuản lý hoạt động bồi dưỡng tin học cho giáo viên phổ thông tại trung tâm ngoại ngữ tin học tỉnh phú thọNghiên cứu thực trạng và một số giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở huyện lục yên, tỉnh yên báiQuản lý dạy học văn hóa kết hợp với dạy nghề ở các trung tâm GDTX tỉnh bắc kạn
Đăng ký
Đăng nhập