Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vận tải Xếp dỡ Hải An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
... 67,806 ,34 8,728 164, 833 ,612 235 , 636 , 832 ,145 70,148 ,30 4,209 70,148 ,30 4,209 t64, 833 ,612 Ph6i thu kh6ch hang 53, 3 23, 375 ,38 3 C6c khoin cho vay 5,000,000,000 5,000,000,000 phii thu 2, 134 , 638 ,r68 2, 134 , 638 ,168 ... 23. 196. 232 23. t96. 232 23. 196. 232 23. 196. 232 23. 196. 232 23. 196. 232 257.1 03 257.1 03 257.1 03 2s7.1 03 Sti luqng c6 phiiiu ilang luu hdnh 22. 939 .129 - Cii phieu phii th6ng ,.: tu clat ^: pnrcu - Lo 22. 939 .129 ... fiAn quan 2,042 ,32 0 ,32 5 2,042 ,32 0 ,32 5 4 ,39 2 ,32 0 ,32 5 vi 2,042 ,32 0 ,32 5 2,042 ,32 0 ,32 5 4 ,39 2 ,32 0 ,32 5 40,415,974,864 40,415,974,864 C0ng ty C6 phdn Cung img Dich vu Ky thuflt hing tri ng 4 ,39 2 ,32 0 ,32 5...
 • 44
 • 47
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vận tải Xếp dỡ Hải An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
... thanhvdphai duEc clgc 7. 742 .46 5.850 55 tlf,u Gi6 tri nim 176.835.7 94 t76.835.7 94 7. 742 .46 5.850 1 .44 1.266.721 228.682.3 54 1.t42.993.0 34 189 .43 5.3 54 113.2 84. 6 14 102.705.000 30. 740 .000 6.133.333 40 .49 9.751 ... 1,329, 644 ,7 84 267, 646 , 646 T, 1,392,939,902 235.758.3s0 59. 848 .42 s. 742 45 .619.606.386 9.377.071.190 7. 146 . 947 .222 5.761.835.539 44 .709.519.013 14. 568.236.315 C6c kh6ch hdng kh6c 23.9 04. 422. 849 c0ng ... 3,6s730s,8 74 548 0,225,913 22 vI .4 2 ,48 3,6 74, 770 3,659 ,41 4,955 12,5 94, 632,906 7,796, 142 ,69 1,599,0 24, 3 04 1,679,1t6,307 4, 3 54, 678,671 5,555,661,561 26 7,153,673,291 2,928,7 14, 423 20,350,071 ,42 4 E,239A72,135...
 • 46
 • 45
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vận tải Xếp dỡ Hải An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
... cdc 1,3Cfi) 0- 325 4-tCrzA- 325 c6nsq c6 pliin cune fts!i Dich v! K, rlNfiHinsHii1l t a! han phii bn d.15 13 92. 320 125 4.391. 120 .115 2. 2 42 320 . 325 2- 0,t 2- 3 0,:365 s 2- 41 X 0 2- 3 6s "ein NeAn hins TMCP ... 90,643 ,28 8, 029 rlg,rlg,759,9r4 99,486,795,5 62 43 ,22 1,010,7 32 56 ,26 5,784,830 46 ,26 1,514,687 1 02, 527 ,29 9,511 2, 843, 520 ,660 (13,757, 426 ) 2, 857 ,27 8,086 4,496 ,27 8,148 7,353,556 ,23 4 3,618, 029 ,584 1,074,370,057 ... 1,074,370,057 2, 543,659, 527 2, 965,898,335 5,509,557,8 62 3,114, 127 ,867 169 ,22 1,630 2, 944,906 ,23 7 6 ,29 4,677, 425 9 ,23 9,583,6 62 bA phdn hqp thdnh fi phai duqc ctpc cilng voi Bdo cdo tdi ch{nh 25 F- coNG TY...
 • 42
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vận tải Xếp dỡ Hải An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
... 760,339, 614 474 ,14 7,724 1, 668,8 41, 6 51 474,t47,724 tii trt doanh thu thuin vd bin hAng vh cung cAp rtlch vg chinh YI.t 15 1,8 81, 183, 016 11 , 810 ,19 1,762 15 1,8 81, 183, 016 41, 810 ,19 4 ,16 2 02 l5l,88l ,18 3, 016 10 ... Vr.5 3 ,11 4 ,12 7,967 18 ,505,750,663 : 11 , 810 ,19 4,762 t 51, 8 81, 183, 016 41, 810 ,19 4,762 43,572,768,467 1, 2 31, 0 81, 295 3 ,11 4 ,12 7,8 61 27,669,648,400 48,505,750,663 I 8 31, 988,737 1, r 31, 0g1,2g5 27,669, 618 ,400 ... truoc 14 ,14 3,924,707 6, 419 ,860,639 14 ,14 3,924,707 10 ,000,866,500 10 ,976, 212 ,500 Y .12 10 ,000,000,000 10 ,000,000,000 v.l3 866,500 976, 212 ,500 2 ,10 7,398,468 2,3 01, 5 51, 439 2 ,10 7,398,468 2,3 01, 5 51, 439...
 • 41
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vận tải Xếp dỡ Hải An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
... 5.290.29s 562 3r3r5f07,270 ' ,3 42i 32 3 56.250 ,33 0.555 ]3 vt., 2tt (209.497.250) 27 .3 3716 63 7 63, 132 . 231 4t6.6 73 rq 235 1.900 (219.0r6,650) 175 .33 0.rI 31 ,096.790.610 56.6r6,n0 .33 6 rs chi phi mu6 TNDN hien ... 13 L(,i nhuiid khic (40=r ra, 40 50 1717 .35 6.596 21'51'1.112,91a 2.286 149 .36 2 4.259094.661 3. 376i15.25J Chi phiquan 3. 231 .5 13. &76 4197. 637 .2 53 rAi 1A916 23. t57 5.290.29s 562 3r3r5f07,270 ' ,3 ... 16.ch phid,trifiDN hoin tii r7, Lqi nhn{r 6au th!6TNDN 23. 336 .9 93, 7, 13 16.26r.rSS.53e 7r.162 233 ,31 5 s6.626.2r0 .33 6 PHAN vAN Tir vi xEp D& HAr aN raru "o4, r"Fu;'i v/ c.ohuongBu .irm q 840 CAO T{l...
 • 29
 • 12
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vận tải Xếp dỡ Hải An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
... c6NG TycdPHAN vAN Dircl ,i.j _ s rir vi - (uvi{\ B\O CAO TAICH \HOUl ,I cho mlii.hinh k6L c trs,! I xi'p DA HAr AN or!.p I ihirr r2 nim l0 r1 BANG cAN Dor Kd ToAN Teiurrt3l thlng ... DoANr I binr hils vri drng.iir d!.h r00r ri6rtt rTui: sih8t llt.irSr3ot;l l]] 8ir 6r0 ji: lr.r.q0-r.us.1l1 r:l$.73$.qn6li ir lsr -rr0.3:l i6 :.i 149 54 c6NG Ty cd pHAN viN Tr{r vi xgp Dd HAr AN ... j c6ng r) t /16) t-3.tit CONG-ry cd pHiN vAN TAr vA xEp DO HAr aN RAOC^O AiCrn\HOL:Yj -BNu\irr Lri,liori,id rRfro\ for\ cntrs \Tto \-\ L r \rNER t I ltR\ l! r \rrH ripri c.'r-q rr r(,rir jhr)...
 • 31
 • 18
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Vận tải Xếp dỡ Hải An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
... ndm2014 \ L l_ -1 l.-a l.-a lr-.-I l.-a l.-a l_ a rl l_. a l.-a l_a-a l_.-A l_a-, l _-. -a l-.-A l_.-a l_ a-,,-a l_.-a l_a-,,, t_ a-, l_.-a L.-a la-rl l-. La-, l_ -a l -. 4 L.-a l a-,, l -a l. ... l_ a-, l_ -1 l_ a-, l_ a-, l_ -a l_ a-q l_ a-q l_ a-, l_ -a l_ a-a l_ -a l_ -q l_ a-a l_ a-a l_ r-1 l_ -q l_ r l_ a-, a, q l_ -4 l_ -4 l_ -q l_ -a la-, l_ a-a l_ a-a l_ a-a l_ -s l.4 l_ )-, l_ ... ki S6 cudi try (2. 150.000.000) 2. 2 42. 320 . 325 4.3 92. 320 . 325 (2. 150.000.000) 2. 2 42. 320 . 325 s2.0 42. i 02. 86s 28 .s77.3 62. 349 536.6 02. 463 (37.s96 .26 5. 421 ) 4s.760.0 02. 2s6 l_ r Lr - l- Bdn thuydt minh...
 • 50
 • 16
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Vận tải Xếp dỡ Hải An

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
... hinh 630,7 01, 178,600 623,983,999,397 210 1, 8 51, 338 ,12 3 1, 836,908 ,12 3 1, 8 51, 338 ,12 3_ 7,936,909 ,12 3 2tt 212 213 214 215 216 V.6b 219 220 2 21 5 81, 194,597,594 V.lO 585 ,16 7,342,995 5 81, 90',7,4 01, 754 222 ... (16 4,833, 612 ) (16 4,833, 612 )_ Tdi san 13 9 6,739, 31. 6 ,15 4 10 ,282,989,087 6,739, 316 ,15 4 10 ,282,989,08 7- 12 0269,208,278 19 ,267,559,096 8 21, 654,237 816 ,250,020 11 ,444,398,6 41 18,448 ,15 3,676 3 ,15 5,400 3 ,15 5,400 ... 5,926,5 61, 938 5,926,5 61 ,938 21, 353,683,9 61 21 21, 154,736,s9s 2l ,15 4,736,595 14 1,040,958,503 c0ng t,258,939 ,15 0 31, 022,865 ,12 0 14 1,040,958,503 Vay NgAn hing TMCP 86o ViQt - 5,980,982,775 14 2,329 ,11 9,846...
 • 41
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Vận tải Xếp dỡ Hải An

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
... 16 4,956,680 ,17 3 290,5 01, 272,552 280.434.226 9,9 21, 802 586, 813 ,13 1,7 91 127,845,0523 41 172 ,12 4,834 ,15 6 282 314 ,806 ,11 1 275,337 ,10 7 6,739,984 582,566,769,699 nlm 19 3 ,16 0, 011 ,740 3 ,18 1, 818 t8,633,236,492 211 ,793,248,232 ... 42,0 41, 526,7 71 163,883,772,835 11 5,595,835, 616 66,552,848, 914 66, 616 ,690,2t3 64,264,438,296 63,640,8 51, 212 12 1 12 3 13 1 v.3 13 2 v.4 509,692,64 0- 1, 772,867,0 41 133 13 4 13 5 v.5 13 6 V.6a 2,085, 211 ,5g; ... 24,297 ,11 2,727 28 ,17 1, 316 ,19 3_ 13 ,040, 015 ,986 19 , 510 , 814 ,363 907,969,387 8 41, 885,249 12 ,12 8,8 91, 199 18 ,665,773, 714 55,400 3 ,15 5,400 3 ,1 "( c6nc rv cd pnAn vAn rAr vA xEp oO nAr nru Eia chi: Tang...
 • 46
 • 40
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Vận tải Xếp dỡ Hải An

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
... luft) HQi tl6ng 1_ L' lr-_l14, l_ l-r ll_ l_ r-.rl r-I l- l,-gt l_a .-, l_l-!l l_l_l-I a .r- lt-r ll_ r-I a t_ r -! l l_ a-.J l-a-, l_ l_ l- H6i l_-a-, l-L_' l-_a-t- l- r-.-l l- cho di5n thd'i di6rn ... l_ r-.-rr f-I a-,4 l-r-.-aL- f l ,-. -L,.t- l_-f-.I l_ ll-I a ta l_. rl l_[ -rt l- 1-! -l a-, l-_a-, l-r r- l_r-.I l- \ 'an tAi hing h6a ven biiin vi viSn duo'ng; V0n tdi hAnh kh6ch dud'ng Kho blivd ... 110 9-2 01 3-0 0 8-1 Ha Ndi, ngdy 29 th6ng 02 ndm2016 r-rr l_1-r, lt_ r-I r*-Il 1_r I 1-1 _ L L-ra 1_L.II t_ t 1-L= .- 1_r-rl L-.t L - l- tri ,>[x r-rl 1_L-.I gi6 El 'ui.lr r .f 1_ 1-1 -a-.I 1_ r. -I...
 • 53
 • 48
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vận tải Xếp dỡ Hải An

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
... 4 ,39 2 ,32 0 ,32 5 2,042 ,32 0 ,32 5 2,042 ,32 0 ,32 5 4 ,39 2 ,32 0 ,32 5 2,042 ,32 0 ,32 5 2,042 ,32 0 ,32 5 4 ,39 2J20 ,32 5 40,415,974,864 40,415,974,864 38 ,920,500,426 38 ,920,500,426 Ngdn hdng Bdo Vi€t H1i so chtnh 26 ,33 9,5 23, 967 ... 25,010,117 ,34 5 18,456,9 03, 706 30 ,620,064, 631 126,892,924,498 91,992,059, 033 459,012,921 6,700, 532 576,2 63, 865 258,114,1 03 560,997 ,31 1 17,670, 534 4, 138 ,9 03, 581 33 0,765, 036 (3, 511,906,270\ (31 3,094,502) 52 ... VON C - I l g minh Sii "uOi ni- 56 rldu nim 30 0 411 ,35 7,547,2 23 302,867,448,218 Ng ngin h4n 31 0 141,255,5 43, 657 95,468,447, 036 Phii tri ngudi brln ngan trqn 31 1 31 2 31 3 35 ,30 3,855,045 30 ,047,820,570...
 • 48
 • 41
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vận tải Xếp dỡ Hải An

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
... nhgp doanh nghiQp 6, 743 242 , 549 hiQn 17 Chi phl thu6 thu nhsp doanh nghiQp holn hinh lg ( 246 271,873) 3,821 145 ,139 2,226,8 94, 4E3 {7,772,038, 540 ) 3 14, 725 ,43 8 632 944 ,9 54 7,960 248 J20 wn908fi03 (7, 645 ,523,2E2) ... 620, 341 ,40 8 K6t ctruy6n sang chi phi t ^, CUOI Ky JO chdr ph0n b6 14, 342 ,41 9,855 1 ,42 9 ,46 9,909 4, 798 ,45 2,913 I ,42 9 ,46 9,908 E I 40 9,090,909 \ ir Chi phixdy d4ng hq tdng mqng Ban ttryit ( 620, 341 ,40 8 ... 211,030,799 4, 741 ,48 2,516 1,389,6 84, 500 1, 741 ,086,180 40 ,560,663,585 8,357,137,092 21,510 ,48 4,091 2,658,172,796 7,6 34, 737,991 5,003 ,45 7,207 24, 568,789,512 13, 849 ,9 54, 099 44 ,509 ,47 5,172 30, 047 ,820,570...
 • 49
 • 38
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vận tải Xếp dỡ Hải An

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
... v.6 v.7 10 ,500,000,00; 8,500,000,00; 4,359,033,250 (11 5,383,528) (l 15 ,383,528) 21, 578,860,020 21, 828 ,11 0,279 21, 518 ,860,020 21, 828 ,11 0,27 9- 23, 612 ,11 9, 618 27,509, 514 ,046 DAu 12 1 12 2 12 3 III ... cutii Ity s6 Sii cuiii t...
 • 44
 • 10
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vận tải Xếp dỡ Hải An

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
... rhi[ douh n-qL,iip ndp $n !! {itr"i]r : a a a ! i i: : , i'z; a.:,;:_=: ^ ni= - i!a -z - ?a2 ,= == )' ? =' =; i i =1r : I ': '- ?- : :ti !: z :aa;l z r; -; =- :i -> :ra, 1!, - -a s= 1=.'< ... :s t? i s E! t = 33 r4 "-9 E = ? =?; ;l:::3 =, :i :: I: =E st a g i3 ;! !i 12 '',= :,'i = -= a.!i.:i ) 3=i ?a,;.'n - i=r'i-= =€i 'a:.E ,= :=-iz:, E tZrL=Z s E =-+ EZ ta ! ! - ! B! ,B : : i ,i E ... Lrd n ran brn h0, nhiitr b, sni_ [i c6c Dtrloririchi:ufghi-:p,d\rin Liio n!i,! 05 rr,iE 0r n.n 10ri ncq 1 _-_ - 6Z cd PItd: r,i rlnil!! i(', HAt Ai_,/3, i,lll v\ cd CONG Ty o'r ' PHAN vAN i! ,...
 • 35
 • 14
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tổng hợp VẬT LIỆU POLYURETHANEhướng dẫn sử dụng proteus và ứng dụngCông ty đa quốc gia metroPhân tích các vai trò của thuế giá trị gia tăng với nền kinh tế ?Đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)BÁO cáo THỰC tập về THỪA kế THEO PHÁP LUẬTBÀI GIAO dục PHÁP LUẬT THỰC HÀNHThiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép Đại học Xây dựnggiải pháp nằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn du lịch và xây dựng nam thanhhuong dan giai mon hoaChủ đề tích hợp nhôm và ứng dụng của nhômMột số giải pháp nâng cao hoạt động marketing của khách sạn cầu am 1Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần May Nam Định (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thái nguyênẢnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịtbài báo cáo thực tập sư phạm trường tiểu học cây gáoGiao an the duc lop 4 ca namTăng cường công tác giáo dục đạo đức cho đối tượng học sinh phổ thông trung học17 câu hỏi và giải đáp môn kiến thức chung chọn lọc- ôn thi công chức 2017
Đăng ký
Đăng nhập