Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Hàng Xanh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... 5.09UM19.4S2 (1.943.851.919) (1,943.151.919) 22 .683 J.08.495 2. 341.440.517 3 02. 374.643 53.653.636.843 958 .22 6.055 428 411. 429 24 2. 328 .0 42 244,746.349 3.491.948,198 2. 8 624 02. 461 3.399.546 .24 1 1. 423 .185.1JJ ... lhac 28 .6S3.961.986 11.356 .27 9.058 3.345.561.430 5.957. 121 . 323 13.6 32. 249.970 62. 945.774 .26 7 NAm trlllYr 59.357 ,29 9830 8.458.904. 722 2. 928 .448.061 4 .28 1.811.644 14.475.881. 024 89.5 02. 345 .28 1 11~GW ... 63.743.786.893 1S4.SH,SZU 42 28876.904.960 8671.149.849 2. 091. 724 .736 1.894.0 42. 026 38S\ll.6SS,S28 61,063 .21 6 927 6.843.131.850 6.036.0 82. 144 2. 29867 621 6 1'.500000 956. 325 ,637 7S8.734,2SS 8 32. 561.745 467.639,537...
 • 30
 • 34
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
... 133.075.083.886 7 32. 725 .21 6.830 T ng VND - - - 56.068.006 - 25 4. 127 .133 5 .24 2.356.841 4.070. 429 .25 6 (5.496.483.974) 4.070. 429 .25 6 56.068.006 - - - - - - - (5.5 42. 477.453) (5.5 42. 477.453) - - - - - - - - 24 9.955.730.000 ... Xây d ng c b n d dang 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 B t đ ng s n đ u t Ngun giá Ảiá tr hao mòn l y k 24 0 24 1 24 2 25 0 25 2 25 8 25 9 u t dài h n u t vào cơng ty liên k t u t dài h n ... doanh (30 = 20 + 21 + 22 + 24 + 25 ) Thu nh p khác Chi phí khác 21 22 23 24 25 2. 281.4 12. 939 .29 6 (5.0 12. 0 02. 5 02) 2. 276.400.936.794 27 28 29 30 31 32 K sáu tháng k t thúc ngày 30/6 /20 12 30/6 /20 11 VND...
 • 54
 • 4
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành
... duod§u narn 4.801.847 .21 8 3 02. 103. 524 2. 098 .25 3.088 Tang ky -. -. - - - - - - -. - - - 7.864.4 32. 073 6 62. 228 .24 3 - - -. - -1 Giarn ky Sa duocuai ky 2. 098 .25 3.088 II Gia tr] ... 7.864.4 32. 073 6 62. 228 .24 3 - -. - - _·_ -1 - \ 1. 320 .710.905 63.354 .27 7 2. 777.157.786 25 2 .23 8 .22 6 4.413.461.194 Tang ky 97.771. 728 20 .991. 726 303.684 .22 8 68.8 12. 298 491 .25 9.980 - Khdu ... _._ 321 .050. 524 3.080.8 42. 014 4.904. 721 .174 _ _ _ - -_ . _-_ _._ _. _-_ _ _._ - -_ _ 777.5 42. 183 23 8.749 .24 7 2. 024 .689.4 32 409.990.017 3.450.970.879 679.770.455 21 7.757. 521 721 .005 .20 4 341.177.719...
 • 29
 • 14
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
... 16,407,305, 422 2, 824 ,5 92, 181 3, 722 , 721 ,547 9.411.395.359 17.1 32. 704.879 3.596.8 32. 023 5. 421 .590.908 42. 468.966.614 35.5 62. 523 .169 29 Công ty Cổ phần Dòch vụ Tổng hợp Sài Gòn công ty Thuyết minh báo cáo tài ... hạn 26 0 26 1 26 2 26 8 15 31 TỔNG TÀI SẢN 30/6 /20 11 VNĐ 31/ 12/ 2010 VNĐ 83.899.983.410 42. 468.966.614 12. 223 . 926 .796 29 .20 7.090.000 81.036.965 .21 5 35.5 62. 523 .169 12. 223 . 926 .796 33 .25 0.515 .25 0 27 0 2. 425 .435.515. 729 ... Phó Tổng Giám đốc 4. 724 . 522 .495 ngày tháng năm 20 11 Các thuyết minh đính kèm phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ 10 Công ty Cổ phần Dòch vụ Tổng hợp Sài Gòn công ty Thuyết minh báo cáo tài hợp...
 • 42
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
... 19.859.158.163 - ( 826 .176. 122 ) (5.694.065.303) - (5.694.065.303) (1.930.338. 928 ) (371.579.668) (371.579.668) - 18.718.976.700 17.8 02. 254. 521 - - - - 91 .20 8.817 439.736.537 - - - - - - - - - - - - 24 9.955.730.000 ... (101. 920 .20 1) 1.456.684.473 Dịch vụ bất động sản 30/6 /20 13 30/6 /20 12 VND VND Dịch vụ tài 30/6 /20 13 30/6 /20 12 VND VND 10.681.747.364 12. 595.861.681 11.888 .25 2.415 87 .29 5.6 12 - - 7.394.180.310 22 .28 2.943.097 ... 2. 216.358 .28 4.700 Dịch vụ bất động sản 30/6 /20 13 30/6 /20 12 VND VND 104 .22 3.688 .26 5 (2. 8 62. 055 .20 3.498) (2. 238.9 32. 453.3 62) (95.158.106.717) 26 .430 .20 5.794 (22 .574.168.6 62) 9.065.581.548 Dịch vụ tài 30/6 /20 13...
 • 55
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
... 12. 861.154.616 1.387.380 .25 1 109. 727 .20 0.000 10.508 .23 8.4 12 426 .876.6 12 126 .638.519.0 82 120 .6 62. 315. 024 42 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn công ty Thuyết minh báo cáo tài hợp niên độ cho kỳ ... 12. 1 32. 875.861 12. 595.861.681 - - 11.8 72. 286.955 22 .28 2.943.097 (17.703. 824 ) - Tổng cộng 30/6 /20 14 30/6 /20 13 VND VND - (905.363.565) - 22 .1 02. 929 .500 108.679 .26 7 74. 722 .476.819 23 .941 .20 2.865 (1.007 .28 3.766) ... Việt Thái - Công ty Cổ phần Bến Thành Long Hải - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu - Công ty Cổ phần Bến Thành Non Nước - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành - Công ty Cổ phần Nhiệt...
 • 63
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú
... (74.000.000) U 5.546.9 52. 146 3.', 722 .28 2.5'79 5.546.9 52. 146 3. 722 .28 2.5',79 413 .22 4 l s 28 .956 .22 1.609 | 3 .22 4 U U 0 26 3.185.441.713 0 0 27 5.190.010.670 oA AN '\ /_ t c d N GT Yc O P H - AcNI E u x ... 0 32. 48'7 4. 527 .776.969 2. 723 20 .976 .23 3.'766 421 7t 6.000.000 26 8.368.058 86.458. 327 6.t48.51',7.8 92 (80.458. 321 ') (5.880.149.834) vr .22 vL .22 (30r.6s0 .27 0) v[.03 6. 429 .22 7.581 0 0 0 6. 429 .22 7.581 ... 45.4 72 63.633.',7 05 5t 380.',7 32. '7 67 28 .006.938.875 30.8 82. 364.7 6I5 90.860.709 3.718.563 3. 821 . 826 . 02' / VI.2O vr .21 487 325 .08',7 845 5.906. 924 5. 823 .4 62. 656 22 1.5 32. 584 4.6 42 t0.616.57 0 32. 48'7...
 • 34
 • 7
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: IUH VON CO DINH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH NEN KT NHAT BAN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt namHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Long BiênIUH THUE GTGT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KHAI THAC VON CHO DT PT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH THUONG HIEU DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty khai thác cảng hàng không miền BắcIUH QL NN DOI VOI TT BDS DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH VIEC LAM VA GIAI QUYET VIEC LAM TRONG KE HOACH PHAT TRIEN KTXH DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL THUE THEO CO CHE TU KHAI, TU NOP TAI VN DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHSÁCH KINH điển tập 45 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt nam.PDFChiến thắng bạch đằng do ngô quyền lãnh đạo (năm 938) lịch sử 4IUH KH TRONG KT NT DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH QL NN DOI VOI FDI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHIUH KH NGUON NHAN LUC DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINHĐỀ THI hết môn MARKETING căn BẢN có đáp ánCÂU hỏi TRẮC NGHIỆM LỊCH sử có đáp ánIUH QL NHA NUOC VE DAT DO THI DH CONG NGHIEP TP HO CHI MINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập