Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Hàng Xanh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... 5.09UM19.4S2 (1.943.851.919) (1,943.151.919) 22 .683 J.08.495 2. 341.440.517 3 02. 374.643 53.653.636.843 958 .22 6.055 428 411. 429 24 2. 328 .0 42 244,746.349 3.491.948,198 2. 8 624 02. 461 3.399.546 .24 1 1. 423 .185.1JJ ... lhac 28 .6S3.961.986 11.356 .27 9.058 3.345.561.430 5.957. 121 . 323 13.6 32. 249.970 62. 945.774 .26 7 NAm trlllYr 59.357 ,29 9830 8.458.904. 722 2. 928 .448.061 4 .28 1.811.644 14.475.881. 024 89.5 02. 345 .28 1 11~GW ... 63.743.786.893 1S4.SH,SZU 42 28876.904.960 8671.149.849 2. 091. 724 .736 1.894.0 42. 026 38S\ll.6SS,S28 61,063 .21 6 927 6.843.131.850 6.036.0 82. 144 2. 29867 621 6 1'.500000 956. 325 ,637 7S8.734,2SS 8 32. 561.745 467.639,537...
 • 30
 • 103
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
... 133.075.083.886 7 32. 725 .21 6.830 T ng VND - - - 56.068.006 - 25 4. 127 .133 5 .24 2.356.841 4.070. 429 .25 6 (5.496.483.974) 4.070. 429 .25 6 56.068.006 - - - - - - - (5.5 42. 477.453) (5.5 42. 477.453) - - - - - - - - 24 9.955.730.000 ... Xây d ng c b n d dang 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 B t đ ng s n đ u t Ngun giá Ảiá tr hao mòn l y k 24 0 24 1 24 2 25 0 25 2 25 8 25 9 u t dài h n u t vào cơng ty liên k t u t dài h n ... doanh (30 = 20 + 21 + 22 + 24 + 25 ) Thu nh p khác Chi phí khác 21 22 23 24 25 2. 281.4 12. 939 .29 6 (5.0 12. 0 02. 5 02) 2. 276.400.936.794 27 28 29 30 31 32 K sáu tháng k t thúc ngày 30/6 /20 12 30/6 /20 11 VND...
 • 54
 • 15
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành
... duod§u narn 4.801.847 .21 8 3 02. 103. 524 2. 098 .25 3.088 Tang ky -. -. - - - - - - -. - - - 7.864.4 32. 073 6 62. 228 .24 3 - - -. - -1 Giarn ky Sa duocuai ky 2. 098 .25 3.088 II Gia tr] ... 7.864.4 32. 073 6 62. 228 .24 3 - -. - - _·_ -1 - \ 1. 320 .710.905 63.354 .27 7 2. 777.157.786 25 2 .23 8 .22 6 4.413.461.194 Tang ky 97.771. 728 20 .991. 726 303.684 .22 8 68.8 12. 298 491 .25 9.980 - Khdu ... _._ 321 .050. 524 3.080.8 42. 014 4.904. 721 .174 _ _ _ - -_ . _-_ _._ _. _-_ _ _._ - -_ _ 777.5 42. 183 23 8.749 .24 7 2. 024 .689.4 32 409.990.017 3.450.970.879 679.770.455 21 7.757. 521 721 .005 .20 4 341.177.719...
 • 29
 • 32
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
... 16,407,305, 422 2, 824 ,5 92, 181 3, 722 , 721 ,547 9.411.395.359 17.1 32. 704.879 3.596.8 32. 023 5. 421 .590.908 42. 468.966.614 35.5 62. 523 .169 29 Công ty Cổ phần Dòch vụ Tổng hợp Sài Gòn công ty Thuyết minh báo cáo tài ... hạn 26 0 26 1 26 2 26 8 15 31 TỔNG TÀI SẢN 30/6 /20 11 VNĐ 31/ 12/ 2010 VNĐ 83.899.983.410 42. 468.966.614 12. 223 . 926 .796 29 .20 7.090.000 81.036.965 .21 5 35.5 62. 523 .169 12. 223 . 926 .796 33 .25 0.515 .25 0 27 0 2. 425 .435.515. 729 ... Phó Tổng Giám đốc 4. 724 . 522 .495 ngày tháng năm 20 11 Các thuyết minh đính kèm phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ 10 Công ty Cổ phần Dòch vụ Tổng hợp Sài Gòn công ty Thuyết minh báo cáo tài hợp...
 • 42
 • 82
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
... 19.859.158.163 - ( 826 .176. 122 ) (5.694.065.303) - (5.694.065.303) (1.930.338. 928 ) (371.579.668) (371.579.668) - 18.718.976.700 17.8 02. 254. 521 - - - - 91 .20 8.817 439.736.537 - - - - - - - - - - - - 24 9.955.730.000 ... (101. 920 .20 1) 1.456.684.473 Dịch vụ bất động sản 30/6 /20 13 30/6 /20 12 VND VND Dịch vụ tài 30/6 /20 13 30/6 /20 12 VND VND 10.681.747.364 12. 595.861.681 11.888 .25 2.415 87 .29 5.6 12 - - 7.394.180.310 22 .28 2.943.097 ... 2. 216.358 .28 4.700 Dịch vụ bất động sản 30/6 /20 13 30/6 /20 12 VND VND 104 .22 3.688 .26 5 (2. 8 62. 055 .20 3.498) (2. 238.9 32. 453.3 62) (95.158.106.717) 26 .430 .20 5.794 (22 .574.168.6 62) 9.065.581.548 Dịch vụ tài 30/6 /20 13...
 • 55
 • 46
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
... 12. 861.154.616 1.387.380 .25 1 109. 727 .20 0.000 10.508 .23 8.4 12 426 .876.6 12 126 .638.519.0 82 120 .6 62. 315. 024 42 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn công ty Thuyết minh báo cáo tài hợp niên độ cho kỳ ... 12. 1 32. 875.861 12. 595.861.681 - - 11.8 72. 286.955 22 .28 2.943.097 (17.703. 824 ) - Tổng cộng 30/6 /20 14 30/6 /20 13 VND VND - (905.363.565) - 22 .1 02. 929 .500 108.679 .26 7 74. 722 .476.819 23 .941 .20 2.865 (1.007 .28 3.766) ... Việt Thái - Công ty Cổ phần Bến Thành Long Hải - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu - Công ty Cổ phần Bến Thành Non Nước - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành - Công ty Cổ phần Nhiệt...
 • 63
 • 88
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú
... (74.000.000) U 5.546.9 52. 146 3.', 722 .28 2.5'79 5.546.9 52. 146 3. 722 .28 2.5',79 413 .22 4 l s 28 .956 .22 1.609 | 3 .22 4 U U 0 26 3.185.441.713 0 0 27 5.190.010.670 oA AN '\ /_ t c d N GT Yc O P H - AcNI E u x ... 0 32. 48'7 4. 527 .776.969 2. 723 20 .976 .23 3.'766 421 7t 6.000.000 26 8.368.058 86.458. 327 6.t48.51',7.8 92 (80.458. 321 ') (5.880.149.834) vr .22 vL .22 (30r.6s0 .27 0) v[.03 6. 429 .22 7.581 0 0 0 6. 429 .22 7.581 ... 45.4 72 63.633.',7 05 5t 380.',7 32. '7 67 28 .006.938.875 30.8 82. 364.7 6I5 90.860.709 3.718.563 3. 821 . 826 . 02' / VI.2O vr .21 487 325 .08',7 845 5.906. 924 5. 823 .4 62. 656 22 1.5 32. 584 4.6 42 t0.616.57 0 32. 48'7...
 • 34
 • 15
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Loại trừ trách nhiệm hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi trong thương mại quốc tế hàng hóa (tt)Các tình tiết giảm nhẹ TNHS theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn huyện bù đăng, tỉnh bình phước (tt)Kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thị xã đồng xoài, tỉnh bình phước (tt)Pháp luật về thuế đối với hộ kinh doanh từ thực tiễn quận 7, thành phố hồ chí minh (tt)Thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mà bị cáo là người dưới 18 tuổi theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh (tt)Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trên địa bàn huyện ý yên, tỉnh nam định tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa (tt)giải pháp tăng cường thu hồi nợ đọng tiền đóng bhxh bắt buộc của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện b nh giang, tỉnh hải dươngtăng cường quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninhCHÍNH SÁCH CỦA CÁC NƯỚC ĐỒNG MINH HOA KỲ VÀ ANH ĐỐI VỚI ĐÔNG DƯƠNG GIAI ĐOẠN 1941 – 1946 (QUA TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM)GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP KỸ THUẬT QUÂN SỰ CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VIN-HEM PÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPMỐI QUAN HỆ CẠNH TRANH HOA KỲ- TRUNG QUỐC Ở ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH LẠNH (1991-2010)CHÍNH QUYỀN ĐẠI VIỆT VÀ QUÁ TRÌNH XÁC LẬP CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ PHÍA NAM (THẾ KỶ XI – XVIII)LDS_ Nguyễn Quý Long_ Tăng cường vai trò của luật sư trong việc ký kết thỏa thuận dân sự để thành lập doanh nghiệp tại Việt namLDS_ Nguyễn Thị Mai Hiên_nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và người liên quan đến việc thi hành ánLDS_Bùi Thị Nga_thế chấp tài sản - biện pháp đảm bảo tiền vay qua thực tiễn tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt namLDS_Đinh Hồng Quân_Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu tư nhânLDS_Lê Văn Cao_Nguyên tắc hai cấp xét xử trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam.Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh nhà ở thương mại theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minhHóa đơn thuế theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minhNguyên nhân và điều kiện của tội chứa mại dâm trên địa bàn thành phố hồ chí minh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập