Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Hàng Xanh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... 301061 844 0 1333251 940 271 369 759 17 120287 009 17 543 4 1573715 42 3 89933193 699391857 \0 941 28 34 - - Thanh 1)' nh0J9"l b'n 2285 944 11 64 - - {31 046 40S61 (310 46 4 056) 271 545 \93 18383 538 376 1 042 6859 348 ... (12 941 55013) (20775599) (193063956) 41 633 342 4 242 6 54 543 5 046 42916 5109998687 (3330001) 5708277 963 41 9 94 679 - - - 42 20525 547 C9ng 3099395929 12038 347 6 57286800 911956 142 - - (3330001) Thu~ xua't, ... 59 045 7600 744 401 945 V.23 43 9 T6NG eQNG NGu6N V6N (43 0=300 +40 0) iE: 542 549 000 744 401 945 43 1 Q.IYkhen thllong, phuc IQi rH~M HONG NG9C 146 666 000 7575126909 43 0 2: !~.':u6nkintl pili /_ V.22 346 663 944 ...
 • 19
 • 45
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Hàng Xanh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... 56 d6u nim 300 145 .8 84. 32s.305 146 . 644 .109.103 3t0 144 .6 84. 325.305 145 .225 .44 9.103 3t v.t 80.295.59 4. 772 312 32.080.263.87 54. 443 . 542 .49 0 Ngudi mua tra tidn trudc 94. 161 42 8. 244 Phei tre ngudi ... 299,7 48 .48 2 685. 842 ,036.139 641 .353.175 .47 2 64. 968 I 53.33t 658.896.901.033 621 49 8.207.97 10.588.27 1.29( 27. 945 .135.106 19.8 54. 967 .49 8 64. 265. 241 840 .997.8 04 3.7 67.691 94Q /-v 34_ f,OJ.OOv 14. 935 .41 4. 248 ... 13 4. 744 .7 64. 708 67.201 01 1.510 (88/.s58.s68) (17.816 .45 6.222) 328 .42 1.916 5.3 6.803, 645 l 5.909.9+6.532 {9.053.596.6 328 .42 1.916 62.9 04. s28.609 2 .43 7 .48 2.100 296.O43.6 24 31. 045 .375.27 44 ,618.182...
 • 15
 • 63
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Hàng Xanh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... 8. 645 .48 5 .42 3 18. 645 .48 5 .42 3 20. 348 .001 27.318.060 16 20. 348 .001 7 .44 7. 045 .631 7 .44 7 .44 5.631 126.1't2.879.055't26.{12.879.055 5.13 48 . 546 .40 4.772 48 . 546 .44 4.772 690.000 27.318.060 16.690.000 44 .1 24. 400 ... - VND 1- 144 .299 .42 0 710. 046 .260 1. 144 .299 .42 0 58.r81.3 74. 34r 50.250.979.206 3 74. 34' 1 5.191 .40 0.000 45 .059.579.206 51.395.278.626 GTW Sdi Gon-TNHH Mry-XN Cong Nghiep Va Dich vu o T0 - o'1t01 12015 ... 1 143 .559558 (36 .48 8 000) ( ,4. ,1.3,1,69!,191) 676.395 .45 0 34. 7 40 .287 48 1.363.502682 2.509 .42 1282 (230 tli cdn lai 01i01 /2015 9 74. 256.2 64 Vao 31/12i2015 19 919.7 54. 103 V,o 5.9 4. 342 291 45 4 23...
 • 27
 • 21
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Hàng Xanh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... 2'" 1' '' '17 11 •• 1" ,,, '0' '" 17 ' .11 1 .1 ' 71' " 17 2 1nu~,,,,,, 211 no I" - 10 0'''''''' 11 '11 1 31' , , '71I'S2~ :tI 0''''." l,."",,.n ••••••III 'O.,"'SO •••••••••• , '0' 22 10 '17 ""I 30''''' 01' ' 316 "'''' '15 ... II 1S 110 a 16 ' • 0""'''I ••, 2J'U'~"'l~ l•• 'I.n •• 1" O.Ul '"HUI1II 'U"U99 10 1""" UI I" 12 .1...
 • 16
 • 37
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Hàng Xanh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... 000 t 433 05$0600 - - 818 737 8911 32 1 430 435 6 7 036 0 531 99 540 4 637 15 9146 034 757 738 2416501 - v.n trudng ~NGUYEN TH! HONG KHANH Trang 109 ZIZ 944 - TONGCONGNGUONVONi43o -3 0 0.(00) 467 639 537 1666 639 44 ... 510l6l.9.U 35 215786 17\ 132 2581 129 63' 0 Z80 5167 131 39S \990700'2 10562'17002 16 53 \72 9 03 30$l9MBU 4 '34 70911 5811 117704 95 033 1 536 9 30 8BB8n 899 30 .30 46.9 214001209 '~5 90 737 2 532 *21 634 05152848 53 3558215 132 ... (2 536 23 728 036 _jS 33 6 433 600.) 35 635 039 621 6111227 932 14 833 17 2-~ ~3 ~ -5 0400885 Chi/t':,1.0If ;-' .Ji J~/ ~rlC."T&n¥~m ~ ">(/)) , , I dr6(a (10 109_1~~~1 22 030 469585 81818829BO 30 81 235 2565 nlm...
 • 16
 • 67
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Hàng Xanh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... CỦA CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 430 =30 0+400) 30 0 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 400 410 411 412 4 13 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 ... 3, 512,910,009 3, 512,910,009 Chia cổ tức q - - - - - - Chi q - - - - - - Chi thưởng - - - - - - 37 ,246 ,35 0,000 (30 ,36 6,410,000) - - - 6,879,940,000 80,558,460,000 14 ,38 0,550,600 6,558,051 ,33 9 2 ,30 6,249,145 ... TP.HCM ĐT: 3. 89 834 16 - 3. 5120026 - Fax: 3. 5120025 - 3. 8980054 - Email: haxaco@hcm.vnn.vn BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q NĂM 2009 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Q Năm 2009 Mã số Thuyết...
 • 11
 • 17
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập