Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Hàng Xanh

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... KD Công ty CP DV Hàng Xanh • 07/2006 – : Giám đốc Công ty CP DV Hàng Xanh 11 Chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty CP DV Hàng Xanh Thành viên HĐQT Cty CP DV Hàng Xanh Báo cáo Thường niên ... Sài Gòn Chủ tịch HĐQT Công ty CP DV Hàng Xanh 11 Chức vụ : Tổng Giám đốc Tổng Công ty CK Sài Gòn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP DV Hàng Xanh Báo cáo Thường niên Năm 2007 10 SƠ YẾU LÝ LỊCH ... SAMCO Công ty CK Sài Gòn • 07/1999 – 07/2004 : Phó Giám đốc Công ty CK Sài Gòn • 08/2004 – : Phó Tổng Giám đốc Công ty CK Sài Gòn • 06/2006 – : Thành viên HĐQT Công ty CP DV Hàng Xanh...
 • 18
 • 12
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Hàng Xanh

Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... 2005 - 2010: Ch0 tich HDQT kiOm Tdng Giam Ddc C0ng ty CP Ddu Tu va DV oto o TrJ 2010 - nay: vigt t\am Ph6 Chi| tich HDQT Cong ty SX TM vir DV Oto ptHr o Tr-I 2012 - Pho Chit tich HDOT C0ng ty CP ... thuQt Cty Cd khf Oto 06/1996 -0 1 /1997: Trudng phong Kinh doanh Ddu tu Cty Co Oto sai 01 /1997 -0 4/1998,, Trrrdng phong Kd toan Tai chinh Cty Cd Oto sai o 04/1 998 - 2/2QQ9: 01 /2010 - 08/2010: ... ty ddng/3,O3 ty d6ng) - M/t sd chiti€u co bdn tr1n bdo cao tai chinh nam 2014: + Nang sudt lao dOng b)nh quan ndm 2014 tang 114% + + + + Ty sudt Ldi nhudn sau thud/V6n chir sd hflu: 16,6o/o Ty...
 • 75
 • 20
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Hàng Xanh

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... Isuzu 06/2000 - 03/2004 : Trng phũng Kinh doanh Cty CPDV ễtụ Hng Xanh 04/2004 - 06/2006 : Phú Giỏm c Kinh doanh Cty CP DV ễtụ Hng Xanh 07/2006 08/2007 : Giỏm c Cụng ty CP DV ễ tụ Hng Xanh 05/2007 ... s Cụng ty C khớ ễ tụ Si Gũn : Phú Giỏm c Cụng ty C khớ ễ tụ Si Gũn : Giỏm c Cụng ty C khớ ễ tụ Si Gũn : Tng Giỏm c Tng Cty CK Giao thụng Vn ti Si Gũn, Ch tch HQT Cụng ty CP DV ễtụ Hng Xanh Chc ... Trỡnh húa Trỡnh chuyờn mụn Quỏ trỡnh cụng tỏc 04/1984 - 11/1993 12/1993 - 08/1996 09/1996 - 06/1999 07/1999 - 07/2004 08/2004 - 06/2006 - Chc v hin : 28/03/1961 : V Lng, Kin Xng, Thỏi Bỡnh :...
 • 100
 • 11
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Hàng Xanh

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2008 CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ơ TƠ HÀNG XANH Kính gửi: CÁC CỔ ĐƠNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Chúng tơi kiểm tốn Báo cáo tài năm 2008 Cơng ty Cổ phần Dịch ... phân phối Mercedes-Benz có chất lượng dịch vụ sửa chữa hàng đầu Việt Nam HAXACO GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY TÊN CƠNG TY CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ơ TƠ HÀNG XANH TÊN TIẾNG ANH Hang Xanh Motors Service ... HAXACO TRONG NĂM 2008 D KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008 HAXACO 16 A TỔNG QUAN VỀ HAXACO Tên cơng ty : Cơng ty Cổ Phần Dịch Vụ Ơ Tơ Hàng Xanh Địa : 10 Điện Biên Phủ – Quận Bình Thạnh - TP.HCM...
 • 58
 • 41
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Hàng Xanh

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... vấn Dịch vụ Công ty CP DV Hàng Xanh Phó Phòng Dịch vụ Công ty CP DV Hàng Xanh Trưởng Phòng Dịch vụ Công ty CP DV Hàng Xanh Giám đốc Dịch vụ Công ty CP DV Hàng Xanh : Giám đốc Dịch ... công ty cổ phần Sau cổ phần hóa, Haxaco có bước phát triển quy mô lĩnh vực hoạt động BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 03 GIỚI THIỆU CÔNG TY Tên Công ty Tên tiếng Anh Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH ... Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Ô Hàng Xanh Chức vụ công tác Số cổ phiếu nắm giữ : Kế toán trưởng Cty TNHH TM SX Tân Hoá, thành viên BKS Công ty CP DV Ô Hàng Xanh : 1.282 cổ phiếu (0,0%)...
 • 63
 • 14
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Hàng Xanh

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... bao c6o tai chlnh hqp nh6t i-"-iTsi-/ :I aBitSe cai PfIAN DLCH :-N^ VUOTO CIL e \3t-# 6ng LE QUANG o!NH Chi tich TP Ho Chi Mr4h 4gay 29 tleng 02 nam 2016 '-\ li v Co-g ty TNHH em Toan AFC V,dt r'iar ... thric si tO Hang xanh (c6ng ty me) va c6ng ty la C6ng hti,u vi5n C6ng ty me C6ng ty c6 phen Dich vu tO Hdng Xanh ("Cong ty ) la doanh nghiep dugc c6 phen h6a tD mot xl nghlep cia c6ng ty Co khl O ... tAcr fn 1994 - 1997 Nhan vien KD tai COng ty Licn doanh SX t6 Hda Binh VMC til199 7-2 oa1|TrUdn8phdn8KinhdoanhCtyToyotaHoanKidm< Tn 2001 - 2005: Trudng phdng KD Cty LiCn Doanh Toyota / ty Giai Phong...
 • 74
 • 15
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Hàng Xanh

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... Thạnh Phần 2: Đại hội đồng cổ đông trí ủy quyền Hội đồng quản trị định số vấn đề thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đông: 2.1 Nhất trí ủy quyền Hội đồng quản trị thực kế hoạch phát hành thêm cổ ... thành viên HĐQT: Đại hội đồng cổ đông trí bầu chọn Hội đồng quản trị Công ty gồm nhân sau: Ông Nguyễn Tiến Dũng Ông Nguyễn Hồng Anh Ông Phạm Tuấn Mai Ông Nguyễn Văn Đức (bổ sung) Ông Trần Vũ Anh ... đồng năm 2008 2.2 Nhất trí ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài năm 2007 2.3 Nhất trí ủy quyền Hội đồng quản trị việc sửa đổi điều lệ Công ty theo định số 15 /2007/ QĐ-BTC...
 • 3
 • 12
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Hàng Xanh

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... Ninh Đại hội đồng cổ đông trí thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị định số vấn đề thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đông: 9.1 Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C thực công ... nhượng cổ phần ưu đãi (81.280 cổ phiếu) phát hành thêm năm 2007 cho HĐQT, BKS, BTGĐ CBCC Công ty 10 Đại hội đồng cổ đông trí thông qua kết bầu cử Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2009 - ... xe năm 2009 ” NỘI DUNG 2: NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM NĂM 2009 Đại hội đồng cổ đông trí thông qua phương án phát hành thêm thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng 3.724.842 cổ phiếu...
 • 5
 • 52
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô Hàng Xanh

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
... quyền Hội đồng quản trị định số vấn đề thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đông: 9.1 Nhất trí ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài năm 2008 9.2 Nhất trí thông ... loại Nhà máy đóng thùng ô trang thiết bị nôôi thất Xây dựng nhà máy, kho bãi cho thuê Đầu tư khác Đầu tư vào công ty chưa niêm yết lĩnh vực liên quan đến hoạt ô ng Haxaco Các lĩnh vực ... trí thông qua việc trích 200.000.000đ từ lợi nhuận sau thuế để hỗ trợ Công ty khoản chi phí quan hệ cộng đồng chi phí khác nhằm đem lại hiệu cao cho hoạt động kinh doanh dịch vụ Công ty năm 2008...
 • 3
 • 50
 • 0

báo cáo thường niên năm 2009 công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễnthông

báo cáo thường niên năm 2009 công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễnthông
... năm1 997->2000: Công tác tạiTrung tâm KASATI Hà Nội Từ năm 2000 -> 2003: Công tác Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Từ năm 2003 ->2006: Trưởng xưởng SC- XL-ƯC - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật ... (TST) Từ năm 2006-> 2007: Phó Giám độc phụ trách XNXL1 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông(TST) Từ năm 2007 đến nay: Giám độc phụ trách XNXL1 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn ... - Chức vụ công tác nay: Ủy viên ban kiểm soát,Giám độc phụ trách XNXL1 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - Chức vụ công tác Công ty khác: Không - Số cổ phần nắm giữ: 900 cổ phần (chiếm...
 • 36
 • 140
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng proteus và ứng dụngTổng quan về hệ thống điện việt namQuy hoạch lưới điệnĐề cương môn Lịch SửCông ty đa quốc gia metroĐánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)BÁO cáo THỰC tập về THỪA kế THEO PHÁP LUẬTGiao trinh sinh hoc phan tu nguyen hoang loc, tran thi le, ha thi minh thiGIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LỄ TÂN TẠI NHÀ KHÁCH LA THÀNHkhóa luận tốt nghiệp hoàn thiện qui trình phục vụ tại CINNAMON CATHEDRAL hà nộiMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tổ chức sự kiện, tiệc, hội nghị tại khách sạn lotte hà nộiHoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần sản xuất sông hồngNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin h5n1 trên gia cầm tại tỉnh quảng ninhbài báo cáo thực tập sư phạm trường tiểu học cây gáoĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975)Tài trợ xuất nhập khẩuMỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌCĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ TINH GỌN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTELSự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ của DongA Bank tại thành phố Long Xuyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập