Bản cáo bạch - CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - CTCP Đầu Phát triển nhà HUD2

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2
... dOng/ngudilthfung lao HEQT, Ban ki6m so6t ndm 2015: nhiQm): - Thn lao uy vi6n HEQT (ki€m nhigm): - Thn lao Trucmg BKS (ki6m nhiQm): - Thr) lao uj'vi6n BKS (ki0m nhiQm): - Tht lao chri tich HDQT (ki€m 3.000.000 ... chimg khoiin: - Si5 luqng cd phitiu ni€m yi5t' Toan b0 c6 phi6u dd ph6t hdnh; - Lo4i cd phi6u: Cd phiiSu phO thOng z"Uy quy€n cho HQi ddng quan tri: - LVa chon thdi cli€m thich h-o p tl€ ni€m ... thi hanh Nghi quytit nAy Noi nh$n: - C6c C6 d6ng Cty; TV HDQT, BKS Cty; Luu FIDQT, TCHC.iraq- TM DAr H9r DoNG CO EoNG THIJONG NITN 2015 ffi,\ | C0NG TY , pgtA-ut cd cdpnAM \; ...
 • 5
 • 24
 • 0

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - CTCP Đầu Phát triển nhà HUD2

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2
... tổ chức hoạt động Công ty - Trên toàn văn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Nhà HUD2, tất cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ... 100% Điều 10: Điều khoản thi hành - Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký - Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực nội dung Đại hội đồng cổ đông nghị sở tuân thủ luật pháp hành ... Công ty cổ phần Đầu Phát triển Nhà HUD2 cho năm tài 2012  Tỷ lệ biểu thông qua: 100% Trong trường hợp không thống với Công ty kiểm toán nêu tiến độ mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông uỷ...
 • 4
 • 20
 • 0

Định hướng tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu phát triển nhà và đô thị

Định hướng tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển nhà và đô thị
... nhà đô thị- Bộ Xây Dựng Chơng III: Những định hớng giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu đầu t phát triển đô thị Tổng công ty Đầu t phát triển nhà đô thị Do đợc tận tình giúp đỡ cô giáo Phạm Thị ... trọng điểm hớng Hiệu đầu t phát triển đô thị Tổng công ty Đầu t Phát triển nhà đô thị Từ thành lập Tổng công ty Đầu t Phát triển nhà đô thị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Các tiêu ... nâng cao khả đáp ứng nhu cầu đáng cá nhân, chức quản lý đô thị 1.3 Vai trò đô thị Với chức đô thị có vai trò quan trọng tăng trởng phát triển kinh tế - xã hội đất nớc Hệ thống đô thị gồm đô thị...
 • 93
 • 87
 • 0

Luận văn: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu phát triển nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp tại Hà Nội trong 10 năm trở lại đây ( giai đoạn 19922002 ) ppt

Luận văn: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp tại Hà Nội trong 10 năm trở lại đây ( giai đoạn 19922002 ) ppt
... li cho ton xó hi sau cụng trỡnh nh ụ th c a vo hot ng Cụng thc chung : a S tuyt i : HIu qu (H) = Kt qu ( hay li ớch ) u (Q) Chi phớ u vo (V) b S tng i Hiu qu (H) = Kt qu ( hay li ớch ) u (Q)/ ... hoc so vi nh mc chung ú l: - LóI rũng thu c t d ỏn:NPV Thu nhp thun tớnh theo mt bng hin ti ( NPV) NPV = B i 1 C i i i (1 + r) (1 + r ) Trong ú: Bi: l doanh thu ca d ỏn Ci l chi phớ ca d ỏn R l ... t phỏt trin nh cho i tng thu nhp thp ti H Ni 10 nm tr li õy ( giai on 1992- 2002 ) Chng III: nh hng v mt s giI phỏp nhm thỳc y v nõng cao hiu qu u t phỏt trin nh cho thnh phn thu nhp thp ti H...
 • 115
 • 218
 • 0

phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần đầu phát triển nhà hud2

phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà hud2
... KINH Tế QuốC DÂN NGUYễN THị Lệ HằNG Phân tích báo cáo tài Công ty cổ phần Đầu t phát triển nhà HUD2 Chuyên ngành: Kế TOáN, KIểM TOáN Và PHÂN TíCH Hà nội, năm 2013 i TểM TT LUN VN Hi nhp ... KINH Tế QuốC DÂN NGUYễN THị Lệ HằNG Phân tích báo cáo tài Công ty cổ phần Đầu t phát triển nhà HUD2 Chuyên ngành: Kế TOáN, KIểM TOáN Và PHÂN TíCH Ngời hớng dẫn khoa học: TS NGUYễN THị ... tt WTO HUD HUD2 HUD6 HUDLAND ROE ROA VCSH VCSHK VCSHCK BCKT BCKQHKD TSC BIDV Din gii T chc Thng mi Th gii Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th Cụng ty c phn u t phỏt trin nh HUD2 Cụng ty c phn u...
 • 107
 • 206
 • 2

luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Đầu phát triển nhà HUD2

luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2
... KINH Tế QuốC DÂN NGUYễN THị Lệ HằNG Phân tích báo cáo tài Công ty cổ phần Đầu t phát triển nhà HUD2 Chuyên ngành: Kế TOáN, KIểM TOáN Và PHÂN TíCH Hà nội, năm 2013 i TểM TT LUN VN Hi nhp ... KINH Tế QuốC DÂN NGUYễN THị Lệ HằNG Phân tích báo cáo tài Công ty cổ phần Đầu t phát triển nhà HUD2 Chuyên ngành: Kế TOáN, KIểM TOáN Và PHÂN TíCH Ngời hớng dẫn khoa học: TS NGUYễN THị ... tt WTO HUD HUD2 HUD6 HUDLAND ROE ROA VCSH VCSHK VCSHCK BCKT BCKQHKD TSC BIDV Din gii T chc Thng mi Th gii Tng cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th Cụng ty c phn u t phỏt trin nh HUD2 Cụng ty c phn u...
 • 107
 • 196
 • 0

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đầu phát triển nhà cho thành phần thu nhập thấp tại Hà Nội

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển nhà cho thành phần thu nhập thấp tại Hà Nội
... tài : Thực trạng số giải pháp nâng cao hiệu đầu t vào phát triển nhà cho ngời thu nhập thấp Nội Chơng II : Thực trạng đầu t phát triển nhà Nội cho đối t ợng thu nhập thấp Những năm trở ... Số liệu phát triển nhà hàng Kế hoạch hàng năm 1998-2000 Phát triển nhà theo dự án Nhà dân tự đầu t xây dựng Năm 1998 Phát triển nhà theo dự án Nhà dân tự đầu t xây dựng Năm 1999 Phát triển nhà ... chung nhà giá nhà cho đối tợng thu nhập thấp năm gần đây: Tình hình nhà thành phần thu nhập thấp Nội mức sống c dân Nội qua kết điều tra xã hội học Theo Bảng : Bảng đIều tra tình hình nhà Hà...
 • 107
 • 41
 • 0

Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu phát triển nhà HUD2

Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà HUD2
... phát triển Công ty 1.2 Ngành nghề kinh doanh chính,các dự án thực 1.2.1 Ngành nghề kinh doanh công ty 1.2.1.1 Đầu kinh doanh Bất động sản: Hoạt động Công ty cổ phần Đầu phát triển nhà HUD2 ... công ty 1.1.3.1 Chức Công ty cổ phần đầu phát triển nhà HUD2 có chức đầu kinh doah thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị khu công ... HUD, công ty HU2 triển khai thực chương trình đầu kinh doanh, thi công xây dựng công trình; Tham gia đấu thầu đầu xây lắp, thi công công trình đầu xây dựng; Tiến hành đầu kinh doanh phát...
 • 25
 • 51
 • 0

Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu phát triển nhà HUD2

Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2
... TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2 2.1 Khái quát chung công ty Cổ phần đầu phát triển nhà HUD2: Tên Công ty Tên tiếng Anh Công ty Cổ phần Đầu Phát triển ... QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2 85 3.1 Phương hướng, định hướng, mục tiêu công ty thời gian tới 85 3.1.1.Sự phù hợp định hướng phát triển công ... lại Công ty Đầu phát triển nhà số - thành viên Tổng Công ty Đầu Phát triển Nhà Đô Thị - Bộ Xây dựng thức vào hoạt động từ ngày 01 tháng10 năm 2004 trực thuộc Tổng công ty Đầu phát triển...
 • 96
 • 146
 • 0

Nâng cao năng lực thắng thầu tại CTCP đầu phát triển đô thị Hà Nôi

Nâng cao năng lực thắng thầu tại CTCP đầu tư phát triển đô thị Hà Nôi
... CHÚ TCT Đầu phát 2001 triển nhà đô thị - Bộ Xây Dựng Nhà di dân Xuân La Ban QLDA Dự án 2001 kè Hồ Tây Nhà cao tầng NƠ 4A- TCT Đầu t phát 2001-2002 4B thuộc dự án nhà triển nhà đô thị bán đảo ... 1997 Thành phố Nội Công ty Cổ phần đầu phát triển đô thị Nội thành lập sở chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh Xí nghiệp Đầu Xây dựng nội số - Công ty CP Đầu Xây dựng Nội ... Trần Thị Bình Chương 1: Giới thiệu khái quát công ty cổ phần đầu phát triển đô thị Nội Lịch sử hình thành phát triển công ty 1.1 Lịch sử đời Công ty cổ phần Đầu - Xây dựng Nội thành...
 • 63
 • 173
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ảnh hưởng của thể chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Namnghiên cứu ứng dụng áp suất cao trong công nghệ thực phẩmTiểu luận Công nghệ thi công tầng hầm nhà cao tầng bằng phương pháp Top – Downcấu trúc vốn của doanh nghiệp và cơ chế tài trợ vốn cho doanh nghiệpĐề thi luật thương mại quốc tế tailieuKế hoạch kinh doanh khu vui chơi trẻ em Kool Kidz tại Thủ Đứcdự án kinh doanh sữa gạo rmilkchăm sóc người cao tuổi tại nhàHƯỚNG dẫn CHẤM môn vật lý(a,b)đáp án văn 9 bảng aĐỀ THI tiếng nhật n5 JLPT có đáp án (link tải file nằm ở trang cuối)Thẩm định khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đầu tưTÌM HIỂU VÀ THỰC TẬP VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚPGiải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Gia LaGiải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnGiải pháp tăng cường cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Vietcombank chi nhánh Đà NẵnHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà NẵnHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Nơ Trang LonHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, chi nhánh Đăk Lă
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập